ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย ปีการศึกษา 2558
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย (ปีการศึกษา 2558)
2
3
ระดับคุณภาพผลงานคณะ / หน่วยงานรวมทั้งหมด
4
ครุศาสตร์มนุษยศาสตร์ฯวิทยาการจัดการวิทยาศาสตร์ฯสถาบันวิจัยฯจำนวนผลงานค่าถ่วงน้ำหนัก
5
จำนวนผลงานค่าถ่วงน้ำหนักจำนวนผลงานค่าถ่วงน้ำหนักจำนวนผลงานค่าถ่วงน้ำหนักจำนวนผลงานค่าถ่วงน้ำหนักจำนวนผลงานค่าถ่วงน้ำหนัก
6
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20)00153234.6244.881.67014
7
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (0.400083.220.85200156
8
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)
9
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (0.60)000010.621.20031.8
10
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (0.80)000010.8540064.8
11
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 (1.00)001111220044
12
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)
13
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)
14
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ (1.00)
15
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน (1.00)
16
- ตําราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)
17
- ตําราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ (1.00)
18
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20)000000000000
19
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)00145.6000000145.6
20
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60)00116.6000000116.6
21
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)0021.600000021.6
22
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)002200000022
23
รวม005323287.8381481.612746.4
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...