ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
แบบกรอกข้อมูลการอบรมพัฒนาตนเอง บุคลากรครูโรงเรียนสิรินธร ปีการศึกษา 2563
2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุลชื่อ หลักสูตรในการอบรมพัฒนาตนเองหน่วยงานที่จัดอบรมวันที่อบรม (09/12/2563)จำนวนชั่วโมงในการอบรมตำแหน่ง วิทยฐานะแนบไฟล์เกียรติบัตรในการอบรม (การแนบไฟล์เกียรติบัตรให้ไปที่เมนูแทรก--> รูปภาพ)
4
1
นางสาวกรรณิกา ว่าเร็วดี
รางวัลครูต้นแบบ SMART TEACHERสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33ครู -
5
2
นางยอแสง จันทร์เสน
อบรมการพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEM EDUCATIONครูู ชำนาญการ
6
3นางอสิพร ไชยเทพรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2563สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า16/1/256412ครู -
7
4
นางยอแสง จันทร์เสน
การจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ7 พฤษภาคม 2563ครู ชำนาญการ
8
5
นางยอแสง จันทร์เสนแแภแแแแแแแแแแแ.
การอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพการสอนออนไลน์และการสร้างสื่อนวัตกรรมประกอบการสอนออนไลน์ รุ่นที่ 2โรงเรียนสิรินธร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3320-21 พฤษภาคม 2563ครู ชำนาญการ
9
6
นางยอแสง จันทร์เสน
ผ่านการอบรมพัฒนาครูผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ด้านการจัดเรียนการสอนทางไกลด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community :PLC)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 335 พฤษภาคม2563
ถึง
16 มิถุนายน 2563
ครู ชำนาญการ
10
7
นางยอแสง จันทร์เสน
อบรมหลักสูตรออนไลน์ เรื่อง การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3321 พฤษภาคม 2563ครู ชำนาญการ
11
8
นางยอแสง จันทร์เสน
การทดสอบความรู้เกี่ยวกับ “การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (SATEM Education) ด้วยระบบอิเล้กทรอนิกส์”ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม เพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด19 มิถุนายน 2563ครู ชำนาญการ
12
9
นางยอแสง จันทร์เสน
การอบรมหลักสูตรออนไลน์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่
(ว21/2563)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3320 มิถุนายน 2563ครู ชำนาญการ
13
10
นางยอแสง จันทร์เสน
การอบรมหลักสูตรออนไลน์ เรื่องแนวทางการเตรียมความพร้อมและพัฒนาครูอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3327 สิงหาคม 2563ครู ชำนาญการ
14
11
นางยอแสง จันทร์เสน
อบรมหลักสูตรออนไลน์ เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3327 สิงหาคม 2563ครู ชำนาญการ
15
12
นางยอแสง จันทร์เสน
อบรมหลักสูตรออนไลน์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3327 สิงหาคม 2563ครู ชำนาญการ
16
13
นางยอแสง จันทร์เสน
อบรมหลักสูตรออนไลน์ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3327 สิงหาคม 2563ครู ชำนาญการ
17
14นางกุสุมา แสนสุขการอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหลักสูตรป้องกันไวรัสโคโรนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต322 เมษายน 25633ครูชำนาญการพิเศษ
18
15นางกุสุมา แสนสุขอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกลสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน7 พ.ค.634ครูชำนาญการพิเศษ
19
16นางกุสุมา แสนสุขอบรมหลักสูตรออนไลน์ เรื่อง มาตรฐานวิชาชีพครูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3317 มิ.ย. 632ครูชำนาญการพิเศษ
20
17นางกุสุมา แสนสุขอบรมหลักสูตรออนไลน์ เรื่อง การลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3317 มิ.ย.632ครูชำนาญการพิเศษ
21
18นางกุสุมา แสนสุขการอบรมออนไลน์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3318 ม.ย.632ครูชำนาญการพิเศษ
22
19นางกุสุมา แสนสุขอบรมปฏบัติธรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามโครงการ"หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ"มูลนิธิราเมิล ออฟไลฟ์
26-27 ต.ค.63
14ครูชำนาญการพิเศษ
23
20
นางสาวกรรณกิ ว่าเร็วดี
การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน7/5/25632ครูู
24
21
นางสาวกรรณกิ ว่าเร็วดี
ชุมชนกรเรียนรู้ทางวิชาการสอนออนไลน์และการสร้างสื่อนวัตกรรมประกอบการสอนออนไลน์โรงเรียนสิรินธร25/5/2563
25
22
นางสาวกรรณกิ ว่าเร็วดี
หลักภาษไทยเบื้องต้น (ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์)คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี15/5/2563
26
23
นางสาวกรรณกิ ว่าเร็วดี
การทดสอบความรู้เบื้องต้นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หัวข้อ การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากลสำนักงานเขตพื้ื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2817/5/2563
27
24
นางสาวกรรณกิ ว่าเร็วดี
ความรู้ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (วรรณคดีพระอภัยมณี)โรงเรีียนพิพูลสงคราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 312/5/2563
28
25
นางสาวกรรณกิ ว่าเร็วดี
สุจริตไทย หลักสูตรสำหรับข้าราชการกรมการเครือข่ายสุจริตไทย19/10/2562
29
26
นางสาวสุกัญญา แคนจา
การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนวิชาภาษาไทยในการจัดกิจกรรมการเรีียนรู้การเขียนเรื่องตามจินตนาการบูรณาการการเรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้า ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหน่วยพัฒนาครู บริษัท อมร 8558 พัฒนาบุคลากรและนวัตกรรมทางการศึกษา จำกัด17/3/2563- 15/5/2563
30
27
นางสาวสุกัญญา แคนจา
การจััดการเรียนการสอนทางไกลในสถานกรณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน7/5/2563
31
28
นางสาวสุกัญญา แคนจา
การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนวิชาภาษาไทยในการจัดกิจกรรมการเรีียนรู้การเขียนเรื่องการเขียนเพื่อการสื่อสารตามบูรณาการพหุสัมผัสระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหน่วยพัฒนาครู บริษัท อมร 8558 พัฒนาบุคลากรและนวัตกรรมทางการศึกษา จำกัด2/6/2563
32
29
นางสาวสุกัญญา แคนจา
มาตรฐานวิชาาชีพครูสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3317/6/2563
33
30
นางสาวสุกัญญา แคนจา
การลาของข้าราชการครูสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3317/6/2563
34
31
นางสาวสุกัญญา แคนจา
การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3317/6/2563
35
32
นางสาวสุกัญญา แคนจา
การเรียนรู้รูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION)ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด19/6/2563
36
33
นางสาวสุกัญญา แคนจา
ความรูู้้เกี่ยวกับ วิถี New Normal ชีวิตปกติวิถีใหม่ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด19/6/2563
37
34
นางสาวสุกัญญา แคนจา
เศรษฐกิจพอเพียงศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด20/6/2563
38
นางสาวสุกัญญา แคนจา
คุณธรรม จริยธรรมสำหรับครูโรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ 20/6/2563
39
นางสาวสุกัญญา แคนจา
ความรู้เรื่องวรรณคดีไทยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21/6/2563
40
นางสาวสุกัญญา แคนจา
การจัดการเรีียนการสอนแบบ Active Learningโรงเรียนบ้านโนนประทาย22/6/2563
41
นางสาวสุกัญญา แคนจา
ชีวประวัติและผลงานของสุนทรภู่โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์26/6/2563
42
นางสาวอรทัย คำไทย
การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2/5/2563
43
นางสาวอรทัย คำไทย
การอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพการสอนออนไลน์และการสร้างสื่อนวัตกรรมประกอบการสอนออนไลน์โรงเรียนสิิรินธร25/5/2563
44
นางสาวอรทัย คำไทย
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านศููนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสิชล2/4/2563
45
นางสาวอรทัย คำไทย
you're internet stronggoogle9/4/2563
46
นางสาวอรทัย คำไทย
การบริหารจัดการในชั้นเรียนโรงเรียนบ้้านโนนสาทร20/4/2563
47
นางสาวอรทัย คำไทย
การทำแบบทดสอบออนไลน์และการออกแบบเกียรติบัตรออนไลน์สำนักงานเขตพื้นที่ี่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 113/4/2563
48
นางสาวอรทัย คำไทย
การเป็นพลเมืองอินเตอร์เน็ตอย่างมีความรับผิดชอบDEPA , DTAC , Safe internet16/4/2563
49
นางสาวอรทัย คำไทย
การเข้าใจดิจิตอลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 339/4/2563
50
นางสาวอรทัย คำไทย
แนวทางการเตรียมความพร้อมและพัฒนาครูอย่างเข้มสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 339/4/2563
51
นางสาวอรทัย คำไทย
ควมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 339/4/2563
52
นางสาวอรทัย คำไทย
การจัดการเรียนการสอนทางไกลใด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 335/5/2563 - 16/6/2563
53
นางสาวสุุทธิรัตน์ คงไทย
สุุจริตไทย หลักสุตรสำหรับข้าราชการกรมการเครือข่ายสุจริตไทย19/6/2563
54
นางสาวสุุทธิรัตน์ คงไทย
การทดสอบวัดควมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวรัส COVID-19 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี28/3/2563
55
นางสาวสุุทธิรัตน์ คงไทย
การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน7/5/2563
56
นางสาวสุุทธิรัตน์ คงไทย
ชุมชนกรเรียนรู้ทางวิชาการสอนออนไลน์และการสร้างสื่อนวัตกรรมประกอบการสอนออนไลน์โรงเรียนสิริินธร22-23/5/2563
57
นางสาวสุุทธิรัตน์ คงไทย
การจัดการเรียนการสอนทางไกลสำนักงานเขตพื้นที่การศึึกษามัธยมศึกษา เขต 335/5/2563 - 16/6/2563
58
นางสาวสิริพร กลิ่นหมื่นไวย
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมการคิดขั้นสูงของนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ร่วมกับ บ.สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช25/1/2563
59
นางสาวสิริพร กลิ่นหมื่นไวย
การยกระดับคุณภาพด้วยการพัฒนาครูหลักสูตรใหม่ที่เน้นความแตกต่างตามพหุปัญญา (MI) ด้วยแนวคิดกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครู (PLC) ครอบคลุมเทคนิควิธีการเรียนแบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองสำนักงานเขตพื้นที่การศึึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ร่วมกับ บ.สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช9/2/2563
60
นางสาวสิริพร กลิ่นหมื่นไวย
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวรัส COVID-19สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดอุบลราชธานี28/3/2563
61
นางสาวสิริพร กลิ่นหมื่นไวย
การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน7/5/2563
62
นางสาวสิริพร กลิ่นหมื่นไวย
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพกรสอนออนไลน์และการสร้างสื่อนวัตกรรมประกอบการสอนออนไลน์โรงเรียนสิรินฑร21/5/2563 - 22/5/2563
63
นางสาวสิริพร กลิ่นหมื่นไวย
คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง สพป.ชลบุรี เขต 215/6/2563
64
นางสาวสิริพร กลิ่นหมื่นไวย
Active Learningโรงเรียนบ้านโนนประทาย สพป.ยโสธร เขต 222/6/2563
65
นางสาวสิริพร กลิ่นหมื่นไวย
วรรณคดีไทยโรงเรียนไทยรััฐวิทยา 20 สพป.สุพรรณบุรี เขต 321/6/2563
66
นางสาวสิริพร กลิ่นหมื่นไวย
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3321/6/2563
67
นางสาวสิริพร กลิ่นหมื่นไวย
มาร์ชชิ่งความดี 4 ส " สถาบัน สมาธิ สัมมาชีพ เสียสละ " ตามแนวทางพระบรมราโชวาท ด้านกรศึกษา คุรุชนคนดีมููลนิธิครูของแผ่นดิน12/7/2563
68
นางนพวรรณ พรหมประโคน
การจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกลสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
69
นางนพวรรณ พรหมประโคน
การพัฒนาระบบห้องสมุดดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
23-24/7/2563
70
นางสาวศีฏลาศ์ ศรีลานุช
การจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกลสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน7/5/2563
71
นางสาวศีฏลาศ์ ศรีลานุช
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวรัส COVID-19โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต2/5/2563
72
นางสาวศีฏลาศ์ ศรีลานุช
สิทธิการลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรถมศึกษานราธิวาส เขต 12/5/2563
73
นางสาวศีฏลาศ์ ศรีลานุช
การจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกลสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน7/5/2563
74
นางสาวศีฏลาศ์ ศรีลานุช
Smartgoogle24/4/2563
75
นางสาวศีฏลาศ์ ศรีลานุช
Stronggoogle24/4/2563
76
นางสาวสุรางค์ทิพย์ สุขพูลชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพการสอนออนไลน์และการสร้างสื่อนะวัตกรรมประกอบการสอนออนไลน์โรงเรียนสิรินธร22-23/5/2563
77
นางสาวสุรางค์ทิพย์ สุขพูลความรู้เรื่ื่องวรรณคดีไทยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2021/6/2563
78
นางสาวสุรางค์ทิพย์ สุขพูลการทำ Infographic ด้วยโปรแกรม Photochopวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี21/6/2563
79
นางสาวสุรางค์ทิพย์ สุขพูลการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learningโรงเรียนบ้านโนนประทาย สพป.ยโสธร เขต 222/6/2563
80
นางสาวสุรางค์ทิพย์ สุขพูลวินัยและการรักษาวินัยสพม.3318/6/2563
81
นางสาวสุรางค์ทิพย์ สุขพูลชีวประวัติและผลงานของสุนทรภู่โรงเรียนชุุมพลวิทยาสรรค์26/6/2563
82
นางภัทรพร พึ่งชาติ
ชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์และการสร้างสื่อนวัตกรรมประกอบการสอนออนไลน์โรงเรียนสิรินธร
22-23/5/2563
83
นางภัทรพร พึ่งชาติ
มาตรฐานวิิชาชีพครูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามััธยมศึกษา เขต 3317/6/2563
84
นางภัทรพร พึ่งชาติ
การลาของข้าราชการครูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามััธยมศึกษา เขต 3317/6/2563
85
นางภัทรพร พึ่งชาติ
การเบิิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามััธยมศึกษา เขต 3317/6/2563
86
นางภัทรพร พึ่งชาติ
วินััยและการรักษาวินัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามััธยมศึกษา เขต 3318/6/2563
87
นางภัทรพร พึ่งชาติ
ทักษะครูในศตวรรษที่ 21สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 318/6/2563
88
นางภัทรพร พึ่งชาติ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTVสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 319/6/2563
89
นางภัทรพร พึ่งชาติ
เทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 319/6/2563
90
นางภัทรพร พึ่งชาติ
ห้องเรียนแห่งคุณภาพ(DLIT Classroom)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 319/6/2563
91
นางภัทรพร พึ่งชาติ
การเรีียนรู้รูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education)ศูนย์์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด19/6/2563
92
นางภัทรพร พึ่งชาติ
แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 319/6/2563
93
นางภัทรพร พึ่งชาติ
ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง ดาวเทียมศูนย์์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด19/6/2563
94
นางภัทรพร พึ่งชาติ
ความรู้เกี่ี่ยวกับ " New Normal" ชีวิตปกติวิถีใหม่ศูนย์์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด19/6/2563
95
นางภัทรพร พึ่งชาติ
การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นโรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ 20/6/2563
96
นางภัทรพร พึ่งชาติ
เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ 20/6/2563
97
นางภัทรพร พึ่งชาติ
คุณธรรม จริยธรรมสำหรับครูโรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ 21/6/2563
98
นางภัทรพร พึ่งชาติ
ความรู้เรื่องวรรณคดีไทยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2021/6/2563
99
นางภัทรพร พึ่งชาติ
ชีวประวัติและผลงานของสุนทรภู่โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์26/6/2563
100
นางภัทรพร พึ่งชาติ
การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learningโรงเรียนป้านโนนประทาย22/6/2563