Списък_Лицензирани_оператори_на_Наградата.xlsx : Лист1