Peetri kooli üleminekuperiood 2018-2019
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
Periood 02.2018-08.2019 on Peetri kooli jaoks üleminekuperiood kasvamisel täielikuks põhikooliks ehk III kooliastme avamiseks. Perioodi peamised tegevused koonduvad 4 suurema projekti alla, mille eesmärkideks on koolitada Peetri kooli vajadustest lähtuvalt õpetajaid (eelkõige väärtuskasvatuse valdkonnas), analüüsida ja hinnata senist tegevust ning luua eeldused uue kooliastme avamiseks. III kooliastme avamine on ühtlasi kooli uue arenguperioodi (2019–2022) alguseks. Projektide tutvustused on leitavad Peetri kooli kodulehelt (http://www.luterlik.edu.ee/projektid/).
2
Õppeaasta 2017/2018
3
AegTegevusOsalejad, vastutajadProjekt
4
jaan. - juuni 2018Elaboration of the research report will take place in each country: analysis of the context, benchmarking, Case studies of best practice and Gap analysis.Juhtkond, TÜ pedagoogika osakondKoolitusprojekt “Supporting teachers for developping pupils’ intra-personal competencies and character education at school” (Erasmus+; 11.2017-09.2019)
5
27.02.2018Koolitus "Lastega filosofeerimine" (lektor Egle Säre, 8h)Kooliõpetajad
Koolitusprojekt “Väärtuspõhine koolikultuur” (SA Innove; 20.01-31.05.2018)
6
10.03.2018Koolitus "Lastega filosofeerimine" (lektor Egle Säre, 8h)Lasteaiaõpetajad
7
12.03.2018Koolitus "Voorused" (lektor Triin Käpp; 1h)Kooliõpetajad
8
14.03.2018Koolitus "Voorused" (lektor Triin Käpp; 1h)Lasteaiaõpetajad
9
märts 2018Tegevusloa dokumentatsiooni koostamine ning esitamine (01.04) Haridus- ja Teadusministeeriumile Peetri kooli huvikooli asutamiseksArendusjuht, juhkond
10
26.03.2018Koolitus "Väärtuskasvatuse meetodid" (lektor Nelli Jung; 2h)Kooli- ja lasteaiaõpetajad
11
26.-27.04.2018Koolitus “Õppija individuaalset arengut toetav organisatsioonikultuur Tartu Luterlikus Peetri Koolis”. Teemad: sissejuhatus projekti, tutvumine, eesmärgistamine, muutuv õpikäsitus, 21. saj oskused, õpimotivatsioonKooliõpetajadKoolitusprojekt “Õppija individuaalset arengut toetav organisatsioonikultuur Tartu Luterlikus Peetri Koolis” (SA Innove; 01.02.-31.12.2018)
12
aprill - mai 2018Õpetajate grupi supervisioon (4h)Kooliõpetajad
13
aprill - mai 2018Õpetajate grupi supervisioon (4h)Lasteaiaõpetajad
14
aprill - mai 2018Dokumentatsiooni revideerimine, parandamine ja täiendamine. Dokumentatsiooni korrastamine lähtuvalt kehtivast seadusandlusest, õpetajatelt saadud tagasisidest ning kooli tegevuse praktilistest vajadusest.Juhtkond, õpetajadArenguprojekt “Tartu Luterliku Peetri Kooli III kooliastme (7.–9. klass) avamine ja uue arenguperioodi (2019–2022) ettevalmistamine.” (SA KÜSK; 01.04.2018-30.04.2019)
15
mai - juuni 2018Lapsevanemate koolikorralduslik rahulolu-uuringJuhtkond, kooli ja lasteaia lapsevanemad
16
juuni - aug. 2018Õppeaasta 2017/2018 sisehindamise aruande koostamine. Asutuse tegevuse hindamine üldtööplaani ja arengukava tegevuskava täitmisel.Juhtkond, õpetajad
17
juuni 2018Sisehindamise seminar. Sisehindamisel kogutud andemete arutamine ja nendest (ning arengukavast) lähtuvalt edasise tegevuse kavandamine.Kooliõpetajad, juhtkond, vanematekogu
18
juuni 2018Joint staff meeting will be held in Riga (5 full days) with the participation of all partners, including researchers, regional authorities and field practitioners, for discussion the work done on O1 (research report) and setting up the process of elaboration of the O2 (support program).Projektimeeskond, TÜ pedagoogika osakond
19
juuli 2018 - jaan. 2019Based on the joint decisions made in Riga, the teacher training course will be developed: learning outcomes, general structure/format and materials will be developed. Projektimeeskond, TÜ pedagoogika osakond
20
August 2018Üldtööplaani seminar ja õppeaasta 2018/2019 üldtööplaani koostamine. Juhtkonna poolt ettevalmistatud 2018/2019 õa üldööplaani tööversiooni tutvustamine töötajatele, MTÜ liikmetele ja lapsevanematele.Juhtkond, õpetajad
21
aug. - okt. 2018The formatting and publishing of the final report (O1) will take place. Projektimeeskond, TÜ pedagoogika osakond
22
21.-23.08.2018Koolitus "Kujundav hindamine"Kooliõpetajad
23
Õppeaasta 2018/2019
24
aug. - sept. 2018Valmistumine riiklikuks välishindamiseks. Dokumentatsiooni korrastamine ja parendamine, koostöö teiste sarnases olukorras erakoolidega.Juhtkond
25
sept. 2018Alustab tegevust Peetri kooli huvikool, mis sisustab koolipäeva teise poole. Huvihariduse mahu kasvamine uute ringide lisandumise näol.Juhtkond, õpetajad, ringide juhendajad
26
sept. - nov. 2018Tundide vaatlus ja supervisioon.Kooliõpetajad
27
okt. - nov. 2018Täiendava personalivajaduse selgitamine järgmiseks õppeaastaks, sh senise personali monitoorimine. Õppeaastaks 2019/2020 (st III kooliastme avamiseks) vajaliku personali hulga ja kvalifikatsiooni täpsustav määratlemine juhtkonna poolt. 11.-12.2018 peetakse korralised arenguvestlused seniste töötajatega. Juhtkond, MTÜ TLPK juhatus
28
nov. - dets. 2018Riikliku välishindamise käigus TLPK tegevuses tuvastatud puuduste likvideerimine. Juhatuse poolne dokumentatsiooni ja asutuse tegevuse parendamine vastavalt välihindamisel saadud tagasisidest.Juhtkond, õpetajad
29
nov. - dets. 2018Uute töötajate leidmine 2019/2020 õa-ks. Konkursi korraldamine uute töötajate leidmiseks järgmiseks õppeaastaks ning vastavate eelkokkulepete sõlmimine, tulevaste töötajate kaasamine koolitusloa taotluse koostamise (sh alusdokumentatsiooni) protsessi.Juhtkond, MTÜ TLPK juhatus
30
jaan. - veebr. 20192-day Transnational project meeting will be held at Tartu with the participation of all partners, for discussion of the pilot delivering of the training in each country (delivering methods) and monitoring financial, managerial and dissemination issues.Projektimeeskond, TÜ pedagoogika osakond
31
jaan. - veebr. 2019III kooliastme tegevusloa taotluse koostamine. Tegevusloa taotluse (sh õppekava, ainekavad, arengukava perioodiks 2019–2022) koostamine ja esitamine, sh ühised koolitused (töötajate täiendkoolitamine), väliseksperdi/välisekspertide kaasamine, uute töötajate lülitamine TLPK tegevusse.Juhtkond, õpetajad, nõukogu, vanematekogu, MTÜ TLPK
32
veebr. - märts 2019 The training materials will be translated into national languagesProjektimeeskond, TÜ pedagoogika osakond
33
märts 2019Võimalike koolitusloa taotluses tuvastatud puuduste kõrvaldamine. Koolitusloa taotluse ja sellega kaasneva dokumentatsiooni parandamine ning täiendamine õpetajate ja juhtkonna poolt vastavalt saadud tagasidele.
Õppealajuhataja, õpetajad
34
märts - aprill 2019Perioodi 2016-2019 koond-sisehindamise teostamine. TÜ eetikakeskuse „Hea kooli” konkursi esmase töö koostamine perioodi 2016-2019 analüüsina (sh koondaruanne arengukava täitmise kohta perioodil 2016-2019). Õppealajuh.Õppealajuhataja, õpetajad, vanematekogu
35
aprill - mai 2019The training program will be piloted in each country. Projektimeeskond, TÜ pedagoogika osakond
36
mai - juuni 2019The evaluation of the pilot training course will be done, and during the summer 2019 the training program will be finalized.Projektimeeskond, TÜ pedagoogika osakond
37
mai - juuni 2019Lapsevanemate rahulolu-uuringJuhtkond, kooli ja lasteaia lapsevanemad
38
märts - aprill 2019Peetri kooli toimetiste raamatusarja 3. raamatu toimetamine, küljendamine. Tegemist on kogumikuga artiklitest, mis on kirjutatud Peetri koolist või Peetri kooli inimeste poolt perioodil 2016-2019 ning mis edastavad kooli haridusmõtet ja praktikaid. Sarja 1. raamat ilmus 2016. aastal esimese arenguperioodi. Projektijuht, juhtkond
39
juuni 2019Sisehindamise seminar, uue arengukava perioodi 2019–2022 tegevuskava korrigeerimine.Juhtkond, õpetajad
40
August 2019Arengukava (2019–2022) seminarJuhtkond, õpetajad, vanematekogu, MTÜ TLPK
41
Õppeaasta 2019/2020
42
01.09.2019Peetri kool alustab tegevust ka III kooliastmes (7.-9. klass)Juhtkond, õpetajad
43
September 2019
Ilmub Peetri kooli toimetiste sarja II raamat (artiklid perioodist 2016-2019)
Projektijuht, juhtkond
44
OktooberUuete nõukogu liikmete valimine (10.2016 valitute asemele)Juhtkond
45
sept. - okt. 2019During the fall 2019, three multiplier events (conferences) will take place in each country for the dissemination of both intellectual outputs, targeting school staff, policy makers, teachers, parents, stakeholders, etcProjektimeeskond, TÜ pedagoogika osakond
46
oktoober 2019A final transnational meeting in Oviedo with the participation of all partners, for making the evaluation of the projects and planning future collaboration, will put an end to the project.Projektimeeskond, TÜ pedagoogika osakond
47
Nov. 2019Konkursitöö lõppversiooni esitamine TÜ eetikakeskuse „Hea kooli” konkursile (perioodi 2016-2019 analüüsina ja sisehindamise koondaruandena)Juhtkond
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu