ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
การเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียม การศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป
2
คณะ/วิทยาลัยหลักสูตร/สาขาวิชาชำระเมื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาภาคปกติภาคพิเศษ
3
นิสิตไทยนิสิตต่างชาตินิสิตไทยนิสิตต่างชาติ
4
ภาคต้น/
ภาคปลาย
ฤดูร้อนภาคต้น/
ภาคปลาย
ฤดูร้อนภาคต้น/
ภาคปลาย
ฤดูร้อนภาคต้น/
ภาคปลาย
ฤดูร้อน
5
คณะวิศวกรรมศาสตร์
6
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาเท่าเทอมแรก25,00012,50045,00022,500----
7
8
วิทยาลัยนานาชาติ
9
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ทุกสาขา10,00060,000060,0000----
10
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ทุกสาขา10,00060,000060,0000----
11
12
คณะวิทยาศาสตร์
13
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์เท่าเทอมแรก22,50011,25042,50021,250----
14
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีเท่าเทอมแรก22,50011,25042,50021,250----
15
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาเท่าเทอมแรก24,00012,00044,00022,000----
16
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีเท่าเทอมแรก22,50011,25042,50021,250----
17
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเท่าเทอมแรก23,00011,50043,00021,500----
18
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเท่าเทอมแรก22,50011,25042,50021,250----
19
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารเท่าเทอมแรก22,50011,25042,50021,250----
20
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์เท่าเทอมแรก22,50011,25042,50021,250----
21
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์เท่าเทอมแรก22,50011,25042,50021,250----
22
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติเท่าเทอมแรก22,50011,25042,50021,250----
23
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมฐานวิทยาศาสตร์เท่าเทอมแรก22,50011,25042,50021,250----
24
25
คณะเภสัชศาสตร์
26
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตเท่าเทอมแรก75,00040,00075,00040,000----
27
28
คณะดนตรีและการแสดง
29
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์เท่าเทอมแรก30,00015,00050,00025,000----
30
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีเท่าเทอมแรก30,00015,00050,00025,000----
31
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดงเท่าเทอมแรก30,00015,00050,00025,000----
32
33
คณะวิทยาการสารสนเทศ
34
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เท่าเทอมแรก23,00011,50043,00021,500----
35
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัลเท่าเทอมแรก23,00011,50043,00021,500----
36
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์เท่าเทอมแรก23,00011,50043,00021,500----
37
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (สองภาษา)เท่าเทอมแรก25,00012,50045,00022,500----
38
39
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
40
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตเท่าเทอมแรก8,8004,40028,80014,40023,20011,60043,20021,600
41
หลักสูตรบัญชีบัณฑิตเท่าเทอมแรก8,8004,40028,80014,40023,20011,60043,20021,600
42
43
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
44
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์เท่าเทอมแรก10,2005,10030,20015,100----
45
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรเท่าเทอมแรก10,2005,10030,20015,100----
46
47
คณะแพทยศาสตร์
48
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต กรณีได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเท่าเทอมแรก100,000-------
49
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต กรณีไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเท่าเทอมแรก250,000-------
50
51
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
52
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์เท่าเทอมแรก13,7006,85033,70016,85025,50012,75045,50022,750
53
54
คณะโลจิสติกส์
55
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานเท่าเทอมแรก21,00010,50041,00020,500----
56
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือเท่าเทอมแรก23,00011,500------
57
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการขนส่ง
แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี
แขนงวิชาธุรกิจเรือสำราญ
เท่าเทอมแรก----26,00013,00046,00023,000
58
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการขนส่ง
แขนงวิชาธุรกิจสายการบิน
เท่าเทอมแรก----30,00015,00050,00025,000
59
60
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
61
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจเท่าเทอมแรก15,5007,75035,50017,750----
62
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมเท่าเทอมแรก13,0006,50033,00016,500----
63
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารภาครัฐและภาคเอกชนเท่าเทอมแรก13,0006,50033,00016,500----
64
65
คณะศิลปกรรมศาสตร์
66
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรมสร้างสรรค์เท่าเทอมแรก18,8009,40038,80019,400----
67
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาครีเอทีฟอาร์ตและกราฟิกครีเอทีฟเท่าเทอมแรก18,8009,40038,80019,400----
68
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์เท่าเทอมแรก18,8009,40038,80019,40032,80016,40052,80026,400
69
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์เท่าเทอมแรก18,8009,40038,80019,400----
70
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (สองภาษา)เท่าเทอมแรก39,00019,50059,00029,500----
71
72
โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ
73
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเท่าเทอมแรก16,000-36,000-----
74
75
คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
76
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยเท่าเทอมแรก18,7009,35038,70019,350----
77
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์เท่าเทอมแรก17,2008,60037,20018,600----
78
79
คณะเทคโนโลยีทางทะเล
80
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเลเท่าเทอมแรก11,8005,90031,80015,900----
81
82
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
83
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและปรัชญาเท่าเทอมแรก15,0007,500------
84
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเท่าเทอมแรก17,0008,500--17,0008,500--
85
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารเท่าเทอมแรก17,0008,500------
86
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเท่าเทอมแรก15,0007,500------
87
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเท่าเทอมแรก15,0007,500------
88
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษาเท่าเทอมแรก15,0007,500------
89
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์เท่าเทอมแรก15,0007,500------
90
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเท่าเทอมแรก15,0007,500------
91
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลีเท่าเทอมแรก17,5008,750------
92
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเท่าเทอมแรก17,5008,750------
93
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเท่าเทอมแรก17,5008,750------
94
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสังคมเท่าเทอมแรก14,0007,000------
95
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เท่าเทอมแรก16,5008,250------
96
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์เท่าเทอมแรก22,50011,250------
97
98
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
99
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬาเท่าเทอมแรก12,0006,00032,00016,000----
100
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางการกีฬาเท่าเทอมแรก11,8005,90031,80015,900----