30 01 62 - 12.30-14.30 น.- INC 12 (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLM
1
ประทับเวลาวัน/เวลาที่สอบห้องสอบ
1. รหัสนักศึกษา (Student ID.)
2. ชื่อ-นามสกุล (ให้ใส่คำนำหน้าชื่อ นาย, นาง, นางสาว ด้วย)
3. ชั้นปี
4. คณะครุศาสตร์ (Faculty of Education) สาขา (Major)
2
16/1/2019, 15:16:27
วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
58161408
นางสาว กาญจนา แก้วดี
ชั้นปีที่ 4สาขาวิชาภาษาจีน
3
16/1/2019, 15:17:16
วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
58161410
นางสาว นิศานาถ คำสุข
ชั้นปีที่ 4สาขาวิชาภาษาจีน
4
16/1/2019, 15:18:49
วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
58161429นางสาว อรนุช พรฤทธาชั้นปีที่ 4สาขาวิชาภาษาจีน
5
16/1/2019, 15:19:25
วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
58161430
นางสาว พรทิพา พึงทำดี
ชั้นปีที่ 4สาขาวิชาภาษาจีน
6
17/1/2019, 11:03:49
วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
58121125
นางสาวศรัญญา. เทพจันตา
ชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
7
17/1/2019, 11:03:51
วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
58121109
นางสาว สุมินตรา นันตะภาพ
ชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
8
17/1/2019, 11:06:18
วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
58121136
นางสาว วาสนา ม่วงเนตร
ชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
9
17/1/2019, 11:07:46
วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
58121114
นางสาว วิไลลักษณ์ สีฝั้น
ชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
10
17/1/2019, 12:03:42
วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
58121239
นางสาวสุดารัตน์ พงษ์ธรรม
ชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาการประถมศึกษา
11
17/1/2019, 12:04:17
วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
58121419
นางสาวโศศิษฐา รอดบุญ
ชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาการประถมศึกษา
12
17/1/2019, 12:04:24
วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
58121424นางสาวทิพปภา บุญนำชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาการประถมศึกษา
13
17/1/2019, 12:10:20
วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
58121410
นางสาวผาณิต วิทยารัก
ชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาการประถมศึกษา
14
17/1/2019, 12:15:38
วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
58121405
นางสาวณัฐธิดา สมโพธิ์
ชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาการประถมศึกษา
15
17/1/2019, 12:16:46
วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
58121351
นางสาวสายชล หาดสีทอง
ชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาการประถมศึกษา
16
17/1/2019, 12:31:20
วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
58121401
นางสาว มนทกานต์ มะโนใจ
ชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาการประถมศึกษา
17
17/1/2019, 20:08:16
วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
58141570
นางสาวอัฉรพร ครึ้มกลาง
ชั้นปีที่ 4สาขาวิชาชีววิทยา
18
17/1/2019, 20:09:21
วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
58141544
นางสาวกรรณิการ์ ปัญญา
ชั้นปีที่ 4สาขาวิชาชีววิทยา
19
17/1/2019, 20:09:35
วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
58141543
นางสาวกัญญ์วรา วงค์แพทย์
ชั้นปีที่ 4สาขาวิชาชีววิทยา
20
17/1/2019, 20:10:11
วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
58141569
นางสาว ปัทมาภรณ์ เพ็งชาวนา
ชั้นปีที่ 4สาขาวิชาชีววิทยา
21
17/1/2019, 22:05:25
วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
58121123
นายทวีศักดิ์ ตาเรือน
ชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
22
18/1/2019, 10:50:09
วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
58121111นายนรุตม์. กลีบบัวชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
23
18/1/2019, 10:50:40
วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
58121105นายคมสันต์ โนคำชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
24
18/1/2019, 10:50:48
วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
58121117นายพิทักษ์ ปัญญาผัดชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
25
18/1/2019, 10:52:14
วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
58121129นาย คัมภีร์ อินทสารชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
26
18/1/2019, 10:52:42
วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
58121110นายสมชาย ปองกุญชรชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
27
18/1/2019, 10:56:08
วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
58121116นาย ธีรชัย สุนันตาชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
28
18/1/2019, 11:17:54
วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
58121102
นายณรงค์ฤทธิ์ ชัยประดล
ชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
29
18/1/2019, 12:15:12
วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
58141575นางสาวบัลกีส สะอิชั้นปีที่ 4สาขาวิชาชีววิทยา
30
18/1/2019, 12:18:47
วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
58141503
นางสาววริศรา วิฉายา
ชั้นปีที่ 4สาขาวิชาชีววิทยา
31
18/1/2019, 14:01:20
วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
58141518นางสาวอัญมณี. ศุภกาชั้นปีที่ 4สาขาวิชาชีววิทยา
32
18/1/2019, 14:01:27
วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
58141526
นางสาว ธันยพร ชัยวรรณ์
ชั้นปีที่ 4สาขาวิชาชีววิทยา
33
18/1/2019, 14:01:31
วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
58141511ภัทรพร ชัยห้วยห้าชั้นปีที่ 4สาขาวิชาชีววิทยา
34
18/1/2019, 14:01:39
วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
58141543
นางสาว กาญจนา ธิวรรณ์
ชั้นปีที่ 4สาขาวิชาชีววิทยา
35
18/1/2019, 14:03:12
วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
58141522
นางสาว ศุภาพิชญ์ นันทิวิริยะชัย
ชั้นปีที่ 4สาขาวิชาชีววิทยา
36
18/1/2019, 14:04:59
วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
58141522
นางสาวศุภาพิชญ์ นันทิวิริยะชัย
ชั้นปีที่ 4สาขาวิชาชีววิทยา
37
18/1/2019, 17:27:22
วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
58141509นายณัฐพงษ์ ใจวรรณ์ชั้นปีที่ 4สาขาวิชาชีววิทยา
38
19/1/2019, 14:41:55
วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
58151737นาย ศรัณย์ กันนิกาชั้นปีที่ 4สาขาวิชาภาษาไทย
39
19/1/2019, 14:45:35
วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
58151704
นางสาวพิชาภรณ์ หน้อยแปง
ชั้นปีที่ 4สาขาวิชาภาษาไทย
40
19/1/2019, 14:46:44
วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
58151719
นางสาวพัชรีภรณ์ ตาป้องวงศ์
ชั้นปีที่ 4สาขาวิชาภาษาไทย
41
19/1/2019, 14:46:53
วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
58151738นางสาวปริยากร พุฒนาชั้นปีที่ 4สาขาวิชาภาษาไทย
42
19/1/2019, 14:49:49
วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
58151733
นางสาววริษา ธรรมศิริ
ชั้นปีที่ 4สาขาวิชาภาษาไทย
43
19/1/2019, 14:50:16
วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
58151708
นางสาวอาทิตยา ธรรมสอน
ชั้นปีที่ 4สาขาวิชาภาษาไทย
44
19/1/2019, 14:50:48
วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
58151736
นางสาวจันทกานต์ สิงทนะ
ชั้นปีที่ 4สาขาวิชาภาษาไทย
45
19/1/2019, 14:52:37
วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
58151706
นางสาวกาญจนา อินต๊ะพันธ์
ชั้นปีที่ 4สาขาวิชาภาษาไทย
46
19/1/2019, 14:53:56
วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
58151705
นางสาวเมษยา อินทะกนก
ชั้นปีที่ 4สาขาวิชาภาษาไทย
47
19/1/2019, 15:27:57
วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
58141506
นางสาวกัญญารัตน์. นะสุ
ชั้นปีที่ 4สาขาวิชาชีววิทยา
48
20/1/2019, 11:40:46
วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
58151626
นายธนากานต์ หาญยุทธ
ชั้นปีที่ 4สาขาวิชาภาษาไทย
49
20/1/2019, 16:58:26
วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
58141932
นางสาวสุทธิดา ไชยชนะ
ชั้นปีที่ 4สาขาวิชานาฏศิลป์
50
20/1/2019, 16:59:47
วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
58141932
นางสาวสุทธิดา ไชยชนะ
ชั้นปีที่ 4สาขาวิชานาฏศิลป์
51
20/1/2019, 17:12:59
วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
58141918นายณัฐพล ยศเป็งชั้นปีที่ 4สาขาวิชานาฏศิลป์
52
21/1/2019, 11:43:50
วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
60161856
นางสาวอโรชา แสนเมืองมูล
ชั้นปีที่ 2
สาขาวิชาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีศึกษา
53
21/1/2019, 11:43:50
วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
60161802
นางสาว ชนกานต์ ณ ลำพูน
ชั้นปีที่ 2
สาขาวิชาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีศึกษา
54
21/1/2019, 11:43:51
วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
60161808
นางสาว มนัสนันท์ รู้แหลม
ชั้นปีที่ 2
สาขาวิชาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีศึกษา
55
21/1/2019, 11:44:02
วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
60161847
นางสาวมาลี ใจพรมเมือง
ชั้นปีที่ 2
สาขาวิชาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีศึกษา
56
21/1/2019, 11:44:49
วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
60161810
นางสาว พรพิมล สันแววดาว
ชั้นปีที่ 2
สาขาวิชาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีศึกษา
57
21/1/2019, 13:54:59
วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
60151323
นางสาวปริยากร โพธิ์ทอง
ชั้นปีที่ 2สาขาวิชาฟิสิกส์
58
21/1/2019, 14:06:41
วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
60151961นายกันตภณ ศรีธิเดชชั้นปีที่ 2
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
59
21/1/2019, 14:07:18
วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
60151963
นายคณาดร คณากุลสวรรค์
ชั้นปีที่ 2
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
60
21/1/2019, 14:07:19
วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
60151962
นายเกรียงศักดิ์ คำวงค์ปิน
ชั้นปีที่ 2
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
61
21/1/2019, 14:13:33
วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
60151907
นางสาวกุลจิรา เรือนสอน
ชั้นปีที่ 2
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
62
21/1/2019, 14:27:09
วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
60151375นาย ศุภชัย ต๊ะกันชั้นปีที่ 2สาขาวิชาฟิสิกส์
63
21/1/2019, 14:28:09
วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
60151349นาย จีรายุ คำเเดงชั้นปีที่ 2สาขาวิชาฟิสิกส์
64
21/1/2019, 14:37:44
วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
61151618
นาย กิตติคุณ​ วงค์​ตะวัน​
ชั้นปีที่ 1สาขาวิชาฟิสิกส์
65
21/1/2019, 14:37:45
วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
61151617
นางสาวอัฉราวรรณ ปินตาเป็ง
ชั้นปีที่ 1สาขาวิชาฟิสิกส์
66
21/1/2019, 14:37:48
วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
61151603
นางสาว กมลศิริ แก้วน้อย
ชั้นปีที่ 1สาขาวิชาฟิสิกส์
67
21/1/2019, 14:38:00
วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
61151603
นางสาว กมลศิริ แก้วน้อย
ชั้นปีที่ 1สาขาวิชาฟิสิกส์
68
21/1/2019, 14:39:00
วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
61151620นายธนโชติ สุยะชั้นปีที่ 1สาขาวิชาฟิสิกส์
69
21/1/2019, 14:39:33
วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
61151626นายอรรถพ วงค์ตั้งชั้นปีที่ 1สาขาวิชาฟิสิกส์
70
21/1/2019, 14:40:52
วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
61151631
นางสาวสุพัตรา นามวงค์
ชั้นปีที่ 1สาขาวิชาฟิสิกส์
71
21/1/2019, 14:45:01
วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
58151366
นายพฤฒิพงษ์ ดงห้วยม่วง
ชั้นปีที่ 4สาขาวิชาฟิสิกส์
72
21/1/2019, 14:45:34
วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
61151621นายธนากร อินทะรังษีชั้นปีที่ 1สาขาวิชาฟิสิกส์
73
21/1/2019, 18:59:37
วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
59121615นางสาวยุวดี โปธาชั้นปีที่ 3
สาขาจิตวิทยาการแนะแนว
74
21/1/2019, 19:23:05
วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
61161507
นางสาวจีราพรรณ จริยเดชากุล
ชั้นปีที่ 1สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
75
21/1/2019, 19:57:50
วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
59121615นางสาวยุวดี โปธาชั้นปีที่ 3
จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
76
21/1/2019, 23:34:14
วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
61141722
นาย รัชชานนท์ บุญแต่ง
ชั้นปีที่ 1สาขาวิชาดนตรีศึกษา
77
21/1/2019, 23:36:44
วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
61141720นายพรนิมิตร คำยวงชั้นปีที่ 1สาขาวิชาดนตรีศึกษา
78
21/1/2019, 23:53:49
วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
61141711
นาย ณัฐชานนท์ เรือนอิน
ชั้นปีที่ 1สาขาวิชาดนตรีศึกษา
79
22/1/2019, 8:09:38
วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
61141752นาย อนุรักษ์ เลาลีชั้นปีที่ 1สาขาวิชาดนตรีศึกษา
80
22/1/2019, 10:03:07
วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
58141729
นายพชร อมรศิริศักดิ์กุล
ชั้นปีที่ 4สาขาวิชาดนตรีศึกษา
81
22/1/2019, 10:10:32
วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
58141703
นายณัฐวุฒิ จันทเรียน
ชั้นปีที่ 4สาขาวิชาดนตรีศึกษา
82
22/1/2019, 10:10:41
วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
60151319นางสาวบุษบา เริงไมชั้นปีที่ 2สาขาวิชาฟิสิกส์
83
22/1/2019, 10:20:01
วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
58141723นายพงศกร ซาเซียงชั้นปีที่ 4สาขาวิชาดนตรีศึกษา
84
22/1/2019, 10:29:04
วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
58141737
นางสาวพิศลักษณ์ สกุลวงศ์วิวัฒน์
ชั้นปีที่ 4สาขาวิชาดนตรีศึกษา
85
22/1/2019, 10:31:07
วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
58141758
นายธนวัฒน์ ดัดสุขเจริญ
ชั้นปีที่ 4สาขาวิชาดนตรีศึกษา
86
22/1/2019, 10:52:30
วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
61141716นาย ดนุเดช จักวีชั้นปีที่ 1สาขาวิชาดนตรีศึกษา
87
22/1/2019, 11:46:12
วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
58141755
นางสาว ลลิตา กันจรรยา
ชั้นปีที่ 4สาขาวิชาดนตรีศึกษา
88
22/1/2019, 13:48:12
วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
58141735
นาย ประวิทย์ วิเชียรพจน์
ชั้นปีที่ 4สาขาวิชาดนตรีศึกษา
89
22/1/2019, 13:52:57
วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
58141722
นายเกียรติศักดิ์ ชัยแขม
ชั้นปีที่ 4สาขาวิชาดนตรีศึกษา
90
22/1/2019, 13:52:58
วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
58141707
นาย พงศ์์์สิทธิ์ ถิ่นจันทร์
ชั้นปีที่ 4สาขาวิชาดนตรีศึกษา
91
22/1/2019, 15:06:05
วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
60151102
นางสาว ณัฐธิดา มะโนสมุทร
ชั้นปีที่ 2สาขาวิชาพลศึกษา
92
22/1/2019, 15:06:18
วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
60151102
นางสาว ณัฐธิดา มะโนสมุทร
ชั้นปีที่ 2สาขาวิชาพลศึกษา
93
22/1/2019, 15:19:51
วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
60151131นาย ธนพล สุกใสชั้นปีที่ 2สาขาวิชาพลศึกษา
94
22/1/2019, 15:21:38
วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
61051136
นาย นพพล ขุนคงเสถียร
ชั้นปีที่ 2สาขาวิชาพลศึกษา
95
22/1/2019, 17:28:42
วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
58141335นายปฏิภาณ สุนทรชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
96
22/1/2019, 17:33:53
วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
58141367นาย สุวัฒน์ อารีชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
97
22/1/2019, 17:37:28
วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
58141315นาย วัชรพล หมูปัญญาชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
98
22/1/2019, 18:15:38
วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
58141321นาย นลธวัช วรรณวงศ์ชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
99
22/1/2019, 18:17:14
วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
58141321นาย นลธวัช วรรณวงศ์ชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
100
22/1/2019, 18:59:12
วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
58141311นายปวีณ สิทธิวะชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
Loading...