แบบบันทึกฐานข้อมูลโครงงานนักเรียน (Responses)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
BCDEFGHIJ
1
คลิกที่นี่เพื่อกรอกข้อมูลโครงงานนักเรียนลงในแบบฟอร์ม
2
ที่ชื่อเรื่องโครงงานสาขาวิชาประเภทของโครงงานชื่อผู้ทำโครงงานชั้น/ห้องปีการศึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (ถ้ามี)
3
1โครงงานคุณธรรมสังคมศึกษาพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
ด.ช.พงศกร ไพลินอนุรักษ์
ด.ช.ปวริศ ภูริสุทธิภิรมย์
ด.ช.ปฏิภาณ จันทรพิกุล
ด.ช.ภูฤทธิ์ ประสมศรี
ด.ช.ธนกฤต ไขศรี
ม.2/42559น.ส.กัลยรักษ์ สนองไทย
4
2โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีคณิตศาสตร์ทฤษฎีหรือการอธิบาย1.ด.ช.พิรชัช อินทรักษา
2.ด.ช.ธนภัทร รัตนมงคล
3.ด.ช.ชาญวุฒิ ถาวะโร
ม.1/32559นายวิศรุต บัวตูม
5
3การสร้างงานทางคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP คณิตศาสตร์, เทคโนโลยีสำรวจรวบรวม, พัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา1.ด.ช.พงศกร พึ่งแพง
2.ด.ช.สิรภัทร โกฏิปภา
ม.1/32559น.ส.กิติยา สุวรรณรัตน์
6
4โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลองหรือสำรวจวิทยาศาสตร์สำรวจรวบรวม, ทฤษฎีหรือการอธิบายด.ญ.ณัฐชยา สุภัททธรรม
ด.ช.วรโชติ เอี่ยมประเสริฐสุข
ด.ญ.ณฑิรา อมรรัตน์อนันต์
ม.2/12559น.ส.สุรีรัตน์ ว่องไว
7
5เทคนิคการเล่านิทานภาษาอังกฤษภาษาต่างประเทศทฤษฎีหรือการอธิบายด.ญ.จุฑามาศ แซ่เตียว ม.2/12559
นางสำเนา เจริญพงษ์
Mr.Michael Josseph Anthony
-
8
6โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีคณิตศาสตร์สำรวจรวบรวม, ทฤษฎีหรือการอธิบายด.ช.พิรชัช อินทรักษา
ด.ช.ธนภัทร รัตนมงคล
ด.ช.ชาญวุฒิ ถาวะโร
ม.2/22559น.ส.บุญชิรา แก้วศรี
9
7การแต่งกลอนสุภาพ (ม.1 - 3) วันสุนทรภู่ ภาษาไทยสำรวจรวบรวมด.ญ.รัชชา วีระเจริญ ม.2/325591.น.ส.กานต์ชนก วุฒิ-
10
8การแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show)งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์การทดลอง, ทฤษฎีหรือการอธิบายด.ช.ณภัทร ธัญพืช
ด.ญ.วัชราภรณ์ นามสิมมา
ด.ญ.นันท์นภัส พงศ์วิฑูรย์
ม.2/32559น.ส.นายิกา สันทารุนัย
11
9ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทยภาษาไทยสำรวจรวบรวม, ทฤษฎีหรือการอธิบาย, พัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา1.ด.ญ.ศุภิสรา สถิตธรรมรงค์ 2.ด.ญ.แพรวา ประดิษฐ์ธรรม 2.ด.ญ.พิมพ์ชนก พุทธรักษาม.2/32559น.ส.กานต์ชนก วุฒิ น.ส.มธุชา สุวรรณรัตน์น.ส.กมลพรรณ จันทกิจ
12
10การแต่งกลอนสุภาพ (ม.1 - 3) ภาษาไทยทฤษฎีหรือการอธิบายด.ญ.รัชชา วีระเจริญม.2/52559นางนฤมล กิจสกุณี-
13
11การพูดต่อหน้าชุมชนภาษาไทยสำรวจรวบรวมด.ญ.อัจจิมา แก้วบุตษาม.2/52559น.ส.กัญญา ดำรงศักดิ์-
14
12เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล(โดยการปล่อยด้วยมือ) วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยีการทดลอง, สิ่งประดิษฐ์ด.ช.อิสรา อาฤทธิ
ด.ช.ณัชพล โคตรโยธา
ม.2/52559นายสมหมาย ศรีพงษ์
15
13การสร้างงานทางคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP คณิตศาสตร์ทฤษฎีหรือการอธิบาย, การประยุกต์ใช้งานด.ช.พงศกร พึ่งแพง
ด.ช.สิรภัทร โกฏิปภา
ม.3/12559นายวรพจน์ สุขสิงห์
16
14แสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show)วิทยาศาสตร์การทดลอง, สิ่งประดิษฐ์, ทฤษฎีหรือการอธิบายด.ญ.วัชราภรณ์ นามสิมมา
ด.ญ.นันท์นภัส พงศ์วิฑูรย์
ด.ช.ณภัทร ธัญพืช
ม.3/22559นางธิติมา ประคองทรัพย์
17
15โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์การทดลอง, ทฤษฎีหรือการอธิบาย, การประยุกต์ใช้งานด.ญ.ธารณ์ใส ตันตินิรามัย
ด.ญ.นันท์นภัส สงวนทรัพย์
ด.ญ.ปรียาภรณ์ ดุภะสกุล
นายนรพนธ์ เพ็งมีศรี
น.ส.ณัฐนรี สียา
น.ส.นภสร บรรดาศักดิ์
ม.3/22559น.ส.วรานิษฐ์ โสภาอนันต์วัฒน์
18
16การสร้างงานทางคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP คณิตศาสตร์, เทคโนโลยีทฤษฎีหรือการอธิบาย, พัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา, การประยุกต์ใช้งานด.ช.พงศกร พึ่งแพง
ด.ช.สิรภัทร โกฏิปภา
ม.3/32559นางน้ำอ้อย สามัญ
19
17การพูดสุนทรพจน์ (ม.1 - 3)ภาษาไทยสำรวจรวบรวม, ทฤษฎีหรือการอธิบายด.ญ.อารียา ศิริฤดีกรณ์ ม.3/32559น.ส.กานต์ชนก วุฒิ-
20
18การพูดสุนทรพจน์ภาษาไทยพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษาน.ส.กุลนิษฐ์ บุญมั่น ม.3/32559น.ส.กานต์ชนก วุฒิ
21
19ระบบรักษาความปลอดภัยภายในบ้าน (Home Safety System)เทคโนโลยีการประยุกต์ใช้งาน1.ด.ช.ธนพล สวัสดิ์วงษ์
2.ด.ช.ธนัตถ์ สิทธิประสงค์
3.ด.ช.ศิวกร เขตภิบาล
ม.3/42559ครูชญาณัฏฐ์ คำรอด
22
20โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองวิทยาศาสตร์การทดลอง, ทฤษฎีหรือการอธิบายด.ช.วรโชติ เอี่ยมประเสริฐสุข
น.ส.จีรภัทร คะเรรัมย์
ม.3/42559น.ส.จุฑารัตน์ ศรีประเสริฐ
23
21เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยีการทดลอง, สิ่งประดิษฐ์ด.ช.สืบสกุล สวนจันทร์
ด.ช.ณัชพล โคตรโยธา
ม.3/42559นายบริสุทธิ์ สะเดา
24
22Webpage ประเภท Web Editorเทคโนโลยี
พัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา, การประยุกต์ใช้งาน
ด.ญ.ธัชพรรณ วัฒนาวงศ์ม.3/42559นายอิทธิพล เจริญเมือง
25
23STEM & IPST Microbox Project
เทคโนโลยี, สะเต็มศึกษา (STEM)
สิ่งประดิษฐ์, พัฒนาเครื่องมือ
ด.ช.ธนพล สวัสดิ์วงษ์
ด.ช.ศิวกร เขตภิบาล
ด.ช.ธนัตถ์ สิทธิประสงค์
ม.3/42559
นางดาริกา เรืองภักดี
นายสุนทร เรืองภักดี
26
24เล่าเรื่องภาษาไทยทฤษฎีหรือการอธิบายน.ส.กุลนิษฐ์ บุญมั่น ม.3/52559
น.ส.ณัฏฐณิชา โภคพิบูลย์
27
25เรียงความแต่งประโยคภาษาไทยทฤษฎีหรือการอธิบายนายปุณณวิช กิจนางหงษ์ม.4/12559นางนฤมล กิจสกุณี-
28
26เสาวรสหรรษาการงานอาชีพทฤษฎีหรือการอธิบาย
นายวิลเลี่ยม คริสเตียนอส
นางสาวกัลยารัตน์ ปราบพล
นางสาวณัฐวิมนต์ กรณ์เจริญ
ม.4/102559ครูจำเรียง ชัยเจริญ-
29
27Fresh Foods BJ Farmการงานอาชีพ
ทฤษฎีหรือการอธิบาย, การประยุกต์ใช้งาน
นายมาโนชญ์ จานพานแก้ว
นายกรกฤช นิมิตรัตน์
นางสาววรรณพร คงบุญ
ม.52559
นางสาววรรณี ศริดี
นางอิชยนิติ มูลชอบ
นางสาวนงลักษณ์ บุญล้อม
นางสาวรัตนา บุญพรม
-
30
28การหาความสูงของสิ่งต่างๆ ด้วยทฤษฎีพีทาโกรัสคณิตศาสตร์การทดลองนายธนภัทร กรองแก้วอารยะม.5/12559ครูตรรก จันทวิสูตรครูบริสุทธิ์ สะเดา
31
29อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทบินบรรทุกสัมภาระ วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยีการทดลอง, สิ่งประดิษฐ์, พัฒนาเครื่องมือนายปิยะวัฒน์ ประมวลทรัพย์
นายณัฐนนท์ ศรีสด
นายปิยวัฒน์ มงคลพันธ์
ม.5/12559นายบริสุทธิ์ สะเดา
32
30เจลล้างมือกลิ่นผลไม้แสนหอมวิทยาศาสตร์การทดลองน.ส.วรดา ทองศรีม.5/22559ครูบริสุทธิ์ สะเดา
33
31LESSON KITเทคโนโลยีพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษาน.ส.ลัธลิมา คำสอม.5/22559ครูธนเดช ลี้เลิศธนกุล
34
32สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์การทดลอง, สิ่งประดิษฐ์, พัฒนาสื่อเพื่อการศึกษานายดำรงศักดิ์ ยิ้มขลิบ
นายธนภัทร ทสามนต์
นายรัชพล มิ่งขวัญ
นายอภิชาต จงจิตต์
ม.5/42559น.ส.สุกฤตา โสมล
35
33เล่านิทานภาษาจีน ห้องเรียนขงจื่อภาษาต่างประเทศทฤษฎีหรือการอธิบายน.ส.หัทยา บัวบก ม.5/52559
ว่าที่ ร.ต.หญิงจินตนาพร สะอาด
-
36
34การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นภาษาต่างประเทศทฤษฎีหรือการอธิบายน.ส.พรทิพา ทางเรือ ม.5/52559น.ส.กัญฐญามาศ กลิ่นขจร
37
35การเขียนเรียงความ (ม.4 - 6) ภาษาไทยเรียงความนายชินวัตร จามรจินดามณีม.5/62559น.ส.มธุชา สุวรรณรัตน์-
38
36การประกวดเรียงความ "องค์กรคอรัปชัน (ประเทศไทย)"ภาษาไทยสำรวจรวบรวม, ทฤษฎีหรือการอธิบายน.ส.ทิพวัลย์ แพทย์กิจ ม.5/72559นางนฤมล กิจสกุณี-
39
37โครงงานคุณธรรมสังคมศึกษา
ทฤษฎีหรือการอธิบาย, พัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
นายกิติพงษ์ ละอองผิว
น.ส.สิตางค์ สุขาจิตต์
น.ส.ปรายฟ้า ธรรมโชติ
น.ส.ธารญา โกฉัยพัฒน์
น.ส.ทอฝัน กลางสาทร
ม.5/72559
น.ส.อิงคพัฒน์ พมพล
นายปัญจพล บุญมณีชัยกุล
น.ส.วิมลรัตน์ โฉมเฉิด
40
38One child One knowledge ภาษาไทยสำรวจรวบรวม, ทฤษฎีหรือการอธิบาย, พัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา, การประยุกต์ใช้งานนายนัฐประคัลภ์ มโนชัยวุฒิกุล
นายศุภวิชญ์ วุฒิ
นายศักดิ์สรณ์ จันทสิทธิ์
ม.6/12559น.ส.กานต์ชนก วุฒิ น.ส.ปิ่นทอง ศรีสวัสดิ์ น.ส.มธุชา สุวรรณรัตน์
41
39โปรแกรมคลังข้อสอบภาษาอังกฤษ (English Tests)เทคโนโลยีพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา1.น.ส.กานต์รวี ขำสุวรรณ
2.น.ส.สุภัสสรา อบมาลี
ม.6/22559ครูธนเดช ลี้เลิศธนกุล
42
40ฝุ่นหายในพริบตาวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์1.น.ส.ศิริลักษร์อุ่นบุญ
2.น.ส.จิราภร กะมะโน
3.น.ส.วรดา ทองศรี
ม.6/22559ครูฐิรนันท์ เทพจิตร์
43
41การแข่งขันโต้วาทีภาษาไทยโต้วาที1.นายวายุ ชาญพนา
2.น.ส.ณฐพรรณ เดิมกะยอม
3.น.ส.กุลนิษฐ์ บุญมั่น
ม.6/525591.น.ส.มธุชา สุวรรณรัตน์ 2.น.ส.กัญญา ดำรงศักดิ์-
44
42การอ่านเอาเรื่อง (PISA) (ม.4 - 6)ภาษาไทยสำรวจรวบรวม, ทฤษฎีหรือการอธิบายน.ส.เขมิกา ล้วนดีม.6/92559น.ส.ปิ่นทอง ศรีสวัสดิ์-
45
43น้ำสมุนไพรชะมวง 3in1 และการประเมินจุดคุ้มทุนในการทำน้ำสมุนไพรจำหน่ายการสร้างองค์ความรู้ (IS)การทดลอง1.ด.ญ.ปิญชาน์ สุขมงคลรัคน์
2.นางสาวพิมพ์ลภัส นัทธีวัฒนาพงษ์
3.นางสาวรัตนากร เจียมโฆสิต
ม.2/12560นางกุลภัสสร๋ สายทอง
46
44หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่องทศราชา แห่งสยามปวงประชาชาวไทยเทคโนโลยีพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา1.นายณทรรศ โปษยาอนุวัตร์
2.เด็กหญิงภัณฑิลา ประสิทธิ์นราพันธุ์
ม.3/425601.ครูรัตนา กสิวัตร
2.ครูอิทธิพล เจริญเมือง
47
45เกมการสอนวิชาการโปรแกรมเบื้องต้น “เทพเกรียนเซียนเขียนโค้ด” (The dawn of code)เทคโนโลยีพัฒนาเกม1.เด็กชายก่อเกียรติ คงทวี
2.เด็กชายธามนิธิ วิจิตธรรมภาณี
3.เด็กหญิงปณิชา รัตนาธนบดี
ม.3/42560ครูชญาณัฏฐ์ คำรอดครูธนเดช ลี้เลิศธนกุล
48
46โครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (ภาษาอังกฤษ)เทคโนโลยีการประยุกต์ใช้งาน1.ด.ช.ก่อเกียรติ คงทวี
2.ด.ญ.ชัชชญา สิงขุดร.
3.ด.ญ.อัจจิมา แก้วบุตษา
ม.3/425601.ครูชญาณัฏฐ์ คำรอด
2.ครูพรทิพย์ อนุลาวัลย์
49
47โครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (ภาษาไทย)เทคโนโลยีการประยุกต์ใช้งาน1.ด.ช.ภวิศ มนต์ชัยสิงห์
2.ด.ช.ภาษินันท์ วิทยวินิต
3.ด.ญ.อุรัสยา กาญจนนิมมาน
ม.3/425601.ครูชญาณัฏฐ์ คำรอด
2.ครูจารุพัฒน์ ลีละสุนทเลิศ
50
48นวัตกรรมการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยโดยใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality: AR)เทคโนโลยีพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษานายเฉลิมชัย หนูอนงค์ม.5/62560ครูรัตนา กสิวัตร
51
49ปลูกผักไร้ดิน ไฮโดรโปนิกส์การงานอาชีพทฤษฎีหรือการอธิบายนักเรียนชั้นม.5/6ม.5/62560
ครูจำเรียง ไชยเจริญ
ครูนงลักษณ์ บุญล้อม
-
52
50สร้างรายได้จากผลิตภัรพ์ผ้ามัดย้อมการงานอาชีพ
สิ่งประดิษฐ์, ทฤษฎีหรือการอธิบาย
นักเรียนชั้นม.5/8ม.5/82560ครูจำเรียง ไชยเจริญครูนงลักษณ์ บุญล้อม
53
51The Secret of Iceคณิตศาสตร์การทดลอง1.น.ส.ขนิษฐภัทร คำสัตย์
2.น.ส.ภัสสร สีเข้ม
3.น.ส.มณินทร สมัยมงคล
ม.6/12560ครูตรรก จันทวิสูตร1.ครูฐิรนันท์ เทพจิตร์
2.ครูธนเดช ลี้เลิศธนกุล
54
52ปิงปอง ป๋องแป๋งๆวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์1. น.ส.ธนกร สุริยรังษี
2. น.ส.นนทวรรณ ศิลป์วุฒิ
3. น.ส.มนรดา นพศิริ
ม.6/12560อาจารย์ฐิรนันท์ เทพจิตร์1. อาจารย์ตรรก จันทวิสูตร
2. อาจารย์ธนเดช ลี้เลิศธนกุล
55
53การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการรับน้ำหนักของแผ่นปูนที่ทำจากเปลือกหอยวิทยาศาสตร์การทดลอง1.นางสาวชนกนันท์ พรหมศร
2.นางสาวชนัญญา ตั้งธรรมธิติ
3.นางสาวศรีวรรณ ศิริปอง
ม.6/12560ครูฐิรนันท์ เทพจิตร์1.ครูตรรก จันทวิสูตร
2.ครูธนเดช ลี้เลิศธนกุล
56
54เปลือกไข่มหัศจรรย์ และผลไม้ที่สดอยู่วิทยาศาสตร์การทดลอง1. นายณัฏฐ์ทัศน์ โห้หาญ เลขที่ 7
2. นายรชฐนันท์ เกาะลอย เลขที่ 9
3. นางสาววธูสิริ ศรีนาม เลขที่ 31
ม.6/12560อาจารย์ฐิรนันท์ เทพจิตร์1.ครูตรรก จันทวิสูตร
2.ครูธนเดช ลี้เลิศธนกุล
57
55Chanree Game!เทคโนโลยีพัฒนาเกม1. น.ส.วีระวรรณ วุฒิเกตุ
2. น.ส.กนกลดา ตันหยง
3. น.ส.ณัฐชา มณีฉาย
4. น.ส.อิสริยา ซื่อตรง
ม.6/12560อาจารย์ธนเดช ลี้เลิศธนกุล1.อาจารย์ตรรก จันทวิสูตร
2.อาจารย์ฐิรนันท์ เทพจิตร์
58
56The Question ผจญภัยในดินแดนปริศนาเทคโนโลยีพัฒนาเกม1.นายปรมัตถ์ สุริยะรังษี เลขที่ 5
2.นางสาวนรี มณีสุวรรณสิน เลขที่ 22
3.นางสาวนัยนา คุณแก้ว เลขที่ 23
ม.6/12560ครูธนเดช ลี้เลิศธนกุล1.ครูฐิรนันท์ เทพจิตร์
2.ครูตรรก จันทวิสูตร
3.ครูดาริกา เรืองภักดี
59
57การศึกษาสารละลายแต่ละชนิดที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของผักบุ้งน้ำวิทยาศาสตร์การทดลอง1.นางสาวกัญญาณัฐ ครองราช
2.นางสาวจีรภัทร คะเรรัมย์
3.นางสาวพิชยาพร ตั้งกมลสถาพร
ม.6/12560ครูฐิรนันท์ เทพจิตร์1.ครูตรรก จันทวิสูตร
2.ครูธนเดช ลี้เลิศธนกุล
60
58สถิติการปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภคในอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีคณิตศาสตร์สำรวจรวบรวม1. น.ส. วริศรา ศักดิ์สิริวาริน
2. น.ส. วรินธร ใจกล้า
3. น.ส. สิริรัตน์ วิเชียรปัญญา
ม.6/12560ครูตรรก จันทวิสูตร1. ครูธนเดช ลี้เลิศธนกุล
2. ครูฐิรนันท์ เทพจิตร์
61
59Magnetic trainวิทยาศาสตร์ทฤษฎีหรือการอธิบาย1.นายสรสิช ปรัชญสุนทร เลขที่ 1
2.นายพันธพงษ์ อนุตรชัยสิริ เลขที่ 3
3.นายสิรภพ โฆษิตชัยมงคล เลขที่ 4
ม.6/12560ครูฐิรนันท์ เทพจิตร์1.ครูธนเดช ลี้เลิศธนกุล
2.ครูตรรก จันทวิสูตร
62
60ชนิดของยีสต์มีผลต่อระดับน้ำตาลและแอลกอฮอล์ในไวน์วิทยาศาสตร์การทดลอง1.นายศุภเสกข์ จินาพรรณ
2.นายพชรัตน์ เชิงพนม
3.นายภูดิท จิตงามสุจริต
ม.6/12560ครูฐิรนันท์ เทพจิตร์1.ครูธนเดช ลี้เลิศธนกุล
2.ครูตรรก จันทวิสูตร
63
61การใช้งาน Lightroom ผ่านเว็บไซต์ wixการงานอาชีพพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษานาย ชยพล ยอดธงทองคำ
นาย ฐาปนะ โชติสกุลแสงทอง
นาย ณชนน วินิจฉัย
นาย ศรัณย์กร วิทยาการ
ม.6/112560ครูอิทธิพล เจริญเมือง
64
62การใช้งานโปรแกรม Nero Expressการงานอาชีพพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
นาย ธวัชชัย แวงวรรณ
นาย ชานน ทิวาวัฒน์
นายบุญญวุฒิ ฝ่นเรือง
ม.6/112560
ครูอิทธิพล เจริญเมือง
65
63การใช้งาน Aegisubการงานอาชีพ
พัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา, พัฒนาเกม
นายชายชาญ เชี่ยวชาญ
นายวรรณมิตร วงษ์เหรียญทอง
นางสาวกันยารัตน์ หวังจิตร์
นางสาวแพรพลอย กลมเกลี้ยง
ม.6/112560ครูอิทธิพล เจริญเมือง
66
64Short Keys ที่น่ารู้ของ Photo Shop CS6การงานอาชีพพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
นายจิรวัฒน์ เจริญวัธน์
นายศุภณัฐ รัตนสร้อย
นายธีทัต จนะอินทร์
นายวาคม หอมรื่น
ม.6/112560
ครูอิทธิพล เจริญเมือง
67
65สอนการใช้งาน โปรแกรม Visual C#เทคโนโลยีพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
1.นายพิพัฒน์ ราศรีคูณ
2.นายพงษ์พีระ สุขิโต
3.นายสุวิทย์ เย็นเจริญ
4.นางสาวพรรณพิชา คิดหาการ
5.นางสาววศินี ศรีคงรักษ์
ม.6/112560
ครูอิทธิพล เจริญเมือง
68
66สอนการใช้งาน Flash CS6เทคโนโลยีพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
1.นายณัฐพงศ์ บัวศรี
2.นายชิษณุพงศ์ สำอางค์
3.นางสาวสาธิดา สมสมัย
4.นางสาวศิริรักษ์ อ่อนจิตร์
ม.6/112560
ครูอิทธิพล เจริญเมือง
69
67มาสร้างเกมด้วยโปรแกรม flash กันเถอะ การงานอาชีพพัฒนาเกม
1.นายนาวิน ชลสินธ์
2.นายธนกร หริรักษาเมธ
3.นายบัณฑิต สนหอม
4.นายพงศกร ศรีงาม
5.นายธนภัทร กู้เกียรติกูล
ม.6/112560
ครูอิทธิพล เจริญเมือง
70
68การใช้งานโปรแกรม Adobe Premiere Pro cc 2015การงานอาชีพพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
1.นายมัชฌพล นามวงษ์
2.นายภัคพงษ์ รัตนเวชัย
3.นางสาวณุลักษณา ถมยา
4.นางสาวภัทรานิษฐ์ เอี่ยมศรี
ม.6/112560ครูอิทธิพล เจริญเมือง
71
6920 เทคนิค การใช้งาน Printer 3D การงานอาชีพพัฒนาเครื่องมือ
1.นายพัฒนพงศ์ จันทร์เอี่ยม
2.นายพันเลิศ บูรพาพาณิช.
3.นางสาวชุติมา พลอยสิทธิ์
4.นางสาวณัฏฐณิชา เจริญการ
ม.6/112560
ครูอิทธิพล เจริญเมือง
72
70แปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยการงานอาชีพ
ทฤษฎีหรือการอธิบาย, การแปรรูป
นักเรียนชั้นม.6/15ม.6/152560ครูจำเรียง ชัยเจริญ-
73
71การพัฒนาเกมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excelเทคโนโลยีพัฒนาเกม1. นายฉัตรกวี สุวจิตตานนท์
2. นางสาวพิจิตรา ชุมศิริ
3. นางสาวลัธลิมา คำสอ
ม.6/22560ครูธนเดช ลี้เลิศธนกุล1. ครูฐิรนันท์ เทพจิตร์
2. ครูตรรก จันทวิสูตร
74
72การหาความสูงสิ่งต่างๆ ด้วยเครื่องวัดมุมคณิตศาสตร์สิ่งประดิษฐ์1.นาย พลนภัส สิตาธรรม
2.นาย เจษฎากร จรัสพันธ์
3.นาย ธีรัชสิทธิ์ พงษ์สุวรรณ
ม.6/22560ครูตรรก จันทวิสูตร1. ครูฐิรนันท์ เทพจิตร์
2. ครูธนเดช ลี้เลิศธนกุล
75
73หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูลเทคโนโลยีพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา1. นายชาคริต เกตุแก้ว
2. นายภูริพงศ์ บำรุงกิจ
3. นายภูวัน วัฒนจรุงรัตน์
ม.6/22560ครูธนเดช ลี้เลิศธนกุล1. ครูตรรก จันทวิสูตร
2. ครูฐิรนันท์ เทพจิตร์
76
74เครื่องดูดฝุ่นจิ๋วพลังแจ๋ววิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์1.นายฐิติศักดิ์ พงอุดทา
2.นางสาวกาญฑิตา แสงจำปา
3.นางสาวลีลาวดี บัวแปลง
ม.6/22560ครูฐิรนันท์ เทพจิตร์1.ครูตรรก จันทวิสูตร
2.ครูธนเดช ลี้เลิศธนกุล
77
75เครื่องบินวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์1.น.ส.ปราณศิริ คำรอด
2.น.ส.มิลินท์ลักษณ์ กิจสมโภชน์
3.น.ส.สุพิชชา ไชยวงค์
ม.6/22560ครูฐิรนันท์ เทพจิตร์1.ครูตรรก จันทวิสูตร
2.ครูธนเดช ลี้เลิศธนกุล
78
76คนเอาถ่านวิทยาศาสตร์การทดลอง1.นายศุภวิชญ์ ใจขำ
2.น.ส.ณัชชา มุกดาสนิท
3.น.ส.ธนวรรณ สร้อยเงิน
ม.6/22560อาจารย์ฐิรนันท์ เทพจิตร์1.อาจารย์ตรรก จันทวิสูตร
2.อาจารย์ธนเดช ลี้เลิศธนกุล
79
77บทเรียนสำเร็จรูปตรรกศาสตร์พาเพลินคณิตศาสตร์พัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา1.นายธีรภัทร ชำนาญไพร
2.นายนนทวัฒน์ ชัยวีรกุล
3.นางสาวมาริษา ทิพวรรณ
ม.6/22560ครูตรรก จันทวิสูตร1.ครูธนเดช ลี้เลิศธนกุล
2.ครูฐิรนันท์ เทพจิตร์
80
78ทำไมไม่เลือกกินร้านฉันคณิตศาสตร์สำรวจรวบรวม1.นางสาว กัญญาภัค ลิลิตสุวรรณ
2.นางสาว กัลยรัตน์ สุขเกษม
3.นางสาว อรวรรณ ศรีบุรินทร์
ม.6/22560คุณครูตรรก จันทวิสูตร1.คุณครูธนเดช ลี้เลิศธนกุล
2.คุณครูฐิตินันท์ เทพจิตร์
81
79ภาพยนตร์สั้นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสังคมศึกษาพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา1.นายทวีโชค ผสม
2.นายพันธวัช กาญจนภิญโญ
3.นายภัทรเศรษฐ์ เจริญทองนิธิโชติ
ม.6/325601.นายปัญจพล บุญมณีชัยกุล
2.นายธีระพงษ์ สืบโสดา
82
80ความสัมพันธ์ของทรงสี่หน้าปรกติกับลูกบาศก์คณิตศาสตร์สำรวจรวบรวม
เด็กชายภูรินท์ เงินถม
เด็กหญิงณิชาภัทร ชินนิวัฒน์
เด็กหยิงทักษพร เพชรหลาย
ม.32561
ครูเปรมศักดิ์ บุบผามาลาสกุล
ครูชลวิทย์ กิจอักษร
83
81แซนวิสหมูชะมวงการงานอาชีพการประยุกต์ใช้งาน
เด็กชายธนวัฒน์ สกุลรุ่งโรจน์วุฒิ
เด็กชายธนวิชญ์ จึงกิจธนวัฒน์
เด็กชายนพรุจ สถิตย์
เด้กชายเปรมปีติ ปักการะโถ
เด็กชายภูชิต สินสวัสดิ์
เด็กชายภูริดล สิริกุล
ม.3/12561ครูอิชยนิติ มูลชอบ-
84
82สำรองทรงเครื่อง (สำรองสตอรี่)การงานอาชีพ
สำรวจรวบรวม, การประยุกต์ใช้งาน
นายณภัทร ทองวชิร
นางสาวจินตวีร์ เครือผือ
นางสาวจิดาภา สลีอ่อน
นางสาวณฐมน เถื่อนศรี
นางสาวเพ็ญวดี เบี้ยแก้ว
นางสาวสิทธานัทณ์ พงาืเจริญ
ม.3/12561ครูอิชยนิติ มูลชอบ-
85
83พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมบนด้านทั้งสามของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากคณิตศาสตร์
สำรวจรวบรวม, การประยุกต์ใช้งาน
เด็กหญิงพรรวษา ขวัญศิริมงคล
เด็กหญิงภูริชญา วิมลสิทธิพงศ์
เด็กหญิงพัทธนันท์ เวชมณี
เด็กหญิงเฑมิตา กิตติศาสตรา
เด็กชายพีรพัฒน์ ลือพงาื
ม.3/22561
ครูเปรมศักดิ์ บุบผามาลาสกุล
ครูคมกริช บอขุนทด
86
84การย่อขยายของรูปทรงหน้าปรกติคณิตศาสตร์
สำรวจรวบรวม, การประยุกต์ใช้งาน
เด็กชายจิรเมธ โพธิ์แก้ว
เด็กชายจิระพงษ์ จันทเลขา
เด็กชายชลันธร ช่างเก็บ
เด็กชายปิยบดี สุวรรณโชติ
เด็กชายพันธวัสส์ วัฒนา
เด็กชายภวิล อรุณพันธ์
ม.3/22561
ครูเปรมศักดิ์ บุบผามาลาสกุล
ครูคมกริช บอขุนทด
87
85ทฤษฎีบทพีทาโกรัสคณิตศาสตร์
สำรวจรวบรวม, การประยุกต์ใช้งาน
เด็กหญิงเบญญาภา ทองโชคชัย
เด็กหญิงกนกพรรณ ชาญอนุวัตร
เด็กชายอธิวัฒน์ หุลเวช
เด็กชายเนติภูมิ ทองแสน
เด็กชายธีรวิทย์ พงษ์คุณาวุฒิ
ม.3/22561
ครูเปรมศักดิ์ บุบผามาลาสกุล
ครูคมกริช บอขุนทด
88
86เสน่ห์จันท์การงานอาชีพการประยุกต์ใช้งาน
เด็กชายธนกร ทุนเลิศพาณิช
เด็กชายธนทร เหล่าอารยวัฒน์
นายปิยดี สุวรรรโชติ
นางสาวฐตมน เก่งกิจการ
เด็กหญิงธันยธร นิตยะ
นางสาววลัยรัตน์ มูม.3/2ลชอบ
ม.3/22561ครูอิชยนิติ มูลชอบ-
89
87เกม Zero Wasteเทคโนโลยีพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา1.ด.ช.จิรัฏฐ์ มีพืชน์
2.ด.ช.ศุภวิชญ์ วิเศษศรี
ม.3/42561ครูชญาณัฏฐ์ คำรอดครูธนเดช ลี้เลิศธนกุล
90
88แอปพลิเคชัน ชีวิต 4.0 เทคโนโลยีการประยุกต์ใช้งาน1.นายธนกร การบุญ
2.เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ผลพฤกษา
3.เด็กหญิงธัญรดี บานเย็น
ม.3/42561ครูชญาณัฏฐ์ คำรอดครูธนเดช ลี้เลิศธนกุล
91
89ความสัมพันธ์ของทรงสี่หน้าปรกติกับลูกบาศก์คณิตศาสตร์
สำรวจรวบรวม, การประยุกต์ใช้งาน
เด็กชายกุลบุรุษ เซอร์เกอร์
เด็กชายภูรินท์ เงินถม
เด็กหญิงณิชาภัทร ชินนิวัฒน์
เด็กหญิงทักษพร เพชรหลาย
เด็กหญิงพรดาว อังคะหิรัญ
ม.3/52561
คุณครูเปรมศักดิ์ บุปผามาลาสกุล
คุณครูคมกริช บอขุนทด
92
90การหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมโดยรู้เพียงความยาวของด้านทั้งสามคณิตศาสตร์
สำรวจรวบรวม, การประยุกต์ใช้งาน
เด็กหญิงวราภรรืเจี้ยเวชศิลป์
เด็กหญิงพิมพ์บุญ ทองคำวัน
เด็กหญิงชยาพา เนรัญชร
เด็กชายภูภิพัทธ์ สิงขร
เด็กชายกฤติน เศลวัตนะกุล
ม.3/52561
ครูเปรมศักดิ์ บุบผามาลาสกุล
ครูคมกริช บอขุนทด
93
91การพิสูจน์ทฤษฎีบทของพดตเลมีคณิตศาสตร์
สำรวจรวบรวม, การประยุกต์ใช้งาน
เด็กชายชวนากร อรรฆยจินดา
เด็กชายนภัสพล ดำรงโชคพิพัฒน์
เด็กชายศุภกานต์ สยามไชย
นายพศิน ลุสิตานุสนธิ์
ม.3/52561
ครูเปรมศักดิ์ บุบผามาลาสกุล
ครูคมกริช บอขุนทด
94
92การพิสูจน์ความสัมพันธืของสูตรการคำนวณการเคลื่อนที่แนวเสันตรงคณิตศาสตร์
สำรวจรวบรวม, การประยุกต์ใช้งาน
เด็กหญิงชนกานต์ แซ่ลิ้ม
เด็กหญิงโชติกา ลี้ทวีเกียรติสกุล
เด็กหญิงฐิติกานต์ ชนะสิทธิ์
เด็กหญิงธวัลรัตน์ เจตเจริญอารยะ
เด็กหญิงสุธินันท์ จีระสมบูรณ์ยิ่ง
ม.3/52561
ครูเปรมศักดิ์ บุบผามาลาสกุล
ครูคมกริช บอขุนทด
95
93มหัศจรรย์ 'กล้วย' สุขภาพการงานอาชีพต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์
นางสาวพรนับพัน ผาสุข
นางสาวบิสมิลล่าฮ์ โชติช่วง
นางสาวนันทินี เกษมฤทธิพร
นางสาวไพลิน อภิญ
นางสาวธัญญธร บำรุงพันธุ์
นางสาวแทนชนิดา จันทร์คำ
นางสาวอรปรียา เสาะตัน
นายสิทธินนท์ สายทอง
นายทัฬห์ รัตน์แพทย์
นางสาวพรรณี พนมวิจิตร
ม.4/152561ครูจำเรียง ไชยเจริญครูวรรณี ศริดี
96
94แปรรูปเห็กเพิ่มรายได้ (เห็ดสมุนไพร)การงานอาชีพ
ทฤษฎีหรือการอธิบาย, แปรรูปผลิตภัณฑ์
นายนันทกร วงศ์ใหญ่
นางสาวบิสมิลล่าฮ์ โชติช่วง
ม.4/152561ครูจำเรียง ชัยเจริญ-
97
95ฮีโรสู่โรงเรียนเก็บขยะ เทคโนโลยีการประยุกต์ใช้งาน1.นายจิตฑากร ชรัยนาพฤกษ์
2.นายอภิวุฒิ อานามนารถ
3.นายพฤฒา พุกสีดา
ม.4/62561ครูดาริกา เรืองภักดี
98
96เอาชีวิตรอดบนดวงดาวเทคโนโลยีพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา1.นายกิตตภูมิ แฟงคล้าย
2.น.ส.เกวลิน สามัญ
3.นายจิรฤฐ์กฤศ ผ่องวรรณ์
ม.4/62561ครูดาริกา เรืองภักดี
99
97ขนมแพนเค้ก ตรานนทัชแพนเค้กการงานอาชีพโครงงานอาชีพนักเรียน ม.5/1ม.5/12561ครูจำเรียง ไชยเจริญ-
100
98Pukpui Adventureเทคโนโลยีพัฒนาเกม1.นายธนิสร ธรรมสวนิต
2.น.ส.วรรณวนัช ไชยเผือก
ม.5/112561ครูธนเดช ลี้เลิศธนกุล
Loading...