รายงานการรับสมัครนักเรียน-ม-1-ม-4-ปีการศึกษา-2561.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
แบบรายงานการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
2
วันที่เลขที่สมัครชื่อ-สกุลโรงเรียนเดิมอำเภอจังหวัดพื้นที่ขนาดเสื้อโปโลหมายเหตุ (เลขบัตรประจำตัวประชาชน)
3
คำนำหน้า
ใน
นอก
SML
XL
XXl
อื่นๆ
4
001
เด็กชาย
นาวิน วรรณโสภาบ้านสามัคคี
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
11-3703-01063-90-2
5
002
เด็กชาย
โชติพัฒน์ คงกระพันธ์
อนุบาลปทุมราชวงศา
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
11-3799-00312-01-1
6
003
เด็กหญิง
ปภาวรินทร์ พูลเพิ่ม
บ้้านสามัคคี
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
11-3799-00283-62-2
7
004
เด็กชาย
อนุวัฒน์ แสนประเสริฐ
บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
11-3799-00297-49-6
8
005
เด็กหญิง
พิมพกานต์ โล่ห์คำบ้านโนนสำราญ
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
11-4904-00154-29-8
9
006
เด็กหญิง
ธนภรณ์ พรมดวงบ้านสามัคคี
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
11-3799-00302-04-0
10
007
เด็กหญิง
ชินรัตน์ ทองคำพงษ์
บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
11-3799-00303-86-1
11
008
เด็กหญิง
นิภา สีเขียวอนุบาลปทุมราชวงศา
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
11-3799-00297-40-2
12
009
เด็กหญิง
อริสา หงษาอนุบาลปทุมราชวงศา
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
11-3799-00282-14-6
13
010
เด็กหญิง
ปราง ภาคแก้วบ้านคำย่านาง
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
11-3703-01065-17-4
14
011
เด็กหญิง
เนตรนภา ลาทาอนุบาลปทุมราชวงศา
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
11-3799-00297-65-8
15
012
เด็กชาย
วีระภัทร การะภักดี
บ้านหนองแสง
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
11-6011-01405-35-2
16
013
เด็กชาย
ปรินทร จารุจิตรสามแยกผดุงวิทย์
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
11-3799-00309-38-9
17
014
เด็กหญิง
สุภาวิณี ส่งศรี
บ้านหินกอง(บ้านนามน)
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
11-3799-00306-19-3
18
015
เด็กชาย
คมเดช พูลภาพ
สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
11-3703-01064-69-1
19
016
เด็กชาย
กิตติพัฒน์ คำลอยบ้านหนองแสง
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
11-3703-01064-28-3
20
017
เด็กชาย
ศิริศิษฏ์ เคียงวงค์
บ้านน้ำเกลี้ยง
กุดข้าวปุ้น
อุบลราชธานี
11-3484-00029-39-4
21
018
เด็กหญิง
เกษมสุข คงยิ่งบ้านห้วยงูเหลือม
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
11-3703-01064-38-1
22
019
เด็กหญิง
วิลาสินี ทองทิพย์บ้านโนนสำราญ
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
11-3703-01065-48-4
23
020
เด็กชาย
อนิรุต ทวีรัตน์บ้านไชยชนะ
กุดข้าวปุ้น
อุบลราชธานี
11-3499-01369-39-3
24
021
เด็กหญิง
ภานุชนาถ ศรีสุนนท์
สามแยกผดุงวิทย์
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
11-3799-00289-91-4
25
022
เด็กหญิง
อุลัยพร แว่นแคว้นบ้านสามัคคี
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
11-3799-00288-42-0
26
023
เด็กหญิง
กนกวรรณ สีแล็งอนุบาลปทุมราชวงศา
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
11-3703-01065-03-4
27
024
เด็กชาย
คิมหันต์ สีแล็งบ้านสามัคคี
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
11-3799-00309-59-1
28
025
เด็กหญิง
ธิติยา สอนพงษ์บ้านหนองไฮ
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
11-3799-00307-44-1
29
026
เด็กหญิง
อริสา ทองห่ออนุบาลปทุมราชวงศา
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
11-3799-00294-71-3
30
027
เด็กชาย
เอกรินทร์ คูณคำสามแยกผดุงวิทย์
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
11-3799-00302-77-5
31
028
เด็กชาย
อดิเทพ ทองเกลี้ยงบ้านคำย่านาง
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
11-3799-00297-14-3
32
029
เด็กชาย
เทิดศักดิ์ ดวงมณีบ้านคำย่านาง
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
11-3799-00292-31-1
33
030
เด็กหญิง
ชลดา นามโสภา
บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
11-3704-00058-03-6
34
031
เด็กหญิง
เนตรนภัส โคตรสมบัติ
อนุบาลปทุมราชวงศา
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
11-3198-00439-15-9
35
032
เด็กชาย
วัฒนา ปัญญาดีบ้านโคกพระวินัยดี
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
11-3799-00286-39-7
36
033
เด็กหญิง
จิรัชยา ก้อนสิน
บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
11-3703-01064-89-5
37
034
เด็กหญิง
จันจิรา สอนพงษ์
บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
11-3799-00310-97-2
38
035
เด็กหญิง
พรพิมล เหนือคูเมือง
บ้านโนนสำราญ
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
11-3703-01064-71-2
39
036
เด็กหญิง
มนัญชญา พูลเพิ่มบ้านคำย่านาง
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
11-3799-00290-83-1
40
037
เด็กชาย
จักรกรี สิ้นภัย
ชุมชนบ้านข้าวปุ้น(ศาสนานุเคราะห์)
กุดข้าวปุ้น
อุบลราชธานี
11-3485-00060-64-1
41
038
เด็กหญิง
มลิวัลย์ สาระสีบ้านนิคม
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
11-3492-00049-35-0
42
039
เด็กหญิง
ศิริวรรณ เหล่าหล้า
บ้านนิคม
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
11-3703-01064-76-3
43
040
เด็กชาย
ชลนที หอมวงศ์
สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
11-2097-02212-80-1
44
041
เด็กชาย
ฉัตรมงคล อ้นนาสาธันยธรณ์พิทยา2
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
11-3799-00283-96-5
45
042
เด็กหญิง
ชลธิดา กองหาโคตรธันยธรณ์พิทยา2
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
11-4099-03461-87-3
46
043
เด็กหญิง
วาสนา บุญศรีอนุบาลปทุมราชวงศา
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
11-3799-00283-68-1
47
044
เด็กหญิง
นฐิฏิญา ป้อมหินอนุบาลปทุมราชวงศา
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
11-3499-01384-36-8
48
045
เด็กชาย
นครินทร์ เถื่อนเจริญ
บ้านห้วยงูเหลือม
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
11-3799-00291-67-6
49
046
เด็กหญิง
ธิดารัตน์ สำราญหนองข่าป่าหวาย
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
11-3799-00291-00-5
50
047
เด็กหญิง
นิชานันท์ จันทาหนองข่าป่าหวาย
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
11-3799-00292-52-4
51
048
เด็กหญิง
ศศิภา พิมเสนหนองข่าป่าหวาย
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
11-3799-00301-59-1
52
049
เด็กหญิง
วนิดา ชาวระนองหนองข่าป่าหวาย
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
11-3799-00289-44-2
53
050
เด็กหญิง
เกรรณิการ์ ศรีภักดี
หนองข่าป่าหวาย
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
11-3703-01064-18-6
54
051
เด็กหญิง
กฤติยากรณ์ ตันเลิศ
บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
11-3799-00320-33-1
55
052
เด็กหญิง
บุษยา วันทาพงศ์
เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง
เมืองอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
11-3799-00296-02-3
56
053
เด็กชาย
เจษฎา บุญจันทร์บ้านคำโพน
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
11-3799-00288-01-2
57
054
เด็กหญิง
สุารภี ศรีคำบ้านไชยชนะ
กุดข้าวปุ้น
อุบลราชธานี
11-3484-00029-91-2
58
055
เด็กหญิง
กัญญานี ยุบลศิริอนุบาลปทุมราชวงศา
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
11-3484-00029-43-2
59
056
เด็กหญิง
วรพิชชา ตระทองธันยธรณ์พิทยา2
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
11-3799-00301-08-6
60
057
เด็กชาย
อภิรักษ์ ถานันดรบ้านโสกใหญ่
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
11-3799-00305-24-3
61
058
เด็กหญิง
สุพัฒตรา สาระดำบ้านโสกใหญ่
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
11-3703-01064-35-6
62
059
เด็กหญิง
ธนพร แก้วคำบ้านห้วยงูเหลือม
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
11-3703-01064-02-0
63
060
เด็กชาย
ฉััตรชัย อุทิตสารบ้านโสกใหญ่
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
11-3799-00297-33-0
64
061
เด็กชาย
จัักรพงศ์ แว่นแคว้น
บ้านสามัคคี
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
11-3799-00286-90-7
65
062
เด็กชาย
จักรพันธ์ แว่นแคว้น
บ้านสามัคคี
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
11-3799-00286-89-3
66
063
เด็กหญิง
ขวัญจิรา พึ่งหนูบ้านห้วยงูเหลือม
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
11-3799-00298-64-6
67
064
เด็กหญิง
สุภิญญา สุโพธิ์บ้านห้วยงูเหลือม
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
11-3703-01063-96-1
68
065
เด็กชาย
อัมรินทร์ รักไทยสามแยกผดุงวิทย์
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
11-3703-01065-02-6
69
066
เด็กหญิง
วิศรุตา วงศรี
บ้านหินกอง(บ้านนามน)
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
11-1396-00340-21-5
70
067
เด็กหญิง
ปนัดดา ป้อมหิน
บ้านหินกอง(บ้านนามน)
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
11-3703-01063-70-8
71
068
เด็กหญิง
สุภาวดี พลเทพ
บ้านหินกอง(บ้านนามน)
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
11-3703-01064-26-7
72
069
เด็กหญิง
สุภัสสรา มุทาพร
ตำรวจตระเวรชายแดนบ้านห้วยฆ้อง
ชานุมาน
อำนาจเจริญ
11-3797-00028-36-0
73
070
เด็กหญิง
วิชุดา อัปกาญจน์
ตำรวจตระเวรชายแดนบ้านห้วยฆ้อง
ชานุมาน
อำนาจเจริญ
11-3797-00028-11-4
74
071
เด็กหญิง
หยกผกา มัทนัง
ตำรวจตระเวรชายแดนบ้านห้วยฆ้อง
ชานุมาน
อำนาจเจริญ
11-3797-00027-53-3
75
072
เด็กชาย
ธีรนันท์ ต้นโพธิ์
บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
11-3799-00281-36-1
76
073
เด็กหญิง
อนุสรา ค่าแพง
สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
11-3799-00283-24-0
77
074
เด็กชาย
ธัชพล มุทาพรบ้านโนนงาม
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
11-3799-00288-37-3
78
075
เด็กหญิง
ศุภรัตน์ ศุงสุดบ้านหนองไฮ
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
11-3799-00288-95-1
79
076
เด็กหญิง
สัณห์สินี ศรชัย
เหล่่าพรวนป่ากุงโนนสว่าง
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
11-1007-03699-78-1
80
077
เด็กหญิง
ณัฐนิชา บุตตะคาม
ตำรวจตระเวรชายแดนบ้านห้วยฆ้อง
ชานุมาน
อำนาจเจริญ
11-3797-00028-31-9
81
078
เด็กหญิง
พิชชา หาวงศ์บ้านโนนงาม
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
11-3799-00310-94-8
82
079
เด็กหญิง
สุทธิดา ธรรมรักษ์บ้านสามัคคี
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
11-3799-00290-48-3
83
080
เด็กชาย
พิชัยภูษิต ค่าแพงบ้านโคกพระวินัยดี
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
11-3799-00304-97-2
84
081
เด็กชาย
ภานุเดช เจวรัมย์บ้านโคกพระวินัยดี
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
11-3799-00294-85-3
85
082
เด็กชาย
ธีรเดช ยิ่งยงอนุบาลปทุมราชวงศา
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
11-3799-00300-07-1
86
083
เด็กหญิง
อริิสรา วัฒยุ
บ้านแก้งลิงโคกสว่าง
กุดข้าวปุ้น
อุบลราชธานี
11-1199-02272-48-4
87
084
เด็กชาย
นันทพงษ์ ตงธิ
บ้านแก้งลิงโคกสว่าง
กุดข้าวปุ้น
อุบลราชธานี
11-3499-01377-15-9
88
085
เด็กชาย
เจษฎา นาบ้านบ้านโคกพระวินัยดี
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
11-3799-00310-69-7
89
086
เด็กหญิง
ธฤษิดา ดอนสิโยเพ็ชร
บ้านหนองแสง
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
11-3799-00305-59-6
90
087
เด็กชาย
ภาสกร สุทาศิริ
สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
11-3799-00286-30-3
91
088
เด็กชาย
ศรายุทธ วันทอง
สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
11-3799-00287-67-9
92
089
เด็กหญิง
ภัทรลดา วงษ์ศรีบ้านหนองแมงดาชานุมาน
อำนาจเจริญ
11-3396-00115-26-1
93
090
เด็กหญิง
นพรัตน์ คุณแรงบ้านสงยางตากล้า
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
11-3799-00291-02-1
94
091
เด็กชาย
กล้าณรงค์ ราสุเร
สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
11-4390-00033-66-1
95
092
เด็กชาย
นัฐวุฒิ วรรณทาปบ้านโสกใหญ่
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
11-3799-00299-46-4
96
093
เด็กชาย
นัทธพงศ์ หาญจิตรธันยธรณ์พิทยา2
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
11-3799-00295-15-9
97
094
เด็กหญิง
เปมิกา จันทาบ้านห้วยงูเหลือม
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
11-1037-04007-84-3
98
095
เด็กชาย
สวัสดิ์ ปาระเคน
บ้านแก้้งลิงโคกสว่าง
กุุดข้าวปุ้น
อุบลราชธานี
11-3484-00030-46-5
99
096
เด็กหญิง
จรรญา ศรีสุวงศ์บ้านโนนงาม
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
11-3799-00309-26-5
100
097
เด็กหญิิง
กัญญาณัฐ จันทร์แรม
บ้านตาด
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
11-3799-00303-43-7
Loading...
Main menu