ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
STTHạng giải thưởngMã khách hàngSố điện thoạiSố lượng mã trúng thưởng Mã số dự thưởng Giải thưởng
(Đvt: đồng)
Tổng giải thưởng
(Đvt: đồng)
2
1Giải nhấtTQB.001380982223xxx106731 20,000,000 20,000,000
3
1Giải nhìTNB.000680912555xxx101942 10,000,000 10,000,000
4
2Giải nhìHN.001170904918xxx103540 10,000,000 10,000,000
5
1Giải baTHP.007250972613xxx101218 5,000,000 5,000,000
6
2Giải baHN.010270975020xxx107054 5,000,000 5,000,000
7
3Giải baHN.005600988961xxx105535 5,000,000 5,000,000
8
4Giải baTHP.005050902173xxx101911 5,000,000 5,000,000
9
5Giải baTVP.003580916841xxx107962 5,000,000 5,000,000
10
6Giải baTNH.001320989128xxx103549 5,000,000 5,000,000
11
7Giải baTNA.007370988202xxx106504 5,000,000 5,000,000
12
8Giải baTVP.001310364755xxx102495 5,000,000 5,000,000
13
9Giải baHN.026830363922xxx106769 5,000,000 5,000,000
14
10Giải baTHP.008190369096xxx109785 5,000,000 5,000,000
15
1Giải tưBDI.001420332106xxx107333 3,000,000 3,000,000
16
2Giải tưTPT.002820917244xxx104927 3,000,000 3,000,000
17
3Giải tưTVP.001190916835xxx105384 3,000,000 3,000,000
18
4Giải tưTPT.000430986089xxx108141 3,000,000 3,000,000
19
5Giải tưHN.005410989291xxx109693 3,000,000 3,000,000
20
6Giải tưTNH.001950388973xxx102315 3,000,000 3,000,000
21
7Giải tưHN.032480983489xxx100698 3,000,000 3,000,000
22
8Giải tưTHP.006870387029xxx106949 3,000,000 3,000,000
23
9Giải tưTNH.000010983241xxx107767 3,000,000 3,000,000
24
10Giải tưTTN.006130386232xxx106748 3,000,000 3,000,000
25
11Giải tưTHP.004570979814xxx106051 3,000,000 3,000,000
26
12Giải tưTHP.004520385709xxx109268 3,000,000 3,000,000
27
13Giải tưTQG.001460905395xxx102957 3,000,000 3,000,000
28
14Giải tưTNA.007370988202xxx108031 3,000,000 3,000,000
29
15Giải tưTTQ.002390975032xxx103217 3,000,000 3,000,000
30
16Giải tưTHU.002650366357xxx103651 3,000,000 3,000,000
31
17Giải tưHN.035570973249xxx103057 3,000,000 3,000,000
32
18Giải tưTTN.003090963637xxx100822 3,000,000 3,000,000
33
19Giải tưTHT.000520963983xxx102895 3,000,000 3,000,000
34
20Giải tưTND.005150943286xxx101516 3,000,000 3,000,000
35
21Giải tưHN.033180912309xxx109516 3,000,000 3,000,000
36
22Giải tưHN.003450915867xxx105546 3,000,000 3,000,000
37
23Giải tưTTN.003110987807xxx104901 3,000,000 3,000,000
38
24Giải tưHN.032360983466xxx102307 3,000,000 3,000,000
39
25Giải tưTHD.005370365680xxx106507 3,000,000 3,000,000
40
26Giải tưTHU.001990905828xxx101616 3,000,000 3,000,000
41
27Giải tưTQA.004110932552xxx110004 3,000,000 3,000,000
42
28Giải tưTDB.000060961666xxx108544 3,000,000 3,000,000
43
29Giải tưTTH.002630945900xxx103580 3,000,000 3,000,000
44
30Giải tưHN.026060985586xxx102766 3,000,000 3,000,000
45
1Giải nămBDI.002100983707xxx101788 1,000,000 1,000,000
46
2Giải nămBDI.003480912703xxx109488 1,000,000 1,000,000
47
3Giải nămBDI.003630339777xxx100088 1,000,000 1,000,000
48
4Giải nămDL.000230908590xxx103788 1,000,000 1,000,000
49
5Giải nămDL.000260916625xxx104888 1,000,000 1,000,000
50
6Giải nămDL.001160988526xxx101488 1,000,000 1,000,000
51
7Giải nămDL.004540905877xxx102188 1,000,000 1,000,000
52
8Giải nămDL.005070377642xxx107188 1,000,000 1,000,000
53
9Giải nămGL.002360935772xxx104988 1,000,000 1,000,000
54
10Giải nămGL.003750795509xxx100188 1,000,000 1,000,000
55
11Giải nămHN.002210977569xxx105888 1,000,000 1,000,000
56
12Giải nămHN.003680962490xxx110188 1,000,000 1,000,000
57
13Giải nămHN.005990913481xxx107688 1,000,000 1,000,000
58
14Giải nămHN.007700973085xxx107088 1,000,000 1,000,000
59
15Giải nămHN.007860989653xxx108688 1,000,000 1,000,000
60
16Giải nămHN.008120383826xxx105188 1,000,000 1,000,000
61
17Giải nămHN.008240983426xxx100888 1,000,000 1,000,000
62
18Giải nămHN.009100904182xxx107988 1,000,000 1,000,000
63
19Giải nămHN.010830985599xxx105088 1,000,000 1,000,000
64
20Giải nămHN.010930373505xxx106888 1,000,000 1,000,000
65
21Giải nămHN.012810388156xxx100688 1,000,000 1,000,000
66
22Giải nămHN.018140914442xxx101888 1,000,000 1,000,000
67
23Giải nămHN.020490364977xxx106388 1,000,000 1,000,000
68
24Giải nămHN.022340988428xxx206288; 07888 1,000,000 2,000,000
69
25Giải nămHN.032130987711xxx107788 1,000,000 1,000,000
70
26Giải nămHN.035220979770xxx110488 1,000,000 1,000,000
71
27Giải nămHN.035570973249xxx201188; 06588 1,000,000 2,000,000
72
28Giải nămHN.044170905802xxx109688 1,000,000 1,000,000
73
29Giải nămHN.044250969598xxx105588 1,000,000 1,000,000
74
30Giải nămKT.000100901931xxx102388 1,000,000 1,000,000
75
31Giải nămKT.000300702515xxx104388 1,000,000 1,000,000
76
32Giải nămKT.001120977199xxx107288 1,000,000 1,000,000
77
33Giải nămKH.002180963801xxx105988 1,000,000 1,000,000
78
34Giải nămPY.000110911361xxx105388 1,000,000 1,000,000
79
35Giải nămPY.002040949391xxx107388 1,000,000 1,000,000
80
36Giải nămPY.003170326578xxx110388 1,000,000 1,000,000
81
37Giải nămTBN.004430366683xxx104788 1,000,000 1,000,000
82
38Giải nămTDB.000060961666xxx109988 1,000,000 1,000,000
83
39Giải nămTDB.000730942988xxx109088 1,000,000 1,000,000
84
40Giải nămTDB.001180367233xxx101088 1,000,000 1,000,000
85
41Giải nămTDN.000740988441xxx106988 1,000,000 1,000,000
86
42Giải nămTDN.002730935834xxx100588 1,000,000 1,000,000
87
43Giải nămTDN.004220907855xxx108188 1,000,000 1,000,000
88
44Giải nămTLA.000160388987xxx104288 1,000,000 1,000,000
89
45Giải nămTLA.000190387448xxx106488 1,000,000 1,000,000
90
46Giải nămTLS.001310354883xxx102988 1,000,000 1,000,000
91
47Giải nămTNA.000300982911xxx108288 1,000,000 1,000,000
92
48Giải nămTNA.000440394286xxx108388 1,000,000 1,000,000
93
49Giải nămTNA.003440961872xxx100288 1,000,000 1,000,000
94
50Giải nămTNA.004190971834xxx102088 1,000,000 1,000,000
95
51Giải nămTNA.004290395697xxx200388; 01688 1,000,000 2,000,000
96
52Giải nămTNA.004510973639xxx200488; 08988 1,000,000 2,000,000
97
53Giải nămTNA.004540982427xxx109588 1,000,000 1,000,000
98
54Giải nămTNA.005810974651xxx101588 1,000,000 1,000,000
99
55Giải nămTNB.000800914771xxx102488 1,000,000 1,000,000
100
56Giải nămTNB.001660972676xxx103188 1,000,000 1,000,000