ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAF
1
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เลขที่โครงการ
รายการ
เลขที่บันทึกรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง
เลขคำสั่งรพ.ห้างฉัตรวงเงินซื้อจ้าง
วัน/เดือน/ปี
เลขแจ้งผลซื้อ/จ้างจาก
ใบสั่งซื้อ/จ้าง
แจ้งลงนามสัญญา
ลงวันที่เลขคุมสัญญาวงเงินซื้อจ้างแหล่งงบประมาณเลขตรวจรับเลขที่ใบส่งของวันที่ตรวจรับผู้ดำเนินการ
2
รายงานขอซื้อ/ขอจ้าง
ไประบบ e-GP
ลป 0032.301/....
อนุมัติซื้อจ้าง
พิจารณาผล..../2565
ลป 0032.301/....
ส่งการเงิน
3
101/10/256464107065769ซื้อวัสดุการแพทย์ 3 รายการ
ลป 0032.301/1
31,350.0001/10/2564
บริษัท ไทยก๊อส จำกัด
1/256531,350.00เงินบำรุงIV64363585/10/2564ดวงเดือน
4
201/10/256464107065662ซื้อวัสดุการแพทย์ 1 รายการ
ลป 0032.301/2
9,416.0001/10/2564
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จำกัด
2/25659,416.00เงินบำรุง53348349234/10/2564ดวงเดือน
5
301/10/256464107065491ซื้อวัสดุการแพทย์ 3 รายการ
ลป 0032.301/3
31,260.0001/10/2564
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินสทรูเม้นท์ แล็ป
3/256531,260.00เงินบำรุง
ILV6410/0003
7/10/2564ดวงเดือน
6
401/10/256464107065348ซื้อวัสดุการแพทย์ 2 รายการ
ลป 0032.301/4
20,100.0001/10/2564
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรรษาเวชภัณฑ์
4/256520,100.00เงินบำรุง
IV64010-227
7/10/2564ดวงเดือน
7
501/10/256464107065242ซื้อวัสดุการแพทย์ 1 รายการ
ลป 0032.301/5
7,200.0001/10/2564
บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
5/25657,200.00เงินบำรุงดวงเดือน
8
601/10/256464107065059ซื้อวัสดุการแพทย์ 5 รายการ
ลป 0032.301/6
12,930.0001/10/2564
บริษัท ซีลเลอร์ เมดิคอล จำกัด
6/256512,930.00เงินบำรุงSM64-097806/10/2564ดวงเดือน
9
701/10/256464107064887ซื้อวัสดุการแพทย์ 2 รายการ
ลป 0032.301/7
53,000.0001/10/2564
บริษัท อาร์ ที เมดิแค็ล ดีไวซ์ จำกัด
7/256553,000.00เงินบำรุง21/09-006205/10/2564ดวงเดือน
10
801/10/2564ซื้อวัสดุการแพทย์ 2 รายการ
ลป 0032.301/8
1,600.0001/10/2564
บริษัท เมดิคอล คอนเวอร์เจนซ์ จำกัด
8/25651,600.00เงินบำรุง
ASD6409-032
05/10/2564ดวงเดือน
11
901/10/2564ซื้อวัสดุการแพทย์ 2 รายการ
ลป 0032.301/9
3,250.0001/10/2564
บริษัท ไซเอนซ์ เมด จำกัด
9/25653,250.00เงินบำรุง
SM64/097423
06/10/2564ดวงเดือน
12
1001/10/2564ซื้อวัสดุการแพทย์ 3 รายการ
ลป 0032.301/10
4,740.0001/10/2564
บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้ จำกัด
10/25654,740.00เงินบำรุง6460776/10/2564ดวงเดือน
13
1101/10/2564ซื้อวัสดุการแพทย์ 2 รายการ
ลป 0032.301/11
3,720.0001/10/2564
บริษัท โพสเฮลท์ แคร์ จำกัด
11/25653,720.00เงินบำรุง785227/10/2564ดวงเดือน
14
1201/10/2564ซื้อวัสดุการแพทย์ 1 รายการ
ลป 0032.301/12
3,531.0001/10/2564
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จำกัด
12/25653,531.00เงินบำรุงดวงเดือน
15
1301/10/256464117031228ซื้อวัสดุการแพทย์ 4 รายการ
ลป 0032.301/13
15,950.0001/10/2564
บริษัท ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด
13/256515,950.00เงินบำรุง1/11/2564ดวงเดือน
16
1414/10/2564ซื้อวัสดุงานบ้านฯ 2 รายการ2,600.0014/10/2564หจก.นรงค์ชัย14/25652,600.00เงินบำรุง64100064512/10/2564มณฑกานต์
17
151/10/2564ซื้อวัสดุไฟฟ้าฯ 4 รายการ2,604.001/10/2564รัตนาพันธ์2,604.00เงินบำรุงIV64043604/10/2564มณฑกานต์
18
161/10/256464107122992
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ ป3928ลป
ลป 0032.301/16
5,735.001/10/2564
รุ่งเรืองคาร์เซอร์วิส
16/2565
ลป 0032.301/16
1/10/25645,735.00เงินบำรุง8/64/2114/10/2564มณฑกานต์
19
171/10/256464107122786ซื้อวัสดุงานบ้านฯ 27 รายการ
ลป 0032.301/17
41,934.741/10/2564
บจก.อัยยา อินเตอร์เทรดดิ้ง
17/2565
ลป 0032.301/17
1/10/256441,934.74เงินบำรุงIV64010454/10/2564มณฑกานต์
20
181/10/256464107122627
ซื้อวัสดุสำนักงาน 48 รายการ
ลป 0032.301/18
24,752.001/10/2564รัตนาพันธ์18/2565
ลป 0032.301/18
1/10/256424,752.00เงินบำรุงIV64043554/10/2564มณฑกานต์
21
191/10/2564
ค่าอ่านตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ลป 0032.301/19
480.001/10/2564ลำปางไซโตแลป19/2565480.00เงินบำรุงLP 30/25644/10/2564มณฑกานต์
22
201/10/2564ซื้อวัสดุทันตกรรม 6 รายการ
ลป 0032.301/20
20/25654,920.001/10/2564
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซี่ยงไฮ้ทันตภัณฑ์
20/25654,920.00เงินบำรุง
BB256410/00341
15/10/2564ดวงเดือน
23
211/10/2564ซื้อวัสดุทันตกรรม 2 รายการ
ลป 0032.301/21
21/25654,380.001/10/2564
บริษัท ไดรว์ อินเตอร์ปอเรชั่น จำกัด
21/25654,380.00เงินบำรุง14071428/10/2564ดวงเดือน
24
221/10/2564ซื้อวัสดุทันตกรรม 2 รายการ
ลป 0032.301/22
22/25653,250.001/10/2564บริษัท โพสเฮลท์แคร์22/25653,250.00เงินบำรุง7911226/10/2564ดวงเดือน
25
231/10/2564ซื้อวัสดุทันตกรรม 1 รายการ
ลป 0032.301/23
23/25653,000.001/10/2564
บริษัท แอดวานซ์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น(ประเทศไทย) จำกัด
23/25653,000.00เงินบำรุงIN641002714/10/2564ดวงเดือน
26
241/10/2564ซื้อวัสดุทันตกรรม 5 รายการ
ลป 0032.301/24
24/25652,921.101/10/2564
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จำกัด
24/25652,921.10เงินบำรุงดวงเดือน
27
251/10/2564ซื้อวัสดุทันตกรรม 1 รายการ
ลป 0032.301/25
25/25651,125.001/10/2564
บริษัท วี อาร์ พี เด้นท์ จำกัด
25/25651,125.00เงินบำรุง14410012529/10/2564ดวงเดือน
28
261/10/2564ซื้อวัสดุทันตกรรม 1 รายการ
ลป 0032.301/26
26/25651,050.001/10/2564
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินสทรูเม้นท์ แล็ป
26/25651,050.00เงินบำรุง
ILV6410/0458
21/10/2564ดวงเดือน
29
271/10/2564ซื้อวัสดุทันตกรรม 6 รายการ
ลป 0032.301/27
27/256413,250.001/10/2564บริษัท แอคคอร์ดฯ27/256513,250.00เงินบำรุง
IV2110100988
18/10/2564ดวงเดือน
30
281/10/256464107143673ซื้อวัสดุทันตกรรม 2 รายการ
ลป 0032.301/28
28/25656,987.101/10/2564
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จำกัด
28/25656,987.10เงินบำรุง533504071620/10/2564ดวงเดือน
31
296/10/2564ซื้อวัสดุชันสูตร 1 รายการ
ลป 0032.301/29
29/25653,750.006/10/2564
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จำกัด
29/25653,750.00เงินบำรุง
5334973611A
8/10/2564ดวงเดือน
32
306/10/256464107144085ซื้อวัสดุชันสูตร 1 รายการ
ลป 0032.301/30
30/256522,500.006/10/2564
บริษัท เฟิร์มเมอร์ จำกัด
30/256522,500.00เงินบำรุง
INV6410-0252
8/10/2564ดวงเดือน
33
316/10/256464107143971ซื้อวัสดุชันสูตร 1 รายการ
ลป 0032.301/31
31/256585,600.006/10/2564
หจก.เม็งรายเมดิคัลแล็บ
31/256585,600.00เงินบำรุงIV64100206/10/2564ดวงเดือน
34
326/10/256464107143877ซื้อวัสดุชันสูตร 1 รายการ
ลป 0032.301/32
32/256531,200.006/10/2564
บริษัท เฟิร์มเมอร์ จำกัด
32/256531,200.00เงินบำรุง
INV6410-0215
6/10/2564ดวงเดือน
35
331/10/256464107173947
จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบไปป์ไลน์ ปีงบประมาณ 2565
ลป 0032.301/33
33/25659,000.001/10/2564
หจก.เอ็มอี.ลานนา เซอร์วิส
33/2565
ลป 0032.301/ 33
01/10/25649,000.00เงินบำรุงมณฑกานต์
36
341/10/256464107174223
จ้างเหมาบำรุงรักษาห้องแยกโรค ปีงบประมาณ 2565
ลป 0032.301/34
34/256546,331.001/10/2564
หจก.เอ็มอี.ลานนา เซอร์วิส
34/2565
ลป 0032.301/ 34
01/10/256446,331.00เงินบำรุงมณฑกานต์
37
358/10/2564
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ นข5761ลป
ลป 0032.301/35
2,359.358/10/2564บจก.โตโยต้าลำปาง2,359.35เงินบำรุง
REP21-00156
12/10/2564มณฑกานต์
38
3614/10/256464107162103
จ้างเหมาต่ออายุค่าบริการ BMS HOSxP Activation ประจำปี 2565
ลป 0032.301/36
36/256519,855.0014/10/2564
บจก.บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์
36/2565
ลป 0032.301/36
14/10/256419,855.00เงินบำรุงIV641008520/10/2564มณฑกานต์
39
374/10/2564ซื้อวัสดุงานบ้านฯ 2 รายการ
ลป 0032.301/37
37/2565860.004/10/2564เตียเฮ่งฮง37/2565
ลป 0032.301/37
04/10/2564860.00เงินบำรุง161/80394/10/2564มณฑกานต์
40
384/10/2564ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ
ลป 0032.301/38
3,600.004/10/2564
บจก.เอ.ที.พี.อินเตอร์เมดิคอล
3,600.00เงินบำรุงC400119/10/2564มณฑกานต์
41
394/10/256464107228636ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ
ลป 0032.301/39
39/256520,000.004/10/2564ร้านกู๊ดลาเบล39/2565
ลป 0032.301/39
04/10/256420,000.00เงินบำรุง
GLB6410/001
21/10/2564มณฑกานต์
42
408/10/2564ซื้อวัสดุงานบ้านฯ1รายการ
ลป 0032.301/40
256.008/10/2564
บมจ.บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ (ทร.น.ส.นิบภา โอฬารจันทโรทัย)
ลป 0032.301/40
256.00เงินบำรุง1111800500963914/10/2564มณฑกานต์
43
411/10/256464107227856ซื้อวัสดุการแพทย์ 3 รายการ
ลป 0032.301/41
41/256512,797.201/10/2564
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จำกัด
41/2565
ลป 0032.301/41
01/10/256412,797.20เงินบำรุง533499544412/10/2564ดวงเดือน
44
421/10/256464107227783ซื้อวัสดุการแพทย์ 3 รายการ
ลป 0032.301/42
42/256510,593.001/10/2564
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จำกัด
42/2565
ลป 0032.301/42
1/10/256410,593.00เงินบำรุง533497162312/10/2564ดวงเดือน
45
431/10/2564ซื้อวัสดุการแพทย์ 1 รายการ
ลป 0032.301/43
43/25652,118.601/10/2564
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จำกัด
43/2565
ลป 0032.301/43
1/10/25642,118.60เงินบำรุง533500091214/10/2564ดวงเดือน
46
441/10/2564ซื้อวัสดุการแพทย์ 1 รายการ
ลป 0032.301/44
44/25652,568.001/10/2564
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จำกัด
44/2565
ลป 0032.301/44
1/10/25642,568.00เงินบำรุง53349263164/10/2564ดวงเดือน
47
451/10/2564ซื้อวัสดุการแพทย์ 3 รายการ
ลป 0032.301/45
45/25652,600.101/10/2564
บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด
45/2565
ลป 0032.301/45
1/10/25642,600.10เงินบำรุง64100064512/10/2564ดวงเดือน
48
461/10/2564ซื้อวัสดุการแพทย์ 2 รายการ
ลป 0032.301/46
46/25653,400.001/10/2564
บริษัท ไซเอนซ์ เมด จำกัด
46/2565
ลป 0032.301/46
1/10/25643,400.00เงินบำรุง
SM64/108048
14/10/2564ดวงเดือน
49
471/10/2564ซื้อวัสดุชันสูตร 1 รายการ
ลป 0032.301/47
47/25653,000.001/10/2564
บริษัท โพสเฮลท์ แคร์ จำกัด
47/2565
ลป 0032.301/47
1/10/25643,000.00เงินบำรุง7852411/10/2564ดวงเดือน
50
481/10/2564ซื้อวัสดุชันสูตร 4 รายการ
ลป 0032.301/48
48/25654,890.001/10/2564
บริษัท แลบมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จำกัด
48/2564
ลป 0032.301/48
1/10/25644,890.00เงินบำรุง
IV6410-0864
19/10/2564ดวงเดือน
51
491/10/256464107232313ซื้อวัสดุชันสูตร 2 รายการ
ลป 0032.301/49
49/256517,120.001/10/2564
บริษัท เวิลด์ เคมีอุตสาหกรรม จำกัด
49/2565
ลป 0032.301/49
1/10/256417,120.00เงินบำรุงIV461279019/10/2564ดวงเดือน
52
501/10/2564ซื้อน้ามัน ต.ค.6432,275.001/10/2564
บจก.ภาคเหนือชัยวัฒนา
32,275.00เงินบำรุง36851/11/2564มณฑกานต์
53
511/10/2564
จ้างเหมาเก็บขยะทั่วไป เดือน ต.ค.64
2,000.001/10/2564
สำนักงานเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล
2,000.00เงินบำรุง
ลป 55802/ว862
29/10/2564มณฑกานต์
54
5218/10/256464107234334
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ
ลป 0032.301/52
52/256521,000.0018/10/2564ร้านโจซ่าส์ดอตเน็ต52/2565
ลป 0032.301/52
18/10/256421,000.00เงินบำรุง011/054221/10/2564มณฑกานต์
55
5318/10/2564ซื้อวัสดุงานบ้านฯ1รายการ
ลป 0032.301/53
2,640.0018/10/2564เตียเฮ่งฮง53/2565
ลป 0032.301/53
2,640.00เงินบำรุง161/804421/10/2564มณฑกานต์
56
541/10/2564ซื้อวัสดุการแพทย์ 1 รายการ
ลป 0032.301/54
54/25653,611.251/10/2564
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด
54/2565
ลป 0032.301/54
1/10/25643,611.25เงินบำรุง533492631704/10/2564ดวงเดือน
57
5519/10/2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน 21 รายการ
2,750.0019/10/2564ศักดิ์ศรีแบนเนอร์2,750.00เงินบำรุง64-10-126/10/2564มณฑกานต์
58
5625/10/2564ซื้อวัสดุงานบ้านฯ 1 รายการ2,100.0025/10/2564เตียเฮ่งฮง2,100.00เงินบำรุง161/804525/10/2564มณฑกานต์
59
571/10/256464107328733
จ้างเหมาทำฟันปลอม ปีงบประมาณ 2565 (ต.ค.64-ก.ย.65)
ลป 0032.301/57
57/2565360,000.001/10/2564บจก.เอ็กซาซีแลม 57/2565
ลป 0032.301/ 57
1/10/2564เงินบำรุงมณฑกานต์
60
5821/10/2564ซื้อวัสดุบริโภค120.0021/10/2564
ร้านเจ๊อ๋าป่าไม้ (ทร.น.ส.นิบภา โอฬารจันทโรทัย)
120.00เงินบำรุง1/528/10/2564มณฑกานต์
61
591/10/256464117002731
ซื้อน้ำดื่ม ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565
ลป 0032.301/59
59/2565162,480.001/10/2564
น้ำดื่มคลีนแอนด์เคลียร์
59/2565
ลป 0032.301/59
1/10/2564162,480.00เงินบำรุงมณฑกานต์
62
6015/10/256464117022713
ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ เดือน กันยายน 2564
ลป 0032.301/ 60
60/25657,650.0015/10/2564
บจก.พี ซี ที ลาบอราตอรี่
60/2565
ลป 0032.301/60
15/10/25647,650.00เงินบำรุง
TI21-09-0635
29/10/2564มณฑกานต์
63
6119/10/2564
ค่าบริการทางพยาธิวิทยา เดือน กันยายน 2564
1,000.0019/10/2564
บจก.คลินิกสวนดอกพยาธิแล็บ
1,000.00เงินบำรุง464-256429/10/2564มณฑกานต์
64
623/11/256464117075810
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ
ลป 0032.301/62
62/256512,400.004/11/2564
หจก.น้ำล้อมเคหะภัณฑ์
62/2565
ลป 0032.301/62
4/11/256412,400.00
65
6329/10/256464117095931
จ้างเหมาบุคคลสนับสนุนงานธุรการ เดือน พ.ย.64
ลป 0032.301/63
63/25658,400.0029/10/2564
ลป 0032.301/ 63
น.ส.วิมลรัตน์ ศรีสุทธิ์
63/2565
ลป 0032.301/63
29/10/25647,800.00เงินบำรุง41161/12/2564มณฑกานต์
66
6429/10/256464117095404
เช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพ เดือน พ.ย.64
ลป 0032.301/64
64/256541,000.0029/10/2564
ลป 0032.301/ 64
บจก.ทรานสเทค64/2565
ลป 0032.301/64
29/10/256441,000.00เงินบำรุง3641100730/11/2564มณฑกานต์
67
6529/10/256464117095241
จ้างเหมาสนับสนุนงานเปล เดือน พ.ย.64
ลป 0032.301/65
65/256513,200.0029/10/2564
ลป 0032.301/65
นายภูมิภัทร วรวัฒนสกุล
65/2565
ลป 0032.301/65
29/10/256410,560.00เงินบำรุง41131/12/2564มณฑกานต์
68
6629/10/2564
จ้างเหมากำจัดขยะทั่วไป เดือน พ.ย.64
2,000.0029/10/2564
สำนักงานเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล
2,000.00เงินบำรุง
ลป 558028/ว958
2000มณฑกานต์
69
671/11/256464117096119ซื้อวัสดุไฟฟ้าฯ 4 รายการ
ลป 0032.301/ 67
67/25657,700.001/11/2564
ลป 0032.301/67
ร้านห้างฉัตรการค้า67/2565
ลป 0032.301/67
1/11/25647,700.00เงินบำรุง005/02165/11/2564มณฑกานต์
70
6801/11/2564ซื้อวัสดุไฟฟ้าฯ 6 รายการ4,944.0001/11/2564รัตนาพันธ์4,944.00เงินบำรุงIV64045963/11/2564มณฑกานต์
71
6901/11/256464117094740
ซื้อวัสดุสำนักงาน 52 รายการ
ลป 0032.301/69
69/256535,878.5001/11/2564
ลป 0032.301/69
รัตนาพันธ์69/2565
ลป 0032.301/69
1/11/256435,878.50เงินบำรุงIV64045993/11/2564มณฑกานต์
72
7001/11/2564ซื้อวัสดุเกษตร 2 รายการ800.0001/11/2564หจก.นรงค์ชัย800.00เงินบำรุง008/03783/11/2564มณฑกานต์
73
7101/11/2564ซื้อวัสดุงานบ้านฯ 2 รายการ1,600.0001/11/2564ร้านผินฮับ1,600.00เงินบำรุง37573/11/2564มณฑกานต์
74
7201/11/2564ซื้อวัสดุเกษตร 2 รายการ165.0001/11/2564
ร้านณัฐพงษ์อาหารสัตว์ (ทร.น.ส.นิบภา โอฬารจันทโรทัย)
165.00เงินบำรุง1/22/11/2564มณฑกานต์
75
7301/11/2564ซื้อวัสดุก่อสร้าง 22 รายการ3,238.0001/11/2564ร้านสุนทรพาณิชย์3,238.00เงินบำรุง
033/1643-44
5/11/2564มณฑกานต์
76
7501/11/2564ซื้อน้ำมัน พ.ย.6437,720.401/11/2564
บจก.ภาคเหนือชัยวัฒนา
75/256537,720.40เงินบำรุง41251/12/2564มณฑกานต์
77
761/11/2564
ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ เดือน พฤศจิกายน 2564
2,610.001/11/2564
บจก.พี ซี ที ลาบอราตอรี่ เซอร์วิส
2,610.00เงินบำรุง
TI21-11-0247
4/1/2565มณฑกานต์
78
771/11/256464117159173ซื้อวัสดุทันตกรรม 3 รายการ
ลป 0032.301/77
9,658.891/11/2564
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จำกัด
77/2565
ลป 0032.301/77
9,658.89เงินบำรุง533516163725/11/2564ดวงเดือน
79
781/11/2556464117159013ซื้อวัสดุทันตกรรม 8 รายการ
ลป 0032.301/78
5,685.001/11/2564
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซี่ยงไฮ้ทันตภัณฑ์
78/2565
ลป 0032.301/78
5,685.00เงินบำรุง
BB256410/00196
11/11/2564ดวงเดือน
80
791/11/2564ซื้อวัสดุทันตกรรม 5 รายการ
ลป 0032.301/79
2,921.101/11/2564
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จำกัด
79/2565
ลป 0032.301/79
2,921.10เงินบำรุง533518275812/11/2564ดวงเดือน
81
801/11/2564ซื้อวัสดุทันตกรรม 1 รายการ
ลป 0032.301/80
2,125.001/11/2564
บริษัท ชูมิตร 1967 จำกัด
80/2565
ลป 0032.301/80
2,125.00เงินบำรุง
IN6411-0311
26/11/2564ดวงเดือน
82
811/11/2564ซื้อวัสดุทันตกรรม 1 รายการ
ลป 0032.301/81
4,200.001/11/2564
บริษัท วีอาร์พีเด้นท์ จำกัด
81/2565
ลป 0032.301/81
4,200.00เงินบำรุง14411001516/11/2564ดวงเดือน
83
821/11/2564ซื้อวัสดุทันตกรรม 1 รายการ
ลป 0032.301/82
4,000.001/11/2564บริษัท โพสเฮลท์ แคร์82/2565
ลป 0032.301/82
4,000.00เงินบำรุง8010415/11/2564ดวงเดือน
84
831/11/2564ซื้อวัสดุทันตกรรม 1 รายการ
ลป 0032.301/83
3,000.001/11/2564
บริษัท ไดรว์ เด็นทั่ล อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด
83/2565
ลป 0032.301/83
3,000.00เงินบำรุง14101425/11/2564ดวงเดือน
85
841/11/2564ซื้อวัสดุทันตกรรม 3 รายการ
ลป 0032.301/84
4,012.501/11/2564
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จำกัด
84/2565
ลป 0032.301/84
4,012.50เงินบำรุง533515304011/11/2564ดวงเดือน
86
851/11/2564ซื้อวัสดุทันตกรรม 2 รายการ
ลป 0032.301/85
2,497.381/11/2564
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จำกัด
85/2565
ลป 0032.301/85
2,497.38เงินบำรุง5335036889/11/2564ดวงเดือน
87
861/11/2564ซื้อวัสดุทันตกรรม 2 รายการ
ลป 0032.301/86
2,193.501/11/2564
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จำกัด
86/2565
ลป 0032.301/86
2,193.50เงินบำรุง533515063312/11/2564ดวงเดือน
88
871/11/2564ซื้อวัสดุทันตกรรม 3 รายการ
ลป 0032.301/87
1,820.001/11/2564
บริษัท แอคคอร์ดคอปอเรชั่น จำกัด
87/2565
ลป 0032.301/87
800.00เงินบำรุง
IV2111100565
09/11/2564ดวงเดือน
89
881/11/2564ซื้อวัสดุชันสูตร 1 รายการ
ลป 0032.301/88
3,750.001/11/2564
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จำกัด
88/2565
ลป 0032.301/88
3,750.00เงินบำรุง
5335181962A
06/11/2564ดวงเดือน
90
891/11/256464117161048ซื้อวัสดุชันสูตร 5 รายการ
ลป 0032.301/89
5,030.001/11/2564
บริษัท แลบมาสเตอร์ แอดวานซ์ จำกัด
89/2565
ลป 0032.301/89
5,030.00เงินบำรุงIV641101303/11/2564ดวงเดือน
91
901/11/256464117160876ซื้อวัสดุชันสูตร 1 รายการ
ลป 0032.301/90
51,360.001/11/2564
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เม็งรายเมดิคัลแล็บ
90/2565
ลป 0032.301/90
51,360.00เงินบำรุงIV641101303/11/2564ดวงเดือน
92
911/11/256464117160742ซื้อวัสดุชันสูตร 1 รายการ
ลป 0032.301/91
30,000.001/11/2564
บริษัท แอฟฟินิเท็ค จำกัด
91/2565
ลป 0032.301/91
30,000.00เงินบำรุงD64-0162302/11/2564ดวงเดือน
93
921/11/256464117160609ซื้อวัสดุชันสูตร 1 รายการ
ลป 0032.301/92
43,690.001/11/2564
บริษัท เอ็กซ์แล็บ จำกัด
92/2565
ลป 0032.301/92
43,690.00เงินบำรุง
EX-IV6411-065
12/11/2564ดวงเดือน
94
931/11/256464117160422ซื้อวัสดุชันสูตร 10 รายการ
ลป 0032.301/93
133,580.121/11/2564
บริษัท เฟิร์มเมอร์ จำกัด
93/2565
ลป 0032.301/93
133,580.00เงินบำรุง
INV6411-0386
09/11/2564ดวงเดือน
95
9401/11/2564ซื้อวัสดุงานบ้านฯ 2 รายการ350.0001/11/2564
ร้านถูกใจ (ทร.นางศรีไพร)
350.00เงินบำรุง20/1101/11/2564มณฑกานต์
96
951/11/2564ซื้อวัสดุงานบ้านฯ 25 รายการ
ลป 0032.301/ 95
35,690.5801/11/2564
บจก.อัยยาอินเตอร์เทรดดิ้ง
95/2565
ลป 0032.301/ 95
35,690.58เงินบำรุงIV640118004/11/2564มณฑกานต์
97
9603/11/2564ซื้อวัสดุงานบ้านฯ 2 รายการ1,185.0003/11/2564เตียเฮ่งฮง1,185.00เงินบำรุง161/804708/11/2564มณฑกานต์
98
978/11/2564ซ่อมโต๊ะเครื่องคอมฯ800.0008/11/2564นายสุพรรณ์ สายสุภา800.00เงินบำรุง09/0511/11/2564มณฑกานต์
99
9805/11/2564ซื้อวัสดุการแพทย์ 1 รายการ
ลป 0032.301/98
1,300.0005/11/2564
บริษัท ซีเอ็นที เทรดดิ้ง จำกัด
1,300.00เงินบำรุง
INV2021100033
08/11/2564ดวงเดือน
100
995/11/2564ซื้อวัสดุการแพทย์ 1 รายการ2,800.0005/11/2564
บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล
2,800.00เงินบำรุง
IVW0064088
09/11/2564ดวงเดือน