คะแนนพฤติกรรมม.4
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
คะแนนพฤติกรรม ม.4
2
คะแนนพฤติกรรม (ถ้าเพิ่มพิมพ์คะแนน ถ้าหักคะแนนพิมพ์ -ตัวอักษรสีแดง)
3
ลำดับที่
เลขประจำตัว
ชื่อนามสกุลชั้น
คะแนนเดิม
มาสาย
หนีเรียน
ทะเลาะ
เสพติด
ชู้สาว
แต่งกาย
ทรงผม
โซเชียล
อื่นๆพัฒนาคงเหลือ
ระบุเหตุกรณีเพิ่มคะแนนหรืออื่นๆ
4
1นายจักรพงษ์ศรีสอาดม.4/110020120
5
2นายพิพัฒน์ภู่ยิ้มม.4/110020120
6
3นายวุฒิพันธุ์แย้มยิ้มม.4/110020120
7
4นายอารยชนคำสังวาลย์ม.4/110020120
8
5นายธนพลนุมัติม.4/110020120
9
6นางสาวกัญญาพัชรชุ่มเย็นม.4/110020120
10
7นางสาวปริศนาโคกทองม.4/110020120
11
8นางสาวพรพรรณพุ่มคนสินม.4/110020120
12
9นางสาววรรณวิภากลิ่นแย้มม.4/110020120
13
10นางสาวศิริพรพุ่มมณีม.4/110020120
14
11นางสาวศิวัชญาอริยานุวัฒน์ม.4/110020120
15
12นางสาวสุพัตราต้นพิศมัยม.4/110020120
16
13นางสาวสุภาภรณ์พงษ์ชัยสิทธิ์ม.4/110020120
17
14นางสาวโยษิตาทองก๊วยม.4/110020120
18
15นางสาวจีรนันท์สีแดงม.4/110020120
19
16นางสาวชนิตาฟักเงินม.4/110020120
20
17นางสาวณัฎฐ์นรีโชติเนตรม.4/110020120
21
18นางสาวณัฐรุจาโตจาดม.4/110020120
22
19นางสาวตรีรัตน์คนคล่องม.4/110020120
23
20นางสาวนพเก้าสอนสิทธิ์ม.4/1100ออกออกออกออกออกออกออกออกออกออก100
24
21นางสาวประภาพรแก้วเขียวเหลืองม.4/110020120
25
22นางสาวพิมพิศานามวงษาม.4/110020120
26
23นางสาวรวิภาทับทิมทองม.4/110020120
27
24นางสาวรัตนาภรณ์เทพศรม.4/110020120
28
25นางสาววิภาวรรณ์กลิ่นแย้มม.4/110020120
29
26นางสาวสายสุดาคงเนียมม.4/110020120
30
27นางสาววาสนาเกตุชาวนาม.4/110020120
31
28นางสาวศิริกมลชายเพ็ชรม.4/110020120
32
29นางสาวอริสราช่วงชิดม.4/110020120
33
30นางสาวรุ่งไพลินวัดแจ้งม.4/110020120
34
31นางสาวสุขิตาภาคงบำรุงม.4/1100-492071
35
1นายคเชนทร์เฟื่องปรางม.4/210020120
36
2นายจิรเมธทองพ่อค้าม.4/210020120
37
3นายจุลจักรเหล่าสูงเนินม.4/210020120
38
4นายถิรวิทย์ถาวรกูลม.4/2100100
39
5นายธนภัทรสุขทั่งม.4/210020120
40
6นายพิษณุภูมิผลม.4/210020120
41
7นายภมรเทพแดงชาวนาม.4/210020120
42
8นายภาคภูมิเชาวรัตน์ม.4/210020120
43
9นายมหาสมุทรเกตุพิจิตรม.4/210020120
44
10นายสราวุตคำจัดม.4/210020120
45
11นายอโนทัยโพธิ์ศรีม.4/210020120
46
12นายวิชานนท์พฤกษะวันม.4/210020120
47
13นายสราวุฒิสุขพิทักษ์ม.4/210020120
48
14นายกีรติทับเอมม.4/210020120
49
15นายคงเดชสมสุขม.4/210020120
50
16นายชลธีขำบางโพธิ์ม.4/2100-10-520105
51
17นายชาญชลรัตนโพธิ์ทองม.4/2100100
52
18นายพัฒนะสิงห์ขันธ์ม.4/210020120
53
19นายศุภกรบุญเซ็งม.4/210020120
54
20นายเมฆินเกตุชาวนาม.4/2100-520115
55
21นายพิธิพัฒณ์ดีศรีม.4/2100100
56
22นายชาญวิทย์ศรีวะสุทธิม.4/2100-5-15-402060
57
23นายสนธยาผึ่งดีม.4/210020120
58
24นายสุเมธด้วงบ้านยางม.4/2100100
59
25นายสุรสิทธิ์คุณุไทยม.4/2100-5-30-73-8
60
26นายเอกรัตน์เครือมีม.4/210020120
61
27นายณัฐกิตติ์สิริประภาธนพงษ์ม.4/2100-25-30-2025
62
28นางสาวซากุระเจริญรัตน์ม.4/210020120
63
29นางสาวณัฐกานต์อ่อนศรีม.4/2100-520115
64
30นางสาวณิชสุภาลักษณจันทร์ม.4/2100100
65
31นางสาวสิริรัตน์จ้อยเชื้อม.4/210020120
66
32นางสาวกาญจนาแซ่เรืองม.4/210020120
67
1นางสางโชติรสทองแท้ม.4/3100100
68
1นายธนาธัติกลัดเนินกุ่มม.4/3100100
69
2นายณัฐนนท์นุชทัพม.4/3100-15-5-40-20-15-50
70
3นายนันธวัฒน์ประดาสุขม.4/3100-4060
71
4นายกฤตภาสไกรกรุงม.4/3100ออกออกออกออกออกออกออกออกออกออก100
72
5นายจิรายุดีนิคมม.4/3100-1387
73
6นายปณชัยอนุสรณ์ม.4/3100100
74
7นายสัญญาอินทร์ทรงม.4/3100100
75
8นายกิตติโชคศรีพลรสม.4/3100-2080
76
9นายจักรกฤษสุขาจารย์ม.4/3100100
77
10นายธีรวงศ์โพธิ์ทองม.4/3100100
78
11นายพีรพัฒน์เรืองเดชม.4/3100100
79
12นายพีระสังข์พานิชม.4/3100100
80
13นายพีระภัทรสมบูรณ์ม.4/3100100
81
14นายรัตนกรดำมินเสกม.4/3100100
82
15นายวรชิตโต๊ะโตม.4/3100100
83
16นายสรศักดิ์นุ้ยเย็นม.4/3100100
84
17นายณัฐวุฒิธูปเกิดม.4/3100100
85
18นายพุฒิพงศ์โคคาม.4/310020120
86
19นายวรภัทรสุขเกษมม.4/3100100
87
20นายวศินทองอำไพม.4/310020120
88
21นายศุภวิชญ์พลับพลาม.4/310020120
89
22นายสกลชัยนุชผ่องม.4/3100100
90
23นายสันหณัฐหอมระรื่นม.4/310020120
91
24นายสุทิวัสสุริยะม.4/3100100
92
25นายชัยวัฒน์ยิ้มฤทธิ์ม.4/3100100
93
26นายธิติทองแท้ม.4/3100-4-5-2071
94
27นายบุญญศักดิ์จันทะเกตุม.4/3100100
95
28นายภาณุพงศ์อู่ไทยม.4/3100-5-202095
96
29นายวุฒิกรมากทรัพย์ม.4/3100-1090
97
30นายอัครพนธ์เกษรจันทร์ม.4/3100100
98
31นายพีรภัทรพรมขำม.4/3100-1090
99
32นายณัฐพงศ์เนียมจันทร์ม.4/3100100
100
33นางสาวจิตทิมามาพิจิตรม.4/3100-520115
Loading...
Main menu