(ทดลองสอบ) 1.แจ้ง ผลการทดสอบพื้นฐานคอมพิวเตอร์ครั้งที่1/2558
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFG
1
ได้
2
วันเวลาที่เข้าสอบ
ชื่อ-สกุลเลขที่
เลขประ
จำตัว
ห้อง
num
คะแนน
3
Monday, 31 August 2015น.ส พัชรินทร์ ปัดตาลาคะ4350237410
4
Monday, 31 August 2015น.ส.ทิพย์อักษร อาวะชัย2350107514
5
Monday, 31 August 2015
นางสาวจันทร์จิรา จารุไชย
1035196668
6
Monday, 31 August 2015
นายภานุวัฒน์ จันทร์เขียว
36356077716
7
Monday, 31 August 2015น.ส.สายฝน ลุนพันธ์39356847813
8
Monday, 31 August 2015พิชญา พลเเขต3350127914
9
Monday, 31 August 2015น.ส กุลธิดา สารบรรณ์243547771014
10
Monday, 31 August 2015นางสาว ปวีณา มารักษ์203531471120
11
Monday, 31 August 2015น.ส ทิพย์สุรีย์ สู่่เสน83514971220
12
Monday, 31 August 2015
นางสาวศิรัณย์ภัทร์ ทำชอบ
123520171318
13
Monday, 31 August 2015ราชัน หูวอง193531371417
14
Monday, 31 August 2015นางสาว สุภาวดี จันธิราช403572471520
15
Monday, 31 August 2015นางสาววรรณภา มรกตเขียว523860871620
16
Monday, 31 August 2015
น.ส วรรณกานต์ วงศ์จันทร์
143521371717
17
Monday, 31 August 2015นางสาวภควดี พิลาชัย93519071813
18
Monday, 31 August 2015
นางสาว สุกัลยา บุญไชยโย
413583171919
19
Monday, 31 August 2015นางสาวอายลัดดา ธรรมปัต553861272020
20
Monday, 31 August 2015นางสาวรติมา ทานุมา513860772118
21
Monday, 31 August 2015นางสาวชญานิศ สุวะโสภา473860372218
22
Monday, 31 August 2015พิษณุ ชะลูด223534372311
23
Monday, 31 August 2015นางสาว ปณิตา คูณมา493860572419
24
Monday, 31 August 2015พัชรียา วรสาร273549772518
25
Monday, 31 August 2015นางสาวโพธิญา บุตรี343559372618
26
Monday, 31 August 2015
นางสาวเกตุสุดา ประกอบศรี
253549472718
27
Monday, 31 August 2015พัชราพร วิริยะพันธ์38356827288
28
Monday, 31 August 2015น.ส.สุภาพร คำพันธ์323556072918
29
Monday, 31 August 2015นางสาว สุภาพร เจริญไตร303551773018
30
Monday, 31 August 2015นางสาว ราวิณีย์ รุจิตร283549473112
31
Monday, 31 August 2015มนทกานต์ สุวรรณี183528173216
32
Monday, 31 August 2015อาทิตยพงษ์ ธนะวิโรจน์213533073317
33
Monday, 31 August 2015
นายอนันตศักดิ์ ดวงจันทร์
313553973412
34
Monday, 31 August 2015น.ส.อารียา ใจซื่อ373564973512
35
Monday, 31 August 2015วนัสนันท์ ผดาวัลย์173527273617
36
Monday, 31 August 2015ศศิธร โสภากันต์42358357377
37
Monday, 31 August 2015น.ส.เกษลิตา โชติเนตร453860173817
38
Monday, 31 August 2015น.ส.จินตนา เดชา263549573915
39
Monday, 31 August 2015
นาย พุทธิพงค์ เสมอภักดิ์
293550374015
40
Monday, 31 August 2015นางสาวปภัสรา วงศ์โสภา23354297418
41
Monday, 31 August 2015นายสหรัฐ พันธมา533860974219
42
Monday, 31 August 2015นายชิษณุพงศ์ แนบชิด63504774319
43
Monday, 31 August 2015นายปรัชญา ม่วงนิ่ม73514574420
44
Monday, 31 August 2015นายมานพ ตรีภพ433583974520
45
Monday, 31 August 2015นางสาวพรพิมล แกล้วกล้า2938692144617
46
Monday, 31 August 2015นางสาว หมอกดารา แดงอุไร3338696144717
47
Monday, 31 August 2015กฤติยาณี สีสมพันธ์2538686144819
48
Monday, 31 August 2015
นางสาว นิภาภรณ์ หอมสมบัติ
2235721144918
49
Monday, 31 August 2015น.ส ชนิดา ชาติสุข2135719145018
50
Monday, 31 August 2015นางสาว ชนม์นิภา มารัตน์1035514145118
51
Monday, 31 August 2015นางสาว สุภาวดี โสดา1935710145217
52
Monday, 31 August 2015นางสาว กาญจนา ด้วงต่าย1535635145317
53
Monday, 31 August 2015
นางสาวรัชดาพร อักษรพิมพ์
335111145418
54
Monday, 31 August 2015นางสาวปาณิสรา ก้านกิ่ง435124145518
55
Monday, 31 August 2015กัลยา จันลาภา134973145619
56
Monday, 31 August 2015นางสาวสุทธิดา บุญเมือง3238695145718
57
Monday, 31 August 2015นายวีระวัฒน์ ชมชื่น1335632145819
58
Monday, 31 August 2015
นายศักดิ์ติพงษ์ สิริพันธิ์
1435633145919
59
Monday, 31 August 2015
นางสาวกรรณิการ์ บุญลำไพร
2438685146018
60
Monday, 31 August 2015
นาย เจษฎานุวัฒน์ บุญทำนุ
935480146118
61
Monday, 31 August 2015อัษฎาวุฒิ วงษ์มาก835456146218
62
Monday, 31 August 2015นาย โพธิ์แก้ว เข็มสุข1835700146318
63
Monday, 31 August 2015
นางสาวนุชศรา เรืองเนตร
2838691146419
64
Monday, 31 August 2015นางสาวสิริยศ พิมพนิช333540286519
65
Monday, 31 August 2015จิดาภา วามะลุน353541586618
66
Monday, 31 August 2015นางสาวปุณญิศา ไชยภักดิ์413544186718
67
Monday, 31 August 2015นายเจนวิทย์ วงศ์คำ73496786817
68
Monday, 31 August 2015นายศรุต หน่อจันทร์353543786919
69
Monday, 31 August 2015สุภาวดี เบ้าทอง363542287019
70
Monday, 31 August 2015เขมรัฐ เทศไทย123503287114
71
Monday, 31 August 2015นางสาวใบบุญ แพทย์หลวง393543687219
72
Monday, 31 August 2015นายพงศภัค ศรีม่วง453544587317
73
Monday, 31 August 2015นางสาวอุไรพร งิ้วลาย103500887418
74
Monday, 31 August 2015ปฏิภาณ พิมพ์โพธิ์503861587518
75
Monday, 31 August 2015สุทธิดา สวาสุด563862287618
76
Monday, 31 August 2015นางสาวยุวดี ลุนรักษา523861887718
77
Monday, 31 August 2015ดิศราพร นวนไชยดี253534887819
78
Monday, 31 August 2015สุมัชญา กาติวงค์233520987918
79
Monday, 31 August 2015นายชนันพร ขันแก้ว493861388019
80
Monday, 31 August 2015นางสาวสุขใจดี อุตส่าห์473544988118
81
Monday, 31 August 2015มาลีรัตน์ ลือนาม93497888218
82
Monday, 31 August 2015วทันยา อนันตภักดิ์313539988318
83
Monday, 31 August 2015น.ส.พัชญา เจริญวงศ์163508288418
84
Monday, 31 August 2015ปฏิมาภรณ์ แพงดี223517588517
85
Monday, 31 August 2015นางสาวอิสรีญา ต้องสู้423544288618
86
Monday, 31 August 2015เมธาวี โสวะภาสน์153505988719
87
Monday, 31 August 2015จุฑามาศ มีแสง83497688819
88
Monday, 31 August 2015นางสาวพัชพร เข็มพันธ์513861788919
89
Monday, 31 August 2015ณัฐนรี ไทยงาม273536489018
90
Monday, 31 August 2015นางสาวศุภิสรา อุ่นคำ543862089118
91
Monday, 31 August 2015น.ส.ณิชาภัทร คำเบี้ยว293538589218
92
Monday, 31 August 2015น.ส.ศิวรักษ์ ทัศบุตร33494689318
93
Monday, 31 August 2015นางสาวภัทรวรรณ ปารดิษฐ573538789418
94
Monday, 31 August 2015นางสาวปภาดา ศรีสมภาร183511889519
95
Monday, 31 August 2015ธีรยุทธ บาคำ23494389618
96
Monday, 31 August 2015นางติยาภรณ์ จันทรเสนา373543389718
97
Monday, 31 August 2015พรนภา ภานุสถิตย์463544889818
98
Monday, 31 August 2015นางสาวลลิตา เสมอภักดิ์193513089918
99
Monday, 31 August 2015นางสาวกิ่งกัญญา อุทธา2035161810019
100
Monday, 31 August 2015นางสาวกิ่งกัญญา อุทธา2035161810119
Loading...