Family crae team Amnatcharoen 2015 2.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV
1
แบบฟอร์มการจัดโครงสร้างทีมหมอครอบครัว(Family Care Team;FCT) อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ปี 2558
2
ลำดับ
ชื่อหน่วยบริการ
ตำบล จำนวนประชากรที่รับผิดชอบ โซนที่รายชื่อหมอครอบครัว(จนท.รพ.สต./PCU)ปฏิบัติงานในตำแหน่งเบอร์โทรศัพท์ชื่อหมู่บ้านที่รับผิดชอบรับผิดชอบ ปชก.(คน)รับผิดชอบ อสม.(คน)แพทย์ที่ปรึกษา/ทีมหมอครอบครัวระดับอำเภอ(รพ./สสอ.)
3
1รพ.สต.จานลานจานลาน5,3601นายพิชิต กงทอง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ*
095-6093967
โนนหวาง ม.2 โนนกุง ม.1432114
๑.๑ นายแพทย์ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนา แพทย์ที่ปรึกษา
4
2
นางขวัญเมือง เรือธรรม
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
080-1663369
บ้านสร้อย ม.3,10,1894726
๑.๒ นายภัทรวรรธน์ คำดี สาธารณสุขอำเภอพนา ที่ปรึกษา
5
3บ้านจานลาน ม.12 บ้านน้อยหม้อทอง ม.16687291.3 นายกเทศมนตรีตำบลพนา ที่ปรึกษา
6
4
นายอดิศร อ่อนหวาน
พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติงาน
081-0665319
บ้านจานลาน ม.1 บ้านผึ้ง ม.4585181.4 นายกเทศมนตรีตำบลพระเหลา ที่ปรึกษา
7
5
นางพิทยารักษ์ โสภา
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
087-8693030
บ้านจานลาน ม.9 บ้านหนองศาลา ม.1769724
1.5 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน ที่ปรึกษา
8
1.6 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนา ที่ปรึกษา
9
6
รพ.สต.อุ่มยาง
จานลาน3,8521
นายโกเวช ทองเทพ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
086-2532671
นาโนน ม.134528
1.7 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้กลอน ที่ปรึกษา
10
7
นางสุภาพร มั่นใจ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
085-6398893
นาแวง ม.8/หนองหัวลิง ม.1560015
1.8 นางอรชร ปอแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ที่ปรึกษา
11
8อุ่มยาง ม.693919
1.9 เภสัชกรหญิงเพ็ญพักตร์ พันแสน เภสัชกรชำนาญการ คณะทำงาน
12
9
นางทานตะวัน สายทิพย์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
093-3236561
ดอนแดง ม.5 /หนองดั่ง ม.1196721
1.10 ทันตแพทย์ปิติฤกษ์ อรอินทร์ ทันตแพทย์ชำนาญการ คณะทำงาน
13
10
นายอิทธิพงษ์ ขุมทอง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
090-9433911
ศรีคูณ ม.784719
1.11 นางมาลีรัตน์ มาธฤทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ คณะทำงาน (NCD)
14
11
รพ.สต.โพนเมือง
ไม้กลอน43102
นายมนูญ   พูลเพิ่ม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ*
 0821568882
ดอนชาด / โนนทุ่ง90618
1.12 นางวันเพ็ญ ภูมิสิงห์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ คณะทำงาน (Palliative care)
15
12
นายนิรุตต์   พันธ์อ่อน
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 0819557694
จิก ม.9/1388618
1.13 นางประยูรวรรณ โกมลศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ คณะทำงาน (ผู้สูงอายุ)
16
13
นายนิสสัน   พันทะนาม
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
 0818787681
ไม้กลอน/ดอนหวาย102920
1.12 นางสาวอัมพร สนใจ นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ คณะทำงาน (ผู้พิการ)
17
14
นางพร้อมจิต   พันธ์อ่อน
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 0892835599
โพนเมือง ม.1180016
1.13 นางสาวบุษบา ทองโพธิ์ศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ คณะทำงาน
18
15
นางลัดดาวัลย์   โพธิ์ทา
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน
 0834497204
โพนเมือง ม.270414
1.14 นางจิราวรรณ ศรีสงคราม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ คณะทำงาน
19
16
รพ.สต.นาสะแบง
พระเหลา 6,115 1
นายดิเรก  คณะรัตน์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ*
081-8779378
บ้านตำแย ม.7,8738124
1.15 นางรัสมี พึ่งโพธิ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ คณะทำงาน
20
17
นางลักขณา  บุตรศรี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
091-8354887
บ้านนาสะแบง ม.1147912
1.16 นางสาวศศิธร ยานิพันธ์ จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน คณะทำงาน
21
18
นางสาวรุจาภา  ลุผล
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
087-2506986
บ้านนาสะแบง ม.662414
1.17 นางสาวชนม์ศิริ มั่นใจ นักโภชนาการ คณะทำงาน
22
19
นางประภัสสร  ทองเทพ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
085-4792485
บ้านอีเก้า ม.3 ,บ้านปทุมแก้ว ม.4 1,16221
1.18 นางสาวนงลักษณ์ มากดี นักการแพทย์แผนไทย คณะทำงาน
23
20
นายกฤติยา  ผิวสุวรรณ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
089-5798937
บ้านเสารีก ม 2 , ม.51,82928
1.19 นายสีนวล โม่บุตร ประธาน อสม. อำเภอพนา คณะทำงาน
24
21นายวรพล  ทองแรงเจ้าพนักงานสาธารณสุข
087-7768565
บ้านสว่างนาฝาย ม.93434
1.20 นายสงกรานต์ สร้อยเพชร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผู้จัดการทีม
25
22
นางสาวดอกคูณ  บูชาพันธ์
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
093-3219126
บ้านพนานต์ ม.104146
1.21 นางสาวสุรางค์รัตน์ อึ้งวนิชบรรณ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ผู้ช่วยผู้จัดการทีม
26
23PCUพนาพนา 6,111 2
นางสาวสุรางค์รัตน์ อึ้งวนิชบรรณ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ*810-620257บ้านพนา หมู่ 8 , บ้านพนา หมู่ 9103928
27
24
นางประยูรวรรณ โกมลศรี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ081-7188186
บ้านพนานต์ หมู่ 1   ต.พระเหลา  , บ้านโนนตาวาง หมู่ 6
131826
28
25นายพิทวัฒน์ จันมีพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ087-2416488
บ้านหนองข่า หมู่ 4 , บ้านดอนคึมใหญ่ หมู่ 10
4398
29
26นางอรุณี จันน์หอมพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ091-8282184
บ้านดอนขวัญ  หมู่ 2 , บ้านเสียวสวาสดิ์  หมู่ 11
100020
30
27
นางสาวเขมรัศม์ แก้วสุข
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ081-9676788
บ้านโนนธาตุ  หมู่ 5 , บ้านม่วงสวาสดิ์  หมู่ 3
131629
31
28นางสาวฐนิชา แสนโสภาเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน089-5818812บ้านพนา หมู่  1 , บ้านพนา หมู่ 799924
32
29
รพ.สต.บ้านถ่อน
ไม้กลอน 4,301 2 นายสาคร ภูมิสิงห์เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน090-9648701บ้านขาม ม.5 ตำบลไม้กลอน ,บ้านนายูง ม.8 ตำบลไม้กลอน126419
33
30นางสุจิตรา ศรีเนตรพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ083-7277885บ้านถ่อน ม.10 ตำบลไม้กลอน , บ้านดอนม่วง ม.6 ตำบลไม้กลอน107815
34
31นายระพีพันธ์ วงศ์สิทธิ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ096-3784547บ้านหัวดอน ม.4 , ม.16 ตำบลไม้กลอน116020
35
32นางบุญเตรียม วรรณโสภาเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน083-7369262บ้านโนนสูง ม.12 ตำบลไม้กลอน , บ้านโคกกลาง  ม.15 ตำบลไม้กลอน89916
36
37
38
39
Loading...
Main menu