ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ระบบรายงานผลคะแนนผลสัมฤทธิ์ และผลการเรียนรายชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562
2
โรงเรียนวัดบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
4
5
คะแนน 100 คะแนน ปี 2562ผลการเรียน 2562
6
7
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
8
9
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
10
11
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
12
13
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
14
15
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
16
17
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100