BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASBBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBX
1
ที่รหัส percodeรหัส10หลักรหัส smisตำบลอำเภอศูนย์ชื่อโรงเรียนบุคลากรในโรงเรียน ปีการศึกษา 2561ชื่อ-สกุลลักษณะพื้นที่รร.ที่อยู่ใกล้ที่สุด (โรงเรียนรัฐบาล)จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2561 (เติมเฉพาะตัวเลข)รวมโรงเรียนหลักที่ไปเรียนรวมชั้น/จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2561 นำไปเรียนรวมข้อมูลติดต่อ สื่อสาร (ผู้ประสานงานได้)
ข้อเสนอเเนะ / ข้อมูลที่ต้องแก้ไข
2
เครือข่ายผู้บริหาร (คน)ครู (คน) สพฐ./สพป. จัดสรรนักการภารโรงอื่น ๆ ระบุชื่อโรงเรียนตำบลอำเภอระยะทางอ.1อ.2อ.3ป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ม.1ม.2ม.3ชื่อระยะทางอ.1อ.2ป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6โทรศัพท์ชื่อ-สกุลข้อคิดเห็นอื่นๆ
3
พัฒนาการเรียนรู้ผอ.ร.ร.
รอง ผอ. ร.ร.
รักษาการ
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
ครูพี่เลี้ยง
ครูธุรการ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
ประเภทจำนวนผู้อำนวยการโรงเรียนพื้นที่ปกติ/พื้นที่สูง/เกาะกิโลเมตร
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
4
1760293103976029339010101นิคมพัฒนาโนนสังโนนสัง 1บ้านโสกแดง0012000000นายลำพูน โสโท (รักษาการ)ปกติบ้านหนองเเวงงิ้วตากโนนสังโนนสัง50115111400014
โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตาก
5 กม.872185556
นางน้ำทิพย์ โอฆะพนม
5
2760294103976029439010102นิคมพัฒนาโนนสังโนนสัง 1นิคมสงเคราะห์ 40011000100นายสุรสิทธิ์ ไชยสิทธิ์ (รักษาการ)ปกติิบ้านหนองเเวงงิ้วตากโนนสังโนนสััง43223111100014
โรงเรีียนบ้านหนองแวงงิ้วตาก
4 กม.934082255
นายสุรสิทธิ์ ไชยสิทธิ์
6
3760244103976024439010110โนนสังโนนสังโนนสัง 1บ้านโคกกลาง1004100000นายสุชาติ แวววงศ์โนนสังวิทยาสรรค์โนนสังโนนสัง50
7
4760245103976024539010111โนนสังโนนสังโนนสัง 1บ้านโสกจาน1002101110
ครูจ้างชั่วคราวเงินโรงเรียน
2นายชัชวาลย์ ก่านพรมมาปกติบ้านโนนสงเปลือยโนนสังโนนสัง 3128196868600073880139490
นายชัชวาลย์ ก่านพรมมา
8
5760246103976024639010112โนนสังโนนสังโนนสัง 1บ้านฝายหิน11010000นายสุรสิทธิ์ ไชยสิทธิ์ปกติิบ้านหนองเเวงงิ้วตากโนนสัังโนนสัง1.50201253200015
โรงเรีียนบ้านหนองแวงงิ้วตาก
1.5 กม.934082255
9
6โนนสังโนนสัง 1บ้านโนนวงเปลือย
10
7โนนสังโนนสัง 1โนนสังวิทยาสรรค์
11
8โนนสังโนนสัง 1บ้านหนองเเวงงิ้วตาก
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100