กรรมการบริหารศูนย์วัดผลประเมินผลและวิจัยการศึกษา
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACAD
1
Timestampสังกัดโรงเรียนสหวิทยาเขต
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อนามสกุลตำแหน่งวุฒิการศึกษา/วิชาเอกหัวหน้างานหน้าที่รับผิดชอบ
หมายเลขมือถือ
id linefacebook
2
6/23/2016 14:27:43สุรวิทยาคาร
สหวิทยาเขต 1
นางลักขณาคุณมาศครู คศ.2ค.บ.คณิตศาสตร์หัวหน้างานวัดผลโรงเรียน864681448nanakoonmasลักขณา คุณมาศ
3
6/24/2016 11:57:57สุรวิทยาคาร
สหวิทยาเขต 1
นายสัมฤทธิ์เสาทองครู คศ.3ปริญญาโท/หลักสูตรและการสอน
หัวหน้างานวัดผลและงานวิจัยของโรงเรียน
817259852
สัมฤทธิ์ เสาทอง
sumrit.soutong@gmail.com
4
6/25/2016 11:24:58ศรีรามประชาสรรค์
สหวิทยาเขต 1
นางสาว
ชนกพร
เทียนสิงห์ชัย
ครูผู้ช่วยปริญญาตรี (วท.บ.) / สัตวศาสตร์หัวหน้างานวัดผลโรงเรียน874263491pairry1985pairry thian
5
6/25/2016 11:25:18
รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
สหวิทยาเขต 1
นางมวลมาศ
แก้วขวัญข้า
ครู คศ.3ค.บ.ภาษาอังกฤษหัวหน้างานวัดผลโรงเรียน853065214853065214มวลมาศ แก้วขวัญข้า
6
6/25/2016 12:26:22นาบัววิทยา
สหวิทยาเขต 1
นางสาว
ศิริรัตน์
ล้อไปครู คศ.2ศศ.บ ภาษาอังกฤษหัวหน้างานวัดผลโรงเรียน810727520- Sirirat Lorpai
7
6/25/2016 12:32:23นาบัววิทยา
สหวิทยาเขต 1
นาย สุขคุมลอยประโคนครู คศ.3ป.โท หลักสูตรและการสอน
หัวหน้างานวิจัยการศึกษาของโรงเรียน
934655670-Sukhoom Loyprakhon
8
6/25/2016 12:36:10นาบัววิทยา
สหวิทยาเขต 1
นางสาว
อาภาภรณ์สุขสมานครู คศ.1คบ. ฟิสิกส์หัวหน้างานวัดผลโรงเรียน929489478-Arpaporn Suksamarn
9
6/28/2016 9:17:14เทนมีย์มิตรประชา
สหวิทยาเขต 1
นายสำรวยพันธ์เพ็งครู คศ.3
ปริญญโท/วิจัยและประเมินผลการศึกษา
หัวหน้างานวิจัยการศึกษาของโรงเรียน
813534044813534044Sumruay_pp@hotmail.com
10
6/28/2016 9:19:22เทนมีย์มิตรประชา
สหวิทยาเขต 1
นางไตรสรณ์สาลีครู คศ.3ปริญญาตรี/คณิตศาสตร์หัวหน้างานวัดผลโรงเรียน872434610872434610สมหญิง
11
6/25/2016 11:25:25สุรินทร์ภักดี
สหวิทยาเขต 2
นางสาว
บานเย็นสิงห์คูณครู คศ.2ป.โท/คณิตศาสตรศึกษา
หัวหน้างานวัดผลและงานวิจัยของโรงเรียน
823719900823719900banyen.singkoon
12
6/25/2016 11:25:46
โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม
สหวิทยาเขต 2
นางสาว
จุฬาสุภิมารสครู คศ.1คณิตศาสตร์หัวหน้างานวัดผลโรงเรียน833720263833720263chula dow
13
6/25/2016 11:26:39โชคเพชรพิทยา
สหวิทยาเขต 2
นาง
กัญญาพัชร
ชาญศรีครู คศ.2ป.โท/เคมีหัวหน้างานวัดผลโรงเรียน852812944kik..kokkanyapat
14
6/25/2016 11:31:15พญารามวิทยา
สหวิทยาเขต 2
นาย
ชูเกียรติ
เพิ่มพรครูผู้ช่วยศศ.บหัวหน้างานวัดผลโรงเรียน899671529Oporator289ปฏฤษฎาพร เพิ่มพร
15
6/28/2016 11:06:20โรงเรียนนาดีวิทยา
สหวิทยาเขต 2
นางสาว
เกศินี จงยาวครู คศ.2ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไปหัวหน้างานวัดผลโรงเรียน086-2600386jangasineejgasinee@hotmail.com
16
6/25/2016 11:23:39สินรินทร์วิทยา
สหวิทยาเขต 3
นางสาว
จันทนาเหมาะทองครู คศ.2ค.บ.ภาษาอังกฤษหัวหน้างานวัดผลโรงเรียน811857769
chanthana_naka
Somboonthida Morthong
17
6/25/2016 11:23:40หนองสนิทวิทยา
สหวิทยาเขต 3
นางสาว
วณิชชาบุญมาครู คศ.3วท.บ/ฟิสิกส์หัวหน้างานวัดผลโรงเรียน8379287901179wanitchaวณิชชา บุญมา
18
6/25/2016 11:23:54สินรินทร์วิทยา
สหวิทยาเขต 3
นางสาว
จันทนาเหมาะทองครู คศ.2ค.บ.ภาษาอังกฤษหัวหน้างานวัดผลโรงเรียน811857769
chanthana_naka
Somboonthida Morthong
19
6/25/2016 11:23:54หนองสนิทวิทยา
สหวิทยาเขต 3
นางสาว
วณิชชาบุญมาครู คศ.3วท.บ/ฟิสิกส์หัวหน้างานวัดผลโรงเรียน8379287901179wanitchaวณิชชา บุญมา
20
6/25/2016 11:24:02หนองสนิทวิทยา
สหวิทยาเขต 3
นางสาว
วณิชชาบุญมาครู คศ.3วท.บ/ฟิสิกส์หัวหน้างานวัดผลโรงเรียน8379287901179wanitchaวณิชชา บุญมา
21
6/25/2016 11:39:13เมืองลีงวิทยา
สหวิทยาเขต 3
นางแก้วมณีสุขจิตครู คศ.2ป.ตรี/เคมีหัวหน้างานวัดผลโรงเรียน956209649956209648Kaewmane49@gmail.com
22
6/25/2016 11:44:14บุแกรงวิทยาคม
สหวิทยาเขต 3
นางสาว
เพลินพิศไกรเพชรครู คศ.3คณิตศาสตร์หัวหน้างานวัดผลโรงเรียน956128124 ploenpit2521Ploenpit Khraipet
23
6/27/2016 10:58:39จอมพระประชาสรรค์
สหวิทยาเขต 3
นางสาว
นิลาวัลย์
เพิ่มผลครู คศ.1ศษ.บ. (คณิตศาสตรศึกษา)หัวหน้างานวัดผลโรงเรียน084-4791467nilawan30Nilawan Permpon
24
6/25/2016 11:22:29ศีขรภูมิพิสัย
สหวิทยาเขต 4
นางนฤมลธรหาญครู คศ.1วทบ. สถิติประยุกต์หัวหน้างานวัดผลโรงเรียน812661286jackmathstat
Jack Narumone Kongkarn Thorhan
25
6/25/2016 11:22:33
โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
สหวิทยาเขต 4
นายปรเมศร
พุ่มจันทร์
ครู คศ.2คณิตศาสตร์หัวหน้างานวัดผลโรงเรียน813908802813908802mathubon
26
6/25/2016 11:25:43
โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
สหวิทยาเขต 4
นาย
ชัยสิทธิ์
คุณสวัสดิ์
ครู คศ.2คณิตศาสตร์
หัวหน้างานวิจัยการศึกษาของโรงเรียน
996615773--
27
6/26/2016 23:30:23แตลศิริวิทยา
สหวิทยาเขต 4
นายภูษิต ผาสุกครู คศ.3
ค.ด. หลักสูตรและการเรียนการสอน
หัวหน้างานวิจัยการศึกษาของโรงเรียน
862632277pusitดร.ภู
28
6/27/2016 8:50:54ยางวิทยาคาร
สหวิทยาเขต 4
นางสาว
สรินญาพิมพ์ทองครูผู้ช่วยศศ.บ.ภาษาอังกฤษหัวหน้างานวัดผลโรงเรียน995370960995370960สรินญา พิมพ์ทอง
29
6/28/2016 8:24:01หนองแวงวิทยาคม
สหวิทยาเขต 4
นางสาว
อรศิริ
เจือจันทร์
ครู คศ.2คม. หลักสูตรและการสอนหัวหน้างานวัดผลโรงเรียน821252925821252925ch ornorn
30
6/28/2016 8:24:23หนองแวงวิทยาคม
สหวิทยาเขต 4
นางสาว
อรศิริ
เจือจันทร์
ครู คศ.2คม. หลักสูตรและการสอนหัวหน้างานวัดผลโรงเรียน821252925821252925ch ornorn
31
6/28/2016 9:34:16มัธยมจารพัตวิทยา
สหวิทยาเขต 4
นางสาว
อรสุรางศ์
ถือกล้าครูผู้ช่วยภาษาอังกฤษหัวหน้างานวัดผลโรงเรียน823673137mmd.lywww.facebook.com/Zhernx
32
6/28/2016 10:23:29หนองแวงวิทยาคม
สหวิทยาเขต 4
นายอนุรักษ์
พูนสวัสดิ์
พนักงานราชการ
ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษาหัวหน้างานวัดผลโรงเรียน813602046813602046อนุรักษ์ พูนสวัสดิ์
33
6/28/2016 10:26:33หนองแวงวิทยาคม
สหวิทยาเขต 4
นายธงชัยบุญพักครู คศ.2ว.ท.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา
หัวหน้างานวิจัยการศึกษาของโรงเรียน
986708849TCBKr'ThongBrave
34
6/25/2016 11:30:49
โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม
สหวิทยาเขต 5
นางสาว
พิญโยหล่าคำสอน
พนักงานราชการ
ค.บ.
หัวหน้างานวัดผลและงานวิจัยของโรงเรียน
810646328810646328phinyo.2518@gmail.com
35
6/27/2016 9:06:12ศรีปทุมพิทยาคม
สหวิทยาเขต 5
นางสาว
อุษาคงทนครู คศ.3วัดผลการศึกษาหัวหน้างานวัดผลโรงเรียน611168491611168491-
36
6/28/2016 9:48:41ทุ่งกุลาพิทยาคม
สหวิทยาเขต 5
นาง
หยาดพิรุณ
สระแก้วครู คศ.1ศศ.บ.ภาษาอังกฤษหัวหน้างานวัดผลโรงเรียน862189304joyly0912yadpiroon panpradab
37
6/28/2016 10:05:23พรมเทพพิทยาคม
สหวิทยาเขต 5
นาย
ทวีทรัพย์
สระแก้วครู คศ.2วท.บ.เคมีหัวหน้างานวัดผลโรงเรียน849609652taweesub2523taweesub srakaew
38
6/25/2016 11:25:25โนนเทพ
สหวิทยาเขต 6
นางสุพรรณีชัยสารครู คศ.1ศศ.บ. ภาษาอังกฤษหัวหน้างานวัดผลโรงเรียน918299343su.boonmee19Supannee Boonmee
39
6/25/2016 11:29:10เบิดพิทยาสรรค์
สหวิทยาเขต 6
นางสุวรรณาประคองใจครู คศ.3ค.บ./การวัดผลการศึกษาหัวหน้างานวัดผลโรงเรียน930253952suwanna.pksuwanna tp
40
6/25/2016 11:38:50นารายณ์คำผงวิทยา
สหวิทยาเขต 6
นายณัฐพลแสงทวีครู คศ.3วท.ม. / วิทยาศาสตร์ศึกษาหัวหน้างานวัดผลโรงเรียน885921613
sc09snatthapon
ณัฐพล แสงทวี
41
6/25/2016 12:59:37แกศึกษาพัฒนา
สหวิทยาเขต 6
นาง
สร้อยเพชร
วุฒิงามครู คศ.2ป.โท หลักสูตรและการสอนหัวหน้างานวัดผลโรงเรียน872603523 Soyphet1976 สร้อยเพชร วุฒิงาม
42
6/27/2016 17:54:43หนองขุนศรีวิทยา
สหวิทยาเขต 6
นายธีรพงศ์ คงทนครูผู้ช่วยค.บ. คณิตศาสตร์หัวหน้างานวัดผลโรงเรียน627271445keng6633เก่ง คงทน
43
6/28/2016 8:51:54รัตนบุรี
สหวิทยาเขต 6
นายสุพจน์ เค้ากล้าครู คศ.3
ภาษาอังกฤษ/การวัดและประเมินผล
หัวหน้างานวัดผลโรงเรียน909494694STOUboysupot1959@hotmail.com
44
6/28/2016 8:52:32รัตนบุรี
สหวิทยาเขต 6
นายสุพจน์ เค้ากล้าครู คศ.3
ภาษาอังกฤษ/การวัดและประเมินผล
หัวหน้างานวัดผลโรงเรียน909494694STOUboysupot1959@hotmail.com
45
6/25/2016 11:28:38พนมดงรักวิทยา
สหวิทยาเขต 7
นายพรชัยสุขแสวงครูผู้ช่วยปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์หัวหน้างานวัดผลโรงเรียน844562751844562751pornchai suksawang
46
6/25/2016 11:44:43ตานีวิทยา
สหวิทยาเขต 7
นางสาว
วรรณากมุติราครู คศ.2กศม/คณิตศาสตร์หัวหน้างานวัดผลโรงเรียน086-0355936860355936kadam_06@hotmail.com
47
6/25/2016 13:20:32โคกยางวิทยา
สหวิทยาเขต 7
นางสาว
สุกานดาขันธ์เดชครู คศ.1คบ.ภาษาอังกฤษหัวหน้างานวัดผลโรงเรียน898427882supparadasupparada kondee
48
6/27/2016 10:44:18แนงมุดวิทยา
สหวิทยาเขต 7
นางสาว
ภารุจีร์บุญหลงครูผู้ช่วยวท.บ.หัวหน้างานวัดผลโรงเรียน883439554parujee1125Parujee boonlong
49
6/28/2016 10:26:34ทุ่งมนวิทยาคาร
สหวิทยาเขต 7
นาง
อัจฉราวดี
บุญแสนครูผู้ช่วยปริญญาตรีหัวหน้างานวัดผลโรงเรียน818189346818189346อัจฉราวดี บุญแสน
50
6/25/2016 11:25:14ศรีณรงค์พิทยาลัย
สหวิทยาเขต 8
นางสาว
อรพรรณ์ทองหล่อครูผู้ช่วย
ศึกษาศาสตร์บัณฑิต เอกคณิศาสตร์
หัวหน้างานวัดผลโรงเรียน850762806-aor orapan
51
6/25/2016 11:28:15เทพอุดมวิทยา
สหวิทยาเขต 8
นาย
เกียรติภูมิ
ทองลางครูผู้ช่วยศศบ./รัฐประศาสนศาสตร์
หัวหน้างานวัดผลและงานวิจัยของโรงเรียน
853054050MetmeenFacebook/keartipom thonglang
52
6/25/2016 11:29:36สังขะ
สหวิทยาเขต 8
นาย
สุริเยศวร์
พิศิลป์ครู คศ.2ค.บ.คณิตศาสตร์หัวหน้างานวัดผลโรงเรียน854943852suriyedSuriyed Pisilp
53
6/25/2016 12:19:27ขนาดมอญพิทยาคม
สหวิทยาเขต 8
นายสงัดจันทร์พลีครู คศ.2
ค.บ.จิตวิทยาและการแนะแนว-คณิตศาสตร์
หัวหน้างานวัดผลโรงเรียน087-9705863
sangudchanplee
สงัด จันทร์พลี
54
6/25/2016 12:55:10
ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
สหวิทยาเขต 8
นางสาว
วรรณาชาวสวนครู คศ.1ภาษาไทยหัวหน้างานวัดผลโรงเรียน622202118wannachaw32วรรณา ชาวสวน
55
6/28/2016 8:14:06มัธยมทับทิมสยาม 04
สหวิทยาเขต 8
นายวิรัตน์สีตะแกะครูผู้ช่วยภาษาอังกฤษหัวหน้างานวัดผลโรงเรียน623485710623485710wirat courtous
56
6/28/2016 11:25:44บัวเชดวิทยา
สหวิทยาเขต 8
นายสัญญานาคเจือครู คศ.2ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไปหัวหน้างานวัดผลโรงเรียน819765113819765113Sanya Nakjua
57
6/28/2016 12:19:27
โรงเรียนท่าสว่างวิทยา
สหวิทยาเขต 2
นางสาว
นัทธมนวัฒนธรรมครู คศ.2ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษาหัวหน้างานวัดผลโรงเรียน093-5189642-nuttamon wattanatam
58
6/28/2016 13:51:30วีรวัฒน์โยธิน
สหวิทยาเขต 1
นางสมใจบุญโตครู คศ.3กศ.บ วิทย์-เคมีหัวหน้างานวัดผลโรงเรียน862498572SomjaiSomjai
59
6/28/2016 14:29:34ไทรแก้ววิทยา
สหวิทยาเขต 7
นายอนุชาดีพาชูครู คศ.1สถิติประยุกต์หัวหน้างานวัดผลโรงเรียน818763480
่้hanuman1981
สาวก เอ็มที
60
6/28/2016 15:29:53ตั้งใจวิทยาคม
สหวิทยาเขต 2
นางสาว
แขไขสิงคเสลิตครู คศ.2กศ.ม./บริหารการศึกษาหัวหน้างานวัดผลโรงเรียน934846483934846483แขไข สิงคเสลิต
61
6/28/2016 15:32:43ตั้งใจวิทยาคม
สหวิทยาเขต 2
นางสาว
แขไขสิงคเสลิตครู คศ.2ป.โท/บริหารหัวหน้างานวัดผลโรงเรียน934846483934846483แขไข สิงคเสลิต
62
6/28/2016 15:55:23จอมพระประชาสรรค์
สหวิทยาเขต 3
นายสุพิชาเสริมศิริครู คศ.3การวัดผลการศึกษาหัวหน้างานวัดผลโรงเรียน844112275--
63
6/28/2016 15:59:01จอมพระประชาสรรค์
สหวิทยาเขต 3
นางสุพิชาเสริมศิริครู คศ.3การวัดผลการศึกษาหัวหน้างานวัดผลโรงเรียน844112275..
64
6/28/2016 17:01:16มหิธรวิทยา
สหวิทยาเขต 1
นางมลิวัลย์บุญเย็นครู คศ.2กศ.ม./การบริหารการศึกษาหัวหน้างานวัดผลโรงเรียน850451946mali-amyมลิวัลย์ บุญเย็น
65
6/28/2016 17:18:11ธาตุศรีนคร
สหวิทยาเขต 6
นางกรรญาสีดาพาลีครู คศ.3คบ. ภาษาอังกษหัวหน้างานวัดผลโรงเรียน870908480Ya7654321Kenya seedapalee
66
6/28/2016 17:18:25ธาตุศรีนคร
สหวิทยาเขต 6
นางกรรญาสีดาพาลีครู คศ.3คบ. ภาษาอังกษหัวหน้างานวัดผลโรงเรียน870908480Ya7654321Kenya seedapalee
67
6/29/2016 8:22:12กุดไผทประชาสรรค์
สหวิทยาเขต 4
นางพรรณีคำงามครู คศ.3คบ./วัดผลการศึกษาหัวหน้างานวัดผลโรงเรียน
09-8116-4229
09-8116-4229pampam.kam@gmail.com
68
6/29/2016 10:07:59เชื้อเพลิงวิทยา
สหวิทยาเขต 7
นางอาณัชยาจินดาศรีครู คศ.3คม. / หลักสูตรและการสอนหัวหน้างานวัดผลโรงเรียน807278593807278593Arnutchaya
69
6/29/2016 10:55:39ลานทรายพิทยาคม
สหวิทยาเขต 5
นางสาว
อุดมบุดศรีครูผู้ช่วยวท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์หัวหน้างานวัดผลโรงเรียน856575439856575439keemaos@hotmail.com
70
6/29/2016 10:55:51ลานทรายพิทยาคม
สหวิทยาเขต 5
นางสาว
อุดมบุดศรีครูผู้ช่วยวท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์หัวหน้างานวัดผลโรงเรียน856575439856575439keemaos@hotmail.com
71
6/29/2016 16:57:07โรงเรียนพนาสนวิทยา
สหวิทยาเขต 1
นายชาตรีสร้อยดอกครู คศ.1ครุศาสตรบัณฑิต/คณิตศาสตร์พหัวหน้างานวัดผลโรงเรียน918289993richard_soidokEdward Richard Soidok
72
6/30/2016 9:12:44วีรวัฒน์โยธิน
สหวิทยาเขต 1
นาย
นายวรเชษฐ์
บุญยงครู คศ.3วท.ม การสอนฟิสิกส์
หัวหน้างานวิจัยการศึกษาของโรงเรียน
918304969918304969Worrachet Boonyong
73
6/30/2016 9:12:58วีรวัฒน์โยธิน
สหวิทยาเขต 1
นาย
นายวรเชษฐ์
บุญยงครู คศ.3วท.ม การสอนฟิสิกส์
หัวหน้างานวิจัยการศึกษาของโรงเรียน
918304969918304969Worrachet Boonyong
74
6/30/2016 13:04:32สพม.33
สหวิทยาเขต 5
นายธนิต
เยี่ยมรัมย์
ครู คศ.1วิทยาการคอมพิวเตอร์หัวหน้างานวัดผลโรงเรียน982308626982308626ThaNit YiamRam
75
6/30/2016 14:25:25กาบเชิงวิทยา
สหวิทยาเขต 7
นางศิรินภา ช่างการครู คศ.2ปริญญาโท/บริหารการศึกษาหัวหน้างานวัดผลโรงเรียน895790228ืsirinaphanengnengsirinapha
76
7/1/2016 16:12:41ทับโพธิ์พัฒนวิทย์
สหวิทยาเขต 6
นาย
นายปิยะวัฒน์
ศรีไสวผู้อำนวยการปริญญาโทหัวหน้างานวัดผลโรงเรียน8493637588493637580
77
7/1/2016 16:23:34ทับโพธิ์พัฒนวิทย์
สหวิทยาเขต 6
นาย
, ธนวิชญ์
แสงรามครู คศ.2ฟิสิกส์หัวหน้างานวัดผลโรงเรียน980976558980976558ธนวิชญ์
78
7/1/2016 16:23:54ทับโพธิ์พัฒนวิทย์
สหวิทยาเขต 6
นาย
, ธนวิชญ์
แสงรามครู คศ.2ฟิสิกส์หัวหน้างานวัดผลโรงเรียน980976558980976558ธนวิชญ์
79
7/1/2016 16:24:11ทับโพธิ์พัฒนวิทย์
สหวิทยาเขต 6
นาย
, ธนวิชญ์
แสงรามครู คศ.2ฟิสิกส์หัวหน้างานวัดผลโรงเรียน980976558980976558ธนวิชญ์
80
7/1/2016 16:24:24ทับโพธิ์พัฒนวิทย์
สหวิทยาเขต 6
นาย
, ธนวิชญ์
แสงรามครู คศ.2ฟิสิกส์หัวหน้างานวัดผลโรงเรียน980976558980976558ธนวิชญ์
81
7/1/2016 16:24:35ทับโพธิ์พัฒนวิทย์
สหวิทยาเขต 6
นาย
, ธนวิชญ์
แสงรามครู คศ.2ฟิสิกส์หัวหน้างานวัดผลโรงเรียน980976558980976558ธนวิชญ์
82
7/1/2016 16:24:54ทับโพธิ์พัฒนวิทย์
สหวิทยาเขต 6
นาย
, ธนวิชญ์
แสงรามครู คศ.2ฟิสิกส์หัวหน้างานวัดผลโรงเรียน980976558980976558ธนวิชญ์
83
7/1/2016 16:31:46ทับโพธิ์พัฒนวิทย์
สหวิทยาเขต 6
นายพรพนมสานุสันต์ครู คศ.2ภาษาไทย
หัวหน้างานวัดผลและงานวิจัยของโรงเรียน
931420687931420687พรพนมสานุสันต์
84
7/1/2016 16:38:42ทับโพธิ์พัฒนวิทย์
สหวิทยาเขต 6
นางโฉมยงพรมโสครู คศ.3วัดผลและบริหาร
หัวหน้างานวิจัยการศึกษาของโรงเรียน
898459931898459931
Chomyong.konngam@gmail.com
85
7/12/2016 20:23:56ปราสาทเบงวิทยา
สหวิทยาเขต 7
นางไพลินจุไรครู คศ.1ปริญญาโท คณิตศาสตรศึกษา
หัวหน้างานวัดผลและงานวิจัยของโรงเรียน
868670756pailin2529pailin kru-math
86
7/14/2016 9:48:24สุรพินท์พิทยา
สหวิทยาเขต 2
นางจิรานุช นาคีสังข์ครู คศ.3คบ.วัดผลการศึกษาหัวหน้างานวัดผลโรงเรียน095-6025272sirikorn18chiranuch171@gmail.com
87
7/15/2016 18:45:14มหิธรวิทยา
สหวิทยาเขต 1
นาง
นารีรัตน์
สุระสังข์ครู คศ.2ศษ.บ/วัดผลการศึกษาหัวหน้างานวัดผลโรงเรียน934987865934987865nareerut2478
88
7/15/2016 18:49:38มหิธรวิทยา
สหวิทยาเขต 1
นายนิเวชเหมือนนึกครู คศ.3คบ./วัดผลชีววิทยาเจ้าหน้าที่งาน GPA/PR894265299894265299นิเวช
89
7/29/2016 9:13:08ปราสาทเบงวิทยา
สหวิทยาเขต 7
นางไพลินจุไรครู คศ.1ปริญญาโท คณิตศาสตรศึกษา
หัวหน้างานวัดผลโรงเรียน, หัวหน้างานวิจัยการศึกษาของโรงเรียน
868670756pailin2529pailinsa_24@hotmail.com
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...