ระบบส่งฐานข้อมูล Bookmark ภาคเรียนที่ 1/2562 (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLM
1
ประทับเวลา
รหัสฐานข้อมูล Bookmark เช่น t725
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อนามสกุลกลุ่มสาระการเรียนรู้
ไฟล์ฐานข้อมูล Bookmark รูปแบบ zipfile
2
3/10/2019, 17:08:48T720นายสุรวุฒิซอกรัมย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
https://drive.google.com/open?id=18Dt4HWipTrQuHfJyes2KHxc073C488Rr
3
3/10/2019, 17:44:35T733นายธีรพงษ์จารุไชยการงานอาชีพและเทคโนโลยี
https://drive.google.com/open?id=1cMiINRZhwcsbxzXcZPVQj8cnxs_eYExc
4
3/10/2019, 19:02:16t754นายธีรวัฒน์
สุขศรีพะเนาว์
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
https://drive.google.com/open?id=1zPtV6FiFmt2uIr3aH79UDUbvLq0poQp3
5
3/10/2019, 21:42:29t734นางฑิติพรสร้างนาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
https://drive.google.com/open?id=13NXPgCwAXQOjJ0zS75j0IpGNu5cy3fVj
6
4/10/2019, 7:49:33t116นางน้องนุชบุญจันทร์ภาษาไทย
https://drive.google.com/open?id=1AZGgqomXeUKA9W_d8-geD8nNYjmRzqJq
7
4/10/2019, 7:58:54t213นางอรัญญาอะทอยรัมย์คณิตศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=1neOXz_j37_6CINOm4YczFGI82cYVoduj
8
4/10/2019, 8:00:18t213นางอรัญญาอะทอยรัมย์คณิตศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=1XBiLvI9XSWApS7Ol9E24dH673j8TGh-D
9
4/10/2019, 8:01:36t213นางอรัญญาอะทอยรัมย์คณิตศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=1udjZTU0I142fpQNcCy8E2ZHNRjuEYf19
10
4/10/2019, 8:04:35T221นายสรรญ์มากทรัพย์คณิตศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=1D5pUzmQdEyaQTMcxOKEyNBBMJAGuj9BN
11
4/10/2019, 8:18:54t105นางนิภาวรรณภูมิทนภาษาไทย
https://drive.google.com/open?id=1BEjcZ4O8ehljI9hatrNw9OxaeoHmp4eB
12
4/10/2019, 8:27:31t109นางเพียงพรทองภูบาลภาษาไทย
https://drive.google.com/open?id=1xrYxguJuY8aWO9P-TU58YyiTDZ3S4Llr
13
4/10/2019, 8:33:34t225นางสาวกรกนกร้อยอำแพงคณิตศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=1jdePU82kp0K0HvslpasHyR-WWb0Nq0ey
14
4/10/2019, 8:33:49t120นางวราภรณ์ศรีสันต์ภาษาไทย
https://drive.google.com/open?id=1P69lcuDBG5kzVQzR5o11-gxQn_cRxzit
15
4/10/2019, 8:35:33t225นางสาวกรกนกร้อยอำแพงคณิตศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=1_7J6MByHf2I6RhLKQ2364DiLX95rinwr
16
4/10/2019, 8:36:37t225นางสาวกรกนกร้อยอำแพงคณิตศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=1gqfJBGDYzA6kB5C5wcCnHTPBiqZsf2O4
17
4/10/2019, 8:58:32tt16นางอุทัยวงณราการงานอาชีพและเทคโนโลยี
https://drive.google.com/open?id=1eXRX6ciChPr5HzWf3JleFwekMFvwW7FQ
18
4/10/2019, 9:04:50t829นางสาว
ภัทรียาภรณ์
จิตรบุญมาภาษาต่างประเทศ
https://drive.google.com/open?id=1oYPqXXJPmfIY8ccnEwxFlTdTOpIsK6AD
19
4/10/2019, 9:05:56t827นางสาวฑิพาพรรณนุชมีภาษาต่างประเทศ
https://drive.google.com/open?id=1P1RjE_-_zfaRsqtb6eH1H5bauPRRUvCk
20
4/10/2019, 9:10:33t830นางวราภรณ์
เรืองเวชภักดี
ภาษาต่างประเทศ
https://drive.google.com/open?id=1CJFjTzLXFvNJ3Kxz-F6x9-b7XssHyfUb
21
4/10/2019, 9:26:20T211นางสาวอริยาอุ่นใจคณิตศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=1T2s5mKpTbOBqn9te-Twj7Dm21we6F6Ay
22
4/10/2019, 9:31:34t154นายชัยเชฎฐ์ปานพรมมาภาษาไทย
https://drive.google.com/open?id=153DY0KuTJtOc2Zzk-F_DkG-w4bahDgHy
23
4/10/2019, 9:34:37t828นางสาวนัชนันท์ปลื้มญาติภาษาต่างประเทศ
https://drive.google.com/open?id=1QVUag4dB6weMkG-ZM0Wwl-_5vD9Vbqyw
24
4/10/2019, 10:08:29t735นางปองกมล
พันธ์อาทิตย์
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
https://drive.google.com/open?id=106mJ7UkO3j1D91MCqi36e1GjpiWM79aF
25
4/10/2019, 10:11:05t724นายมนัสวรสีหะการงานอาชีพและเทคโนโลยี
https://drive.google.com/open?id=12v0_N3I0liFyVkjhC4obgkILQbvOki2h
26
4/10/2019, 10:12:37t337นางสาวทิพย์ชนกบัวเปียวิทยาศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=1jnLzjplXT-41wwy-fZSSGTAPugx6JAJ5
27
4/10/2019, 10:22:00T729นางสาวนวลจันทร์
เชื้อพันธุ์ลาน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
https://drive.google.com/open?id=1U6gSib38M4xPC2qnrj-MG5Ol2h3kUlJB
28
4/10/2019, 10:31:59T726นายธัญพิสิษฐ์อ่อนศรีการงานอาชีพและเทคโนโลยี
https://drive.google.com/open?id=1AZPHXcR6VaNh_JbQsoz3PHHiHjAEyC5q
29
4/10/2019, 10:55:17T358นายธีรพงษ์พรมพุ้ยวิทยาศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=1oEZVoKZXiHJZmtegyfZi1tVtaYbqDzJj
30
4/10/2019, 11:16:58t511นายนิติพงศ์เที่ยงตรงสุขศึกษาและพลศึกษา
https://drive.google.com/open?id=1efFuZcV0KzoQ8a96PTquGa_7bQkIe_hV
31
4/10/2019, 11:43:05t112นางสาวปราณี
พิศุทธิสุวรรณ
ภาษาไทย
https://drive.google.com/open?id=1y_bdsuFlLvdDqgD_KAyNO_9v_m9ToRVQ
32
4/10/2019, 11:50:42t421นางสุกานดาเตโพธิ์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
https://drive.google.com/open?id=15nGsNn6BdllayRN29eoYIDSndGolvmk4
33
4/10/2019, 11:52:50t012นางสาววิศณี ถ้วนนอกอื่น ๆ
https://drive.google.com/open?id=1S1iag3mpt-xXksQPYm2T1XT8t2uS0rpH
34
4/10/2019, 12:00:20T730นายมณเฑียรงามแก้วการงานอาชีพและเทคโนโลยี
https://drive.google.com/open?id=1MqPLXQOGSq5w0yBr1bfPjfMKkbMqxmlZ
35
4/10/2019, 12:02:26T510นายจิตรกร
เด่นกลาง เป็ดย่าง ณ แอนฟิลด์
สุขศึกษาและพลศึกษา
https://drive.google.com/open?id=1UcwFbeqBbe6_jKuY8cYic6NbQygf1iHI
36
4/10/2019, 12:10:50T324นางชลิดาเขียวปานวิทยาศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=1R9QL5WTUiYkPaPzAxyLNLCThzdrQBsY7
37
4/10/2019, 12:22:35T324นางชลิดาเขียวปานวิทยาศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=1GlafB1puF_mPVz6yi903XZy1zv35GGCQ
38
4/10/2019, 12:25:26t832นางมัสธุรสผ่องสุขภาษาต่างประเทศ
https://drive.google.com/open?id=12GXanmtIDwcKvIhj7jMcKM-yf0MAIoET
39
4/10/2019, 12:28:11T431นางสาว
นางสาวหนูกาญจน์
โลนไธสง
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
https://drive.google.com/open?id=10X4V6PJW2EJo9rJi1fej0_4AuHagB26L
40
4/10/2019, 13:11:49t213นางอรัญญา อะทอยรัมย์คณิตศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=1lLEFrQVhozRB0x5PEisS216i-ab8QG6w
41
4/10/2019, 13:21:57t053นางสาวสุพัสรารินทา
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
https://drive.google.com/open?id=1JAjxjrNMSv4r_qgBwXgfMqOlWwUqHzHZ
42
4/10/2019, 13:26:38T727นางปาริทัศน์นิลยองการงานอาชีพและเทคโนโลยี
https://drive.google.com/open?id=1mVFPVx5adH9OQLwO_BXQSoFuMqPdanxs
43
4/10/2019, 13:36:53t220นางสาว
เพ็ญนภา ทัดมาลา
ทัดมาลาคณิตศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=1KDMY6QduAX0XDsrBg9Q_ThBWoPFPpgW5
44
4/10/2019, 13:38:39t220นางสาวเพ็ญนภาทัดมาลาคณิตศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=1kHe952IvU9mWLbJyIroKFAgyDtU0Tnu6
45
4/10/2019, 13:50:14T429นางสาวปาณิสรา
กาญจนชัยโชติ
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
https://drive.google.com/open?id=1kqV6dZoc5vO3MJbDMrBwiTJeUzCCpYsN
46
4/10/2019, 13:59:04t219นายเชษฐ์รักกลางคณิตศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=1PrjImIvDQuT9WZRm4SyaI7s8lvdfL_W7
47
4/10/2019, 13:59:48t219นายเชษฐ์รักกลางคณิตศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=1sGQDsQcz68ZEO9f2rphw-4iZBmq9nNtA
48
4/10/2019, 14:01:15T822นางทัศนีญาตินิยมภาษาต่างประเทศ
https://drive.google.com/open?id=1FT7hNkrNEigzNn2VWypMEQEkRNHfv0XJ
49
4/10/2019, 14:09:53t220นางสาวเพ็ญนภาทัดมาลาคณิตศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=1Xh5_pp4a7C4gYWOcm4GpftRtvxAG7rDL
50
4/10/2019, 14:10:31t613นายนภัศกร
ชัยสุรชำนาญกุล
ศิลปะ
https://drive.google.com/open?id=1lE1HMH-RuouIQNQ727ryfycFzgSvp3wt
51
4/10/2019, 14:11:52t613นายนภัศกร
ชัยสุรชำนาญกุล
ศิลปะ
https://drive.google.com/open?id=1_xpU63-4r7AWzUKB6ocsTOaX93fBn5bP
52
4/10/2019, 14:12:18t219นายเชษฐ์รักกลางคณิตศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=1SJ5rOLsZIE735MYSudozunLcimRcxoyu
53
4/10/2019, 14:12:50t613นายนภัศกร
ชัยสุรชำนาญกุล
ศิลปะ
https://drive.google.com/open?id=1auchLwrXl9-La4IfBN_SWPOeJORVhn4e
54
4/10/2019, 14:13:07t426นางสาวชลดาใช้ช้าง
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
https://drive.google.com/open?id=1bNk6Hfopv5gus5aQxvel_N4wT5Z4JpFu
55
4/10/2019, 14:14:07t221นายสรรญ์มากทรัพย์คณิตศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=1pvm1_o0zuY5sVSQwJfCoSw1wrUrTwrdt
56
4/10/2019, 14:30:33t220นางสาวเพ็ญนภาทัดมาลาคณิตศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=1a4oS2mDYlYFAAF0l2blw0sYjpgJut6Gg
57
4/10/2019, 14:31:22t213นางอรัญญาอะทอยรัมย์คณิตศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=1LfCFQbAArqvx2P_AEIzV45jQhy5gAuQm
58
4/10/2019, 14:36:09ัt613นายนภัศกร
ชัยสุรชำนาญกุล
ศิลปะ
https://drive.google.com/open?id=1l9ae-uhwIZ-FWIUhCP7AjsfmBLWq2Ae3
59
4/10/2019, 14:38:04T452นางสายใจคำหาญพล
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
https://drive.google.com/open?id=1VNtVrSCOLs4zRsgdTqjj_DI2-r4ek7sm
60
4/10/2019, 15:09:26T611นายสุรัตน์ ประคำศิลปะ
https://drive.google.com/open?id=1BZIcpOJ6drsjlF-ud9F-rNZs7mf4R9Vl
61
4/10/2019, 15:10:52t731นางสาวสุธินันท์ เลิศนาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
https://drive.google.com/open?id=1mMtmtvf1KTOWmVbsJIsMfc4-VUF1qwMX
62
4/10/2019, 15:12:31T611นายสุรัตน์ประคำศิลปะ
https://drive.google.com/open?id=1Jjw6pkev3cfP7Glf7ZF6NKircobuOAGE
63
4/10/2019, 15:25:01t614นายชโยดมประภาสโนบลศิลปะ
https://drive.google.com/open?id=10rENyZQxglEmaeWihwwuph0KEBta0-1x
64
4/10/2019, 15:26:44t220นางสาวเพ็ญนภาทัดมาลาคณิตศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=1nkE1Sd-QYy1uuBS9HL2cxLvRoxoYF7h_
65
4/10/2019, 15:47:39t502นายกริษณุ
ลิ้มศิริอังกูร
สุขศึกษาและพลศึกษา
https://drive.google.com/open?id=136wyJj723L2PSFpTIs5r5yks7PDpQ76T
66
4/10/2019, 15:49:37t502นายกริษณุ
ลิ้มศิริอังกูร
สุขศึกษาและพลศึกษา
https://drive.google.com/open?id=1Rfwi0EhEi4W2DgNVT6mDF_aW66XqO3qC
67
4/10/2019, 16:08:43T427นางสาวกาญจนาแสนมี
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
https://drive.google.com/open?id=1tYxNEFP9O7dK0A6azWzz7_kNkY_m5v5z
68
4/10/2019, 16:10:54T611นายสุรัตน์ประคำศิลปะ
https://drive.google.com/open?id=1OZRLdPKLADXAejpZHNchcpcg-Y0avLt9
69
4/10/2019, 16:11:28T420นางโสภาลำพูน
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
https://drive.google.com/open?id=1QTALNgTVEXDXHf9tHidrLsyko77aedu7
70
4/10/2019, 16:13:07t821นางสาวอุไรวรรณผันลาภาษาต่างประเทศ
https://drive.google.com/open?id=1Yth1kls3GhUbayR5UnXD1WgOWzuzfWoi
71
4/10/2019, 16:13:46T430นายจิรวัฒน์ทวนท้าว
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
https://drive.google.com/open?id=1hX1UA1Ck1a_1noGwzdZVE6PUhBU76_26
72
4/10/2019, 16:22:13t735นางปองกมล
พันธ์อาทิตย์
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
https://drive.google.com/open?id=16Xee-RKuZg6MMf8P3fU0BdywO6-q34Wo
73
4/10/2019, 16:45:45ะ821นางสาวอุไรวรรณผันลาภาษาต่างประเทศ
https://drive.google.com/open?id=1FsJt5xINEngRYUf9s5rEAxzF2w3Q90q3
74
4/10/2019, 16:46:52t821นางสาวอุไรวรรณผันลาภาษาต่างประเทศ
https://drive.google.com/open?id=1Tw8CLZOc1hK74eubcdVL4_GnJvYRSry6
75
4/10/2019, 17:43:18t725นายวินัยหนุนกระโทกการงานอาชีพและเทคโนโลยี
https://drive.google.com/open?id=1WMZXN1xp2X8gP4l6AFH5vwqHqCLr7xzz
76
4/10/2019, 20:47:37t 872นางกัญญาเครื่องกลางภาษาต่างประเทศ
https://drive.google.com/open?id=10S4W4YZ420E-OMJ4KmY7Mugpqsdv8OxY
77
4/10/2019, 21:15:14T605นางสาวปางคณาชำนิประโคนศิลปะ
https://drive.google.com/open?id=1cQTtTTa8QcMcwuAV5jQ8Ku2Y6IJtqRJZ
78
4/10/2019, 21:27:52t554นางผกามาศ
ลิ้มศิริอังกูร
สุขศึกษาและพลศึกษา
https://drive.google.com/open?id=1eX0pXZPZfi92MvB29vOKV3HP3GM6w2yG
79
4/10/2019, 23:01:15t654นางกัลยวรรธ์ย่ามกลางศิลปะ
https://drive.google.com/open?id=1DA0f-Y4I0wsgI-aKsFMHQXb6OOx2OmdP
80
4/10/2019, 23:51:11t654นางกัลยวรรธ์ย่ามกลางศิลปะ
https://drive.google.com/open?id=1Qe8mQy-2Oo1XL2BiiTjpBig7WeCfVBuG
81
5/10/2019, 8:21:22t502นายกริษณุ
ลิ้มศิริอังกูร
สุขศึกษาและพลศึกษา
https://drive.google.com/open?id=1q8Yk8ayesA5e1D2fBl4TASicI0367pE6
82
5/10/2019, 8:24:09t554นางผกามาศ
ลิ้มศิริอังกูร
สุขศึกษาและพลศึกษา
https://drive.google.com/open?id=1OZ-45umCe5NnA_As7ngjg3lN6ppG6Gh7
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...