ทะเบียนหนังสือเวียน ปี 2560
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ทะเบียนหนังสือเวียน ประจำปี 2560 ( เลข 3677 - 4705)
2
3
เลขทะเบียน นส.
ที่ลงวันที่จากถึงเรื่องการปฏิบัติหมายเหตุ
4
11 ต.ค.60
5
3677อท 0023.3/11 ต.ค.60ผวจ.นายอำเภอทุกอำเภอ
การบริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนให้แก่ ศธ.
สนง.ฯ ท้องถิ่นจังหวัด
6
7
3678อท 0017.3/11 ต.ค.60ผวจ.หน.ส่วนราชการขอเชิญร่วมงานกฐินพระราชทานสำนักงานจังหวัดประนอม
8
9
3679อท 0017.1/11 ต.ค.60ผวจ.หน.ส่วนราชการฯตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
ณัฐฯ
10
11
3680อท 0018/11 ต.ค.60ผวจ.นายอำเภอทุกอำเภอให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
ที่ทำการปกครองจังหวัด
12
13
12 ต.ค.60
14
3681อท 0017.3/12 ต.ค.60ผวจ.ตามคำสั่ง
การจัดพิธีบำเพ็ญกุศล สวรรคครบ 1 ปี พระบาทสมเด็จ
สำนักงานจังหวัด
15
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
16
3682อท 0017.3/12 ต.ค.60ผวจ.แจ้งท้าย
การจัดพิธีบำเพ็ญกุศล สวรรคครบ 1 ปี พระบาทสมเด็จ
สำนักงานจังหวัด
17
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
18
3683อท 0017.3/12 ต.ค.60ผวจ.
ที่ปรึกษา ผวจ. 2 ท่าน
การจัดพิธีบำเพ็ญกุศล สวรรคครบ 1 ปี พระบาทสมเด็จ
สำนักงานจังหวัด
19
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
20
3684อท 0017.3/12 ต.ค.60ผวจ.หน.ส่วนราชการ
การจัดพิธีบำเพ็ญกุศล สวรรคครบ 1 ปี พระบาทสมเด็จ
สำนักงานจังหวัด
21
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
22
3685อท 0017.3/12 ต.ค.60ผวจ.แจ้งท้าย
การจัดพิธีบำเพ็ญกุศล สวรรคครบ 1 ปี พระบาทสมเด็จ
สำนักงานจังหวัด
23
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
24
3686อท 0017.3/12 ต.ค.60ผวจ.รอง ผวจ.2ท่าน
การจัดพิธีบำเพ็ญกุศล สวรรคครบ 1 ปี พระบาทสมเด็จ
สำนักงานจังหวัด
25
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
26
3687อท 0017.3/12 ต.ค.60ผวจ.แนบท้ายการจััดสรรงบประมาณโครงการจิตอาสาสำนักงานจังหวัด
27
28
3688อท 0017.3/12 ต.ค.60ผวจ.นายอำเภอทุกอำเภอการจััดสรรงบประมาณโครงการจิตอาสาสำนักงานจังหวัด
29
30
3689อท 0021/12 ต.ต.60ผวจ.
นายอำเภอทุกอำเภอฯ
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่
สนง.ปภ.
31
สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2561
32
ด่วนที่สุด
33
3690อท 0021/12 ต.ต.60ผวจ.
คณะทำงานป้องกันและ
เชิญประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย
สนง.ปภ.
34
แก้ไขปัญหาอุทกภัย
จังหวัดอ่างทอง
35
ด่วนที่สุด
36
3691อท 0021/ว12 ต.ค.60ผวจ.แจ้งท้าย
การปฏิบัติภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
สนง.ปภ.
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่
อท 0021/12 ต.ต.60ผวจ.
นายอำเภอทุกอำเภอฯ
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่
อท 0021/12 ต.ต.60ผวจ.
นายอำเภอทุกอำเภอฯ
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่
อท 0021/12 ต.ต.60ผวจ.
นายอำเภอทุกอำเภอฯ
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่
37
อ่างทอง
สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2561
สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2561
สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2561
สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2561
38
ด่วนที่สุด
39
3692อท 0021/ว12 ต.ค.60ผวจ.
คณะทำงานป้องกันและ
รายงานการประชุมคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
สนง.ปภ.
40
แก้ไขปัญหาอุทกภัย
อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม จังหวัดอ่างทองฯ
41
3693อท 0017.2/ว12 ต.ค.60ผวจ.
นายแพทย์สาธารณสุข
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องด้านการจราจรและการขนส่ง
สนจ.อท
42
ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติ
การพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง
43
3694อท 0017.2/ว12 ต.ค.60ผวจ.
หัวหน้าส่วนราชการใน
การประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานตาม
สนจ.อท
44
สังกัดกระทรวงมหาดไทย
นโยบายรัฐบาลฯ
45
3695อท 0009/ว12 ต.ค.60ผวจ.นายอำเภอทุกอำเภอ
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การใช้ DOae Farmboole
สนง.เกษตรจังหวัด
46
Application และ DOAE Smart Cneek Application
47
3696อท 0009/ว12 ต.ค.60ผวจ.นายอำเภอทุกอำเภอ
ขอเชิญร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างวิทยากร
สนง.เกษตรจังหวัด
48
โรงเรียนเกษตรทำนา
49
3697อท 0009/ว12 ต.ค.60ผวจ.นายอำเภอทุกอำเภอ
ขอเชิิญร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างวิทยากรโรงเรียน
สนง.เกษตรจังหวัด
50
เกษตรทำนา
51
3698อท 0018/12 ต.ค.60ผวจ.นายอำเภอทุกอำเภอแต่่งตั้งย้ายข้าราชการปกครองจังหวัด
52
53
3699
ฝกภ 5103.4.14/ว
12 ต.ค.60ผวจ.
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่าย การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
การกีฬาแห่งประเทศไทศ
54
ครั้งที่ 34 ฯ
55
3700อท0023.3/ว12ต.ค.60ผวจ.
นายอำเภอทุกอำเภอ /นายกทม.
การประเมินคุณภาพภายนอกกรอบสี่(พ.ศ.2559-2563)ฯ
สนงฯท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง
56
57
3701อท0023.3/ว12ต.ค.60ผวจ.
นายอำเภอทุกอำเภอ/นายกทม.
ผลการประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามและรวมบวมข้อมูลการดำเนินงานป้องกันฯ
สนงฯท้องถิ่นจังหวัออ่างทอง
58
59
3702อท 0018/ว12 ต.ค.60ผวจ.
นอ. ทุก อ./นายก ทม.อท.
การยกเว้นหรือลดภาษีบำรุงท้องที่ปกครองจังหวัด
60
61
3703อท 0003/12 ต.ค.60ผวจ.นายอำเภอทุกอำเภอ
ขอให้จัดส่งรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ฯ
สนง.คลัง
62
63
3704อท 0003/12 ต.ค.60ผวจ.
นายก.อบจ./นายก.ทม./นายก.
ขอให้จัดส่งรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ฯ
สนง.คลัง
64
เทศบาล/นายก.อบต.
65
3705อท0023.5/12ต.ค.60ผวจ.
นอ.ป่าโมก/อบจ/ทมอท.
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปฯ(ค่าบำเน็จ บำนาญ) ไตรมาส 4(เพิ่มเติม)
สนงฯท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง
66
67
3706อท0006/ว12ต.ค.60ผวจ.อท.
บริษัท/หจก.ที่เกี่ยวข้อง
แจ้งรับเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์
สนง.กษ.อท.
68
69
3707อท0023.3/12ต.ค.60ผวจ.
นอ.ทุกอ./อบจ./ทม.อท.
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ(ก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน)
สนงฯท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง
70
71
3708อท0018/12ต.ค.60ผวจ.นอ.ทุกนอ.
การรายงานผลการประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์
ปกครองจังหวัด
72
73
3709อท0017.3/12 ต.ค.60ผวจ.
ส่วนราชการในศาลากลาง
6สำนักงานจังหวัด
74
75
3710อท 0017.1/ว16 ต.ค 60ผวจนายอำเภอทกอำเภอ
ขอความอนุเคราะห์สำรวจเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน
สคบ.อ่างทอง
76
77
16 ต.ค.60
78
3711อท0023.3/ว16ต.ค.60ผวจ.อท.
อ.วิเศษชัยชาญ/อ.ป่าโมก/นายกทม.เมืองอท
การนำตั๋วรับจำนำรับจำนำออกใช้ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 6 ออกตามพรบ.โรงรับจำนำพ.ศ.2506
สนง.ฯท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง
79
80
3712อท0023.3/ว16ต.ค.60ผวจ.อท.
อ.วิเศษชัยชาญ/อ.ป่าโมก/นายกทม.เมืองอท.
การแต่งตั้ง(ย้าย) ผช.ผู้จัดการสถานธนานุบาลอปท. และบรรจุแต่งตั้ง(เลื่อน)
สนง.ฯท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง
81
82
3713อท 0017.4/ว16 ต.ค. 60ผวจ.
หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาค/นอ.ทุกอ./นายก อบจ./นายกเทศบาลเมืองอ่างทอง
แจ้งการเปิดการตรวจสอบงบการเงิน และการจัดซื้อจัดจ้าง
ตรวจสอบภายในจังหวัด
83
84
3714อท0009/16ต.ค.60ผวจ.นายอำเภอทุกอำเภอ
แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพงศ.2561(ค่าเช่าบ้าน)
สนง.เกษตรจังหวัดอ่างทอง
ชุติกาญจน์
85
86
3715อท 0021/ว16 ต.ค. 60ผวจ.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ขอเชิญร่วมต้อนรับผู้แทนพระองค์ฯ ในพิธีมอบชุดธารน้ำใจพร้อมน้ำดื่ม
สนง.ปภ.จ.อ่างทอง
87
88
3716อท 0021/ว16 ต.ค. 60ผวจ.นายอำเภอทุกอำเภอ
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม
สนง.ปภ.จ.อ่างทอง
89
90
3717อท 0021/ว16 ต.ค. 60ผวจ.ส่วนราชการ
ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาดำเนินการป้องกันหรือยับยั้ง
สนง.ปภ.จ.อ่างทอง
91
ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
92
3718อท 0018(ศอ.ปส.16 ต.ค. 60ผวจ.
ปลัดจังหวัด/นายอำเภอทุกอำเภอ ฯ
ส่งขอมูลของนักโทษในคดีพระราชบัญญัติยาเสพติด
ศอ.ปส.จ.อท.
93
อท.)/
94
3719อท 0018(ศอ.ปส.16 ต.ค. 60ผวจ.ผอ.ศอ.ปส.จ.อท
ส่งขอมูลของนักโทษในคดีพระราชบัญญัติยาเสพติด
ศอ.ปส.จ.อท.
95
อท.)/
96
3720อท 0017.4/ว16 ต.ค. 60ผวจ.ทุกส่วนราชการ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุุภาครัฐ
ตรวจสอบภายในจังหวัด
จุฑามาศ
97
98
3721อท 0017.3/16 ต.ค.60ผวจ.นายอำเภอทุกอำเภอ
ภาพป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายถวายความอาลัยงานพระบรมศพ
สำนักงานจังหวัด
99
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
100
3722อท 0021/16 ต.ค.60ผวจ.นายอำเภอทุกอำเภอ
แผนการรับน้ำเข้าทุ่งพื้นที่ลุ่มต่ำตอนล่างลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาฤดูน้ำหลาก
สนง.ปภ.จ.อท.
Loading...
 
 
 
Sheet1
 
 
Main menu