รายงาน-WCC-ปีงบ-๕๙
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAW
1
แบบรายงานคลินิกเด็กดี (WCC)
2
สถานบริการ .....รพ.สต......ไผ่ล้อม......
3
เดือนตุลาคม ๒๕๕๘,พฤษจิกายน ๒๕๕๘,ธันวาคม ๒๕๕๘,มกราคม ๒๕๕๙,กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙,มีนาคม ๒๕๕๙,เมษายน ๒๕๕๙,พฤศภาคม๒๕๕๙,มิถุนายน ๒๕๕๙,กรกฎาคม ๒๕๕๙,สิงหาคม๒๕๕๙,กันยายน ๒๕๕๙,
4
ข้อมูลในเขตนอกเขตนอกเขตนอกเขตในเขตนอกเขตนอกเขตนอกเขตในเขตนอกเขตนอกเขตนอกเขตในเขตนอกเขตนอกเขตนอกเขตในเขตนอกเขตนอกเขตนอกเขตในเขตนอกเขตนอกเขตนอกเขตในเขตนอกเขตนอกเขตนอกเขตในเขตนอกเขตนอกเขตนอกเขตในเขตนอกเขตนอกเขตนอกเขตในเขตนอกเขตนอกเขตนอกเขตในเขตนอกเขตนอกเขตนอกเขตในเขตนอกเขตนอกเขตนอกเขต
5
อำเภออำเภอจังหวัดประเทศอำเภออำเภอจังหวัดประเทศอำเภออำเภอจังหวัดประเทศอำเภออำเภอจังหวัดประเทศอำเภออำเภอจังหวัดประเทศอำเภออำเภอจังหวัดประเทศอำเภออำเภอจังหวัดประเทศอำเภออำเภอจังหวัดประเทศอำเภออำเภอจังหวัดประเทศอำเภออำเภอจังหวัดประเทศอำเภออำเภอจังหวัดประเทศอำเภออำเภอจังหวัดประเทศ
6
1.จำนวนเด็ก 0-6 เดือน ที่กินนมแม่อย่างเดียว รายงานเฉพาะเดือน ม.ค.และ ก..ย.เท่านนั้น13
7
1.1.จำนวนเด็ก 0-6 เดือน ที่มารับบริการทั้งหมด54525222200021
8
1.2จำนวนเด็ก 0-6 เดือนที่มารับบริการทั้งหมด (ถามภายใน 24 ชม. เด็กกินอะไรบ้าง)5452522220002
9
2. พัฒนาการเด็กสมวัย5552522220002
10
3. จำนวนเด็ก 0-2 ปี ที่มารับบริการทั้งหมด7109714981280017
11
3.1 จำนวนเด็ก 0-2 ปี ที่ได้รับการประเมินพัฒนาการทั้งหมด7109714981280017
12
3.2 จำนวนเด็ก 0-2 ปี ที่มีพัฒนาการผ่านเกณฑ์710000781280017
13
3.3 จำนวนเด็ก 0-2 ปี ที่มีพัฒนาการไม่ผ่านเกณฑ์0000000000000
14
3.4 จํานวนเด็ก 0-2 ปี ที่มีพัฒนาการ ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้รับการแก้ไข/ ส่งตอ่0000000000000
15
4 จําวนเด็ก 3–5 ปี ที่มารับบรการทั้งหมดในเดือนนั้น201011164630005
16
4.1 จํานวนเด็ก 3-5 ปี ที่ได้รับการประเมินพัฒนาการเด็กทั้งหมด201011164630005
17
4.2 จํานวนเด็ก 3-5 ปีที่มารับการประเมินพัฒนาการ ผานเกณฑ์201011164630005
18
4.3 จํานวนเด็ก 3-5 ปีที่มารับการประเมินพัฒนาการ ไมผานเกณฑ์0000000000000
19
4.4 จํานวนเด็ก 3-5 ปี ที่มีพัฒนาการ ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้รับการแก้ไข/ ส่งตอ่000000000000
20
5 จําวนเด็ก 0–5 ปี ที่มารับบรการทั้งหมดในเดือนนั้น14109231520191500113
21
5.1 จํานวนเด็ก 0-5 ปี ที่ได้รับการประเมินพัฒนาการเด็กทั้งหมด1410249231520191500113
22
5.2 จํานวนเด็ก 0-5 ปีที่มารับการประเมินพัฒนาการ ผานเกณฑ1410249231520191500113
23
5.3 จํานวนเด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการ ไม่ผ่านเกณฑ์0000020000000
24
5.4 จํานวนเด็ก 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการ ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้รับการแก้ไข/ ส่งตอ0000020000000
25
6 จํานวนเด็ก 0 – 2 ปี ที่ได้รับการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง ทั้งหมด7109714981280012
26
6.1 จํานวนเด็ก 0-2 ปี ที่ได้รับการชั่งน้ําหนักทั้งหมด7109714981280012
27
6.2 จํานวนเด็ก 0-2 ปี ที่มีน้ำาหนักตามเกณฑ ์7109714981280012
28
6.3 จํานวนเด็ก 0-2 ปี ที่มีน้ำหนกเกั ินเกณฑ์ (ค่อนข้างมาก ท้วม , อ้วน) เกณฑ์รวมกัน0000000000000
29
6.4 จํานวนเด็ก 0-2 ปี ที่มีน้ำหนกต่ำกว่าเกณฑ์ ( ค่อนขางผอม ้ , ผอม)0000000000000
30
6.5 จํานวนเด็ก 0-2 ปี ที่ได้รับการวัดส่วนสูงทั้งหมด7109911981280012
31
6.6 จํานวนเด็ก 0-2 ปี ที่มีส่วนสงตามเกณฑ ู ์ ค่อนข้างสูง และสูงกว่าเกณฑ์รวมกัน0000000000000
32
6.7 จํานวนเด็ก 0-2 ปี ที่มีส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์ ( ค่อนขางเตี้ย , เตี้ย)0000000000000
33
6.8 จํานวนเด็ก 0-2 ปี ที่มีรูปร่างสมส่วน7109911981280012
34
7 จำนวนเด็ก ๓-๕ ปี ที่ได้รับการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด20371164630005
35
7.1 จํานวนเด็ก 3-5 ปี ที่ได้รับการชั่งน้ําหนักทั้งหมด20321164630005
36
7.2 จํานวนเด็ก 3-5 ปี ที่มีน้ำหนักตามเกณฑ์20321164630005
37
7.3 จํานวนเด็ก 3-5 ปี ที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ (ค่อนข้างมาก ท้วม , อ้วน) เกณฑ์รวมกัน0000000000000
38
7.4 จํานวนเด็ก 3-5 ปี ที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ ( ค่อนขางผอม ้ , ผอม)0000000030000
39
7.5 จํานวนเด็ก 3-5 ปี ที่ได้รับการวัดส่วนสูงทั้งหมด20321164630005
40
7.6 จํานวนเด็ก 3-5 ปี ที่มสี่วนสงตามเกณฑ์ ค่อนข้างสูง และสูงกว่าเกณฑ์รวมกัน0000000000000
41
7.7 จํานวนเด็ก 3-5 ปี ที่มีส่วนสงต่ำกว่าเกณฑ์ ( ค่อนขางเตี้ย , เตี้ย)0000000000000
42
7.8 จํานวนเด็ก 3-5 ปี ที่มีรูปร่างสมส่วน20321154630005
43
8 จํานวนเด็ก 0 – 5 ปี ที่ได้รับการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง ทั้งหมด141014923152061500113
44
8.1 จํานวนเด็ก 0-5 ปี ที่ได้รับการชั่งน้ําหนักทั้งหมด1410249231520191500113
45
8.2 จํานวนเด็ก 0-5 ปี ที่มีน้ำหนักตามเกณฑ1410249231520191500113
46
8.3 จํานวนเด็ก 0-5 ปี ที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ (ค่อนข้างมาก ท้วม , อ้วน) เกณฑ์รวมกัน0000000000000
47
8.4 จํานวนเด็ก 0-5 ปี ที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ ( ค่อนข้างผอม , ผอม)0000000000000
48
รวม1410249231525191500113
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu