department (3 ตค 61)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ACDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบรายงานจำนวนบุคลากรในหน่วยงาน
2
ประเภทหน่วยงาน
กรม
รหัสจังหวัด
รหัสอำเภอ
รหัสตำบล
รหัส 5 หลัก
ชื่อจำนวนบุคลากร ณ 1 ต.ค. 61จำนวนบุคลากรที่ดำรงตำแหน่ง
หัวหน้างานขึ้นไป
3
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
พนักงานกระทรวง
ลูกจ้างชั่วคราว
(ไม่รวมลูกจ้างโครงการและพนักงานจ้างเหมา)
รวมทั้งสิ้น
4
11-โรงพยาบาล นอก สป.สธ.
21003=กรมการแพทย์
10-กรุงเทพมหานคร
04-เขตบางรัก
02-สีลม11469โรงพยาบาลเลิดสิน7821123968601619142
5
11-โรงพยาบาล นอก สป.สธ.
21003=กรมการแพทย์
10-กรุงเทพมหานคร
37-เขตราชเทวี
01-ทุ่งพญาไท
12249สถาบันโรคผิวหนัง14417261061130423
6
11-โรงพยาบาล นอก สป.สธ.
21003=กรมการแพทย์
10-กรุงเทพมหานคร
37-เขตราชเทวี
01-ทุ่งพญาไท
12439สถาบันประสาทวิทยา45038283167991197
7
11-โรงพยาบาล นอก สป.สธ.
21003=กรมการแพทย์
10-กรุงเทพมหานคร
37-เขตราชเทวี
01-ทุ่งพญาไท
11471โรงพยาบาลสงฆ์2985222134050650
8
11-โรงพยาบาล นอก สป.สธ.
21003=กรมการแพทย์
10-กรุงเทพมหานคร
37-เขตราชเทวี
01-ทุ่งพญาไท
12438
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
79477355450145167
9
11-โรงพยาบาล นอก สป.สธ.
21003=กรมการแพทย์
10-กรุงเทพมหานคร
37-เขตราชเทวี
01-ทุ่งพญาไท
11472โรงพยาบาลราชวิถี170332862166138379244
10
11-โรงพยาบาล นอก สป.สธ.
21003=กรมการแพทย์
10-กรุงเทพมหานคร
37-เขตราชเทวี
01-ทุ่งพญาไท
12250สถาบันมะเร็งแห่งชาติ43346283390846133
11
11-โรงพยาบาล นอก สป.สธ.
21003=กรมการแพทย์
10-กรุงเทพมหานคร
27-เขตบึงกุ่ม
03-คันนายาว
11470โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี8331023473701706150
12
10-ศูนย์วิชาการ
21003=กรมการแพทย์
12-นนทบุรี
01-เมืองนนทบุรี
02-ตลาดขวัญ
41150สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล4101900608
13
10-ศูนย์วิชาการ
21003=กรมการแพทย์
12-นนทบุรี
01-เมืองนนทบุรี
02-ตลาดขวัญ
41151กองคลัง กรมการแพทย์294900427
14
10-ศูนย์วิชาการ
21003=กรมการแพทย์
12-นนทบุรี
01-เมืองนนทบุรี
02-ตลาดขวัญ
41152กลุ่มตรวจสอบภายใน31800122
15
10-ศูนย์วิชาการ
21003=กรมการแพทย์
12-นนทบุรี
01-เมืองนนทบุรี
02-ตลาดขวัญ
41148สำนักกฎหมายการแพทย์40600105
16
10-ศูนย์วิชาการ
21003=กรมการแพทย์
12-นนทบุรี
01-เมืองนนทบุรี
02-ตลาดขวัญ
41146สำนักสารสนเทศการแพทย์129100223
17
10-ศูนย์วิชาการ
21003=กรมการแพทย์
12-นนทบุรี
01-เมืองนนทบุรี
02-ตลาดขวัญ
41143สำนักวิชาการแพทย์1511000268
18
10-ศูนย์วิชาการ
21003=กรมการแพทย์
12-นนทบุรี
01-เมืองนนทบุรี
02-ตลาดขวัญ
41149สำนักงานเลขานุการกรม211411102585
19
10-ศูนย์วิชาการ
21003=กรมการแพทย์
12-นนทบุรี
01-เมืองนนทบุรี
02-ตลาดขวัญ
41153กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร4050093
20
11-โรงพยาบาล นอก สป.สธ.
21003=กรมการแพทย์
12-นนทบุรี
01-เมืองนนทบุรี
02-ตลาดขวัญ
12256สถาบันโรคทรวงอก54347031667128823
21
10-ศูนย์วิชาการ
21003=กรมการแพทย์
12-นนทบุรี
01-เมืองนนทบุรี
02-ตลาดขวัญ
41156สำนักนิเทศระบบการแพทย์90600153
22
10-ศูนย์วิชาการ
21003=กรมการแพทย์
12-นนทบุรี
01-เมืองนนทบุรี
02-ตลาดขวัญ
41145สำนักยุทธศาสตร์การแพทย์214300285
23
10-ศูนย์วิชาการ
21003=กรมการแพทย์
12-นนทบุรี
01-เมืองนนทบุรี
02-ตลาดขวัญ
14186กรมการแพทย์6000060
24
10-ศูนย์วิชาการ
21003=กรมการแพทย์
12-นนทบุรี
01-เมืองนนทบุรี
02-ตลาดขวัญ
41144
สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์
240900335
25
11-โรงพยาบาล นอก สป.สธ.
21003=กรมการแพทย์
12-นนทบุรี
01-เมืองนนทบุรี
02-ตลาดขวัญ
12258
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
155561513103575
26
11-โรงพยาบาล นอก สป.สธ.
21003=กรมการแพทย์
13-ปทุมธานี
03-ธัญบุรี
05-บึงสนั่น
14923
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี
1051021113024924
27
11-โรงพยาบาล นอก สป.สธ.
21003=กรมการแพทย์
13-ปทุมธานี
03-ธัญบุรี
01-ประชาธิปัตย์
12262
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
2524123116043225
28
11-โรงพยาบาล นอก สป.สธ.
21003=กรมการแพทย์
16-ลพบุรี
01-เมืองลพบุรี
01-ทะเลชุบศร
14199โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี18729272812755112
29
11-โรงพยาบาล นอก สป.สธ.
21003=กรมการแพทย์
20-ชลบุรี
01-เมืองชลบุรี
16-เสม็ด
13760โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี 1463826123033322
30
11-โรงพยาบาล นอก สป.สธ.
21003=กรมการแพทย์
34-อุบลราชธานี
01-เมืองอุบลราชธานี
08-ขามใหญ่
14201โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี1833522282052229
31
11-โรงพยาบาล นอก สป.สธ.
21003=กรมการแพทย์
40-ขอนแก่น
01-เมืองขอนแก่น
14-ศิลา14196โรงพยาบาลธัญญรักษ์ขอนแก่น76102037014316
32
11-โรงพยาบาล นอก สป.สธ.
21003=กรมการแพทย์
41-อุดรธานี
01-เมืองอุดรธานี
21-หนองไผ่
23951โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี311291807913
33
11-โรงพยาบาล นอก สป.สธ.
21003=กรมการแพทย์
41-อุดรธานี
01-เมืองอุดรธานี
21-หนองไผ่
12276โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี141626196036943
34
11-โรงพยาบาล นอก สป.สธ.
21003=กรมการแพทย์
50-เชียงใหม่
07-แม่ริม
04-ขี้เหล็ก
13785
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
85171963018459
35
11-โรงพยาบาล นอก สป.สธ.
21003=กรมการแพทย์
50-เชียงใหม่
01-เมืองเชียงใหม่
08-สุเทพ
12281โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่1472820119031428
36
11-โรงพยาบาล นอก สป.สธ.
21003=กรมการแพทย์
52-ลำปาง03-เกาะคา05-ศาลา41374
โรงพยาบาลฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ลำปาง
2802140444
37
11-โรงพยาบาล นอก สป.สธ.
21003=กรมการแพทย์
52-ลำปาง
01-เมืองลำปาง
11-พิชัย
12283โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง 1653116136034827
38
11-โรงพยาบาล นอก สป.สธ.
21003=กรมการแพทย์
58-แม่ฮ่องสอน
01-เมืองแม่ฮ่องสอน
04-ปางหมู
14197
โรงพยาบาลธัญญรักษ์แม่ฮ่องสอน
49318907912
39
11-โรงพยาบาล นอก สป.สธ.
21003=กรมการแพทย์
73-นครปฐม
06-สามพราน
08-ไร่ขิง
11473
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)
2563026221053332
40
11-โรงพยาบาล นอก สป.สธ.
21003=กรมการแพทย์
84-สุราษฎร์ธานี
01-เมืองสุราษฎร์ธานี
04-ขุนทะเล
14203โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี11042598023717
41
11-โรงพยาบาล นอก สป.สธ.
21003=กรมการแพทย์
90-สงขลา
01-เมืองสงขลา
03-เกาะแต้ว
14194โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา77141520012615
42
11-โรงพยาบาล นอก สป.สธ.
21003=กรมการแพทย์
92-ตรัง
01-เมืองตรัง
05-บ้านควน
13755
โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง
463181708410
43
11-โรงพยาบาล นอก สป.สธ.
21003=กรมการแพทย์
94-ปัตตานี
01-เมืองปัตตานี
10-รูสะมิแล
14195โรงพยาบาลธัญญรักษ์ปัตตานี67224209524
44
13-ศูนย์บริการสาธารณสุข
21003=กรมการแพทย์
12-นนทบุรี
01-เมืองนนทบุรี
03-บางเขน
40866
สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ
230132038
45
13-ศูนย์บริการสาธารณสุข
21003=กรมการแพทย์
20-ชลบุรี
04-บางละมุง
06-ห้วยใหญ่
12442
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ
28314130589
46
13-ศูนย์บริการสาธารณสุข
21003=กรมการแพทย์
12-นนทบุรี
01-เมืองนนทบุรี
02-ตลาดขวัญ
12261สถาบันทันตกรรม5052080015518
47
13-ศูนย์บริการสาธารณสุข
21003=กรมการแพทย์
10-กรุงเทพมหานคร
37-เขตราชเทวี
01-ทุ่งพญาไท
12248สถาบันพยาธิวิทยา565162501027
48
49
ผู้รายงาน
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...