แผนดำเนินงานสิ่งสนันสนุนการเรียนรู้ ปี ภาคเรียนที่ ๑ ๒๕๕๙.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แผนดำเนินงานสิ่งสนันสนุนการเรียนรู้ คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
2
(จากข้อเสนอแนะ การประเมินการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑-๒๕๕๙)
3
ภาคเรียนที่ ๑-๒๕๕๙
4
5
ลำดับ
รายการ
ห้อง/รายวิชา/ผู้สอน
กิจกรรม
ระยะเวลาดำเนินการ
ผลการดำเนินงานเอกสารแนบ
6
1 สื่อการเรียนการสอน
7
๑.๑) คอมพิวเตอร์ในห้องเรียน
8
๑.๑.๑) สื่อบางครั้งเกิดเหตุขัดข้องทำให้การถ่ายทอดไม่ดี / สื่อในห้องที่ควรมีความพร้อมมากกว่านี้ / อุปกรณ์คอมในห้องค่อนข้างมีปัญหาบ่อย/ คอมในห้องเรียนค้างบ่อย / คอมไม่ดี / คอมพิวเตอร์ในห้องไม่พร้อมใช้งานในหลายๆครั้ง / สื่อในห้องมีปัญหาตลอด / อุปกรณ์ในห้องไม่ค่อยพร้อม / อุปกรณ์สื่อชำรุดบ่อย / อยากให้อุปกรณ์สื่อดีกว่านี้ / อยากให้อุปกรณ์สื่อดีกว่านี้๐๒-๐๓-๐๕๐๗/CL๑๐๑_B๐๑ องครักษ์/อ.รพินทร คงสมบูรณ์ / ๒๖๓ / PG๒๒๑_B๐๑ /อ.ชัญญา ลี้ศัตรูพ่าย / JPN๒๑๓_B๐๒ / อ.RURIKO MURAKI ๒๕๓ / EN121_B04 / อ.สิรวัชญ์ ธรรมพาณิช ๒๖๗ / TLL๓๑๒_B๐๑ / อ.ประภาพร ลิ้มจิตสมบูรณ์ / ๓๘-๑๒๐๑/EN๓๕๑_B๐๓ ๐๒-๒๓-๐๖๐๑/CHN๑๑๑_B๐๑องครักษ์/อ.สยุมพร ฉันทสิทธิพร / ๐๒-๒๓-๔๑๔/CHN๑๓๑_B๐๒/น.ส วรกมล ควรประดิษฐ์ / ๐๒-๐๓-๐๔๐๑/OLS๑๐๑_B๐๑/อ .นวรัตน์ ภักดีคำ ทำบันทึกแจ้งเจ้าหน้าที่ในส่วนของ มศว องครักษ์ / ห้อง ๒๖๓, ๒๕๓, ๒๖๗ อาคาร๒ และตึกใหม่ ตรวจสอบพบว่า เครื่องมีอายุงาน ๖ ปี ทำให้เครื่องทำงานช้า ได้แก้ไขโดย ติดตั้งระบบปฏิบัติการเปลี่ยนSolid-State Driveและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่ (MS.Ofiice,Antivirus,VLC player,Acrobat ) และได้ตั้งงบประมาณเพื่อทดแทนเครื่องเดิม / ตรวจสอบอุปกรณ์สื่อฯ สายสัญญาณภาพ ปลั๊กไฟและทดสอบเปิดใช้งาน๑-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐คอมพิวเตอร์สามารถใช้งานได้รวดเร็ว ไม่ค้าง โดยเปลี่ยน Solid-State Drive / อุปกรณ์สื่อฯสายสัญญาณภาพ ปลั๊กไฟ ใช้งานได้ปรกติ ภาพถ่าย/ใบเสร็จ
9
1.1.2) พบปัญหาคอมพิวเตอร์ห้องเรียนนี้ / ปรับปรุงคอนพิวเตอร์ / คอมพิวเตอร์เครื่องเสียงไม่ดี๒๔๗/ THE๒๒๑_B๐๑ / อ.นิธิอร พรอำไพสกุล/ ๒๔๕ / TLL๒๓๒_B๐๑ / อ.สุภัค มหาวรากร ,/ ๒๕๔/TLL๒๒๑_B๐๑/อ.พัทธยา จิตต์เมตตาตรวจสอบพบว่า เครื่องติดไวรัส ดำเนินการแก้ไขโดยการติดตั้งระบบปฏิบัติการเปลี่ยนSolid-State Driveและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่ (MS.Ofiice,Antivirus,VLC player,Acrobat ) / ตรวจสอบคอมพิวเตอร์เสียงไม่ออกพบว่าไม่ได้เปิดเสียงในคอมฯ๙-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐คอมพิวเตอร์สามารถใช้งานได้ตามปรกติ โดยเปลี่ยนSolid-State Drive ภาพถ่าย/ใบเสร็จ
10
ลำดับ
รายการ
ห้อง/รายวิชา/ผู้สอน
กิจกรรม
ระยะเวลาดำเนินการ
ผลการดำเนินงานเอกสารแนบ
11
๑.๒) - การติดต่อคณะ เรื่องการเปลี่ยนโปเจคเตอร์ของส่วนกลางและการปรับปรุงตัวเครื่องค่ะ เพราะเล่นสีเพื้ยนมาก (เรื่องนี้สำคัญมากค่ะ) / สีโปรเจคเตอร์เพี้ยน / โปรเจคเตอร์ฉายภาพออกมาเป็นสีเหลือง / โปรเจคเตอร์ไม่ชัด / โสตทัศนูปกรณ์เสียตลอดทั้งเทอมมีปัญหาในการใช้งานบ่อย / โปรเจคเตอร์มีปัญหาบ่อย / โปรเจคเตอร์สีเพี้ยน / โปรเจคเตอร์สีเพี้ยน / เปิดโปรเจคเตอร์ด้วยรีโมทไม่ค่อยติด / ความสว่างของหน้าจอและโปรเจคเตอร์น้อยเกินไป๐๖-๖๓๕ อาคาร๖/CL๑๒๑_B๐๑/อ.ธันยา พิทธยาพิทักษ์/ ๒๔๓/CHN๓๒๑_B๐๑/ผศ.นวรัตน์ ภักดีคำ/ ๒๕๕/TLL๓๒๕_B๐๒/ผศ.ศิริพร ปัญญาเมธีกุล/ ๒๔๕/THE๒๓๑_B๐๑/อ.วิชชุกร ทองหล่อ/ ๒๖๓/PG๒๒๑_B๐๒/อ.ชัญญา ลีศัตรูพ่าย / ๒๔๗ / THE๒๒๑_B๐๑ / อ.นิธิอร พรอำไพสกุล , ๓๘-๑๓๐๑ / TMC๔๒๓_B๐๑ / อ.พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ / ๒๖๖/๑ /EN๑๒๑_B๐๕ / ผศ.ประไพพรรณ เอมชู / ๒๖๖/EN๑๓๑_B๐๓/ผศ.ณัฎฐา แก้วฉาย / ๐๒-๐๓-๐๔๐๑/OLS๑๐๑_B๐๓/อ.ธิติวัส อังกุลได้ดำเนินการตรวจสอบเปลี่ยนสายสัญญาณภาพ ซึ่งมีสำรองไว้ฝ่ายพัสดุคณะฯ / ตรวจสอบเครื่องฉายโปรเจคเตอร์หลอดภาพเสียจริง ซึ่งมีสำรองไว้ฝ่ายงานสื่อฯ / ตรวจสอบรีโมทควบคุมเครื่องโปรเจคเตอร์เสียจริงเนื่องจากแบตเตอรี่หมด ซึ่งเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่
ซึ่งมีแบตเตอรี่สำรองไว้ฝ่ายพัสดุคณะฯ
๙-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ใช้งานได้ตามปรกติ และแจ้งอาจารย์ผู้สอนแล้ว / ขณะซ่อมเครื่องโปรเจคเตอร์ให้อาจารย์ใช้เครื่องสำรองที่เตรียมไว้สำหรับเครื่องเสีย ใช้งานตามปรกติ / รีโมทควบคุมเครื่องโปรเจคเตอร์ใช้งานปรกติ
12
๑.๓) ไมค์ไม่สามารถใช้งานได้/ไมค์ในห้องเรียนไม่ดี/ ไมค์เสียงแตก๒๕๔/PG๒๑๑_B๐๑/อ.ชาญ รัตนะพิสิฐ/ ๐๒-๒๓-๐๔๑๔/KHM๑๑๑_B๐๑/อ.ศุภชัย จังศิริวิทยากร / ๒๕๕/TLL๓๒๕_B๐๒/ผศ.ศิริพร ปัญญาเมธีกุล ตรวจสอบไมค์ชำรุดจริง ทำการซ่อม / ทำบันทึกแจ้งเจ้าหน้าที่ในส่วนของ มศว องครักษ์๙-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ขณะซ่อมไมค์ให้อาจารย์ใช้เครื่องขยายเสียงพลางก่อน ซึ่งขณะนี้ไมค์ซ่อมเสร็จใช้งานตามปรกติ
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu