2_9 สภาวะทุพโภชนาการ.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
BCDEFGHIJKLVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASAT
2
3
ข้อมูลสำหรับการแปลผลการเจริญเติบโตของเด็ก
7
ม.2/9 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
8
===========
9
10
ลำดับชื่อ - นามสกุล
เพศ (ช=1
วันเดือนปีเกิดวันที่ชั่ง/วัดส่วนสูง
น้ำหนัก
ส่วนสูง
11
ญ=2)
วัน
เดือน
ปีวัน
เดือน
ปี
(กิโลกรัม)
(เซนติเมตร)
12
13
===========
14
1
เด็กชายกนกกร เกิดน้อย
1 6 9 2547 30 5 2561 80 173
15
2
เด็กชายกิตติธร บุญเพ็ชร
1 10 10 2547 30 5 2561 38 156
16
3
เด็กชายจิรวัฒน์ ฤทธิพันธ์
1 1 8 2547 30 5 2561 58 169
17
4
เด็กชายชัยชนะภพ สมสามารถ
1 8 4 2547 30 5 2561 56 154
18
5
เด็กชายฑิฆัมพร สุทธลักษณ์
1 31 10 2547 30 5 2561 41 155
19
6
เด็กชายณัฐดนัย เพ็ชร์รอด
1 18 8 2547 30 5 2561 48 168
20
7
เด็กชายณัฐยศ ครุธฉ่ำ
1 20 12 2547 30 5 2561 57 173
21
8
เด็กชายธนากร ท้วมวงษ์
1 25 8 2547 30 5 2561 70 175
22
9
เด็กชายธนิสร โพธิ์หวี
1 8 6 2547 30 5 2561 95 170
23
10
เด็กชายธันยพงศ์ หรั่งนาค
1 21 5 2548 30 5 2561 30 142
24
11
เด็กชายนัทธพงศ์ แตงฉ่ำ
1 17 9 2547 30 5 2561 55 165
25
12
เด็กชายนิติ สังข์ทอง
1 17 8 2547 30 5 2561 48 160
26
13
เด็กชายนิธิวัฒน์ สีธงชัยรุ่งโรจน์
1 26 6 2548 30 5 2561 35 143
27
14
เด็กชายบัญญวัต ผาโพธิ์
1 8 6 2547 30 5 2561 62 176
28
15
เด็กชายปุญญพัฒน์ ตี๋ชื่น
1 27 5 2548 30 5 2561 105 175
29
16
เด็กชายพงศกร รอดภู
1 3 3 2548 30 5 2561 55 173
30
17
เด็กชายพัสกร แสนดี
1 18 10 2547 30 5 2561 61 165
31
18
เด็กชายพัสกร น่วมคำ
1 7 6 2547 30 5 2561 40 155
32
19
เด็กชายพิชญุตม์ นิลโชติ
1 4 2 2548 30 5 2561 80 173
33
20
เด็กชายพีรพล สุภาพันธ์
1 23 10 2547 30 5 2561 42 160
34
21
เด็กชายภัคพล สุขสม
1 21 10 2547 30 5 2561 73 160
35
22
เด็กชายภัทรพงศ์ กองเดช
1 15 11 2547 30 5 2561 44 160
36
23
เด็กชายภานุกร โชติสวัสดิ์
1 4 7 2547 30 5 2561 49 158
37
24
เด็กชายภูรีภัทร ภู่ระย้า
1 28 11 2547 30 5 2561 76 161
38
25
เด็กชายรัฐพร สามิภักดิ์
1 23 9 2547 30 5 2561 55 162
39
26
เด็กชายเสฏฐวุฒิ หวังผล
1 20 5 2547 30 5 2561 50 169
40
27
เด็กชายหลักเขตต์ กรานวงษ์
1 12 7 2547 30 5 2561 46 162
41
28
เด็กชายลภัส ขุนอินทร์
1 4 11 2547 30 5 2561 62 169
42
29
เด็กหญิงเกวลิน กฤษณา
2 6 10 2547 30 5 2561 58 153
43
30
เด็กหญิงแก้วชา ว่องวิการณ์
2 9 9 2547 30 5 2561 46 150
44
31
เด็กหญิงฐิตาภา เทียนถาวร
2 8 10 2547 30 5 2561 48 158
45
32
เด็กหญิงณัฐวดี จันทร์งาม
2 15 6 2547 30 5 2561 75 156
46
33
เด็กหญิงเบญธิมาภรณ์ ต้านชัง
2 16 2 2547 30 5 2561 43 157
47
34
เด็กหญิงภคนันท์ อินทร์พญา
2 16 5 2548 30 5 2561 48 156
48
35
เด็กหญิงรุ่งอรุณ ลาต้า
2 6 6 2547 30 5 2561 54 160
49
36
เด็กหญิงวริศรา รูปเกลี้ยง
2 4 5 2548 30 5 2561 55 175
50
37
เด็กหญิงสิริกัญญา เมืองนิล
2 18 6 2548 30 5 2561 46 147
51
38
เด็กหญิงสิริมนต์ อุทัยกลาย
2 25 9 2547 30 5 2561 42 174
52
39
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย สุขแจ่ม
2 4 9 2547 30 5 2561 46 156
53
40
เด็กหญิงอนัญญา นาคหว่าง
2 26 6 2547 30 5 2561 48 154
54
41
เด็กหญิงอภิญญา สว่างอารมณ์
2 13 2 2548 30 5 2561 73 163
55
42
เด็กหญิงอรชุภา อุ่นสนิท
2 25 1 2548 30 5 2561 50 155
56
43
เด็กหญิงอริสรา อยู่ไทย
2 28 8 2547 30 5 2561 66 165
57
44
เด็กหญิงอัจฉรา สุรโชติ
2 14 1 2548 30 5 2561 70 163
58
45
เด็กหญิงอารีรัตน์ เฟื่องสังข์
2 23 5 2547 30 5 2561 49 165
59
46
เด็กหญิงสุรภา ขุนเจริญ
2 17 9 2548 30 5 2561 52 156
60
47
เด็กชายสิรวิชญ์ แขกเณร (ลาออก)
1
61
48
เด็กชายพงศธร วิเศษศิลป์
1 11 6 2546 30 5 2561 48 168
62
49
เด็กชายวัชระ คล้ายมะณี
1 30 5 2561 45 159
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
PrintMenu
95
Anthropometry data & Nutrition Status
Go to Menu
96
/pprk1..aa13~r{?}~gcrq
{blank a14..j113}{blank k14..o113}{blank a5}{blank b7}{blank l7}{blank bv17}
97
{menucall menu}
{goto}br1~{goto}bv17~
98
{branch \0}
99
100
101
102
103
104
Loading...
Main menu