คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ 62
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ ปี 2562
2
เลขที่คำสั่ง
ชื่อเรื่อง
ดาวน์โหลดเอกสาร
3
1
แต่่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาตกแต่งสถานที่
ดาวน์โหลดเอกสาร
4
2แต่่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อถ้วยรางวัล
ดาวน์โหลดเอกสาร
5
3แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562
ดาวน์โหลดเอกสาร
6
4อยู่ระหว่างดำเนินการ
ดาวน์โหลดเอกสาร
7
5
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (จัดซื้อพัสดุโครงการอบรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่ออาชีพ)
ดาวน์โหลดเอกสาร
8
6แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อาชีพ
ดาวน์โหลดเอกสาร
9
7แต่งตั้ั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ดาวน์โหลดเอกสาร
10
8
แต่่งตั้งคณะกรรมการโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา
ดาวน์โหลดเอกสาร
11
9
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (จัดซื้อพัสดุโครงการพลังสามวัย)
ดาวน์โหลดเอกสาร
12
10
แต่่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
13
11แต่่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมารถตู้
ดาวน์โหลดเอกสาร
14
12อยู่ระหว่างดำเนินการ
ดาวน์โหลดเอกสาร
15
13อยู่ระหว่างดำเนินการ
ดาวน์โหลดเอกสาร
16
14อยู่ระหว่างดำเนินการ
ดาวน์โหลดเอกสาร
17
15แต่่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมา
ดาวน์โหลดเอกสาร
18
16แต่่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมา
ดาวน์โหลดเอกสาร
19
17แต่งตั้ั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
ดาวน์โหลดเอกสาร
20
18แต่งตั้ั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
ดาวน์โหลดเอกสาร
21
19อยู่ระหว่างดำเนินการ
ดาวน์โหลดเอกสาร
22
20อยู่ระหว่างดำเนินการ
ดาวน์โหลดเอกสาร
23
21แต่งตั้งคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดเอกสาร
24
22
แต่งตั้ั้งคณะกรรมการโครงการราชมงคลรักษ์ภาษาไทย คนรุ่นใหม่สืบสานวัฒนธรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
25
23แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น
ดาวน์โหลดเอกสาร
26
24แต่่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ดาวน์โหลดเอกสาร
27
25แต่งตั้ั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
ดาวน์โหลดเอกสาร
28
26
แต่งตั้ั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อวัสดุคอมพิิวเตอร์
ดาวน์โหลดเอกสาร
29
27
แต่งตั้ั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ดาวน์โหลดเอกสาร
30
28
แต่งตั้ั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อวัสดุคอมพิิวเตอร์
ดาวน์โหลดเอกสาร
31
29
แต่งตั้ั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อวัสดุคอมพิิวเตอร์
ดาวน์โหลดเอกสาร
32
30
แต่งตั้ั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อวัสดุคอมพิิวเตอร์
ดาวน์โหลดเอกสาร
33
31
แต่งตั้ั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ดาวน์โหลดเอกสาร
34
32แต่งตั้ั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อวัสดุการศึกษา
ดาวน์โหลดเอกสาร
35
33แต่่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้า
ดาวน์โหลดเอกสาร
36
34
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้างพัสดุโครงการประชุม)
ดาวน์โหลดเอกสาร
37
35อยู่ระหว่างดำเนินการ
ดาวน์โหลดเอกสาร
38
36
แต่งตั้งคณะกรรมการกีฬาภายใน มทรส. ปีการศึกษา 2561 "สุวรรณภูมิเกมส์ ครั้งที่ 14"
ดาวน์โหลดเอกสาร
39
37
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์)
ดาวน์โหลดเอกสาร
40
38แต่่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์คณะศิลปศาสตร์
ดาวน์โหลดเอกสาร
41
39
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา
ดาวน์โหลดเอกสาร
42
40อยู่ระหว่างดำเนินการ
ดาวน์โหลดเอกสาร
43
41อยู่ระหว่างดำเนินการ
ดาวน์โหลดเอกสาร
44
42อยู่ระหว่างดำเนินการ
ดาวน์โหลดเอกสาร
45
43อยู่ระหว่างดำเนินการ
ดาวน์โหลดเอกสาร
46
44อยู่ระหว่างดำเนินการ
ดาวน์โหลดเอกสาร
47
45อยู่ระหว่างดำเนินการ
ดาวน์โหลดเอกสาร
48
46อยู่ระหว่างดำเนินการ
ดาวน์โหลดเอกสาร
49
47
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษในอุตสาหกรรมการบิน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563
ดาวน์โหลดเอกสาร
50
48
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้างพัสดุโครงการอยุธยารำลึก)
ดาวน์โหลดเอกสาร
51
49แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอยุธยารำลึก
ดาวน์โหลดเอกสาร
52
50
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสุดารัตน์ อ่ำปั้น
ดาวน์โหลดเอกสาร
53
51
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ราย น.ส. วรรณภา ใหญ่มาก
ดาวน์โหลดเอกสาร
54
52อยู่ระหว่างดำเนินการ
ดาวน์โหลดเอกสาร
55
53
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
ดาวน์โหลดเอกสาร
56
54
แต่่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (จ้างเหมาสาธิตผลิตภัณฑ์ชุมชนสามเรือน)
ดาวน์โหลดเอกสาร
57
55
แต่่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (จัดซื้อซุ้มนิทรรศการต้นแบบ)
ดาวน์โหลดเอกสาร
58
56อยู่ระหว่างดำเนินการ
ดาวน์โหลดเอกสาร
59
57
แต่งตั้งคณะกรรมการเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 ณ มทร.ศรีวิชัย
ดาวน์โหลดเอกสาร
60
58อยู่ระหว่างดำเนินการ
ดาวน์โหลดเอกสาร
61
59อยู่ระหว่างดำเนินการ
ดาวน์โหลดเอกสาร
62
60อยู่ระหว่างดำเนินการ
ดาวน์โหลดเอกสาร
63
61อยู่ระหว่างดำเนินการ
ดาวน์โหลดเอกสาร
64
62อยู่ระหว่างดำเนินการ
ดาวน์โหลดเอกสาร
65
63อยู่ระหว่างดำเนินการ
ดาวน์โหลดเอกสาร
66
64อยู่ระหว่างดำเนินการ
ดาวน์โหลดเอกสาร
67
65
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อสนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ดาวน์โหลดเอกสาร
68
66อยู่ระหว่างดำเนินการ
ดาวน์โหลดเอกสาร
69
67อยู่ระหว่างดำเนินการ
ดาวน์โหลดเอกสาร
70
68อยู่ระหว่างดำเนินการ
ดาวน์โหลดเอกสาร
71
69อยู่ระหว่างดำเนินการ
ดาวน์โหลดเอกสาร
72
70อยู่ระหว่างดำเนินการ
ดาวน์โหลดเอกสาร
73
71อยู่ระหว่างดำเนินการ
ดาวน์โหลดเอกสาร
74
72
แต่่งตั้งคณะกรรกมารยกร่างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษในอุตสาหกรรมการบิน
ดาวน์โหลดเอกสาร
75
73
แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษในอุตสาหกรรมการบิน
ดาวน์โหลดเอกสาร
76
74อยู่ระหว่างดำเนินการ
ดาวน์โหลดเอกสาร
77
75แต่งตั้งคณะกรรมโครงการ English Clinic
ดาวน์โหลดเอกสาร
78
76อยู่ระหว่างดำเนินการ
ดาวน์โหลดเอกสาร
79
77แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ดาวน์โหลดเอกสาร
80
78
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้างพัสดุในโครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ)
ดาวน์โหลดเอกสาร
81
79อยู่ระหว่างดำเนินการ
ดาวน์โหลดเอกสาร
82
80อยู่ระหว่างดำเนินการ
ดาวน์โหลดเอกสาร
83
81อยู่ระหว่างดำเนินการ
ดาวน์โหลดเอกสาร
84
82อยู่ระหว่างดำเนินการ
ดาวน์โหลดเอกสาร
85
83
แต่งตั้ั้งคณะกรรมการเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตรืราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 ณ มทร.ศรีวิชัย (เพิ่มเติม)
ดาวน์โหลดเอกสาร
86
84แต่่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน
ดาวน์โหลดเอกสาร
87
85
การมอบอำนาจให้รองคณบดีปฏิบัติราชการแทนและรักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์
ดาวน์โหลดเอกสาร
88
86แต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งผู้ช่วยคณบดี
ดาวน์โหลดเอกสาร
89
87อยู่ระหว่างดำเนินการ
ดาวน์โหลดเอกสาร
90
88อยู่ระหว่างดำเนินการ
ดาวน์โหลดเอกสาร
91
89
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (จัดซื้อวัสดุโครงการอบรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่ออาชีพ)
ดาวน์โหลดเอกสาร
92
90
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการการต่อยอด mou เพื่อพัฒนาวิชาชีพแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเขมร-ไทย ร่วมสมัย 2 แผ่นดิน ปีที่ 2
ดาวน์โหลดเอกสาร
93
91อยู่ระหว่างดำเนินการ
ดาวน์โหลดเอกสาร
94
92อยู่ระหว่างดำเนินการ
ดาวน์โหลดเอกสาร
95
93แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาทักษะการทำงานในศตวรรษที่ 21
ดาวน์โหลดเอกสาร
96
94
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้างโครงการอบรมงานสหกิจศึกษาสู่นานาชาติ)
ดาวน์โหลดเอกสาร
97
95
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 98 รายการ)
ดาวน์โหลดเอกสาร
98
96แต่งตั้ั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
99
97
แต่่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย
ดาวน์โหลดเอกสาร
100
98
แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ มทร.แห่งประเทศไทย พ.ศ 2562
ดาวน์โหลดเอกสาร
Loading...