kpi_มะเร็ง_59
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQR
1
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) ปีงบประมาณ 2559
2
จังหวัดอ่างทอง
3
หมายเหตุ ช่องที่มีตัวเลขสีแดง 0.00 ไม่ต้องกรอกข้อมูล
4
ตัวชี้วัด Service Plan สาขามะเร็งผลงานปีบประมาณ 2559ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค58)ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค59)ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.59)ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.59)
5
ตัวชี้วัดผลลัพธ์(Outcome)อัตราตาย มัธยฐาน 3 ปี
(A)
อัตราตาย ปี 59
(B)
คิดเป็น
(A-B)/
(A*100)
อัตราตาย มัธยฐาน 3 ปี
(A)
อัตราตาย ปี 59
(B)
คิดเป็น
(A-B)/
(A*100)
อัตราตาย มัธยฐาน 3 ปี
(A)
อัตราตาย ปี 59
(B)
คิดเป็น
(A-B)/
(A*100)
อัตราตาย มัธยฐาน 3 ปี
(A)
อัตราตาย ปี 59
(B)
คิดเป็น
(A-B)/
(A*100)
อัตราตาย มัธยฐาน 3 ปี
(A)
อัตราตาย ปี 59
(B)
คิดเป็น
(A-B)/
(A*100)
6
ตัวชี้วัดที่ 1ร้อยละของการป้องกันการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งได้
ลดลงปีละ 10%000.00000.00000.00000.00000.00
7
ตัวชี้วัดที่ 2อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ000.00000.00000.00000.00000.00
8
ตัวชี้วัดผลผลิต(Output)เกณฑ์ผลงาน
(A)
เป้า(ตัวหาร)
(B)
คิดเป็น
(A*100)/B
ผลงาน
(A)
เป้า
(ตัวหาร)
(B)
คิดเป็น
(A*100)/B
ผลงาน
(A)
เป้า
(ตัวหาร)
(B)
คิดเป็น
(A*100)/B
ผลงาน
(A)
เป้า
(ตัวหาร)
(B)
คิดเป็น
(A*100)/B
ผลงาน
(A)
เป้า
(ตัวหาร)
(B)
คิดเป็น
(A*100)/B
9
ตัวชี้วัดที่ 3ร้อยละของประชากรสตรีกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ร้อยละ 8094855743816.519200.0038630.000.000.00
10
ตัวชี้วัดที่ 4ร้อยละของประชากรสตรีกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมร้อยละ 80591377260781.45137230.00294080.00139830.00591370.00
11
ตัวชี้วัดที่ 5ร้อยละตรวจพบมะเร็งเต้านมระยะที่ 1 และระยะที่ 2ร้อยละ 70303781.087887.50101376.92101662.50300.00
12
ตัวชี้วัดที่ 6สัดส่วนของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกระยะที่ 1 และ 2 ร้อยละ 704666.671250.00000.00000.003475.00
13
ตัวชี้วัดที่ 7ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา ภายใน 2 สัปดาห์ร้อยละ 80211211100.007777100.006161100.007373100.00000.00
14
ตัวชี้วัดที่ 8ร้อยละของผู้ป่วยที่Referออกนอกเขตบริการสุขภาพเพื่อทำการตรวจวินิจฉัย(diagnosis)โรคมะเร็งร้อยละ 8012110.471691.450670.000750.00000.00
15
ตัวชี้วัดที่ 9ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดภายใน 4 สัปดาห์ร้อยละ 80697987.340.000.000.00697987.34
16
ตัวชี้วัดที่ 10ร้อยละของผู้ป่วยที่รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด ภายใน 6 สัปดาห์ร้อยละ 80333497.060.000.000.00333497.06
17
ตัวชี้วัดที่ 11จำนวนผู้ป่วยที่แพทย์วางแผนรักษาด้วยรังสีรักษา ได้รับรังสีรักษา ภายใน 6 สัปดาห์ร้อยละ 80เฉพาะ รพ.มะเร็งลพบุรี เท่านั้น
18
ตัวชี้วัดที่ 12ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับรังสีร่วมรักษา(Interventional Radiology)ภายใน 4สัปดาห์ร้อยละ 80เฉพาะ รพ.มะเร็งลพบุรี เท่านั้น
19
ตัวชี้วัดที่ 13ร้อยละของผู้ป่วยที่ Refer ออกนอกเขตบริการสุขภาพเพื่อทำการรักษาโรคมะเร็งน้อยกว่า
ร้อยละ 10
3221115.1786911.59116716.42137517.33000.00
20
ตัวชี้วัดที่ 14ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการดุแลแบบประคับประคอง(Palliative Care)ร้อยละ 80606296.77141687.502424100.002222100.00000.00
21
ตัวชี้วัดกระบวนงาน(Process)เกณฑ์ผลงาน
(A)
เป้า(ตัวหาร)
(B)
คิดเป็น
(A*100)/B
ผลงาน
(A)
เป้า(ตัวหาร)
(B)
คิดเป็น
(A*100)/B
ผลงาน
(A)
เป้า(ตัวหาร)
(B)
คิดเป็น
(A*100)/B
ผลงาน
(A)
เป้า(ตัวหาร)
(B)
คิดเป็น
(A*100)/B
ผลงาน
(A)
เป้า(ตัวหาร)
(B)
คิดเป็น
(A*100)/B
22
ตัวชี้วัดที่ 15ร้อยละของการจัดกิจกรรมตามแผนป้องกันและรณรงค์เพื่อหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่อโรคมะเร็ง อย่างชัดเจน ร้อยละ 8033100.0011100.0011100.0011100.00000.00
23
ตัวชี้วัดที่ 16ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ ระบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายมีหน่วยงานมิตรภาพบำบัด606296.77141687.502424100.002222100.00000.00
24
ตัวชี้วัดที่ 17ระดับความสำเร็จของการจัดตั้งหน่วยทะเบียนมะเร็งและมีการทำPopulation-Based Cancer Register(ทะเบียนมะเร็งระดับประชากร)มีการจัดตั้งหน่วยทะเบียนมะเร็งระดับ 5เฉพาะ
รพ.มะเร็ง เท่านั้น
25
ตัวชี้วัดที่ 18ระดับความสำเร็จของการทำHospital-Based Cancer Register(ทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาล)ร.พ.จังหวัดจัดทำ Hospital baseระดับ 3เฉพาะ
รพ.อ่างทอง เท่านั้น
26
ตัวชี้วัดที่ 19ระดับความสำเร็จของการจัดตั้ง Reseach Center และผลิตผลงานวิจัยมี Research Center และ ผลิตผลงานวิจัยระดับ 3เฉพาะ
รพ.อ่างทอง เท่านั้น
27
Loading...
Main menu