เรียงตามกุล่ม-Poster Data PJD2019
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ลำดับการจัดพิมพ์โปสเตอร์ลำดับก่อนตัด(ไฟล์ดิบ)Timestampชื่อ-สกุลรหัสนิสิตชื่อโครงงานหัวข้อโครงงานPoster Group No
2
225/9/2019 9:33นาย พงศธร วงศ์สามศรี58550256การออกแบบและประดิษฐ์เครื่องทดสอบการสึกหรอแบบพินออนดิสก์Advanced Materials and Manufacturing (Material Testing / Materials Processing / Material and Process Design)Advan-1
3
9115/9/2019 15:09อานนท์ เทศสูงเนิน58050720วัสดุประสานจากเถ้าถ่านหินปริมาณสูงและสารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์Advanced Materials and Manufacturing (Material Testing / Materials Processing / Material and Process Design)Advan-2
4
11135/9/2019 15:48น.ส.เจนจิรา วิธิสินธุ์58050055การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการชุบผิวแข็งด้วยการเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าอย่างง่ายAdvanced Materials and Manufacturing (Material Testing / Materials Processing / Material and Process Design)Advan-3
5
25295/10/2019 7:37นภาจริน คำศรี58550094การประยุกต์ใช้ดินที่ถูกขุดลอกเพื่อเป็นวัสดุควบคุมกำลังต่ำAdvanced Materials and Manufacturing (Material Testing / Materials Processing / Material and Process Design)Advan-4
6
27315/10/2019 8:05นางสาวศิวพร สุขรุ่ง58050031อิทธิพลของเรขาคณิตต่อค่าหน่วยแรงทีทั่วไปของรอยร้าวในตัวกลางไพอิโซอิเล็กทริกเชิงเส้น 3 มิติAdvanced Materials and Manufacturing (Material Testing / Materials Processing / Material and Process Design)Advan-5
7
49545/10/2019 13:57จันทรา ช้างวัล58050205การลดรอยตำหนิในกระบวนการประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ กรณีศึกษา โรงงานอุตสาหกรรมประกอบชิ้นส่วนยานยนต์Advanced Materials and Manufacturing (Material Testing / Materials Processing / Material and Process Design)Advan-6
8
53595/10/2019 14:56นางสาวมินตรา พิรุณ58050583การลดความสูญเปล่าในกระบวนการปั๊มขึ้นรูปชิ้นส่วนยานยนต์กรณีศึกษาบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าAdvanced Materials and Manufacturing (Material Testing / Materials Processing / Material and Process Design)Advan-7
9
74815/10/2019 17:23นราวิชญ์ หงษ์ฌหลี่ยม58050700อิทธิพลของเรขาคณิตต่อค่าตัวประกอบความเข้มของรอยร้าวในตัวกลางไพอิโซอิเล็กทริกเชิงเส้น 3 มิติAdvanced Materials and Manufacturing (Material Testing / Materials Processing / Material and Process Design)Advan-8
10
76835/10/2019 17:28ภัทรพร เฮงสุโข58050669เครื่องวิเคราะห์ชนิดยาปฏิชีวนะแบบพกพาAdvanced Materials and Manufacturing (Material Testing / Materials Processing / Material and Process Design)Advan-9
11
77845/10/2019 17:29กิตติยา เอี่ยมวิจารณ์58050643การระบุหมู่เลือดโดยใช้การประมวลผลภาพAdvanced Materials and Manufacturing (Material Testing / Materials Processing / Material and Process Design)Advan-10
12
1231365/11/2019 6:04นายสุทธินันท์ ป่างปู58050080วัสดุประสานจากเถ้าแกลบปริมาณสูงและสารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์Advanced Materials and Manufacturing (Material Testing / Materials Processing / Material and Process Design)Advan-11
13
1381515/11/2019 7:12นายณัฐชนน กระจ่าง57050302การศึกษาการรับแรงกดของโครงสร้างโอริกามิแบบง่ายAdvanced Materials and Manufacturing (Material Testing / Materials Processing / Material and Process Design)Advan-12
14
22265/10/2019 5:02ฐิตาภรณ์ ลิปิประภาสกุล58050434การพัฒนาวิธีการดัดแปลงพื้นผิวกระดาษกรองสำหรับตรึงแอนติบอดีที่จำเพาะต่อหมู่เลือดเพื่อประยุกต์ในการตรวจหมู่เลือดเอบีโอBiotechnology and BioengineeringBiote-1
15
39445/10/2019 10:43นางสาวมยุฉัตร ทวีผล58050261การศึกษาผลกระทบของความหนาของแผ่นฟิล์มไคโตซานและ ปริมาณคอลลาเจนในแผ่นฟิล์มBiotechnology and BioengineeringBiote-2
16
46515/10/2019 13:17นัชชา มิสาธรรม58050605การใช้สารสกัดจากสมุนไพรในการยับยั้ง การเจริญเติบโตของเชื้อราในผลิตภัณฑ์เยลลี่Biotechnology and BioengineeringBiote-3
17
72795/10/2019 17:16นายอัจฉริยพงษ์ เชยชม, นางสาวชนัญชิดา คุณวุฒิ58050083ศึกษาลักษณะการตกผลึกของพรีไบโอติกมูลค่าสูง (LEVAN)​ที่ผลิตจากจุลินทรีย์ Bacillus siamensisBiotechnology and BioengineeringBiote-4
18
82895/10/2019 18:14พิริยกร ศิริกุล58550069การสกัดสารฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรด์ (FOS) ที่เป็นผลพลอยได้จากการผลิตสารลีแวน ที่ผลิตจากจุลินทรีย์ Bacillus SiamensisBiotechnology and BioengineeringBiote-5
19
85925/10/2019 19:43เจษรินทร์ หอมเกษร58050597การใช้ทัมมารีนกัมเป็นสารเพิ่มความคงตัวทดแทนสารเพิ่มความคงตัวทางการค้า ในผลิตภัณฑ์น้ำสับปะรดพร้อมดื่มBiotechnology and BioengineeringBiote-6
20
991095/11/2019 4:21น.ส.ณัฐธิดา สมประสงค์58050247ผลกระทบของสารลดแรงตึงผิว ต่อคุณสมบัติของแผ่นฟิล์มไคโตซานบรรจุคอลลาเจนBiotechnology and BioengineeringBiote-7
21
1001105/11/2019 4:31วิลาสินี ศรีคล้าย58050447ผลกระทบขององค์ประกอบในการขึ้นรูปแผ่นฟิล์มต่อคุณสมบัติของแผ่นฟิล์มไคโตซานบรรจุคอลลาเจนBiotechnology and BioengineeringBiote-8
22
1031135/11/2019 4:37เกตุกมล ภักดีงาม58050594Hydrogen production from Clostridium cochleariumBiotechnology and BioengineeringBiote-9
23
1141255/11/2019 5:44กมลชนก นาคสุวรรณ58050109Collagen extraction from jellyfish for medical and pharmaceutical application การสกัดคอลลาเจนจากแมงกะพรุน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และเวชสำอางBiotechnology and BioengineeringBiote-10
24
1151265/11/2019 5:49วนัสนันท์ เดิมขุนทด57050104ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียและต้านอนุมูลอิสระของอนุภาคเงินนาโนสังเคราะห์ด้วยสารสกัดจากเสลดพังพอนตัวผู้ด้วยน้ำBiotechnology and BioengineeringBiote-11
25
1351485/11/2019 7:06อภิญญา แตงศรีนวล57050602ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียและต้านอนุมูลอิสระของอนุภาคเงินนาโนสังเคราะห์ด้วยสารสกัดจากเสลดพังพอนตัวผู้ด้วยเอทานอล และเมทานอลBiotechnology and BioengineeringBiote-12
26
32365/10/2019 9:42นายธีระพัฒน์ หายเคราะห์58050070ระบบวัดคุณภาพน้ำแบบอัตโนมัติDigital and Smart ElectronicsDigit-1
27
33375/10/2019 9:43นายณัฐสิทธิ์ ลิมสมนึก58050651หุ่นยนต์เก็บขยะบนผิวน้ำDigital and Smart ElectronicsDigit-2
28
34385/10/2019 9:46นายศรุต ธนัตวรภัทร58050680การตรวจสอบรหัสข้อมูลเมทริกซ์ระยะไกลสำหรับกระบวนการประกอบปั๊มแรงดันสูงDigital and Smart ElectronicsDigit-3
29
40455/10/2019 10:46นายอนุพงษ์ บุญมา57050152การใช้เทคโนโลยี iBeacon เพื่อระบุตัวตนDigital and Smart ElectronicsDigit-4
30
41465/10/2019 11:29นางสาวมยุลี เอี่ยมเพ็ชร์58050672ระบบการจัดการครุภัณฑ์โดยใช้เทคโนโลยี NFCDigital and Smart ElectronicsDigit-5
31
59655/10/2019 16:04วรรณะศิริ เพชรชำนญ58550148แอปพลิเคชันส่งข้อความสำหรับผู้สูงอายุผ่านระบบไลน์Digital and Smart ElectronicsDigit-6
32
63705/10/2019 16:45นายวีรวัฒน์ บุญโต58050679ระบบตรวจสอบรายชื่อเข้าเรียนแบบเวลาจริงด้วยลายนิ้วมือ (Real time class roll call system by fingerprint)Digital and Smart ElectronicsDigit-7
33
78855/10/2019 17:42ศุภชัย ศรีบุรินทร์58050086วงจรแปลงผันแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงแบบสองทิศทางDigital and Smart ElectronicsDigit-8
34
89985/11/2019 2:34ธนภูมิ ประทุมรัตน์58550221เทคโนโลยีโลกเสมือนจริงสำหรับการปั่นจักรยานDigital and Smart ElectronicsDigit-9
35
1021125/11/2019 4:34ธนวัฒน์ สาคร58050068ต้นแบบเครื่องทดสอบหมู่เลือดด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติ(ชุดผสมของเหลว)Digital and Smart ElectronicsDigit-10
36
1071175/11/2019 5:01นายธนาธิป อบแก้ว58050655เครื่องรับและเครื่องส่งสัญญาณด้วยแสงที่มองเห็นDigital and Smart ElectronicsDigit-11
37
1171285/11/2019 5:50ปริญญา เบญจมาศ56050507การออกแบบอุปกรณ์ เกตเวย์ ไอโอที สำหรับการรับส่งข้อมูล และการประมวลผลDigital and Smart ElectronicsDigit-12
38
1211335/11/2019 5:56Akkarachai Ruangchindapracha58050191Middle-ware and Cloud server for Lora evaluation kitDigital and Smart ElectronicsDigit-13
39
1221345/11/2019 5:58Thanapon Suwannachot58050384LoRa Evaluation kit: Hard-ware and firmwareDigital and Smart ElectronicsDigit-14
40
1291425/11/2019 6:49ธัญญ์นภัส ภูวนันท์ทวีสิน58050317การส่งพลังงานไร้สายที่ย่านความถี่สูงDigital and Smart ElectronicsDigit-15
41
1331465/11/2019 7:00นางสาวภาวิณี กลิ่นสว่าง58050671วงชาร์จแบตเตอรี่จากเซลล์แสงอาทิตย์ที่่มีความหนาแน่นกำลังสูงDigital and Smart ElectronicsDigit-16
42
1441595/11/2019 7:30นายเอกพงษ์ ณ พัทลุง57050368การประยุกต์ใช้QRcodeกับร้านขายยาDigital and Smart ElectronicsDigit-17
43
1451605/11/2019 7:30นาย ธนาพงษ์ ด้วงปลี58050656มอเตอร์ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์Digital and Smart ElectronicsDigit-18
44
1531685/11/2019 8:18ปาริมา พร้อมพิมพ์58050319ต้นแบบชุดสายพานลำเลียงหลอดเก็บเลือดอัตโนมัติDigital and Smart ElectronicsDigit-19
45
335/9/2019 9:34ศิริวรรณ ดียา58050060ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการจัดตารางการผลิตในกระบวนการผลิตเครื่องปรับอากาศIndustrial 4.0 (Productivity Improvement / Waste Reduction / Data Analysis / Quality Control / Process Optimisation / Maintenance Engineering / Ergonomics)Indus-1
46
455/9/2019 11:29นางสาววรรณพร ปรังพันธ์58050730การลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนเตาหลอมเหล็กกรณีศึกษาโรงงานผลิตเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมผลิตเหล็กIndustrial 4.0 (Productivity Improvement / Waste Reduction / Data Analysis / Quality Control / Process Optimisation / Maintenance Engineering / Ergonomics)Indus-2
47
685/9/2019 14:34อัญชิสา วรรณรัตน์58050421การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับจัดตารางการผลิตในกระบวนการขึ้นรูปยางรถยนต์Industrial 4.0 (Productivity Improvement / Waste Reduction / Data Analysis / Quality Control / Process Optimisation / Maintenance Engineering / Ergonomics)Indus-3
48
10125/9/2019 15:20นายปรเมษฐ สิมลา58050400ระบบการติดตามการใช้งานเครื่องมือตัดIndustrial 4.0 (Productivity Improvement / Waste Reduction / Data Analysis / Quality Control / Process Optimisation / Maintenance Engineering / Ergonomics)Indus-4
49
12145/9/2019 15:54นายอรรถวิทย์ วุฒิคุณากร58050233การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแม่พิมพ์ลายหน้ายางรถยนต์Industrial 4.0 (Productivity Improvement / Waste Reduction / Data Analysis / Quality Control / Process Optimisation / Maintenance Engineering / Ergonomics)Indus-5
50
13155/9/2019 17:06นางสาววฉัตรฤทัย นิลสวัสดิ์58050208การประยุกต์ไมโครซอฟต์เอกซ์เซลและโปรแกรมเชิงเส้นตรงในการสั่งตัดไม้Industrial 4.0 (Productivity Improvement / Waste Reduction / Data Analysis / Quality Control / Process Optimisation / Maintenance Engineering / Ergonomics)Indus-6
51
14165/9/2019 17:11นางสาวจิรัชญา สุวรรณขันธ์58050560การลดต้นทุนการผลิตในแผนกผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรของโรงงานผลิตเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมผลิตเหล็กIndustrial 4.0 (Productivity Improvement / Waste Reduction / Data Analysis / Quality Control / Process Optimisation / Maintenance Engineering / Ergonomics)Indus-7
52
15185/9/2019 18:31เพ็ญนภา โตรุ่ง58550062การลดต้นทุนการใช้สีในกระบวนการพ่นสีเคลือบผิวพู่เลย์ลดแรงสั่นสะเทือนIndustrial 4.0 (Productivity Improvement / Waste Reduction / Data Analysis / Quality Control / Process Optimisation / Maintenance Engineering / Ergonomics)Indus-8
53
17215/10/2019 2:53น.ส.ณัฐกมล บุญชญานนท์58050212การวิเคราะห์ความต้องการและการปรับปรุงงานบริการ : กรณีศึกษาร้านอินเทอร์เน็ตเกมIndustrial 4.0 (Productivity Improvement / Waste Reduction / Data Analysis / Quality Control / Process Optimisation / Maintenance Engineering / Ergonomics)Indus-9
54
18225/10/2019 3:15สุชานันท์ แซ่ลิ้ม58050229การลดของเสียของกระบวนการผลิตเพลาลูกเบี้ยวIndustrial 4.0 (Productivity Improvement / Waste Reduction / Data Analysis / Quality Control / Process Optimisation / Maintenance Engineering / Ergonomics)Indus-10
55
19235/10/2019 3:41นายถิรายุ บุญเจียง56050500การจำลองระบบควบมอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวรIndustrial 4.0 (Productivity Improvement / Waste Reduction / Data Analysis / Quality Control / Process Optimisation / Maintenance Engineering / Ergonomics)Indus-11
56
20245/10/2019 4:26นายศักดา เกศโต58050122การจัดสมดุลสายการประกอบ: กรณีศึกษาโรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศIndustrial 4.0 (Productivity Improvement / Waste Reduction / Data Analysis / Quality Control / Process Optimisation / Maintenance Engineering / Ergonomics)Indus-12
57
21255/10/2019 4:48ปัญญาพร ศรีษะ58050578การลดของเสียในกระบวนการเคลือบผิวIndustrial 4.0 (Productivity Improvement / Waste Reduction / Data Analysis / Quality Control / Process Optimisation / Maintenance Engineering / Ergonomics)Indus-13
58
23275/10/2019 5:18นางสาววรดา ไขทอง58550063การเพิ่มผลิตภาพของสายการผลิตวาล์วควบคุมระบบเบรคIndustrial 4.0 (Productivity Improvement / Waste Reduction / Data Analysis / Quality Control / Process Optimisation / Maintenance Engineering / Ergonomics)Indus-14
59
24285/10/2019 7:02พรพิพัฒน์ นาไข่58050117การจัดสมดุลสายการผลิต:กรณีศึกษาสายการประกอบเครื่องล้างจานIndustrial 4.0 (Productivity Improvement / Waste Reduction / Data Analysis / Quality Control / Process Optimisation / Maintenance Engineering / Ergonomics)Indus-15
60
26305/10/2019 7:56นางสาวธัญญาลักษณ์ เถาตาจันทร์58050572การลดเวลาการปรับตั้งเครื่องจักรในกระบวนการพ่นสีIndustrial 4.0 (Productivity Improvement / Waste Reduction / Data Analysis / Quality Control / Process Optimisation / Maintenance Engineering / Ergonomics)Indus-16
61
29335/10/2019 8:29ดำริ คัญทัพ58550153การพัฒนาโปรแกรมสำหรับปัญหาการตัดวัสดุเชิงเส้นIndustrial 4.0 (Productivity Improvement / Waste Reduction / Data Analysis / Quality Control / Process Optimisation / Maintenance Engineering / Ergonomics)Indus-17
62
31355/10/2019 9:36นางสาวปิยมน จิวิริยะวัฒน์58050579การลดเวลาการปรับตั้งเครื่องจักรโดยใช้หลักการ SMED: กรณีศึกษาผู้ผลิตเครื่องครัวส่งออกIndustrial 4.0 (Productivity Improvement / Waste Reduction / Data Analysis / Quality Control / Process Optimisation / Maintenance Engineering / Ergonomics)Indus-18
63
35395/10/2019 9:52นาย นนทณัฐ พูลศิริมงคลชัย58050729การศึกษาวิธีการกําหนดตําแหน่งจัดเก็บพัสดุ : กรณีศึกษาคลังพัสดุสำหรับงานซ่อมบํารุงระบบโรงกลั่นน้ำมันIndustrial 4.0 (Productivity Improvement / Waste Reduction / Data Analysis / Quality Control / Process Optimisation / Maintenance Engineering / Ergonomics)Indus-19
64
37415/10/2019 10:16พิมพ์พจี ผันผ่อน58050740การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินIndustrial 4.0 (Productivity Improvement / Waste Reduction / Data Analysis / Quality Control / Process Optimisation / Maintenance Engineering / Ergonomics)Indus-20
65
42475/10/2019 11:39สุริวิภา เจริญเวชธรรม58050123การปรับปรุงการทำงานเพือลดเวลาในการเปลี่ยนรุ่นการผลิตของเครื่องขัดเงาอัตโนมัติIndustrial 4.0 (Productivity Improvement / Waste Reduction / Data Analysis / Quality Control / Process Optimisation / Maintenance Engineering / Ergonomics)Indus-21
66
47525/10/2019 13:28ปภัสรา ธนูแก้ว58050221การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีต้นทุนฐานกิจกรรม กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์เครื่องครัวที่ผ่านการตกเคลือบไอทางกายภาพIndustrial 4.0 (Productivity Improvement / Waste Reduction / Data Analysis / Quality Control / Process Optimisation / Maintenance Engineering / Ergonomics)Indus-22
67
50565/10/2019 14:36นางสาวสโรชา ปานเคลือบ58550107การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับดูแลแมวIndustrial 4.0 (Productivity Improvement / Waste Reduction / Data Analysis / Quality Control / Process Optimisation / Maintenance Engineering / Ergonomics)Indus-23
68
54605/10/2019 15:02พสุธา สมผุย58050259ผลกระทบของลักษณะการไหลและอัตราการไหลต่อกระบวนการผลิตแก๊สชีวภาพโดยระบบยูเอเอสบีร่วมกับการตรึงจุลินทรีย์ Effects of Flow Characteristics and Flow Rate on Biogas Production Process by UASB System in Combination with Microbial lmmobilizationIndustrial 4.0 (Productivity Improvement / Waste Reduction / Data Analysis / Quality Control / Process Optimisation / Maintenance Engineering / Ergonomics)Indus-24
69
55615/10/2019 15:06นนทิยา เมืองทิพย์58050396การศึกษาความเป็นไปได้ในการเพิ่มจุดจอดของรถเอจีวีIndustrial 4.0 (Productivity Improvement / Waste Reduction / Data Analysis / Quality Control / Process Optimisation / Maintenance Engineering / Ergonomics)Indus-25
70
56625/10/2019 15:13จตุภรณ์ ปัสนานนท์58050002การวิเคราะห์ความต้องการและการปรับปรุงงานบริการ : กรณีศึกษา พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพาIndustrial 4.0 (Productivity Improvement / Waste Reduction / Data Analysis / Quality Control / Process Optimisation / Maintenance Engineering / Ergonomics)Indus-26
71
60665/10/2019 16:07ปวีณนุช เหลืองอุทัย58050224การศึกษานโยบายการจัดการพัสดุคงคลังสำหรับเครื่องแบบพนักงาน กรณีศึกษา บริษัทรับเหมาช่วงแรงงานIndustrial 4.0 (Productivity Improvement / Waste Reduction / Data Analysis / Quality Control / Process Optimisation / Maintenance Engineering / Ergonomics)Indus-27
72
64715/10/2019 16:45นางสาววีรยา ชลวานิช58050100ระบบควบคุมการกลั่นสุราพื้นบ้านIndustrial 4.0 (Productivity Improvement / Waste Reduction / Data Analysis / Quality Control / Process Optimisation / Maintenance Engineering / Ergonomics)Indus-28
73
69765/10/2019 17:08วิสาข์ ไตรเกียรติกุล58050585การจัดระบบฐานข้อมูลในการจัดเก็บและวิเคราะห์การตรวจสอบเพลาลูกเบี้ยว ด้วยโปรแกรม Microsoft AccessIndustrial 4.0 (Productivity Improvement / Waste Reduction / Data Analysis / Quality Control / Process Optimisation / Maintenance Engineering / Ergonomics)Indus-29
74
70775/10/2019 17:11ณัฐมล ยศยิ่งยงค์58050214การลดเวลาสูญเปล่าในกระบวนการทำเครื่องหมายด้วยเลเซอร์Industrial 4.0 (Productivity Improvement / Waste Reduction / Data Analysis / Quality Control / Process Optimisation / Maintenance Engineering / Ergonomics)Indus-30
75
1041145/11/2019 4:40นาย ยศกร อินทรักษา58550230ชุดจำลองเพื่อการเรียนรู้ในการทดสอบและตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงานIndustrial 4.0 (Productivity Improvement / Waste Reduction / Data Analysis / Quality Control / Process Optimisation / Maintenance Engineering / Ergonomics)Indus-31
76
1061165/11/2019 5:00นางสาวชนานันท์ ส่งศิลป์สอาด56550041การตรวจสอบและปรับปรุงค่าความต้านทานระบบสายดินของหม้อแปลงจำหน่ายIndustrial 4.0 (Productivity Improvement / Waste Reduction / Data Analysis / Quality Control / Process Optimisation / Maintenance Engineering / Ergonomics)Indus-32
77
1241375/11/2019 6:10นายอนุพงษ์ สีแดง58050333ชุดสาธิตระบบควบคุมอัตราการไหลและระดับของเหลวIndustrial 4.0 (Productivity Improvement / Waste Reduction / Data Analysis / Quality Control / Process Optimisation / Maintenance Engineering / Ergonomics)Indus-33
78
1301435/11/2019 6:50ณัฎฐณิชา เทียรทอง58050211การศึกษาอิทธิพลของภาพคำเตือนเชิงอารมณ์บนฉลากบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีผลต่อทัศนคติของผู้บริโภคIndustrial 4.0 (Productivity Improvement / Waste Reduction / Data Analysis / Quality Control / Process Optimisation / Maintenance Engineering / Ergonomics)Indus-34
79
1311445/11/2019 6:54ชลธิชา เทศกิ่ม58050007การแยกเดกซ์แทรนออกจากน้ำอ้อยด้วยระบบเบดเคลื่อนที่จำลองIndustrial 4.0 (Productivity Improvement / Waste Reduction / Data Analysis / Quality Control / Process Optimisation / Maintenance Engineering / Ergonomics)Indus-35
80
1371505/11/2019 7:11นายนัสส์ เสือเปรม58050660ชุดสาธิตระบบควบคุมเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนIndustrial 4.0 (Productivity Improvement / Waste Reduction / Data Analysis / Quality Control / Process Optimisation / Maintenance Engineering / Ergonomics)Indus-36
81
1491645/11/2019 7:50ศิริพร ชัยวัฒนพงศ์57550187เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายสำหรับสายการผลิตในโรงงานIndustrial 4.0 (Productivity Improvement / Waste Reduction / Data Analysis / Quality Control / Process Optimisation / Maintenance Engineering / Ergonomics)Indus-37
82
1501655/11/2019 7:50จิรวัฒน์ จิตรศร57050611การวิเคราะห์การใช้พลังงานในกระบวนการแปรรูปไม้ยางพาราIndustrial 4.0 (Productivity Improvement / Waste Reduction / Data Analysis / Quality Control / Process Optimisation / Maintenance Engineering / Ergonomics)Indus-38
83
1521675/11/2019 7:51นาย ธนวัฒน์ เกตุคำ58050020การศึกษาฐานข้อมูลเพื่อประเมิณประสิทธิภาพในโซลาร์ฟาร์มIndustrial 4.0 (Productivity Improvement / Waste Reduction / Data Analysis / Quality Control / Process Optimisation / Maintenance Engineering / Ergonomics)Indus-39
84
1611765/13/2019 5:12นายธนาธิป ทองหล่อ58050058การจัดลำดับงานในกระบวนการตรวจสอบรอยเชื่อมIndustrial 4.0 (Productivity Improvement / Waste Reduction / Data Analysis / Quality Control / Process Optimisation / Maintenance Engineering / Ergonomics)Indus-40
85
1621775/13/2019 6:29นาย วิลาศศักดิ์ ญาณเนตร์58550160การปรับปรุงกระบวนการผลิตกรณีศึกษาโรงงานพาเลทไม้Industrial 4.0 (Productivity Improvement / Waste Reduction / Data Analysis / Quality Control / Process Optimisation / Maintenance Engineering / Ergonomics)Indus-41
86
115/9/2019 9:32ปกรณ์ ธนทรัพย์บริบาล58550058เครื่องตัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับผลิตสบู่สมุนไพรRobotics and Automation (Robot&Drone / Automated Machine&Device / Machine design / Smart Factory/ etcs)Robot-1
87
575/9/2019 14:24นายศุภณัฐ ต้นไพศาล58550261การพัฒนาวิธีการสร้าง G-Code สำหรับเครื่องพิมพ์สามมิติแบบไฮบริดRobotics and Automation (Robot&Drone / Automated Machine&Device / Machine design / Smart Factory/ etcs)Robot-2
88
58645/10/2019 15:57ศตวรรษ โพธิ์ถิ่น58050136Design and construction of amphibious vehicleRobotics and Automation (Robot&Drone / Automated Machine&Device / Machine design / Smart Factory/ etcs)Robot-3
89
68755/10/2019 17:07นายชนกานต์ ลีลาวัฒนานันท์58050111Vortex panel method for predicting the pitching moments of 4-digit NACA airfoilsRobotics and Automation (Robot&Drone / Automated Machine&Device / Machine design / Smart Factory/ etcs), Industrial 4.0 (Productivity Improvement / Waste Reduction / Data Analysis / Quality Control / Process Optimisation / Maintenance Engineering / Ergonomics)Robot-4
90
71785/10/2019 17:13ณัฐชนน รักษาศีล58050271วิธีการหาค่าต่ำสุดของการเกิดเอนโทรปีสำหรับครีบตามแนวยาวที่มีโปรไฟล์พาราโบลาโค้งเว้าและโปรไฟล์พาราโบลาโค้งนูนRobotics and Automation (Robot&Drone / Automated Machine&Device / Machine design / Smart Factory/ etcs), Industrial 4.0 (Productivity Improvement / Waste Reduction / Data Analysis / Quality Control / Process Optimisation / Maintenance Engineering / Ergonomics)Robot-5
91
981085/11/2019 4:21สุรศักดิ์ บีซัน56050831การออกแบบและสร้างลิฟต์ในช่องบันไดสำหรับผู้นั่งวีลแชร์ในบ้านRobotics and Automation (Robot&Drone / Automated Machine&Device / Machine design / Smart Factory/ etcs), Sustainable Energy, Environment and Urban (Infrastructure / Alternative Energy / Pollution and Waste Management / Traffic and Transport Engineering / Construction Management / Water Engineering / Structural Engineering / Geotechnical Engineering)Robot-6
92
1011115/11/2019 4:32นายฉัตริน ทองประสิทธิ์57550026EE611-10 ระบบติดตามและแจ้งเตือนสำหรับเตาเผาถ่านกัมมันต์และน้ำส้มควันไม้Robotics and Automation (Robot&Drone / Automated Machine&Device / Machine design / Smart Factory/ etcs), Digital and Smart ElectronicsRobot-7
93
1081185/11/2019 5:04พีรณัฐ จอมรุ่งเสรี58050726Robot for simultaneous localization and mappingRobotics and Automation (Robot&Drone / Automated Machine&Device / Machine design / Smart Factory/ etcs)Robot-8
94
1161275/11/2019 5:50สรัช แสงมหาไชย58050634การศึกษาเชิงทดลองการสั่นสะเทือนในแบริ่งที่เสียหายRobotics and Automation (Robot&Drone / Automated Machine&Device / Machine design / Smart Factory/ etcs)Robot-9
95
1181295/11/2019 5:51นายจุมพล อ่อนสมัคร58050620การออกแบบสร้างและทดสอบเครื่องอบแห้งเมล็ดข้าวเปลือกแบบสกรูRobotics and Automation (Robot&Drone / Automated Machine&Device / Machine design / Smart Factory/ etcs)Robot-10
96
1251385/11/2019 6:17นายกาญจน์พงษ์ เกิดต่อพันธ์58050490ชุดสาธิตควบคุมความเร็วและพิกัดแกนหมุนRobotics and Automation (Robot&Drone / Automated Machine&Device / Machine design / Smart Factory/ etcs), Advanced Materials and Manufacturing (Material Testing / Materials Processing / Material and Process Design), Industrial 4.0 (Productivity Improvement / Waste Reduction / Data Analysis / Quality Control / Process Optimisation / Maintenance Engineering / Ergonomics)Robot-11
97
1271405/11/2019 6:39นายจตุกานต์ พลสวัสดิ์58050467หุ่นยนต์ทุ่นทางทะเลRobotics and Automation (Robot&Drone / Automated Machine&Device / Machine design / Smart Factory/ etcs)Robot-12
98
1321455/11/2019 6:57นายกฤตกร ยิ้มจู57050448เครื่องให้อาหารอัตโนมัติสำหรับสัตว์ในฟาร์มRobotics and Automation (Robot&Drone / Automated Machine&Device / Machine design / Smart Factory/ etcs)Robot-13
99
1341475/11/2019 7:01นางสาวศศิภา ท้วมเทียบ58050485การพัฒนาพาหนะลำเลียงพาเลทRobotics and Automation (Robot&Drone / Automated Machine&Device / Machine design / Smart Factory/ etcs)Robot-14
100
1411545/11/2019 7:18ธไนยา ขวัญสังข์58050625การศึกษาเชิงตัวเลขของแพนอากาศที่มีหางคลื่นไซน์Robotics and Automation (Robot&Drone / Automated Machine&Device / Machine design / Smart Factory/ etcs)Robot-15
Loading...