ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAF
1
j
วัน/เดือน/ปี
เลขที่โครงการ
รายการ
เลขที่บันทึกรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง
เลขคำสั่งรพ.ห้างฉัตรวงเงินซื้อจ้าง
วัน/เดือน/ปี
เลขแจ้งผลซื้อ/จ้างจาก
ใบสั่งซื้อ/จ้าง
แจ้งลงนามสัญญา
ลงวันที่เลขคุมสัญญาวงเงินซื้อจ้างแหล่งงบประมาณเลขตรวจรับเลขที่ใบส่งของวันที่ตรวจรับผู้ดำเนินการ
2
รายงานขอซื้อ/ขอจ้าง
ไประบบ e-GP
ลป 0033.301/....
อนุมัติซื้อจ้าง
พิจารณาผล..../2566
ลป 0033.301/....
ส่งการเงิน
3
103/10/2565ซื้อวัสดุทันตกรรม 4 รายการลป 0033.301/14,099.0003/10/2565
บริษัท เอส ดี ทันตเวช(1988) จำกัด
4,099.00เงินบำรุงA2210-027918/10/2565ดวงเดือน
4
203/10/2565ซื้อวัสดุทันตกรรม 1 รายการลป 0033.301/21,100.0003/10/2565
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซี่ยงไฮ้ทันตภัณฑ์
1,100.00เงินบำรุง
BB256510/00125
12/10/2565ดวงเดือน
5
303/10/2565ซื้อวัสดุทันตกรรม 2 รายการลป 0033.301/34,025.0003/10/2565
บริษัท ชูมิตร 1967 จำกัด
4,025.00เงินบำรุง
IN6510-0230
19/10/2565ดวงเดือน
6
403/10/2565ซื้อวัสดุทันตกรรม 2 รายการลป 0033.301/42,475.0003/10/2565
บริษัท ไดรว์ เด็นทั่ล อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด
2,475.00เงินบำรุงIN-15617526/10/2565ดวงเดือน
7
503/10/2565ซื้อวัสดุทันตกรรม 7 รายการลป 0033.301/505/25666,805.2003/10/2565
ลป 0033.301/5
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จำกัด
5/2566
ลป 0033.301/5
3/10/25656,805.20เงินบำรุงดวงเดือน
8
603/10/2565ซื้อวัสดุทันตกรรม 1 รายการลป 0033.301/63,959.0003/10/2565
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จำกัด
3,959.00เงินบำรุง533747361320/10/2565ดวงเดือน
9
703/10/2565ซื้อวัสดุทันตกรรม 1 รายการลป 0033.301/7460.0003/10/2565
บริษัท เด็นท์ เมท จำกัด
460.00เงินบำรุง
IVG00061308
21/10/2565ดวงเดือน
10
803/10/2565ซื้อวัสดุทันตกรรม 5 รายการลป 0033.301/83,884.0003/10/2565
บริษัท เด็นท์ เมท จำกัด
3,884.00เงินบำรุงดวงเดือน
11
903/10/2565ซื้อวัสดุทันตกรรม 1 รายการลป 0033.301/909/25657,750.0003/10/2565
ลป 0033.301/9
บริษัท แอคคอร์ดฯ9/2566
ลป 0033.301/9
3/10/25657,750.00เงินบำรุง
IV2207104097
18/10/2565ดวงเดือน
12
1003/10/2565ซื้อวัสดุทันตกรรม 3 รายการ
ลป 0033.301/10
10/25655,720.0003/10/2565
ลป 0033.301/10
บริษัท แอคคอร์ดฯ10/2566
ลป 0033.301/10
3/10/25655,720.00เงินบำรุง
IV2210100603
19/10/2565ดวงเดือน
13
1107/10/2565ซื้อวัสดุการแพทย์ 3 รายการ
ลป 0033.301/11
865.0007/10/2565
บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จำกัด
865.00เงินบำรุง
BL65-10/168
12/10/2565ดวงเดือน
14
1207/10/2565ซื้อวัสดุการแพทย์ 1 รายการ
ลป 0033.301/12
2,568.0007/10/2565
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จำกัด
2,568.00เงินบำรุง533746505410/10/2565ดวงเดือน
15
1307/10/2565ซื้อวัสดุการแพทย์ 1 รายการ
ลป 0033.301/13
2,750.0007/10/2565
บริษัท เมดิคอล คอนเวอร์เจนซ์ จำกัด
2,750.00เงินบำรุง
ASD6510-043
10/10/2565ดวงเดือน
16
1407/10/2565ซื้อวัสดุการแพทย์ 1 รายการ
ลป 0033.301/14
4,420.0007/10/2565
บริษัท โพส เฮลท์ แคร์ จำกัด
4,420.00เงินบำรุง22101053617/10/2565ดวงเดือน
17
1507/10/256565107178756ซื้อวัสดุการแพทย์ 1 รายการ
ลป 0033.301/15
15/25666,400.0007/10/2565
ลป 0033.301/15
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรรษาเวชภัณฑ์
15/2566
ลป 0033.301/15
7/10/25656,400.00เงินบำรุงIV6510-4917/10/2565ดวงเดือน
18
1607/10/256565107178881ซื้อวัสดุการแพทย์ 1 รายการ
ลป 0033.301/16
16/25669,600.0007/10/2565
ลป 0033.301/16
บริษัท เคมเทค เฮลท์ แคร์ จำกัด
16/2566
ลป 0033.301/16
7/10/25659,600.00เงินบำรุง22-10-784512/10/2565ดวงเดือน
19
1707/10/256565107179237ซื้อวัสดุการแพทย์ 1 รายการ
ลป 0033.301/17
17/256610,700.0007/10/2565
ลป 0033.301/17
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จำกัด
17/2566
ลป 0033.301/17
7/10/256510,700.00เงินบำรุง533752206018/10/2565ดวงเดือน
20
1807/10/256565107179335ซื้อวัสดุการแพทย์ 2 รายการ
ลป 0033.301/18
18/256610,900.0007/10/2565
ลป 0033.301/18
บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้ จำกัด
ลป 0033.301/18
7/10/256510,900.00เงินบำรุง65793210/10/2565ดวงเดือน
21
1907/10/256565107179439ซื้อวัสดุการแพทย์ 3 รายการ
ลป 0033.301/19
19/256612,800.0007/10/2565
ลป 0033.301/19
บริษัท เอ็น เค เมดิคอล อีควิปเม้นท์ จำกัด
19/2566
ลป 0033.301/19
7/10/256512,800.00เงินบำรุง6510-00417/10/2565ดวงเดือน
22
2007/10/256565107179528ซื้อวัสดุการแพทย์ 3 รายการ
ลป 0033.301/20
20/256616,000.0007/10/2565
ลป 0033.301/20
บริษัท ไทยก๊อส จำกัด20/2566
ลป 0033.301/20
7/10/256516,000.00เงินบำรุงIV653820117/10/2565ดวงเดือน
23
2107/10/256565107179671ซื้อวัสดุการแพทย์ 1 รายการ
ลป 0033.301/21
21/256626,750.0007/10/2565
ลป 0033.301/21
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
21/2566
ลป 0033.301/21
7/10/256526,750.00เงินบำรุง131054365917/10/2565ดวงเดือน
24
2207/10/256565107181368ซื้อวัสดุการแพทย์ 1 รายการ
ลป 0033.301/22
22/256638,520.0007/10/2565
ลป 0033.301/22
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จำกัด
22/2566
ลป 0033.301/22
7/10/256538,520.00เงินบำรุง533736175810/10/2565ดวงเดือน
25
2307/10/256565107180260
ซื้อวัสดุการแพทย์ 25 รายการ
ลป 0033.301/23
23/256669,165.0007/10/2565
ลป 0033.301/23
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินสทรูเม้นท์ แล็ป
23/2566
ลป 0033.301/23
7/10/256569,165.00เงินบำรุง
ILV6510/0214
18/10/2565ดวงเดือน
26
2407/10/256565107180369ซื้อวัสดุการแพทย์ 1 รายการ
ลป 0033.301/24
24/256618,900.0007/10/2565
ลป 0033.301/24
บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน)
24/2566
ลป 0033.301/24
7/10/256518,900.00เงินบำรุง
SMCC651000532
21/10/2565ดวงเดือน
27
2507/10/256565107180481ซื้อวัสดุการแพทย์ 3 รายการ
ลป 0033.301/25
25/256635,000.0007/10/2565
ลป 0033.301/25
บริษัท ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด
25/2566
ลป 0033.301/25
7/10/256535,000.00เงินบำรุง
BR26511/000001
1/11/2565ดวงเดือน
28
263/10/256565107181550ซื้อวัสดุชันสูตร 5 รายการ
ลป 0033.301/26
26/25666,160.003/10/2565
ลป 0033.301/26
บริษัท ควอลิฟาย เมด โซลูชั่นส์ จำกัด
26/2566
ลป 0033.301/26
3/10/25656,160.00เงินบำรุงIV017386810/10/2565ดวงเดือน
29
273/10/256565107181683ซื้อวัสดุชันสูตร 1 รายการ
ลป 0033.301/27
27/25667,000.003/10/2565
ลป 0033.301/27
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จำกัด
27/2566
ลป 0033.301/27
3/10/25657,000.00เงินบำรุง
5337461179A
10/10/2565ดวงเดือน
30
283/10/256565107181788ซื้อวัสดุชันสูตร 8 รายการ
ลป 0033.301/28
28/256615,000.003/10/2565
ลป 0033.301/28
บริษัท เฟิร์มเมอร์ จำกัด
28/2566
ลป 0033.301/28
3/10/256515,000.00เงินบำรุง
INV6510-0228
10/10/2565ดวงเดือน
31
293/10/256565107181918ซื้อวัสดุชันสูตร 6 รายการ
ลป 0033.301/29
29/256615,860.003/10/2565
ลป 0033.301/29
บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จำกัด
29/2566
ลป 0033.301/29
3/10/256515,860.00เงินบำรุง
IV6509-1336
10/10/2565ดวงเดือน
32
303/10/256565107182071ซื้อวัสดุชันสูตร 1 รายการ
ลป 0033.301/30
30/256619,700.003/10/2565
ลป 0033.301/30
บริษัท เฟิร์มเมอร์ จำกัด
30/2566
ลป 0033.301/30
3/10/256519,700.00เงินบำรุง
INV6510-0176
10/10/2565ดวงเดือน
33
313/10/256565107182161ซื้อวัสดุชันสูตร 2 รายการ
ลป 0033.301/31
31/256620,900.003/10/2565
ลป 0033.301/31
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
31/2566
ลป 0033.301/31
3/10/256520,900.00เงินบำรุง131051499610/10/2565ดวงเดือน
34
323/10/2565
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ นข4828ลป
4,493.793/10/2565บจก.โตโยต้าลำปาง32/25664,493.79เงินบำรุง
REP22-00181
4/10/2565มณฑกานต์
35
333/10/256565107150793
เช่าบริการ BMS-HOSxp Activation ปี 2566
ลป 0033.301/33
33/256621,755.003/10/2565
ลป 0033.301/33
บจก.บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์
33/2566
ลป 0033.301/33
03/10/256521,755.00เงินบำรุง07/10/2565มณฑกานต์
36
343/10/256565107151137ซื้อวัสดุอื่นๆ 2 รายการ
ลป 0033.301/34
34/25667,000.003/10/2565
ลป 0033.301/34
นฤรัชการพิมพ์34/2566
ลป 0033.301/34
03/10/25657,000.00เงินบำรุง01/04712/10/2565มณฑกานต์
37
353/10/256565107186755
ซื้อวัสดุสำนักงาน 39 รายการ
ลป 0033.301/35
35/256616,779.003/10/2565
ลป 0033.301/35
รัตนาพันธ์35/2566
ลป 0033.301/35
03/10/256516,779.00เงินบำรุงIV65038787/10/2565มณฑกานต์
38
363/10/256565107186983
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5 รายการ
ลป 0033.301/36
36/25665,026.003/10/2565
ลป 0033.301/36
รัตนาพันธ์36/2566
ลป 0033.301/36
03/10/25655,026.00เงินบำรุงIV65038797/10/2565มณฑกานต์
39
373/10/256565107187195
ซื้อวัสดุงานบ้านฯ 18 รายการ
ลป 0033.301/37
37/256613,043.003/10/2565
ลป 0033.301/37
บจก.อัยยา อินเตอร์เทรดดิ้ง
37/2566
ลป 0033.301/37
03/10/256513,043.00เงินบำรุงIV65010677/10/2565มณฑกานต์
40
383/10/2565ซื้อวัสดุบริโภค
ลป 0033.301/38
38/2566134.003/10/2565
ลป 0033.301/38
บุญรุ่งการค้า(ทร.นางบัณนิกา อภิรมยานนท์)
38/2566
ลป 0033.301/38
03/10/2565134.00เงินบำรุง02/03810/10/2565มณฑกานต์
41
393/10/256565107188632ซื้อวัสดุคอมฯ
ลป 0033.301/39
39/256613,030.003/10/2565
ลป 0033.301/39
เอ แอนด์ เอ เซ็นเตอร์ เทค
39/2566
ลป 0033.301/39
03/10/256513,030.00เงินบำรุง002/009511/10/2565มณฑกานต์
42
404/10/256565107186389
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ นข 5761 ลป
ลป 0033.301/40
40/25666,842.813/10/2565
ลป 0033.301/40
บจก.โตโยต้าลำปาง40/2566
ลป 0033.301/40
03/10/25656,842.81เงินบำรุง
REP22-00185
10/10/2565มณฑกานต์
43
413/10/2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง 18 รายการ
2,550.003/10/2565ร้านสุนทรพาณิชย์2,550.00เงินบำรุง047/233319/10/2565มณฑกานต์
44
423/10/2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1 รายการ
600.003/10/2565
หจก.เค แอนด์ เอ็น เน็ทเวิร์ค
600.00เงินบำรุง65-02619/10/2565มณฑกานต์
45
433/10/256565107265953
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 6 รายการ
6,920.003/10/2565ร้านห้างฉัตรการค้า6,920.00เงินบำรุง009/040619/10/2565มณฑกานต์
46
443/10/2565ซื้อน้ำมัน เดือน ต.ค.6535,285.003/10/2565บจก.ภาคเหนือชัยวัฒนา35,285.00เงินบำรุง37311/11/2565มณฑกานต์
47
453/10/2565ขยะทั่วไป2,000.003/10/2565
สำนักงานเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล
2,000.00เงินบำรุง
ลป 055802/ว 903
31/10/2565มณฑกานต์
48
4618/10/2565
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ ป3928ลป
2,720.0018/10/2565
รุ่งเรืองคาร์เซอร์วิส
2,720.00เงินบำรุง2/65/3131/10/2565มณฑกานต์
49
477/10/2565ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงฯ 1,338.007/10/2565
สมศักดิ์อิเล็คทรอนิคส์
1,338.00เงินบำรุง
GIV651000001
17/10/2565มณฑกานต์
50
487/10/2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ
400.007/10/2565รัตนาพันธ์400.00เงินบำรุงIV650391017/10/2565มณฑกานต์
51
4918/10/256565107206686
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ
ลป 0033.301/49
49/2566360,000.0018/10/2565
ลป 0033.301/49
บริษัท ยูนิค เมดิคอล49/2566
ลป 0033.301/49
18/10/2565360,000.00เงินบำรุงINV20221200079/12/2565บัณนิกา
52
5010/10/256565107116798
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ
ลป 0033.301/50
50/2566233,280.0010/10/2565
ลป 0033.301/50
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา50/2566
ลป 0033.301/50
10/10/2565233,280.00เงินบำรุง13106444538/11/2565บัณนิกา
53
515/10/2565
ค่าตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
160.005/10/2565ลำปางไซโต แลป160.00เงินบำรุงLP 31/256517/10/2565มณฑกานต์
54
525/10/2565แก้ไขระบบไฟฟ้าขัดข้อง987.225/10/2565
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอห้างฉัตร
987.22เงินบำรุง901404690020/10/2565มณฑกานต์
55
536/10/2565
จ้างเหมาบริการงานผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 อัตรา
ลป 0033.301/53
53/2566120,600.006/10/2565
ลป 0033.301/ 53
น.ส.ฐิติกา สุขเมือง53/2566
ลป 0033.301/53
6/10/2565120,600.00เงินบำรุงมณฑกานต์
56
5410/10/2565จ้างเหมาเปลี่ยนแบตเตอรี่2,800.0010/10/2565
รุ่งเรืองคาร์เซอร์วิส
2,800.00เงินบำรุง2/65/3021/10/2565มณฑกานต์
57
5517/10/2565
ค่าตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
240.0017/10/2565ลำปางไซโต แลป240.00เงินบำรุงLP 34/256525/10/2565มณฑกานต์
58
5611/10/2565
ค่าบริการทางพยาธิวิทยา ก.ย.65
1,240.0011/10/2565บจก.สวนดอกพยาธิแล็บ1,240.00เงินบำรุง437-256517/10/2565มณฑกานต์
59
5720/10/2565ซื้อวัสดุงานบ้านฯ 1 รายการ2,675.0020/10/2565เตียเฮ่งฮง2,675.00เงินบำรุง184/918021/10/2565มณฑกานต์
60
5820/10/2565ซื้อวัสดุงานบ้านฯ 1 รายการ3,950.0020/10/2565ร้านห้างฉัตรการค้า3,950.00เงินบำรุง009/040721/10/2565มณฑกานต์
61
5925/10/2565
เปลี่ยนชุดวาล์วหัวถังเปิด-ปิด แก๊สออกซิเจน สำหรับระบบเซ็นทรับไปป์ไลน์
ลป 0033.301/59
59/25662,150.0025/10/2565
ลป 0033.301/59
หจก.เอ็มอี.ลานนา เซอร์วิส
59/2566
ลป 0033.301/59
25/10/25652,150.00เงินบำรุง
ME-IV 255-65
18/11/2565มณฑกานต์
62
6021/10/256565107330763
จ้างเหมาบริการพนักงานบริการ ประจำปี 2566
ลป 0033.301/60
60/2566120,600.0021/10/2565
ลป 0033.301/60
น.ส.มินตรา ต๊ะใจ60/2566
ลป 0033.301/60
21/10/2565120,600.00เงินบำรุงมณฑกานต์
63
6112/10/2565
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ ก.ย.65
190.0012/10/2565
บจก.พี ซี ที ลาบอราตอรี่ เซอร์วิส
190.00เงินบำรุง
TI22-09-0046
17/10/2565มณฑกานต์
64
6218/10/2565
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ ก.ย.65
2,860.0018/10/2565
บจก.พี ซี ที ลาบอราตอรี่ เซอร์วิส
2,860.00เงินบำรุง
TI22-09-0058
21/10/2565มณฑกานต์
65
6318/10/2565จ้างเหมาทำป้าย700.0018/10/2565ศักดิ์ศรีแบนเนอร์700.00เงินบำรุง65-10-225/10/2565มณฑกานต์
66
6427/10/256565117102049
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 200 kVA ปี2566
ลป 0033.301/64
64/256641,730.0027/10/2565
ลป 0033.301/64
บจก.พีเอส ซอร์ส64/2566
ลป 0033.301/64
27/10/256541,730.00เงินบำรุงมณฑกานต์
67
6527/10/256565117102106
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 100 kVA ปี2566
ลป 0033.301/65
65/256632,182.3927/10/2565
ลป 0033.301/65
บจก.พีเอส ซอร์ส65/2566
ลป 0033.301/65
27/10/256532,182.39เงินบำรุงมณฑกานต์
68
6627/10/202265117101904
จ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดถังพักน้ำดีและประปาหอถังสูง
ลป 0033.301/66
66/256614,000.0027/10/2565
ลป 0033.301/66
ป.พาณิชย์66/2566
ลป 0033.301/66
27/10/256514,000.00เงินบำรุง38589/11/2565มณฑกานต์
69
6727/10/2565
ยกเลิกโครงการ
จ้างเหมาบริการแยกมิเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส
ลป 0033.301/67
67/256657,280.0027/10/2565
ลป 0033.301/67
เอ็ม ที อิเล็กทริกส์67/2566
ลป 0033.301/67
27/10/256557,280.00เงินบำรุงมณฑกานต์
70
6827/10/2565
ยกเลิกโครงการ
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมปั๊มสูบตะกอนน้ำเสีย
ลป 0033.301/68
68/256615,500.0027/10/2565
ลป 0033.301/68
บจก.อัลเจนเทค68/2566
ลป 0033.301/68
27/10/256515,500.00เงินบำรุงมณฑกานต์
71
6928/10/2565
ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง
1,000.0028/10/2565
บจก.พี เอ็ม แอร์ ลำปาง
1,000.00เงินบำรุงIV6510000231/10/2565มณฑกานต์
72
7028/10/256565117102000
ล้างเครื่องปรับอากาศ ประจำปี 2566
ลป 0033.301/70
70/2566134,500.0028/10/2565
ลป 0033.301/70
พี เอ็ม แอร์ แอนด์ เซอร์วิส ลำปาง
70/2566
ลป 0033.301/70
28/10/2565134,500.00เงินบำรุงมณฑกานต์
73
7128/10/256565117101731
ซ่อมแซมแก้ไขระบบลูกลอยประปา จำนวน 6 จุด
ลป 0033.301/71
71/256612,500.0028/10/2565
ลป 0033.301/71
ป.พาณิชย์71/2566
ลป 0033.301/71
28/10/256512,500.00เงินบำรุง38579/11/2565มณฑกานต์
74
7202/11/2565ซื้อวัสดุการแพทย์ 1 รายการ
ลป 0033.301/72
4,280.0002/11/2565
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จำกัด
4,280.00เงินบำรุงดวงเดือน
75
7302/11/256565117081042ซื้อวัสดุการแพทย์ 1 รายการ
ลป 0033.301/73
73/25667,704.0002/11/2565
ลป 0033.301/73
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จำกัด
73/2566
ลป 0033.301/73
02/11/25657,704.00เงินบำรุง53376345853/12/2565ดวงเดือน
76
7502/11/256565117081191ซื้อวัสดุการแพทย์ 6 รายการ
ลป 0033.301/74
74/256647,722.0002/11/2565
ลป 0033.301/74
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จำกัด
74/2566
ลป 0033.301/74
2/11/256547,722.00เงินบำรุง53376238043/11/2565ดวงเดือน
77
7602/11/256565117081343ซื้อวัสดุการแพทย์ 6 รายการ
ลป 0033.301/75
75/256635,150.0002/11/2565
ลป 0033.301/75
บริษัท ไทยก๊อส จำกัด75/2566
ลป 0033.301/75
02/11/256535,150.00เงินบำรุงIV65414243/11/2565ดวงเดือน
78
7702/11/256565117081521ซื้อวัสดุการแพทย์ 2 รายการ
ลป 0033.301/76
76/256618,900.0002/11/2565
ลป 0033.301/76
บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้ จำกัด
76/2566
ลป 0033.301/76
2/11/256518,900.00เงินบำรุง6587437/11/2565ดวงเดือน
79
7802/11/256565117081700
ซื้อวัสดุการแพทย์ 15 รายการ
ลป 0033.301/77
77/256636,025.0002/11/2565
ลป 0033.301/77
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินสทรูเม้นท์ แล็ป
77/2566
ลป 0033.301/77
02/11/256536,025.00เงินบำรุง
ILV6511/0082
14/11/2565ดวงเดือน
80
7902/11/256565117081866ซื้อวัสดุการแพทย์ 1 รายการ
ลป 0033.301/78
78/25667,200.0002/11/2565
ลป 0033.301/78
บริษัท เคมเทค เฮลท์แคร์ จำกัด
78/2566
ลป 0033.301/78
2/11/25657,200.00เงินบำรุง22-10-79374/11/2565ดวงเดือน
81
8002/11/256565117082027ซื้อวัสดุการแพทย์ 1 รายการ
ลป 0033.301/79
79/25668,160.0002/11/2565
ลป 0033.301/79
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรรษาเวชภัณฑ์
79/2566
ลป 0033.301/79
02/11/25658,160.00เงินบำรุง
IV65011-511
3/11/2565ดวงเดือน
82
8102/11/256565117082161ซื้อวัสดุการแพทย์ 3 รายการ
ลป 0033.301/80
80/25667,450.0002/11/2565
ลป 0033.301/80
บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จำกัด
80/2566
ลป 0033.301/80
2/11/25657,450.00เงินบำรุง
BL65-11/100
7/11/2565ดวงเดือน
83
8202/11/256565117082530ซื้อวัสดุการแพทย์ 1 รายการ
ลป 0033.301/81
81/256613,600.0002/11/2565
ลป 0033.301/81
บริษัท โพสเฮลท์ แคร์81/2566
ลป 0033.301/81
02/11/256513,600.00เงินบำรุง2211102817/11/2565ดวงเดือน
84
8302/11/2565ซื้อวัสดุการแพทย์ 3 รายการ
ลป 0033.301/82
1,910.0002/11/2565
บริษัท ซีลเลอร์ เมดิคอล จำกัด
82/25661,910.00เงินบำรุงSM65-11029/11/2565ดวงเดือน
85
8421/10/2565จ้างเหมาทำป้าย350.0021/10/2565ศักดิ์ศรีแบนเนอร์350.00เงินบำรุง65-10-326/10/2565มณฑกานต์
86
852/11/256565117082734ซื้อวัสดุการแพทย์ 3 รายการ
ลป 0033.301/85
85/256634,400.002/11/2565
ลป 0033.301/85
บริษัท ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด
85/2566
ลป 0033.301/85
2/11/256534,400.00เงินบำรุง
BR26512/000001
1/12/2565ดวงเดือน
87
861/11/2565ซื้อวัสดุชันสูตร 1 รายการ
ลป 0033.301/86
2,880.001/11/2565บริษัท โพสเฮลท์ แคร์2,880.00เงินบำรุง22111031111/11/2565ดวงเดือน
88
871/11/2565ซื้อวัสดุชันสูตร 1 รายการ
ลป 0033.301/87
3,500.001/11/2565
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จำกัด
3,500.00เงินบำรุง
5337658134A
11/11/2565ดวงเดือน
89
881/11/2565ซื้อวัสดุชันสูตร 3 รายการ
ลป 0033.301/88
3,370.001/11/2565
บริษัท ควอลิฟาย เมด โซลูชั่นส์ จำกัด
3,370.00เงินบำรุงIV017479911/11/2565ดวงเดือน
90
891/11/2565ซื้อวัสดุชันสูตร 4 รายการ
ลป 0033.301/89
89/25667,885.001/11/2565
ลป 0033.301/89
บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จำกัด
89/2566
ลป 0033.301/89
01/11/25657,885.00เงินบำรุง
IV6511-0317
11/11/2565ดวงเดือน
91
901/11/256565117292772ซื้อวัสดุชันสูตร 2 รายการ
ลป 0033.301/90
90/256629,000.001/11/2565
ลป 0033.301/90
บริษัท เอพี ไดแอกซ์นอสติกส์ จำกัด
90/2566
ลป 0033.301/90
01/11/256529,000.00เงินบำรุง2565-20211/11/2565ดวงเดือน
92
911/11/256565117292315ซื้อวัสดุชันสูตร 1 รายการ
ลป 0033.301/91
91/256630,000.001/11/2565
ลป 0033.301/91
บริษัท แอฟฟินิเท็ค จำกัด
91/2566
ลป 0033.301/91
01/11/256530,000.00เงินบำรุงD65-0142911/11/2565ดวงเดือน
93
921/11/256565117292510ซื้อวัสดุชันสูตร 1 รายการ
ลป 0033.301/92
92/2566102,600.001/11/2565
ลป 0033.301/92
บริษัท แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จำกัด
92/2566
ลป 0033.301/92
01/11/2565102,600.00เงินบำรุง
INV-22-6750
11/11/2565ดวงเดือน
94
931/11/256565117293015ซื้อวัสดุชันสูตร 1 รายการ
ลป 0033.301/93
93/2566112,000.001/11/2565
ลป 0033.301/93
บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด
93/2566
ลป 0033.301/93
01/11/2565112,000.00เงินบำรุงIV22-5372911/11/2565ดวงเดือน
95
941/11/2565ซื้อวัสดุทันตกรรม 2 รายการ
ลป 0033.301/94
1,275.001/11/2565
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซี่ยงไฮ้ทันตภัณฑ์
1,275.00เงินบำรุง
BB256511/00057
14/11/2565ดวงเดือน
96
951/11/2565ซื้อวัสดุทันตกรรม 1 รายการ
ลป 0033.301/95
1,700.001/11/2565
บริษัท วี อาร์ พี เด้นท์ จำกัด
1,700.00เงินบำรุง14510025915/11/2565ดวงเดือน
97
961/11/2565ซื้อวัสดุทันตกรรม 4 รายการ
ลป 0033.301/96
2,054.401/11/2565
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จำกัด
2,054.40เงินบำรุง533738377417/11/2565ดวงเดือน
98
971/11/2565ซื้อวัสดุทันตกรรม 4 รายการ
ลป 0033.301/97
2,495.001/11/2565
บริษัท ไดรว์ เด็นทั่ล อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด
2,495.00เงินบำรุงIN-15664811/11/2565ดวงเดือน
99
9802/11/2565ซื้อน้ำมัน เดือน พ.ย.6533,495.0002/11/2565บจก.ภาคเหนือชัยวัฒนา98/256633,495.00เงินบำรุง413701/12/2565มณฑกานต์
100
9902/11/2565เก็บขยะทั่วไป เดือน พ.ย.652,000.0002/11/2565
สำนักงานเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล
2,000.00เงินบำรุง
ลป 55802/ว994
30/11/2565มณฑกานต์