อบรมวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษรุ่น 83 คณะครุศาสตร์ มรม.
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเเต่งตั้งให้มีเเละเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รุ่น 83
2
ระหว่างวันที่ 23-26 มกราคม 2561
3
ณ อาคารศาสตราจารย์พเิเศษ บุญถิ่น อัตถากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
ห้องที่ 1
5
ลำดับชื่อ-สกุลโรงเรียน
6
1นายสมชาย บุญก้อนบ้านหนองแวงยาว
7
2นางสาวศิริพร โนนุชภูกระดึงวิทยาคาร
8
3
นางชณัชชา จันทร์สำราญ
บ้านแดงโนนสว่าง
9
4นางนิศารัตน์ อามาตร์
ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
10
5นางณัตฐา สินทะละชุมชนดูนสาด
11
6
นายวรเทพพันทกิจ สุระศรี
ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
12
7นายกฤศกร แก้วโพธิ์ราชประชานุเคราะห์ 17
13
8นายสมควร นาถมทองหนองมันนปลาวิทยา
14
9นางสาวมัลลิกา พิมพาชุมชนโพนงามโพนสว่าง
15
10นางกมลชนก โคตรกำกับบ้านจันทร์
16
11นางสาวอังคณา ศรีสุวอบ้านหัวนาหนองแวง
17
12นายเอนก สุดใจเขาสวนกวางวิทยานุกุล
18
13
นางสาวอรวรรณ สุวรรณเพ็ง
เขาสวนกวางวิทยานุกุล
19
14
นายชินรัตน์ ศิริไพบูลย์
ชุมชนบ้านหัวขัว
20
15
นางสาวอุทุมพร หล้าวงศา
พระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา
21
16นางอรัญญา ภูมิประโคนเมืองร้อยเอ็ด
22
17นางสุธาสินี ถีอาสนากัลยาณวัตร
23
18
นางดวงจันทร์ พรมทองมี
บ้านโนนบ่อ
24
19นางสาวจิราภัค พรสี่บ้านไทรงาน
25
20
นางสาวธันย์ชนก อินเสมียน
ป่าสักวิทยา
26
21นางดวงกมล ทองภูบาล
ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
27
22นางสาวสุทิศา พิศฐานบ้านหนองหัววัว
28
23
นางสาวประไพจิตร บุญญะรัง
สร้างคอมวิทยา
29
24นายปติพล มานิสสรณ์มัธยมวานรนิวาส
30
25
นายอภิสิทธิ์ จิระสวัสดิ์พงศ์
มัธยมวานรนิวาส
31
26นายธนากร ณิชเสฏฐีหนองขามพิทยาคม
32
27
นางนัยนา พรหมแสนวิเศษ
วิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ด
33
28นางนพธร พวงทวีวิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ด
34
29นางสินีนาฏ ทองขาววิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ด
35
30
นางณภัชนันท์ เชิงสะอาด
วิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ด
36
31
นางศิราภรณ์ ลินดาพรประเสริฐ
วิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ด
37
32นางวารุณี คำศรีบ้านคำสว่าง
38
33นางพรทิพย์ โม้วงษ์
39
34
นางสาววงเดือน เปรมปรี
บ้านกุดหว้า
40
35สาวรัชนีย์ แก้วมะบ้านพิมานท่า
41
36นางสาวแคธรียา บุญทวีภูเวียงวิทยาคม
42
37นางเสาวรี พรหมกรรณบ้านเกิ้ง
43
38นายรุ่งตะวัน ใจดีบ้านหนองหัวช้าง
44
39
นางสิรินทร์ประภา เครือศรี
หนองแวงเหนือ
45
40นางสุกัญญา สารชัยโคกล่ามวิทยา
46
41
นายสืบศักดิ์ นุกูลการ
ชุมชนบ้านสมเปา
47
42นางศิรพร คงธนเกษมพรบ้านดงเค็ง
48
43นางจริยาวรรณ ไชยเทพบ้านพระบาทท่าเรือ
49
44
นางสาวปฏิมา สีชาเหง้า
บ้านพระบาทท่าเรือ
50
45นางมัตติกา จอกทองโพนสว่างพางิ้ววิทยา
51
52
53
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเเต่งตั้งให้มีเเละเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รุ่น 83
54
ระหว่างวันที่ 23-26 มกราคม 2561
55
ณ อาคารศาสตราจารย์พเิเศษ บุญถิ่น อัตถากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
56
ห้องที่ 2
57
ลำดับชื่อ-สกุลโรงเรียน
58
1นางวรรณเพ็ญ คำชนะชัยหนองตูมหนองงูเหลือม
59
2
นางสุปราณี พลพันธ์งาม
พนมไพรวิทยาคาร
60
3นางอรัญญา ภูมิประโคนเมืองร้อยเอ็ด
61
4นางนวมนตร์ ไชยสุทธ์สันติวิทยาสรรพ์
62
5
นางสาวปัณณิกา ปิยพงศ์ไพศาล
บ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร)
63
6นายวิวัฒพงษ์ พัทโทกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
64
7
นางสาวปนัดดา แก้วเสทือน
อนุกูลนารี
65
8นางบุญญาพร สีลาปทุมรัตน์พิทยาคม
66
9
นางสาวขนิษฐา จันทะไทย
อุดรพิทยานุกูล
67
10
.นายธีระยุทธ์ เทนอิสสระ
บ้านโจดใหญ่
68
11
นางสาวธรีญา ชัยธงรัตน์
ชุมชนบ้านดอนหัน
69
12
นายอนุศาสตร์ บุตรโคตร
บ้านกุดหมากเห็บ
70
13
นางสุภาวรรณ อุดรรัตน์
นาเชื่อกวิทยาสรรพ์
71
14
นางสาวอมรรัตน์ ขันธวิชัย
บ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย
72
15นายสุพจน์ อันทะสีอนุบาลมหาสารคาม
73
16นางอัยลฎา ภูมิชูชิตชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร
74
17
นางสาวปรียานุช สิทธิพรม
บ้านป่าก้าว
75
18นายสุภชัย หาวิเชียรพยัคฆภูมิวิทยาคาร
76
19นายณัฐวัฒน์ บัวคำภูสหัสขันธ์ศึกษา
77
20นางปราณี นาสมบัติโคกประสิทธิ์วิทยา
78
21นายสุนทร บุญถ่านหนองผึ้งวิทยาคาร
79
22นายพรชัย จันทโสกพยัคฆภูมิวิทยาคาร
80
23
นางนรีรัตน์ ติณภพสิทธ์อุดม
บ้านโคกผักหอม
81
24
นายสืบศักดิ์ นุกูลการ
ชุมชนบ้านสมเปา
82
25นางฉัตรอนงค์ คำดีราชเขาพระนอนวิทยาคม
83
26นายอุเทน วิระทูลเชียงขวัญพิทยาคม
84
27นายอดุลเดช สาริคานบ้านพระบาทนาหงส์
85
28นางเอมจิต สาริคานบ้านพระบาทนาหงส์
86
29นางปราณีต อุดมพันธ์ช้างเผือกวิทยาคม
87
30นางกัญญารัตน์ โทดาสามขาท่าหาดยาววิทยา
88
31นายวรกร ปาโสรักษ์บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน
89
32นางสาวฉันทนา โวลาบ้านตะเคียนทอง
90
33
นางสาวนพวรรณ อนุฤทธิ์
บ้านแห่บริหารวิทย์
91
34
นางสาวณัฐกฤตา ปุริจันทร์
บ้านป่าแดงงาม
92
35
นางพัชราพรรณ อามาตย์เสนา
หนองชีเจริญวิทย์
93
36นางเนตรนภา คลังกลางอุบลรัตน์พิทยาคม
94
37นางวลัดดา ไวนุสิทธิ์ยางคำพิทยาคม
95
38
นายรัตนชัย ไวนุสิทธิ์
ยางคำพิทยาคม
96
39
นางสาวเกศกมล แสนยศบุญเรือง
บ้านโคกกลางหนองแปน
97
40นางรุจิรา จันทร์คำช้างเผือกวิทยาคม
98
41
นางสาวณัฐฐนันทร์ โยธะชัย
บ้านเลา
99
42นางสาวนิภัรา วรรณขาวสามชัย
100
43นางกมลพรรณ ช่างหล่อโนนพันเรือทะยาววิทยา
Loading...
 
 
 
แผ่น1
 
 
Main menu