แบบรายงานนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABAC
1
2
2
ในระดับ6 (ปรับปรุงด่วน)และระดับ 7 (อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ และอ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง)
3
ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2คำชี้แจง
4
ที่โรงเรียนรายชื่อนักเรียนชั้นระดับ 6ระดับ 7ระบุสาเหตุโปรแกรมจะบันทึกเองโดยอัตโนมัติไม่ต้องกดบันทึก
5
ปรับปรุงเร่งด่วนอ่านไม่ออก/เขียนไม่ได้การอ่านไม่ออก/เขียนไม่ได้
6
อ่านไม่คล่อง/เขียนไม่คล่องอ่านไม่คล่อง/เขียนไม่คล่อง
7
เป็นรายบุคคล
8
การอ่านการเขียนการอ่านการเขียน
9
1
อนุบาลประโคนชัย
เด็กชายมงคล สุโขพันธุ์
ป.1/31
***กรณีที่มีนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ให้พิมพ์1
10
2
อนุบาลประโคนชัย
เด็กชายปริญญา ล้อประโคน
ป.1/311
***กรณีที่ไม่มีนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ให้พิมพ์0
11
3
อนุบาลประโคนชัย
เด็กชายนนท์วริศ บุญกว้าง
ป.1/311
***กรณีที่ปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก/เขียนไม่ได้ให้ใส่หมายเหตุ
12
4
อนุบาลประโคนชัย
เด็กชายปุณณวิชญ์ แจ่มใสย์ป.1/31
13
5
อนุบาลประโคนชัย
2ป.1/31
14
6
อนุบาลประโคนชัย
เด็กชายกิตติชัย มั่นยืนป.1/41
15
7
อนุบาลประโคนชัย
เด็กชายอัคครินทร์ ตุ๊ประโคน
ป.1/51
16
8
อนุบาลประโคนชัย
เด็กชายกฤษฏา นามโคตรป.1/51
17
9
อนุบาลประโคนชัย
เด็กหญิงนิชชาวัลย์ นะราเทียม
ป.1/51
18
10
อนุบาลประโคนชัย
เด็กชายกิตติธัช จงภักดีป.3/21
19
11
อนุบาลประโคนชัย
เด็กชายธีรวัฒน์ จันทร์เป็ง
ป.3/21
20
12
อนุบาลประโคนชัย
เด็กชายรัฐศาสตร์ หยาดไธสงป.3/21
21
13
อนุบาลประโคนชัย
เด็กหญิงทิพประภาพร เดิมพะยอม
ป.3/31
22
14
อนุบาลประโคนชัย
เด็กชายภควัต สืบสวนป.3/41
23
15
อนุบาลประโคนชัย
เด็กชายปภาวินท์ ชื่นประโคน
ป.3/41
24
16
อนุบาลประโคนชัย
เด็กหญิงพรพรรณ วิเศษศิลป์ป.3/41
25
17
อนุบาลประโคนชัย
เด็กชายเดวิน ไฟลชม์มันป.4/31
26
18
อนุบาลประโคนชัย
เด็กชายฉลองศิริ ตะวันหะป.4/41
27
19
อนุบาลประโคนชัย
เด็กชายสิปปนนท์ ขัติสอนป.4/51
28
20
อนุบาลประโคนชัย
เด็กชายฐาปกรณ์ ภูวงแสงป.4/51
29
21
อนุบาลประโคนชัย
เด็กชายณัฏฐ์พงษ์ ชายประโคน
ป.4/51
30
22
อนุบาลประโคนชัย
เด็กชายธีรพันธ์ ทรงประโคนป.4/51
31
23
อนุบาลประโคนชัย
เด็กชายนฤเบศร ชูชำนาญป.5/21
32
24
อนุบาลประโคนชัย
เด็กชายธนาวิน พาหาป.5/41
33
25
อนุบาลประโคนชัย
เด็กชายพลวัต ทอนมาตย์ป.5/41
34
26
อนุบาลประโคนชัย
เด็กชายภูมินันท์ มูลเค้าป.5/41
35
27
อนุบาลประโคนชัย
เด็กหญิงดรัลพร บุญช้อยป.5/41
36
28
อนุบาลประโคนชัย
เด็กชายไชยกาญจน์ จำปาจูมป.5/51
37
29
อนุบาลประโคนชัย
เด็กชายปวริศ จวงประโคนป.5/51
38
30
อนุบาลประโคนชัย
เด็กชายพีรวิชญ์ กอสันเทียะ
ป.5/51
39
31
อนุบาลประโคนชัย
เด็กชายชุติเทพ แน่ประโคนป.5/51
40
32
อนุบาลประโคนชัย
เด็กหญิงวศินี สีแวงนอกป.5/51
41
1ประโคนชัยวิทยาเด็กชายติณณภพ วงศ์ประณุทป.1/111พัฒนาการช้าพัฒนาการช้า
42
2ประโคนชัยวิทยา
เด็กชายวรรณวุฒิ ฉอุ่มประโคน
ป.1/111พัฒนาการช้าพัฒนาการช้า
43
3ประโคนชัยวิทยาเด็กชายสุรวุฒิ อนทยาป.1/11พัฒนาการช้า
44
4ประโคนชัยวิทยาเด็กชายกฤตภัค สืบสวนป.1/21พัฒนาการช้า
45
5ประโคนชัยวิทยาเด็กชายทัตพงษ์ ม่วงทวีป.1/21พัฒนาการช้า
46
6ประโคนชัยวิทยาเด็กชายธาวิน สิงห์ประโคนป.1/21พัฒนาการช้า
47
7ประโคนชัยวิทยาเด็กชายธนดล เกษรบัวป.1/21พัฒนาการช้า
48
8ประโคนชัยวิทยาเด็กชายนนท์ภัทร์ ถือฉลาดป.1/21พัฒนาการช้า
49
9ประโคนชัยวิทยาเด็กชายททชณ เกรัมย์ป.1/21พัฒนาการช้า
50
10ประโคนชัยวิทยาเด็กหญิงณัฐนิชา ไชยสมเดชป.1/21พัฒนาการช้า
51
11ประโคนชัยวิทยาเด็กชายพชร สนทนาป.1/31พัฒนาการช้า
52
12ประโคนชัยวิทยา
เด็กชายเตชสิทธิ์ วิงประโคน
ป.1/31พัฒนาการช้า
53
13ประโคนชัยวิทยา
เด็กชายณัฐวุฒิ บุตรโยจันโท
ป.1/41พัฒนาการช้า
54
14ประโคนชัยวิทยา
เด็กชายเกียรติศักดิ์ แย้มประโคน
ป.1/41พัฒนาการช้า
55
15ประโคนชัยวิทยาเด็กหญิงวราพรรณ กันรัมย์ป.1/41พัฒนาการช้า
56
16ประโคนชัยวิทยาเด็กชายศุทธา ตังบวรธรรมาป.1/41พัฒนาการช้า
57
17ประโคนชัยวิทยาเด็กชายธนกฤต ตุ้งประโคนป.1/41พัฒนาการช้า
58
18ประโคนชัยวิทยาเด็กชายกานดา แจ่มใสป.1/411พัฒนาการช้าพัฒนาการช้า
59
19ประโคนชัยวิทยาเด็กชายธนเดช ตุ้งประโคนป.1/41พัฒนาการช้า
60
20ประโคนชัยวิทยาเด็กหญิงณัฎฐา แสงปราบภัยป.1/41พัฒนาการช้า
61
21ประโคนชัยวิทยาเด็กหญิงปัณฑารีย์ ดวงศรีป.2/21พัฒนาการช้า
62
22ประโคนชัยวิทยาเด็กชายชาญชัย แก้วประโคนป.2/21พัฒนาการช้า
63
23ประโคนชัยวิทยาเด็กหญิงชุชัญญา ญากำป.2/21พัฒนาการช้าพัฒนาการช้า
64
24ประโคนชัยวิทยาเด็กชายนนทพัทธ์ แสงมาศป.2/21พัฒนาการช้าพัฒนาการช้า
65
25ประโคนชัยวิทยาเด็กชายชนาภัทร หมั่นตลุงป.2/21พัฒนาการช้า
66
26ประโคนชัยวิทยาเด็กชายนิติธรรม เจริญสุขป.2/21พัฒนาการช้า
67
27ประโคนชัยวิทยาเด็กชายนนทพัทธ์ แสงมาศป.2/31พัฒนาการช้า
68
28ประโคนชัยวิทยาเด็กชายปวริศ งามแพงป.2/311พัฒนาการช้าพัฒนาการช้า
69
29ประโคนชัยวิทยาเด็กหญิงมาริษา เวชยากิจป.2/31พัฒนาการช้า
70
30ประโคนชัยวิทยาเด็กหญิงน้ำเพชร คงชูศรีป.2/31พัฒนาการช้า
71
31ประโคนชัยวิทยาเด็กชายณัฐวัศ สางรัมย์ป.2/31พัฒนาการช้า
72
32ประโคนชัยวิทยา
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ สาระบูรณ์
ป.2/31พัฒนาการช้า
73
33ประโคนชัยวิทยาเด็กหญิงลลินดา ครุฑศิริป.2/31พัฒนาการช้า
74
34ประโคนชัยวิทยาเด็กชายอนุพงศ์ กันรัมย์ป.2/411พัฒนาการช้าพัฒนาการช้า
75
35ประโคนชัยวิทยาเด็กชายสิขเรศ พัชนีป.3/21พัฒนาการช้า
76
36ประโคนชัยวิทยาเด็กชายนวพล สมร่างป.3/21พัฒนาการช้า
77
37ประโคนชัยวิทยาเด็กชายจักรภพ ภูทองกอป.4/31พัฒนาการช้า
78
38ประโคนชัยวิทยาเด็กชายบรรณสรณ์ มีประโคนป.4/31พัฒนาการช้า
79
39ประโคนชัยวิทยาเด็กชายทักษ์ดนัย บุญทศป.4/31พัฒนาการช้า
80
40ประโคนชัยวิทยาเด็กชายธิติพงศ์ ยึนประโคนป.4/51พัฒนาการช้า
81
41ประโคนชัยวิทยาเด็กชายเนติภูมิ สายพฤกษ์ป.4/51พัฒนาการช้า
82
42ประโคนชัยวิทยาเด็กชายภากร บูรณ์เจริญป.4/51พัฒนาการช้า
83
1บ้านหนองม่วงเด็กชายฤทธิพล มีเปี่ยมป.11เรียนรู้ช้า
84
2เด็็กชายพีรพงศ์ ผสมสีป.111
เรียนรูู้้ช้า
85
3เด็กชายธนกฤต โคกสนั่นป.31เรียนรู้ช้า
86
4เด็กชายมรุพงษ์ หมายมุ่งป.31เรียนรู้ช้า
87
5เด็กชายวรวิทย์ คงแก้วป.51เรียนรู้ช้้า
88
6
89
7
90
8
91
9
92
10
93
11
94
12
95
13
96
14
97
15
98
16
99
17
100
18
Loading...
 
 
 
ปช.1
แผ่น23
ปช2
แผ่น21
แผ่น22
ปช.3
กส1
ปช.4
ปช.5
ปช.6
กส.3
ปช.7
ปช.8
กส.2
กส.4
กส.5
บก.2
บก1
บก.3
บก.4
พช.1
พช.2
หร.