TKB.06.9.2018 (1)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO QUẢNG TRỊ
TRƯỜNG THPT BÙI DỤC TÀI
THỜI KHÓA BIỂU Áp dụng từ ngày 06/9/2018
3
12A12B112B212B312B412B512B612B711A11B111B211B3NT-MUA P13NT-MUA P14
4
Thø 2 CHAO COCHAO COCHAO COCHAO COCHAO COCHAO COCHAO COCHAO COCHAO COCHAO COCHAO COCHAO COQP10B6-MINHQP10B3-PHU
5
2SH-N.LAMSH-TRUNGSH-THAISH-DUONGSH-THAOSH-HIEPSH-CHIENSH-HUNGSH-T.LAMSH-VANSH-OANHSH-HATD10B6-MINHTD10B3-PHU
6
3LY-N.LAMVAN-HUNGSU-HANHDIA-HUNGTOAN-QUYENSINH-THAOTOAN-CHIENLY-HIEPLY-T.LAMNN-OANHTOAN-HIEUTOAN-HATD10B6-MINHTD10B3-PHU
7
4SU-HANHLY-N.LAMTOAN-THAILY-T.LAMTOAN-QUYENLY-HIEPSINH-THAOVAN-HUNGTOAN-LAMTOAN-CHIENNN-OANHTOAN-HA
8
5TOAN-QUYENDIA-HUNGLY-HIEPTOAN-DUONGSINH-THAOTIN-TRUNGLY-N.LAMSU-HANHTOAN-LAMLY-T.LAMNN-OANHVAN-HANG
9
Thø 31VAN-NGUUNN-THAOKTCN-N.TUANTIN-TRUNGHOA-TRANGTOAN-Q.ANHTOAN-CHIENLY-HIEPHOA-NHANSINH-THAOHOA-BANGNN-NHUNGQP11B4-S0N
10
2VAN-NGUUNN-THAOLY-HIEPHOA-TRANGTIN-TRUNGTOAN-Q.ANHTOAN-CHIENKTCN-N.TUANNN-TYHOA-BANGTOAN-HIEUSINH-THAOTD11B4-SONTD11B5-PHUOC
11
3HOA-BANGTOAN-Q.ANHSU-HANHNN-THAOVAN-NGUULY-HIEPHOA-NHANHOA-TRANGKTCN-N.TUANDIA-HUNGSINH-THAOVAN-HANGTD11B4-SONTD11B5-PHUOC
12
4TIN-TRUNGHOA-TRANGVAN-HANHSU-HANHNN-TYHOA-NHANNN-NGHIANN-LANGSINH-THAOHOA-BANGDIA-HUNGVAN-HANGQP11B5-SON
13
5TIN-TRUNGNN-NGHIAVAN-HANHSU-HANHDIA-HUNGKTCN-N.TUANNN-LANG
14
Thø 41TOAN-QUYENVAN-HUNGTOAN-THAILY-T.LAMSINH-THAOVAN-HANN-NGHIATOAN-DUONGNN-TYSU-DUNGNN-OANHNN-NHUNGQP110A-SAMQP10B4-THIEN
15
2TOAN-QUYENVAN-HUNGTOAN-THAIKTCN-N.TUANLY-T.LAMVAN-HASINH-THAOTOAN-DUONGNN-TYVAN-VANSU-DUNGHOA-BANGTD10A-SAMTD10B4-THIEN
16
3SU-HANHTOAN-Q.ANHNN-NGHIASINH-PHUOCNN-TYKTCN-N.TUANVAN-HAVAN-HUNGLY-T.LAMVAN-VANHOA-BANGSU-DUNGTD10A-SAMTD10B4-THIEN
17
4SINH-PHUOCTOAN-Q.ANHHOA-NHANSU-HANHVAN-NGUUNN-OANHVAN-HAGDCD-VYVAN-DIENKTCN-N.TUANVAN-SAMTOAN-HA
18
5KTCN-N.TUANSU-HANHSINH-PHUOCGDCD-VYVAN-NGUUSINH-THAOHOA-NHANHOA-TRANGTIN-BICHNN-OANHVAN-SAMTOAN-HA
19
Thø 51HOA-BANGHOA-TRANGTIN-TRUNGVAN-HANHTOAN-QUYENNN-OANHTOAN-CHIENVAN-HUNGHOA-NHANVAN-VANTIN-BICHGDCD-LAIQP10B2-PHUQP10B1-SAM
20
2NN-LANGSINH-TRANGHOA-NHANTOAN-DUONGTOAN-QUYENNN-OANHGDCD-VYVAN-HUNGGDCD-LAIVAN-VANLY-HUONGHOA-BANGTD10B2-PHUTD10B1-SAM
21
3NN-LANGNN-THAOVAN-HANHTOAN-DUONGNN-TYGDCD-VYNN-NGHIASINH-TRANGVAN-DIENTOAN-CHIENTOAN-HIEULY-HUONGTD10B2-PHUTD10B1-SAM
22
4GDCD-LAIGDCD-VYVAN-HANHNN-THAONN-TYTOAN-Q.ANHNN-NGHIATOAN-DUONGSU-DUNGTOAN-CHIENTOAN-HIEUVAN-HANG
23
5
24
Thø 61TOAN-QUYENSU-HANHNN-NGHIAHOA-TRANGLY-T.LAMLY-HIEPDIA-HUNGTIN-BICHTOAN-LAMVAN-VANLY-HUONGNN-NHUNGQP10B5-THIEN
25
2TOAN-QUYENSINH-TRANGNN-NGHIANN-THAOGDCD-LAIVAN-HATIN-BICHLY-HIEPVAN-DIENNN-OANHVAN-SAMDIA-HUNGTD1OB5-THIENTD11B6-PHUOC
26
3VAN-NGUULY-N.LAMVAN-HANHNN-THAODIA-HUNGSU-HANHVAN-HASINH-TRANGVAN-DIENGDCD-LAITOAN-HIEUVAN-HANGTD10B5-THIENTD11B6-PHUOC
27
4LY-N.LAMVAN-HUNGLY-HIEPVAN-HANHHOA-TRANGTIN-TRUNGSU-HANHDIA-HUNGHOA-NHANTIN-BICHGDCD-LAILY-HUONGQP11B6-THIEN
28
5TIN-TRUNGNN-THAOGDCD-LAIVAN-HANHVAN-NGUUHOA-NHANLY-N.LAMSU-HANH
29
Thø 71SINH-PHUOCLY-N.LAMTIN-TRUNGLY-T.LAMSU-HANHNN-OANHLY-N.LAMTOAN-DUONGTOAN-LAMTOAN-CHIENHOA-BANGKTCN-N.TUANQP10B7-MINH
30
2LY-N.LAMTOAN-Q.ANHDIA-HUNGSINH-PHUOCTIN-TRUNGVAN-HASU-HANHTOAN-DUONGTOAN-LAMTOAN-CHIENKTCN-N.TUANHOA-BANGTD10B7-MINH
31
3DIA-HUNGTOAN-Q.ANHSINH-PHUOCTOAN-DUONGKTCN-N.TUANSU-HANHVAN-HANN-LANGLY-T.LAMHOA-BANGVAN-SAMTIN-BICHTD10B7-MINH
32
4HOA-BANGTIN-TRUNGTOAN-THAITOAN-DUONGTOAN-QUYENTOAN-Q.ANHTIN-BICHNN-LANGDIA-HUNGLY-T.LAMVAN-SAMTOAN-HA
33
5NN-LANGKTCN-N.TUANTOAN-THAITIN-TRUNGLY-T.LAMTOAN-Q.ANHTOAN-CHIENTIN-BICH
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu