รายชื่อ 1 วัด 1โรงพยาบาล /โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 2562
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCD
1
แบบรายงานการดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์
2
รายชื่อ 1 วัด 1โรงพยาบาล /โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
3
เขตสุขภาพที่10
4
**********************************
5
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
6
ที่วัด-ที่ตั้งโรงพยาบาล
หมายเหตุ
7
1วัดกลาง ม.6 บ้านภูมิ ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ10930 ศสม.ห้วยเหนือ
8
2วัดโคกโพน บ้านโคกโพน ตำบลกันทรารมย์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ03348 รพ.สต.โคกโพน
9
3วัดตะเคียนบังอีง* บ้านศรีสะอาด ม.6 ตำบลศรีสะอาด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ03349 รพ.สต.ตะเคียนบังอีง
10
4วัดตาสุต บ้านตาสุด ตำบลจะกง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ03350 รพ.สต.จะกง
11
5วัดบ้านใจดี* บ้านใจดีเหนือ ม.10 ตำบลใจดี อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ03351 รพ.สต.ใจดี
12
6วัดกันจาน หมู่ที่1 ตำบลดองกำเม็ด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ03352 รพ.สต.กันจาน
13
7วัดอาวอย ม.2 ตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ03353 รพ.สต.อาวอย
14
8วัดหนองคล้า* บ้านหนองคล้า ม.3 ตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ03354 รพ.สต.หนองคล้า
15
9วัดขนุน ขนุน ม.8 ตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ03355 รพ.สต.ขนุน
16
10วัดปรือใหญ่ บ้านปรือใหญ่ ม.1 ตำบลปรือใหญ่่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ03356 รพ.สต.ปรือใหญ่
17
11วัดปรือคัน บ้านปรือคันตะวันตก ม.7 ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ03357 รพ.สต.ปรือคันตะวันออก
18
12วัดถ้ำสระพงษ์* บ้้านนาจะเรีย ม.13 ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ03358 รพ.สต.ทับทิมสยาม 06
19
13วัดสำโรงสูง บ้านสำโรงสูง ม.3 ตำบลสะเดาใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ03359 รพ.สต.หนองลุง
20
14วัดบ้านแขว บ้านแขว ม.3 ตำบลห้วยใต้ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ03360 รพ.สต.สมบูรณ์
21
15วัดหัวเสือ* บ้านหัวเสือ ม.1 ตำบลหัวเสือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ03361 รพ.สต.หัวเสือ
22
16วัดตะเคียน บ้านตะเคียนช่างเหล็กม.1 ตำบลตะเคียน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ03362 รพ.สต.ตะเคียนช่างเหล็ก
23
17วัดค่ายนิคม บ้านนิิคมเขต 8 ม.3 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ03363 รพ.สต.กวางขาว
24
18วัดตาอุด* บ้านตาอุด ม.1 ตำบลตาอุด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ03364 รพ.สต.คลองกลาง
25
19วัดโคกเพชร* บ้านโคกเพชร ม.1 ตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ03365 รพ.สต.โคกเพชร
26
20วัดจัันทราปราสาท* บ้านมะขาม ม.2 ตำบลปราสาท อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ03366 รพ.สต.ปราสาท
27
21วัดบ้านบ่อทอง* บ้านบ่อทอง ม.7 ตำบลปราสาท อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ03367 รพ.สต.บ่อทอง
28
22วัดบ้านศาลา บ้านศาลา ม.4 ตำบลสำโรงตาเจ็น อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ03368 รพ.สต.สำโรงตาเจ็น
29
23วัดเสลานาก๊อก บ้านเสลา ม.5 ตำบลห้วยสำราญ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ03369 รพ.สต.นาก๊อก
30
24วัดกฤษณา บ้านกฤษณา ม.2 ตำบลกฤษณา อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ03370 รพ.สต.กฤษณา
31
25วัดบ้านอาทิ* บ้านหนองอาทิ ตำบลลมศักดิ์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ03371 รพ.สต.วิทย์
32
26วัดตรอย* บ้านตรอย ม.5 ตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ03372 รพ.สต.ตรอย
33
27วัดนิคมสายเอก* บ้านนิคมสายเอก ม.7 ตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ03373 รพ.สต.นิคมซอยกลาง
34
28วัดเคาะกุปวารีย์ บ้านหนองทับ ม.7 ตำบลศรีตระกูล อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ03374 รพ.สต.โนน
35
36
หมายเหตุ ขอให้จัดส่งรายงานการดำเนินกิจกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ ไปที่กองตรวจราชการ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ eva.insection.moph@gmail.com โทรสาร. 025901891
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
Loading...