ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
การเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียม การศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป
2
คณะ/วิทยาลัยหลักสูตร/สาขาวิชาชำระเมื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาภาคปกติภาคพิเศษ
3
นิสิตไทยนิสิตต่างชาตินิสิตไทยนิสิตต่างชาติ
4
ภาคต้น/
ภาคปลาย
ฤดูร้อนภาคต้น/
ภาคปลาย
ฤดูร้อนภาคต้น/
ภาคปลาย
ฤดูร้อนภาคต้น/
ภาคปลาย
ฤดูร้อน
5
คณะวิศวกรรมศาสตร์
6
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาเท่าเทอมแรก25,00012,50045,00022,500----
7
8
วิทยาลัยนานาชาติ
9
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ทุกสาขา10,00060,000-60,0000----
10
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ทุกสาขา10,00060,000-60,0000----
11
12
คณะวิทยาศาสตร์
13
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์เท่าเทอมแรก22,50011,25042,50021,250----
14
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีเท่าเทอมแรก22,50011,25042,50021,250----
15
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาเท่าเทอมแรก24,00012,00044,00022,000----
16
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีเท่าเทอมแรก22,50011,25042,50021,250----
17
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเท่าเทอมแรก23,00011,50043,00021,500----
18
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเท่าเทอมแรก22,50011,25042,50021,250----
19
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารเท่าเทอมแรก22,50011,25042,50021,250----
20
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์เท่าเทอมแรก22,50011,25042,50021,250----
21
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์เท่าเทอมแรก22,50011,25042,50021,250----
22
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติเท่าเทอมแรก22,50011,25042,50021,250----
23
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมฐานวิทยาศาสตร์เท่าเทอมแรก22,50011,25042,50021,250----
24
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมเท่าเทอมแรก22,50011,25042,50021,250----
25
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเท่าเทอมแรก25,00012,50045,00022,500----
26
27
คณะเภสัชศาสตร์
28
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตเท่าเทอมแรก75,00040,00075,00040,000----
29
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครื่องสำอางเท่าเทอมแรก35,00017,50055,00027,500----
30
31
คณะดนตรีและการแสดง
32
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์เท่าเทอมแรก30,00015,00050,00025,000----
33
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีเท่าเทอมแรก30,00015,00050,00025,000----
34
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดงเท่าเทอมแรก30,00015,00050,00025,000----
35
36
คณะวิทยาการสารสนเทศ
37
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เท่าเทอมแรก23,00011,50043,00021,500----
38
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัลเท่าเทอมแรก23,00011,50043,00021,500----
39
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์เท่าเทอมแรก23,00011,50043,00021,500----
40
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (สองภาษา)เท่าเทอมแรก25,00012,50045,00022,500----
41
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะเท่าเทอมแรก25,00012,50045,00022,500
42
43
คณะบริหารธุรกิจ
44
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตเท่าเทอมแรก8,8004,40028,80014,40023,20011,60043,20021,600
45
หลักสูตรบัญชีบัณฑิตเท่าเทอมแรก8,8004,40028,80014,40023,20011,60043,20021,600
46
47
คณะเทคโนโลยีการเกษตร (วิทยาเขตสระแก้ว)
48
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์เท่าเทอมแรก10,2005,10030,20015,100----
49
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรเท่าเทอมแรก10,2005,10030,20015,100----
50
51
คณะแพทยศาสตร์
52
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต กรณีได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเท่าเทอมแรก100,000-------
53
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต กรณีไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเท่าเทอมแรก250,000-------
54
55
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
ปี 66 มีปรับค่าธรรมเนียม
56
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์เท่าเทอมแรก20,50010,25040,50020,25025,50012,75045,50022,750
57
58
คณะโลจิสติกส์
59
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานเท่าเทอมแรก21,00010,50041,00020,500----
60
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือเท่าเทอมแรก23,00011,500------
61
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการขนส่ง
แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี
แขนงวิชาธุรกิจเรือสำราญ
เท่าเทอมแรก----26,00013,00046,00023,000
62
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
-แขนงวิชาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
-แขนงวิชาธุรกิจโลจิสติกส์และพาณิชยนาวี

เท่าเทอมแรก----ชำระช่วง 31 กค.
-
7 ส.ค. 2567
---
63
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการขนส่ง
แขนงวิชาธุรกิจสายการบิน
เท่าเทอมแรก----30,00015,00050,00025,000
64
65
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (วิทยาเขตสระแก้ว)
66
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจเท่าเทอมแรก15,5007,75035,50017,750----
67
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียวเท่าเทอมแรก13,0006,50033,00016,500----
68
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารภาครัฐและภาคเอกชนเท่าเทอมแรก13,0006,50033,00016,500----
69
70
คณะศิลปกรรมศาสตร์
71
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรมสร้างสรรค์เท่าเทอมแรก18,8009,40038,80019,400----
72
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาครีเอทีฟอาร์ตและกราฟิกครีเอทีฟเท่าเทอมแรก18,8009,40038,80019,400----
73
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์เท่าเทอมแรก18,8009,40038,80019,40032,80016,40052,80026,400
74
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์เท่าเทอมแรก18,8009,40038,80019,400----
75
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์เท่าเทอมแรก39,00019,50059,00029,500----
76
77
คณะเทคโนโลยีทางทะเล (วิทยาเขตจันทบุรี)
78
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเลเท่าเทอมแรก17,7008,85037,70018,850----
79
80
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
81
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและปรัชญาเท่าเทอมแรก15,0007,50035,00017,500----
82
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเท่าเทอมแรก17,0008,50037,00018,50017,0008,50037,00018,500
83
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารเท่าเทอมแรก17,0008,50037,00018,500----
84
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเท่าเทอมแรก15,0007,50035,00017,500----
85
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเท่าเทอมแรก15,0007,50035,00017,500----
86
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษาเท่าเทอมแรก15,0007,50035,00017,500----
87
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์เท่าเทอมแรก15,0007,50035,00017,500----
88
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเท่าเทอมแรก15,0007,50035,00017,500----
89
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลีเท่าเทอมแรก17,5008,75037,50018,750----
90
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเท่าเทอมแรก17,5008,75037,50018,750----
91
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเท่าเทอมแรก17,5008,75037,50018,750----
92
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสังคมเท่าเทอมแรก14,0007,00034,00017,000----
93
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตเท่าเทอมแรก16,5008,25036,50018,250----
94
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตเท่าเทอมแรก22,50011,25042,50021,250----
95
96
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
97
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬาเท่าเทอมแรก12,0006,00032,00016,000----
98
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางการกีฬาเท่าเทอมแรก11,8005,90031,80015,900----
99
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬาเท่าเทอมแรก11,8005,90031,80015,900----
100