แจ้ง Sites.google.com ของคุณครู (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ที่ชื่อ-สกุลกลุ่มสาระการเรียนรู้Sites.google.com
2
1
นายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์
ผู้อำนวยการhttps://sites.google.com/site/somsakswskn/
3
2นายวิเศษ น้อยมิ่ง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการหอพัก
https://sites.google.com/site/wisetnyswsk/
4
3
นางสาวจิตรลดา แจ่มปัญญา
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล
https://sites.google.com/site/jitladaswsk/
5
4นางนวลอนงค์ วุฒิเสลา
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
https://sites.google.com/site/swsklyn/
6
5นางสาวฎายิน ลีลาการงานอาชีพและเทคโนโลยีhttps://sites.google.com/site/dayilees
7
7นายจำนงค์ พันธ์รัมย์การงานอาชีพและเทคโนโลยีhttps://sites.google.com/site/swskjumnongplan/
8
8
นางไพวรรณ์ ยอดธรรมรัตน์
การงานอาชีพและเทคโนโลยีhttps://sites.google.com/site/paiwanswsk/
9
9นางสาวนิสาชล โสภากุลการงานอาชีพและเทคโนโลยีhttps://sites.google.com/site/krunisachol/
10
10นางอละสา เถาว์รินทร์การงานอาชีพและเทคโนโลยีhttps://sites.google.com/site/krualasa/
11
11นายวิจักษณ์ ทองเพชรการงานอาชีพและเทคโนโลยีhttps://sites.google.com/site/vijakswsk2515/
12
12นายสุรศักดิ์ บุญมางามการงานอาชีพและเทคโนโลยีhttps://sites.google.com/site/surasakswsk/
13
15นายกฤตชาญ เสาเวียงคณิตศาสตร์https://sites.google.com/site/krittachan/
14
16
นางชิตพันธ์ มาตรคำจันทร์
คณิตศาสตร์https://sites.google.com/site/chittapanswsk/
15
18นางสาวชญานิษฐ์ เขตสกุลคณิตศาสตร์https://sites.google.com/site/chayanitswsk/
16
19นางจงรัก ประทุมชาติคณิตศาสตร์https://sites.google.com/site/krujongrakswsk/
17
20นางสาวดวงสมร กาบมาลีภาษาต่างประเทศhttps://sites.google.com/site/samonswsk/
18
21Mr.Sut Sorinภาษาต่างประเทศhttps://sites.google.com/site/sutsorinswsk/
19
22นางสาวบังอร ศรีเนตรภาษาต่างประเทศhttps://sites.google.com/site/chutiornsiswsk/
20
23Ms. Teresa Sumagangภาษาต่างประเทศhttps://sites.google.com/site/epswsklibrary/
21
24นางสาวอนัญญา ยอดจักร์ภาษาต่างประเทศhttps://sites.google.com/site/ananyaswsk/
22
26นางศิริพร นามจันทราภาษาต่างประเทศhttps://sites.google.com/site/siripornswsk/
23
29นางสาวดวงสมร กาบมาลีภาษาต่างประเทศhttps://sites.google.com/site/epswsk/
24
30นางสิรินาท พันธ์รัมย์ภาษาต่างประเทศhttps://sites.google.com/site/krunidsirinat/
25
32Senior Mitภาษาต่างประเทศhttps://sites.google.com/site/atudswsk/
26
34Mr. Vindy Abungwoภาษาต่างประเทศhttps://sites.google.com/site/marshallswsk/
27
37Onyangoภาษาต่างประเทศhttps://sites.google.com/site/onyangoswsk/
28
38นางสาวฐิติพร มีเดชภาษาไทยhttps://sites.google.com/site/thitipon2516
29
39นางสาววรรณภา ทองรองภาษาไทยhttps://sites.google.com/site/swskthongrong/
30
40นางรัตนาภรณ์ หัดโถภาษาไทยhttps://sites.google.com/site/rattanapornswsk/
31
41
นางปาริชาติ กองวัสสกุลณ๊
ภาษาไทยhttps://sites.google.com/site/mamyswsk/
32
42นางวิราวรรณ ยกพลภาษาไทยhttps://sites.google.com/site/wirawanswsk/
33
43นางสาวสมกมล มีดีภาษาไทยhttps://sites.google.com/site/somkamonswsk/
34
45นางนวลอนงค์ วุฒิเสลาภาษาไทยhttps://site.google.com/site/nuallalin
35
46นางพิศมัย นันทวิสิทธิ์วิทยาศาสตร์https://sites.google.com/site/pissamainansws
36
48นางสาวจามจุรี ซำบุญมีวิทยาศาสตร์https://sites.google.com/site/krucharmswsk/
37
49นางสาวปฐมาภรณ์ อาทิเวชวิทยาศาสตร์https://sites.google.com/site/teacherpoyswsk/
38
50นางสาวณัฎฐณิชา โพธิ์งามวิทยาศาสตร์https://sites.google.com/site/ajkikswsk/
39
51นายปรมินทร์ แก้วดีวิทยาศาสตร์https://sites.google.com/site/paraminswsk/
40
52นายคงกะพัน ชัยพรวิทยาศาสตร์https://sites.google.com/a/eisth.org/kme/home
41
53นางกัญญารัตน์ พรหมคุณวิทยาศาสตร์https://sites.google.com/site/ganyarathswsk/
42
54
ว่าที่ร้อยโทประหยัด หัดโถ
วิทยาศาสตร์https://sites.google.com/site/pratongswsk/
43
55นางประพิศ งางามวิทยาศาสตร์https://sites.google.com/site/prapitswsk/
44
58นางสาวมุกดา บรรณบุบผาวิทยาศาสตร์https://sites.google.com/site/mookmomswsk/
45
61นางสาวจินดาพร แก้วคำศิลปศึกษาhttps://sites.google.com/site/jindaswsk/
46
62
นางสาวสุทธิวรรณ กองจันทา
ศิลปศึกษาhttps://sites.google.com/site/suttiwanae/
47
63นายสุภรณ์ พรหมคุณศิลปศึกษาhttps://sites.google.com/site/spkswsk2512/
48
64นางสุพัตรา อินลีสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมhttps://sites.google.com/site/sinleeswsk/
49
65นายทวีชัย ใจพรสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมhttps://sites.google.com/site/thaweexai45swsk/
50
66นางปุญญพัฒน์ สุตะพันธ์สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมhttps://sites.google.com/site/punyapatswsk/
51
67นายกิตติพงษ์ ทัดประไพรสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมhttps://sites.google.com/site/kittipongswsk/
52
68นางเกศรา จันทร์แสงสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมhttps://sites.google.com/site/kedsaralib/
53
70นายธนศักดิ์ ตยะพักตร์สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมhttps://sites.google.com/site/tayapakswsk/
54
71นายจัตุพล เกษรสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมhttps://sites.google.com/site/dondonswsk/
55
72นางปราณีต ใจพรสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมhttps://sites.google.com/site/praneetswsk/
56
73นายทัศพันธ์ จันประทัดสุขศึกษาและพลศึกษาhttps://sites.google.com/site/smallswskswsk/
57
74นางสาวนวลจันทร์ อุไรสายสุขศึกษาและพลศึกษาhttps://sites.google.com/site/swsknualpand/
58
75นายพิเชฐ อินลีสุขศึกษาและพลศึกษาhttps://sites.google.com/site/pichetswsk/
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
การตอบแบบฟอร์ม 1
 
 
Main menu