แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม มฐ.14 (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABAC
1
ประทับเวลาชื่อกิจกรรมประจำปีงบประมาณชื่อแผนงานสนองกลยุทธ์
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ที่
ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาในการดำเนินงานตามกิจกรรม
ระยะเวลาในการดำเนินการสรุปกิจกรรม
หลักการและเหตุผลวัตถุประสงค์เป้าหมายเชิงปริมาณเป้าหมายเชิงคุณภาพ
ขั้นการเตรียมและวางแผน (Plan)
ขั้นดำเนินงานตามแผน (Do)
ขั้นติดตามและตรวจสอบ (Check)
ขั้นประเมินและรายงานผล (Act)
ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม
ค่าเป้าหมาย
แหล่งที่มาของงบประมาณ
จำนวนเงินงบประมาณ จากงบอุดหนุนรายหัว
จำนวนงบประมาณ จากงบเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
จำนวนงบประมาณ จากงบอื่น ๆ
จำนวนงบประมาณ จากงบประมาณเงินรายได้สถานศึกษา
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
การประเมินผล
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
2
26/10/2016, 12:08:08
อบรมเรียนรู้การใช้งานเบื้องต้นโปรแกรม THE GEOMETER IS SKETCHPAD (GSP)
2560
พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบโดยมุ่งสัมฤทธิผลที่เกิดกับผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานเชิงยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา
เร่งรัดพัฒนาหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้  และเครือข่ายการศึกษา, พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบ  โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นสำคัญ, ปลูกฝังคุณธรรม  ความสำนึกในความเป็นชาติไทย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กำหนดขึ้น
14.1 จัดโครงการ  กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีจิตสำนึกในความรักชาติ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี, 14.2 ผลการดำเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ มีจิตสำนึกในความรักชาติ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี
โครงการใหม่นางศุภวรรณ     มาคำ1 ตุลาคม 255931 มีนาคม 2561
สถานศึกษามีกระบวนการดำเนินการและบริหารจัดการของสถานศึกษาเพื่อให้คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเกิดสัมฤทธิ์ผลตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้น เป้าหมาย กลยุทธ์ กิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากรในชุมชนและองค์กรภายนอก และมีผลการดำเนินงานสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา, สถานศึกษา จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีจิตสำนึกใรความรักชาติ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม อันส่งผลให้ผู้เรียนบบรลุการมีจิตสำนึกในการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และร่วมกันสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
สถานศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยการดำเนินงาน โครงการ กิจกรรมที่สถานศึกษากำหนดขึ้น เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้น เป้าหมาย และกลยุทธ์, สถานศึกษามีผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม ที่สถานศึกษากำหนดและคำตอบของผลลัพธ์การดำเนินงานตอบสนองเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา รวมทั้งสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนและท้องถิ่น
นักเรียน
สถานศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยการดำเนินงาน โครงการ กิจกรรมที่สถานศึกษากำหนดขึ้น เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้น เป้าหมาย และกลยุทธ์, สถานศึกษามีผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม ที่สถานศึกษากำหนดและคำตอบของผลลัพธ์การดำเนินงานตอบสนองเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา รวมทั้งสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนและท้องถิ่น เช่น โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนมาตรฐานสากล  เป็นต้น
เขียนกิจกรรมเสนอผู้บริหาร, แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม, ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อวางแผนดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้, ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรม ล่วงหน้า 1 สัปดาห์, ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินกิจกรรม, ติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, บันทึกข้อความขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้าง กับงานแผนงาน ก่อนจัดกิจกรรม 1 สัปดาห์, ดำเนินกิจกรรมตามที่วางแผนการดำเนินกิจกรรม
ตรวจสอบการดำเนินกิจกรรม ขณะที่ดำเนินกิจกรรม, ติดตามตรวจสอบระหว่างที่ดำเนินกิจกรรม
คณะกรรมการประเมินกิจกรรม สร้างแบบประเมินกิจกรรมที่ตรงตามตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม, คณะกรรมการนำแบบประเมินดังกล่าวไปประเมินการจัดกิจกรรม, คณะกรรมการประเมิน รวบรวมข้อมูล / สรุปข้อมูล / และรายงานผลการดำเนินกิจกรรม หลังจากจัดกิจกรรมแล้ว 1 สัปดาห์
14.1.1 การจัดกิจกรรม โครงการในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาที่จัดทำขึ้นจากการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากร ชุมชนและองค์กรภายนอก, 14.1.2 โครงการ กิจกรรมสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้น เป้าหมาย และกลยุทธ์ ของสถานศึกษา และได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา, 14.1.3 บุคลากร ผู้เกี่ยวข้องและผู้เรียนได้ปฏิบัติตามกลยุทธ์ โครงการหรือกิจกรรมที่สถานศึกษากำหนดอย่างครบถ้วน, 14.1.4 การดำเนินงานตามกลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม และจุดเน้น ได้รับการกำกับติดตาม และนิเทศอย่างสม่ำเสมอ, 14.1.5 สถานศึกษามีรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ กิจกรรม ที่สนับสนุนส่งเสริมผู้เรียนที่บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา, 14.2 ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป ดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา มีร่องรอยหลักฐานปรากฏที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้
ร้อยละ 80
งบเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
ไม่มี10,000ไม่มีไม่มี
1. ค่าอาหารกลาวัน นักเรียน 100 คน มื้อละ 50 บาท จำนวน 2 วัน คิดเป็นเงิน 10,000บาท
1. สังเกตการณ์จัดการเรียนการสอน
2. แบบสอบถาม / สัมภาษณ์
1. นักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้และสามารถในการใช้โปรแกรม (GSP) เบื้องต้นได้
2. นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้โปแกรม ( GSP) ได้
3. นักเรียนสามารถถ่ายทอดการใช้โปรแกรม (GSP) เบื้องต้นได้
3
26/10/2016, 12:19:52
พัฒนาทักษะทางนาฏตยกรรม
2560
พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบโดยมุ่งสัมฤทธิผลที่เกิดกับผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานเชิงยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา
ปลูกฝังคุณธรรม  ความสำนึกในความเป็นชาติไทย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กำหนดขึ้น
14.1 จัดโครงการ  กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีจิตสำนึกในความรักชาติ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี, 14.2 ผลการดำเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ มีจิตสำนึกในความรักชาติ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี
โครงการใหม่
นางสาวสุจิตรา  ศรีสุวรรณ
พฤษภาคม 2560 ถึง กันยายน 2560
31 ตุลาคม 2560
สถานศึกษา จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีจิตสำนึกใรความรักชาติ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม อันส่งผลให้ผู้เรียนบบรลุการมีจิตสำนึกในการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และร่วมกันสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
สถานศึกษามีผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม ที่สถานศึกษากำหนดและคำตอบของผลลัพธ์การดำเนินงานตอบสนองเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา รวมทั้งสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนและท้องถิ่น
นักเรียน
สถานศึกษามีผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม ที่สถานศึกษากำหนดและคำตอบของผลลัพธ์การดำเนินงานตอบสนองเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา รวมทั้งสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนและท้องถิ่น เช่น โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนมาตรฐานสากล  เป็นต้น
เขียนกิจกรรมเสนอผู้บริหาร, แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม, ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อวางแผนดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้, ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรม ล่วงหน้า 1 สัปดาห์, ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินกิจกรรม, ติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, บันทึกข้อความขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้าง กับงานแผนงาน ก่อนจัดกิจกรรม 1 สัปดาห์, ดำเนินกิจกรรมตามที่วางแผนการดำเนินกิจกรรม
ตรวจสอบการดำเนินกิจกรรม ขณะที่ดำเนินกิจกรรม, ติดตามตรวจสอบระหว่างที่ดำเนินกิจกรรม
คณะกรรมการประเมินกิจกรรม สร้างแบบประเมินกิจกรรมที่ตรงตามตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม, คณะกรรมการนำแบบประเมินดังกล่าวไปประเมินการจัดกิจกรรม, คณะกรรมการประเมิน รวบรวมข้อมูล / สรุปข้อมูล / และรายงานผลการดำเนินกิจกรรม หลังจากจัดกิจกรรมแล้ว 1 สัปดาห์
14.1.1 การจัดกิจกรรม โครงการในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาที่จัดทำขึ้นจากการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากร ชุมชนและองค์กรภายนอก, 14.1.2 โครงการ กิจกรรมสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้น เป้าหมาย และกลยุทธ์ ของสถานศึกษา และได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา, 14.1.3 บุคลากร ผู้เกี่ยวข้องและผู้เรียนได้ปฏิบัติตามกลยุทธ์ โครงการหรือกิจกรรมที่สถานศึกษากำหนดอย่างครบถ้วน, 14.1.4 การดำเนินงานตามกลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม และจุดเน้น ได้รับการกำกับติดตาม และนิเทศอย่างสม่ำเสมอ, 14.1.5 สถานศึกษามีรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ กิจกรรม ที่สนับสนุนส่งเสริมผู้เรียนที่บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา, 14.2 ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป ดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา มีร่องรอยหลักฐานปรากฏที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้
ร้อยละ 80
งบเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
13,200
ค่าอาหารผู้เข้าร่วมอบรม คนละ 50 บาท จำนวน 30 คน จำนวน 3 วัน 50*30= 1500 * 3 = 4,500 บาท
ค่าตอบแทนวิทยากร วันละ 400 บาท จำนวน 3 วัน 400*3 = 1,200 บาท
เลื่อมถ้วยสีทอง ถุงละ 250 บาท จำนวน 2 ถุง 250*2= 500
ลวดเงิน ถุงละ 50 บาท จำนวน 10 ถุง 50*10= 500 บาท
ลูกปัดทองขนาดเล็ก ถุงละ 500 บาท จำนวน 2 ถุง 500*2= 1,000 บาท
ลูกปัดทองเมล็ดข้าว ถุงละ 500 บาท จำนวน 2 ถุง 500*2= 1,000 บาท
กระดาษปะเก็น แผ่นละ 150 บาท จำนวน 4 แผ่น 150*4 = 600 บาท
แผ่นทองวิทยาศาสตร์มัดละ 1,500 บาท จำนวน 1 มัด 1,500 บาท
สีเฟล็ก กระป๋องใหญ่ กระป๋องละ 600 บาท จำนวน 1 กระป๋อง 600 บาท
กระจกตัด ถุงละ 100 บาท จำนวน 3 ถุง 100*3= 300 บาท
แม่พิมพ์ลายไทย ชิ้นละ 500 บาท จำนวน 3 ชิ้น 500*3= 1,500 บาท
แบบประเมินการจัดกิจกรรม
สถานศึกษามีผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม ที่สถานศึกษากำหนดและคำตอบของผลลัพธ์การดำเนินงานตอบสนองเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา รวมทั้งสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนและท้องถิ่น
4
26/10/2016, 12:28:10
ถวายพวงมาลารัชกาลที่ 5
2560
พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบโดยมุ่งสัมฤทธิผลที่เกิดกับผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานเชิงยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา
ปลูกฝังคุณธรรม  ความสำนึกในความเป็นชาติไทย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กำหนดขึ้น
14.1 จัดโครงการ  กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีจิตสำนึกในความรักชาติ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี, 14.2 ผลการดำเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ มีจิตสำนึกในความรักชาติ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี
โครงการต่อเนื่อง
นายชูชาติ           ยืนยาว
22 ตุลาคม 255931 ตุลาตม 2559
สถานศึกษา จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีจิตสำนึกใรความรักชาติ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม อันส่งผลให้ผู้เรียนบบรลุการมีจิตสำนึกในการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และร่วมกันสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
สถานศึกษามีผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม ที่สถานศึกษากำหนดและคำตอบของผลลัพธ์การดำเนินงานตอบสนองเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา รวมทั้งสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนและท้องถิ่น
ครู
สถานศึกษามีผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม ที่สถานศึกษากำหนดและคำตอบของผลลัพธ์การดำเนินงานตอบสนองเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา รวมทั้งสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนและท้องถิ่น เช่น โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนมาตรฐานสากล  เป็นต้น
เขียนกิจกรรมเสนอผู้บริหาร, ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรม ล่วงหน้า 1 สัปดาห์, ติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, บันทึกข้อความขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้าง กับงานแผนงาน ก่อนจัดกิจกรรม 1 สัปดาห์, ดำเนินกิจกรรมตามที่วางแผนการดำเนินกิจกรรม
ติดตามตรวจสอบระหว่างที่ดำเนินกิจกรรม
คณะกรรมการประเมิน รวบรวมข้อมูล / สรุปข้อมูล / และรายงานผลการดำเนินกิจกรรม หลังจากจัดกิจกรรมแล้ว 1 สัปดาห์
14.1.5 สถานศึกษามีรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ กิจกรรม ที่สนับสนุนส่งเสริมผู้เรียนที่บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา
80งบอุดหนุนรายหัว1200
พวงมาลาดอกไม้สด จำนวน 1 พวง เป็นเงิน 1,200
ประเมินกิจกรรม
สถานศึกษามีผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม ที่สถานศึกษากำหนดและคำตอบของผลลัพธ์การดำเนินงานตอบสนองเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา รวมทั้งสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนและท้องถิ่น เช่น โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนมาตรฐานสากล เป็นต้น
5
26/10/2016, 14:23:42
สืบสานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา
2560
พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบโดยมุ่งสัมฤทธิผลที่เกิดกับผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานเชิงยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา
เร่งรัดพัฒนาหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้  และเครือข่ายการศึกษา, พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบ  โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นสำคัญ, ปลูกฝังคุณธรรม  ความสำนึกในความเป็นชาติไทย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กำหนดขึ้น
14.1 จัดโครงการ  กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีจิตสำนึกในความรักชาติ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี, 14.2 ผลการดำเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ มีจิตสำนึกในความรักชาติ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี
โครงการต่อเนื่อง
นายชูชาติ           ยืนยาว
10 กรกฎาคม 256017 กรกฎาคม 2560
สถานศึกษา จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีจิตสำนึกใรความรักชาติ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม อันส่งผลให้ผู้เรียนบบรลุการมีจิตสำนึกในการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และร่วมกันสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
สถานศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยการดำเนินงาน โครงการ กิจกรรมที่สถานศึกษากำหนดขึ้น เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้น เป้าหมาย และกลยุทธ์
นักเรียน
สถานศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยการดำเนินงาน โครงการ กิจกรรมที่สถานศึกษากำหนดขึ้น เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้น เป้าหมาย และกลยุทธ์
เขียนกิจกรรมเสนอผู้บริหาร, แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม, ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อวางแผนดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้, ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรม ล่วงหน้า 1 สัปดาห์, ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินกิจกรรม, ติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, บันทึกข้อความขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้าง กับงานแผนงาน ก่อนจัดกิจกรรม 1 สัปดาห์, ดำเนินกิจกรรมตามที่วางแผนการดำเนินกิจกรรม
ตรวจสอบการดำเนินกิจกรรม ขณะที่ดำเนินกิจกรรม, ติดตามตรวจสอบระหว่างที่ดำเนินกิจกรรม
คณะกรรมการประเมินกิจกรรม สร้างแบบประเมินกิจกรรมที่ตรงตามตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม, คณะกรรมการนำแบบประเมินดังกล่าวไปประเมินการจัดกิจกรรม, คณะกรรมการประเมิน รวบรวมข้อมูล / สรุปข้อมูล / และรายงานผลการดำเนินกิจกรรม หลังจากจัดกิจกรรมแล้ว 1 สัปดาห์
14.1.1 การจัดกิจกรรม โครงการในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาที่จัดทำขึ้นจากการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากร ชุมชนและองค์กรภายนอก
86งบอุดหนุนรายหัว1,800
1.ดอกรัก จำนวน 3 ถุงๆละ 160 เป็นเงิน 480
2.ดอกกุหลาบมอญบาน จำนวน 2 ถุงๆละ 180 เป็นเงิน 360
3.ใบตองตานี จำนวน 3 มัดๆละ 70 เป็นเงิน 210
4.พุดร้อยมาลัย จำนวน 1 ถุงๆละ 200 เป็นเงิน 200
5.กุหลาบตุ้ม จำนวน 1 ถุงๆละ 80 เป็นเงิน 80
6.เข็มร้อยมาลัย จำนวน 7 เล่มๆละ 10 เป็นเงิน 70
7.ดอกกล้วยไม้ จำนวน 2 มัดๆละ 200 เป็นเงิน 400
แบบประเมินผล
สถานศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยการดำเนินงาน โครงการ กิจกรรมที่สถานศึกษากำหนดขึ้น เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้น เป้าหมาย และกลยุทธ์
6
26/10/2016, 14:40:10
เทิดพระเกียรติราชวงศ์จักรี
2560
พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบโดยมุ่งสัมฤทธิผลที่เกิดกับผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานเชิงยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา
ปลูกฝังคุณธรรม  ความสำนึกในความเป็นชาติไทย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กำหนดขึ้น
14.1 จัดโครงการ  กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีจิตสำนึกในความรักชาติ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี
โครงการต่อเนื่อง
นายชูชาติ           ยืนยาว
1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560
7 ตุลาคม 2560
สถานศึกษา จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีจิตสำนึกใรความรักชาติ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม อันส่งผลให้ผู้เรียนบบรลุการมีจิตสำนึกในการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และร่วมกันสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
สถานศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยการดำเนินงาน โครงการ กิจกรรมที่สถานศึกษากำหนดขึ้น เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้น เป้าหมาย และกลยุทธ์
นักเรียน
สถานศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยการดำเนินงาน โครงการ กิจกรรมที่สถานศึกษากำหนดขึ้น เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้น เป้าหมาย และกลยุทธ์
เขียนกิจกรรมเสนอผู้บริหาร, แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม, ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อวางแผนดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้, ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรม ล่วงหน้า 1 สัปดาห์, ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินกิจกรรม, ติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, บันทึกข้อความขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้าง กับงานแผนงาน ก่อนจัดกิจกรรม 1 สัปดาห์, ดำเนินกิจกรรมตามที่วางแผนการดำเนินกิจกรรม
ตรวจสอบการดำเนินกิจกรรม ขณะที่ดำเนินกิจกรรม, ติดตามตรวจสอบระหว่างที่ดำเนินกิจกรรม
คณะกรรมการประเมินกิจกรรม สร้างแบบประเมินกิจกรรมที่ตรงตามตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม, คณะกรรมการนำแบบประเมินดังกล่าวไปประเมินการจัดกิจกรรม, คณะกรรมการประเมิน รวบรวมข้อมูล / สรุปข้อมูล / และรายงานผลการดำเนินกิจกรรม หลังจากจัดกิจกรรมแล้ว 1 สัปดาห์
14.1.1 การจัดกิจกรรม โครงการในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาที่จัดทำขึ้นจากการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากร ชุมชนและองค์กรภายนอก, 14.1.2 โครงการ กิจกรรมสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้น เป้าหมาย และกลยุทธ์ ของสถานศึกษา และได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา, 14.1.3 บุคลากร ผู้เกี่ยวข้องและผู้เรียนได้ปฏิบัติตามกลยุทธ์ โครงการหรือกิจกรรมที่สถานศึกษากำหนดอย่างครบถ้วน, 14.1.4 การดำเนินงานตามกลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม และจุดเน้น ได้รับการกำกับติดตาม และนิเทศอย่างสม่ำเสมอ, 14.1.5 สถานศึกษามีรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ กิจกรรม ที่สนับสนุนส่งเสริมผู้เรียนที่บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา
ร้อยละ 86งบอุดหนุนรายหัว8,000
1.แผ่นภาพพระบรมฉายาลักษณ์ไวนิลพร้อมกรอบ ขนาด 1.50 x 3.00 ม. จำนวน 2 ภาพๆละ 2,500 เป็นเงิน 5,000
2.ธงชาติและธงตราสัญญลักษณ์ ขนาด 40x60 ซม. จำนวน 30 ผืนๆละ 40 เป็นเงิน 1,200
3.สีสเปรย์ จำนวน 20 กระป๋องๆละ 45 เป็นเงิน 900
4.สีน้ำพลาสติก จำนวน 3 แกลลอนๆละ 350 เป็นเงิน 1,050
แบบประเมินกาารจัดกิจกรรม
สถานศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยการดำเนินงาน โครงการ กิจกรรมที่สถานศึกษากำหนดขึ้น เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้น เป้าหมาย และกลยุทธ์
7
26/10/2016, 14:46:23
สืบสานประเพณีลอยกระทง
2560
พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบโดยมุ่งสัมฤทธิผลที่เกิดกับผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานเชิงยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา
ปลูกฝังคุณธรรม  ความสำนึกในความเป็นชาติไทย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กำหนดขึ้น
14.1 จัดโครงการ  กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีจิตสำนึกในความรักชาติ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี
โครงการต่อเนื่อง
นายชูชาติ           ยืนยาว
14 พฤศจิกายน 256021 พฤศจิกายน 2560
สถานศึกษา จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีจิตสำนึกใรความรักชาติ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม อันส่งผลให้ผู้เรียนบบรลุการมีจิตสำนึกในการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และร่วมกันสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
สถานศึกษามีผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม ที่สถานศึกษากำหนดและคำตอบของผลลัพธ์การดำเนินงานตอบสนองเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา รวมทั้งสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนและท้องถิ่น
นักเรียน
สถานศึกษามีผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม ที่สถานศึกษากำหนดและคำตอบของผลลัพธ์การดำเนินงานตอบสนองเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา รวมทั้งสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนและท้องถิ่น เช่น โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนมาตรฐานสากล  เป็นต้น
เขียนกิจกรรมเสนอผู้บริหาร, แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม, ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อวางแผนดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้, ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรม ล่วงหน้า 1 สัปดาห์, ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินกิจกรรม, ติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, บันทึกข้อความขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้าง กับงานแผนงาน ก่อนจัดกิจกรรม 1 สัปดาห์, ดำเนินกิจกรรมตามที่วางแผนการดำเนินกิจกรรม
ตรวจสอบการดำเนินกิจกรรม ขณะที่ดำเนินกิจกรรม, ติดตามตรวจสอบระหว่างที่ดำเนินกิจกรรม
คณะกรรมการประเมินกิจกรรม สร้างแบบประเมินกิจกรรมที่ตรงตามตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม, คณะกรรมการนำแบบประเมินดังกล่าวไปประเมินการจัดกิจกรรม, คณะกรรมการประเมิน รวบรวมข้อมูล / สรุปข้อมูล / และรายงานผลการดำเนินกิจกรรม หลังจากจัดกิจกรรมแล้ว 1 สัปดาห์
14.1.1 การจัดกิจกรรม โครงการในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาที่จัดทำขึ้นจากการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากร ชุมชนและองค์กรภายนอก
ร้อยละ 86งบอุดหนุนรายหัว3,000
1.ไม้ระแนง 1.5x1.5 นิ้ว จำนวน 1 มัด เป็นเงิน 900
2.ใบตองตานี จำนวน 10 มัดๆละ 70 เป็นเงิน 700
3.ดอกกุหลาบมอญ จำนวน 2 ถุงๆละ 150 เป็นเงิน 300
4.ดอกบัว จำนวน 10 กำๆละ 20 เป็นเงิน 200
5.ดอกดาวเรือง จำนวน 2 ถุงๆละ 150 เป็นเงิน 300
6.ดอกพุดร้อยมาลัย จำนวน 2 ถุงๆละ 250 เป็นเงิน 500
7.ตะปูหมุด จำนวน 5 กล่องๆละ 20 เป็นเงิน 100
แบบประเมินกิจกรรม
สถานศึกษามีผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม ที่สถานศึกษากำหนดและคำตอบของผลลัพธ์การดำเนินงานตอบสนองเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา รวมทั้งสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนและท้องถิ่น
8
26/10/2016, 14:55:01
ส่งเสริงอัจฉริยภาพทางด้านจักสานงานไม้ไผ่
2560
พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบโดยมุ่งสัมฤทธิผลที่เกิดกับผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานเชิงยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา
เร่งรัดพัฒนาหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้  และเครือข่ายการศึกษา, พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบ  โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นสำคัญ, ปลูกฝังคุณธรรม  ความสำนึกในความเป็นชาติไทย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กำหนดขึ้น
14.1 จัดโครงการ  กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีจิตสำนึกในความรักชาติ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี, 14.2 ผลการดำเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ มีจิตสำนึกในความรักชาติ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี
โครงการใหม่
นายกีรติ          งามเลิศ
ุ6 พฤษภาคม 256030 สิงหาคม 2560
สถานศึกษามีกระบวนการดำเนินการและบริหารจัดการของสถานศึกษาเพื่อให้คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเกิดสัมฤทธิ์ผลตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้น เป้าหมาย กลยุทธ์ กิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากรในชุมชนและองค์กรภายนอก และมีผลการดำเนินงานสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา, สถานศึกษา จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีจิตสำนึกใรความรักชาติ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม อันส่งผลให้ผู้เรียนบบรลุการมีจิตสำนึกในการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และร่วมกันสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
สถานศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยการดำเนินงาน โครงการ กิจกรรมที่สถานศึกษากำหนดขึ้น เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้น เป้าหมาย และกลยุทธ์, สถานศึกษามีผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม ที่สถานศึกษากำหนดและคำตอบของผลลัพธ์การดำเนินงานตอบสนองเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา รวมทั้งสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนและท้องถิ่น
นักเรียน
สถานศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยการดำเนินงาน โครงการ กิจกรรมที่สถานศึกษากำหนดขึ้น เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้น เป้าหมาย และกลยุทธ์, สถานศึกษามีผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม ที่สถานศึกษากำหนดและคำตอบของผลลัพธ์การดำเนินงานตอบสนองเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา รวมทั้งสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนและท้องถิ่น เช่น โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนมาตรฐานสากล  เป็นต้น
เขียนกิจกรรมเสนอผู้บริหาร, แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม, ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อวางแผนดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้, ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรม ล่วงหน้า 1 สัปดาห์, ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินกิจกรรม, ติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, บันทึกข้อความขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้าง กับงานแผนงาน ก่อนจัดกิจกรรม 1 สัปดาห์, ดำเนินกิจกรรมตามที่วางแผนการดำเนินกิจกรรม
ตรวจสอบการดำเนินกิจกรรม ขณะที่ดำเนินกิจกรรม, ติดตามตรวจสอบระหว่างที่ดำเนินกิจกรรม
คณะกรรมการประเมินกิจกรรม สร้างแบบประเมินกิจกรรมที่ตรงตามตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม, คณะกรรมการนำแบบประเมินดังกล่าวไปประเมินการจัดกิจกรรม, คณะกรรมการประเมิน รวบรวมข้อมูล / สรุปข้อมูล / และรายงานผลการดำเนินกิจกรรม หลังจากจัดกิจกรรมแล้ว 1 สัปดาห์
14.1.1 การจัดกิจกรรม โครงการในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาที่จัดทำขึ้นจากการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากร ชุมชนและองค์กรภายนอก, 14.1.2 โครงการ กิจกรรมสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้น เป้าหมาย และกลยุทธ์ ของสถานศึกษา และได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา, 14.1.3 บุคลากร ผู้เกี่ยวข้องและผู้เรียนได้ปฏิบัติตามกลยุทธ์ โครงการหรือกิจกรรมที่สถานศึกษากำหนดอย่างครบถ้วน, 14.1.4 การดำเนินงานตามกลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม และจุดเน้น ได้รับการกำกับติดตาม และนิเทศอย่างสม่ำเสมอ, 14.1.5 สถานศึกษามีรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ กิจกรรม ที่สนับสนุนส่งเสริมผู้เรียนที่บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา, 14.2 ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป ดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา มีร่องรอยหลักฐานปรากฏที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้
ร้อยละ 80
งบเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
1,740
ค่าวิทยากร 400 บาท
ค่าอาหาร 1,320 บาท
แบบประเมินการจัดกิจกรรม
สถานศึกษามีผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม ที่สถานศึกษากำหนดและคำตอบของผลลัพธ์การดำเนินงานตอบสนองเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา รวมทั้งสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนและท้องถิ่น
9
26/10/2016, 19:37:43
กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะด้านกีฬา
2560
พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบโดยมุ่งสัมฤทธิผลที่เกิดกับผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานเชิงยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา
เร่งรัดพัฒนาหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้  และเครือข่ายการศึกษา, พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบ  โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นสำคัญ, ปลูกฝังคุณธรรม  ความสำนึกในความเป็นชาติไทย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กำหนดขึ้น
14.1 จัดโครงการ  กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีจิตสำนึกในความรักชาติ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี, 14.2 ผลการดำเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ มีจิตสำนึกในความรักชาติ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี
โครงการต่อเนื่อง
นายบุญเลิศ      บรรพบุตร
24 ต.ค. 255929 ก.พ. 2559
สถานศึกษามีกระบวนการดำเนินการและบริหารจัดการของสถานศึกษาเพื่อให้คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเกิดสัมฤทธิ์ผลตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้น เป้าหมาย กลยุทธ์ กิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากรในชุมชนและองค์กรภายนอก และมีผลการดำเนินงานสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา, สถานศึกษา จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีจิตสำนึกใรความรักชาติ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม อันส่งผลให้ผู้เรียนบบรลุการมีจิตสำนึกในการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และร่วมกันสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
สถานศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยการดำเนินงาน โครงการ กิจกรรมที่สถานศึกษากำหนดขึ้น เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้น เป้าหมาย และกลยุทธ์, สถานศึกษามีผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม ที่สถานศึกษากำหนดและคำตอบของผลลัพธ์การดำเนินงานตอบสนองเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา รวมทั้งสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนและท้องถิ่น
นักเรียน
สถานศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยการดำเนินงาน โครงการ กิจกรรมที่สถานศึกษากำหนดขึ้น เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้น เป้าหมาย และกลยุทธ์, สถานศึกษามีผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม ที่สถานศึกษากำหนดและคำตอบของผลลัพธ์การดำเนินงานตอบสนองเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา รวมทั้งสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนและท้องถิ่น เช่น โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนมาตรฐานสากล  เป็นต้น
เขียนกิจกรรมเสนอผู้บริหาร, แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม, ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อวางแผนดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้, ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรม ล่วงหน้า 1 สัปดาห์, ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินกิจกรรม, ติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, บันทึกข้อความขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้าง กับงานแผนงาน ก่อนจัดกิจกรรม 1 สัปดาห์, ดำเนินกิจกรรมตามที่วางแผนการดำเนินกิจกรรม
ตรวจสอบการดำเนินกิจกรรม ขณะที่ดำเนินกิจกรรม, ติดตามตรวจสอบระหว่างที่ดำเนินกิจกรรม
คณะกรรมการประเมินกิจกรรม สร้างแบบประเมินกิจกรรมที่ตรงตามตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม, คณะกรรมการนำแบบประเมินดังกล่าวไปประเมินการจัดกิจกรรม, คณะกรรมการประเมิน รวบรวมข้อมูล / สรุปข้อมูล / และรายงานผลการดำเนินกิจกรรม หลังจากจัดกิจกรรมแล้ว 1 สัปดาห์
14.1.1 การจัดกิจกรรม โครงการในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาที่จัดทำขึ้นจากการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากร ชุมชนและองค์กรภายนอก, 14.1.2 โครงการ กิจกรรมสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้น เป้าหมาย และกลยุทธ์ ของสถานศึกษา และได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา, 14.1.3 บุคลากร ผู้เกี่ยวข้องและผู้เรียนได้ปฏิบัติตามกลยุทธ์ โครงการหรือกิจกรรมที่สถานศึกษากำหนดอย่างครบถ้วน, 14.1.4 การดำเนินงานตามกลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม และจุดเน้น ได้รับการกำกับติดตาม และนิเทศอย่างสม่ำเสมอ, 14.1.5 สถานศึกษามีรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ กิจกรรม ที่สนับสนุนส่งเสริมผู้เรียนที่บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา, 14.2 ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป ดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา มีร่องรอยหลักฐานปรากฏที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้
ร้อยละ 83
งบเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
20,000
1. ค่าวิทยากร จำนวน 5 ตนละ 400 จำนวน 3 วัน เป็นเงิน 6,000
2. ค่าอาหาร จำนวน 60 คนละ 50 จำนวน 3 วัน เป็นเงิน 9,000
3. ค่าน้ำดื่ม + น้ำแข็ง จำนวน 3 วัน เป็นเงิน 1,500
4. ค่าเอกสาร เป็นเงิน 1,500
5. ค่าตาข่ายประตูฟุตบอลใหญ่ในล่อนเส้นใหญ่ จำนวน 1 คู่ ราคา 1,450 เป็นเงิน 1,450
6. ค่าตาข่ายตะกร้อในล่อนสีดำ มีสลิง จำนวน 1 ผืน ราคา 360 เป็นเงิน 360
7. ค่าลูกบอลมิกาซ่าเบอร์ 5 จำนวน 2 ลูก ราคาลูกละ 570 เป็นเงิน 1,140
8. ค่าลูกวอลเลย์บอลมิกาซ่า 3 สี หนังอัด จำนวน 2 ลูก ราคาลูกละ 720 เป็นเงิน 1,440
9. ค่าลูกตะกร้อชาย จำนวน 2 ลูก ราคาลูกละ 320 เป็นเงิน 640
10. ค่าลูกตะกร้อหญิง จำนวน 2 ลูก ราคาลูกละ 320 เป็นเงิน 640
11. ค่าลูกเปตอง จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 2,400
แบบประเมินความพึงพอใจ
ผู้เรียนมีทักษะด้านกีฬา ทำงานอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ โดยมีความสามารถในการวางแผนการทำงาน ดำเนินงานตามขั้นตอนที่กำหนด มีการตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุง แก้ไขการทำงานเป็นระยะ ๆ ไม่ก่อให้เกิดปัญหา อุปสรรคในการทำงาน จนงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีคุณภาพ และปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
ผู้เรียนมีความรู้สึกพึงพอใจและชื่นชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานด้วยความกระตือรือร้น ตั้งใจ และพากเพียร มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน ยอมรับในคำวิพากษ์ วิจารณ์ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และมุ่งมั่นพัฒนางานให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่ง ๆ ขึ้น และรู้สึกชื่นชมต่อผลสำเร็จของผลงาน
10
28/10/2016, 13:28:12
ซ่อมแซมคุรุภัณฑ์วิชาการ
2560
พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบโดยมุ่งสัมฤทธิผลที่เกิดกับผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานเชิงยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา
เร่งรัดพัฒนาหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้  และเครือข่ายการศึกษา, พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบ  โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นสำคัญ, ปลูกฝังคุณธรรม  ความสำนึกในความเป็นชาติไทย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กำหนดขึ้น
14.1 จัดโครงการ  กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีจิตสำนึกในความรักชาติ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี, 14.2 ผลการดำเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ มีจิตสำนึกในความรักชาติ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี
โครงการใหม่
นางสาวอุบลวรรณ  ลือชา
6พฤษภาคม256030มิถุนายน2560
สถานศึกษามีกระบวนการดำเนินการและบริหารจัดการของสถานศึกษาเพื่อให้คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเกิดสัมฤทธิ์ผลตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้น เป้าหมาย กลยุทธ์ กิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากรในชุมชนและองค์กรภายนอก และมีผลการดำเนินงานสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา, สถานศึกษา จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีจิตสำนึกใรความรักชาติ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม อันส่งผลให้ผู้เรียนบบรลุการมีจิตสำนึกในการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และร่วมกันสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
สถานศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยการดำเนินงาน โครงการ กิจกรรมที่สถานศึกษากำหนดขึ้น เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้น เป้าหมาย และกลยุทธ์, สถานศึกษามีผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม ที่สถานศึกษากำหนดและคำตอบของผลลัพธ์การดำเนินงานตอบสนองเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา รวมทั้งสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนและท้องถิ่น
นักเรียน, ครู, ร้อยละ83
สถานศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยการดำเนินงาน โครงการ กิจกรรมที่สถานศึกษากำหนดขึ้น เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้น เป้าหมาย และกลยุทธ์, สถานศึกษามีผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม ที่สถานศึกษากำหนดและคำตอบของผลลัพธ์การดำเนินงานตอบสนองเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา รวมทั้งสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนและท้องถิ่น เช่น โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนมาตรฐานสากล  เป็นต้น
เขียนกิจกรรมเสนอผู้บริหาร, แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม, ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อวางแผนดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้, ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรม ล่วงหน้า 1 สัปดาห์, ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินกิจกรรม, ติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, บันทึกข้อความขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้าง กับงานแผนงาน ก่อนจัดกิจกรรม 1 สัปดาห์, ดำเนินกิจกรรมตามที่วางแผนการดำเนินกิจกรรม
ตรวจสอบการดำเนินกิจกรรม ขณะที่ดำเนินกิจกรรม, ติดตามตรวจสอบระหว่างที่ดำเนินกิจกรรม
คณะกรรมการประเมินกิจกรรม สร้างแบบประเมินกิจกรรมที่ตรงตามตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม, คณะกรรมการนำแบบประเมินดังกล่าวไปประเมินการจัดกิจกรรม, คณะกรรมการประเมิน รวบรวมข้อมูล / สรุปข้อมูล / และรายงานผลการดำเนินกิจกรรม หลังจากจัดกิจกรรมแล้ว 1 สัปดาห์
14.1.1 การจัดกิจกรรม โครงการในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาที่จัดทำขึ้นจากการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากร ชุมชนและองค์กรภายนอก, 14.1.2 โครงการ กิจกรรมสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้น เป้าหมาย และกลยุทธ์ ของสถานศึกษา และได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา, 14.1.3 บุคลากร ผู้เกี่ยวข้องและผู้เรียนได้ปฏิบัติตามกลยุทธ์ โครงการหรือกิจกรรมที่สถานศึกษากำหนดอย่างครบถ้วน, 14.1.4 การดำเนินงานตามกลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม และจุดเน้น ได้รับการกำกับติดตาม และนิเทศอย่างสม่ำเสมอ, 14.1.5 สถานศึกษามีรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ กิจกรรม ที่สนับสนุนส่งเสริมผู้เรียนที่บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา, 14.2 ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป ดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา มีร่องรอยหลักฐานปรากฏที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้
ร้อยละ83งบอุดหนุนรายหัว10,000
ซ่อมแซมคุรุภัณฑ์วิชาการ
แบบทดสอบความพึงพอใจ
1. รักษาและซ่อมแซมคุรุภัณฑ์ที่เสียหาย
2. ครุภัณฑ์ในโรงเรียนมีสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ได้มีการสำรวจและตรวจสอบความชำรุด บกพร่องและบำรุงรักษาครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ให้มี
การใช้งานได้ อย่างสม่ำเสมอ
4. มีการดำเนินการเกี่ยวกับการบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงานและคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ของทางราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
5. ค่าใช้จ่ายและงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ลดลง เมื่อมีการตรวจสอบ
บำรุงรักษา ครุภัณฑ์สำนักงานและคอมพิวเตอร์ของทางราชการ
11
29/10/2016, 22:50:38
ฝึกอบรมทำหนังสือเล่มเล็ก
2560
พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบโดยมุ่งสัมฤทธิผลที่เกิดกับผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานเชิงยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา
เร่งรัดพัฒนาหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้  และเครือข่ายการศึกษา, พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบ  โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นสำคัญ, ปลูกฝังคุณธรรม  ความสำนึกในความเป็นชาติไทย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กำหนดขึ้น
14.1 จัดโครงการ  กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีจิตสำนึกในความรักชาติ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี, 14.2 ผลการดำเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ มีจิตสำนึกในความรักชาติ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี
โครงการใหม่
นางสาวพิไลลักษณ์  หิรัญวิริยะกุล
ุ6 พฤษภาคม 256030 มิถุนายน 2560
สถานศึกษามีกระบวนการดำเนินการและบริหารจัดการของสถานศึกษาเพื่อให้คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเกิดสัมฤทธิ์ผลตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้น เป้าหมาย กลยุทธ์ กิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากรในชุมชนและองค์กรภายนอก และมีผลการดำเนินงานสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา, สถานศึกษา จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีจิตสำนึกใรความรักชาติ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม อันส่งผลให้ผู้เรียนบบรลุการมีจิตสำนึกในการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และร่วมกันสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
สถานศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยการดำเนินงาน โครงการ กิจกรรมที่สถานศึกษากำหนดขึ้น เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้น เป้าหมาย และกลยุทธ์, สถานศึกษามีผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม ที่สถานศึกษากำหนดและคำตอบของผลลัพธ์การดำเนินงานตอบสนองเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา รวมทั้งสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนและท้องถิ่น
นักเรียน
สถานศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยการดำเนินงาน โครงการ กิจกรรมที่สถานศึกษากำหนดขึ้น เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้น เป้าหมาย และกลยุทธ์, สถานศึกษามีผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม ที่สถานศึกษากำหนดและคำตอบของผลลัพธ์การดำเนินงานตอบสนองเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา รวมทั้งสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนและท้องถิ่น เช่น โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนมาตรฐานสากล  เป็นต้น
เขียนกิจกรรมเสนอผู้บริหาร, ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรม ล่วงหน้า 1 สัปดาห์, ติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, บันทึกข้อความขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้าง กับงานแผนงาน ก่อนจัดกิจกรรม 1 สัปดาห์
ตรวจสอบการดำเนินกิจกรรม ขณะที่ดำเนินกิจกรรม, ติดตามตรวจสอบระหว่างที่ดำเนินกิจกรรม
คณะกรรมการประเมิน รวบรวมข้อมูล / สรุปข้อมูล / และรายงานผลการดำเนินกิจกรรม หลังจากจัดกิจกรรมแล้ว 1 สัปดาห์
14.1.1 การจัดกิจกรรม โครงการในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาที่จัดทำขึ้นจากการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากร ชุมชนและองค์กรภายนอก, 14.1.2 โครงการ กิจกรรมสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้น เป้าหมาย และกลยุทธ์ ของสถานศึกษา และได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา, 14.1.3 บุคลากร ผู้เกี่ยวข้องและผู้เรียนได้ปฏิบัติตามกลยุทธ์ โครงการหรือกิจกรรมที่สถานศึกษากำหนดอย่างครบถ้วน, 14.1.4 การดำเนินงานตามกลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม และจุดเน้น ได้รับการกำกับติดตาม และนิเทศอย่างสม่ำเสมอ, 14.1.5 สถานศึกษามีรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ กิจกรรม ที่สนับสนุนส่งเสริมผู้เรียนที่บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา, 14.2 ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป ดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา มีร่องรอยหลักฐานปรากฏที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้
83
งบเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
5000
1. ค่าวิทยากร วันละ 400 บาท ระยะเวลา 2 วัน เป็นเงิน 800 บาท
2. ค่าอาหาร มื้อละ 50/คน/วัน ระยะเวลา 2 วัน นักเรียน 20 คน เป็นเงิน 2,000 บาท
3. ค่าวัสดุอุปกรณ์
3.1 กระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด A4 จำนวน 2 รีม รีมละ 180 บาท เป็นเงิน 360 บาท
3.2 กระดาษ 100 ปอนด์ ขนาดใหญ่ จำนวน 6 แผ่น แผ่นละ 20 บาท เป็นเงิน 120 บาท
3.3 สติกเกอร์ใสขนาด ขนาด A4 จำนวน 3 รีม รีมละ 190 บาท เป็นเงิน 570 บาท
3.4 สติกเกอร์ใสขนาด ขนาดใหญ่ จำนวน 6 แผ่น แผ่นละ 25 บาท เป็นเงิน 150 บาท
3.5 ดินสอสี จำนวน 4 กล่อง กล่องละ 250 บาท เป็นเงิน 1000 บาท
ผู้เรียนร้อยละ 83 ขึ้นไป สามารถจัดทำหนังสือเล่มเล็กได้
ผู้เรียนสามารถจัดทำหนังสือเล่มเล็กที่มีเนื้อหาและภาพประกอบที่สวยงามได้ และนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่กับบุคคลอื่นต่อไป
12
26/10/2016, 12:28:10
พัฒนาทัักษะทางสังคม
2560
พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบโดยมุ่งสัมฤทธิผลที่เกิดกับผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานเชิงยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา
ปลูกฝังคุณธรรม  ความสำนึกในความเป็นชาติไทย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กำหนดขึ้น
14.1 จัดโครงการ  กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีจิตสำนึกในความรักชาติ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี, 14.2 ผลการดำเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ มีจิตสำนึกในความรักชาติ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี
โครงการต่อเนื่อง
นางสาวเพชร โตเมศร์
22 ตุลาคม 255931 ตุลาตม 2559
สถานศึกษา จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีจิตสำนึกใรความรักชาติ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม อันส่งผลให้ผู้เรียนบบรลุการมีจิตสำนึกในการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และร่วมกันสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
สถานศึกษามีผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม ที่สถานศึกษากำหนดและคำตอบของผลลัพธ์การดำเนินงานตอบสนองเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา รวมทั้งสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนและท้องถิ่น
ครู
สถานศึกษามีผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม ที่สถานศึกษากำหนดและคำตอบของผลลัพธ์การดำเนินงานตอบสนองเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา รวมทั้งสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนและท้องถิ่น เช่น โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนมาตรฐานสากล  เป็นต้น
เขียนกิจกรรมเสนอผู้บริหาร, ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรม ล่วงหน้า 1 สัปดาห์, ติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, บันทึกข้อความขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้าง กับงานแผนงาน ก่อนจัดกิจกรรม 1 สัปดาห์, ดำเนินกิจกรรมตามที่วางแผนการดำเนินกิจกรรม
ติดตามตรวจสอบระหว่างที่ดำเนินกิจกรรม
คณะกรรมการประเมิน รวบรวมข้อมูล / สรุปข้อมูล / และรายงานผลการดำเนินกิจกรรม หลังจากจัดกิจกรรมแล้ว 1 สัปดาห์
14.1.5 สถานศึกษามีรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ กิจกรรม ที่สนับสนุนส่งเสริมผู้เรียนที่บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา
80งบอุดหนุนรายหัว7000
วัสดุฝึกโครงงานคุณธรรม 5000 บาท วัสดุฝึกนิทานคุณธรรม 2000 บาท
ประเมินกิจกรรม
สถานศึกษามีผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม ที่สถานศึกษากำหนดและคำตอบของผลลัพธ์การดำเนินงานตอบสนองเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา รวมทั้งสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนและท้องถิ่น เช่น โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนมาตรฐานสากล เป็นต้น
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu