ENG2002_2_59
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTBABBBCBDBGBHBIBJBKBL
1
คาบเช้า เซ็นหลัง 10.00 น. ถือว่าขาดการยื่นใบลา จะยื่นได้ ไม่เกินวันพุธของสัปดาห์ก่อนสอบ
2
คาบบ่าย เซ็นหลัง 15.00 น. ถือว่าขาดช่วงบ่ายจะต้องเซ็นชื่อทั้ง 2 ครั้ง หากไม่ครบทั้ง 2 ครั้งถือว่าขาดคาบบ่ายทั้งคาบ
3
ต่ำกว่า 50% ติด F, ต่ำกว่า 75% ติด I
สาย 3 คาบ=ขาด 1 คาบ
วันเสาร์ (1) 18 ก.พ.60วันอาทิตย์ (1) 19 ก.พ.60วันเสาร์ (2) 4 มี.ค.60วันอาทิตย์ (2) 5 มี.ค.60รวมสรุป%การมาเรียนGRADE
4
ลำดับที่
รหัสประจำตัว
ชื่อ - นามสกุล
ลา 2 คาบ=ขาด 1 คาบ
เช้าบ่ายเย็น
สรุปบ่าย
เช้าบ่ายเย็น
สรุปบ่าย
เช้าบ่ายเย็น
สรุปบ่าย
เช้าบ่ายเย็น
สรุปบ่าย
มา
ขาด
ลา
สาย
มา
ขาด
5
15732605018นายอาทิตย์ปิตาภรณ์โศภิตลาลาลาลามามามามาสายมามามาสายสายมาสาย30236.002.0075.00
6
25732605026
นางสาววิริญจ์
แซ่ย้งมามามามามามามามามามามามามามามามา80008.000.00100.00
7
35732605034นางสาวอรทัยคำมีมาสายมาสายมามามามาสายมามามามามามามา60027.330.6791.67
8
45732605059
นางสาวหงษ์ฟ้า
บุญชูมามามามามามามามาสายมามามาขาดมามามา61016.671.3383.33
9
55732605067
นางสาวมารีญา
เจ้าดารีลาลาลาลามามามามามามามามามามามามา60207.001.0087.50
10
65732605083
นายอับดุลฮาลีม
ดีนายังสายสายมาสายมามามามาสายมามามาสายมามามา40046.671.3383.33
11
75732605091นายณัฐแซ่ปุ่ยลาลาลาลามามามามาสายมามามามามามามา50216.671.3383.33
12
85732605109
นางสาวพิมพ์พิสุทธ์
โกศัยกานนท์มามามามามามามามามามามามามามามามา80008.000.00100.00
13
95732605117
นางสาวสุรัสวดี
แก้วสดมาสายมาสายมามามามามามามามามามามามา70017.670.3395.83
14
105732605133
นางสาวอาซีซ่า
วงค์หมัดทองมาสายมาสายมามามามาสายมามามาสายมามามา50037.001.0087.50
15
115732605166นายนนทวัชรเจริญทรัพย์มามามามามามามามาสายมามามาสายมามามา60027.330.6791.67
16
125732605174นางสาวกรกนกศรีสวัสดิ์มามามามามามามามาสายมามามาสายมามามา60027.330.6791.67
17
135732605182
นายยศวิบูลย์
บุญชลอลาลาลาลามามามามาสายมามามาสายสายมาสาย30236.002.0075.00
18
145732605216นางสาวณัฐยาไฝสีดำมามามามามามามามาสายมามามามามามามา70017.670.3395.83
19
155732605224นายมานพเพ็งชุมมามามามามามามามามามามามามามามามา80008.000.00100.00
20
165732605232
นายสุทธวิชญ์
วรรณโนทัยลาลาลาลามามามามาสายมามามาสายสายมาสาย30236.002.0075.00
21
175732605240
นางสาวอังคณา
คชกาญจน์มามามามามามามามามามามามามามามามา80008.000.00100.00
22
185732605257
นางสาวจารุนันท์
บัณฑิตวิภากุลมาสายมาสายมามามามาสายมามามามามามามา60027.330.6791.67
23
195732605315
นางสาวน่าซิห๊ะ
เวทชะกะมาสายมาสายมามามามาสายขาดมาขาดมามามามา51026.331.6779.17
24
205732605356นายปรเมษฐเขียวมณีนัยลาลาลาลามามามามาสายมามามามามามามา50216.671.3383.33
25
215732605372นายธีรภัทร์นกหนูลาลามาลามามามามาลาลาลาลาลาลาลาลา20605.003.0062.50I
26
225732605380นายฮาดีย์และตีมามาลาลามามามามามามามามาลาสายมาสาย50216.671.3383.33
27
235732705016นายสองขวัญทองยิ้มมามามามามามามามาสายมามามามามามามา70017.670.3395.83
28
245732705032
นางสาวชวัลลักษณ์
ด้วงศรีทองมามามามามามามามาสายมามามามามามามา70017.670.3395.83
29
255732705040
นางสาวบุศรากร
สังชุมมาสายมาสายมามามามาสายมามามาสายมามามา50037.001.0087.50
30
265732705057นายสิทธิโชคทองเสมมามามามามามามามาสายมามามาสายมามามา60027.330.6791.67
31
275732705065
นายเเสนภูมิภัทร์
หวังวิริยะกุลลาลาลาลามามามามามามามามาขาดมามามา51206.002.0075.00
32
285732705073นายสิรวิชญ์จารีย์มามามามามามามามาสายขาดขาดขาดสายมามามา51026.331.6779.17
33
295832605124นางสาวลฎาภาธาตุมาศมาสายมาสายมามามามาสายมามามาสายมามามา50037.001.0087.50
34
305832605132
นางสาวอิงประภา
แซ่บุ่นมาสายมาสายมามามามาสายมามามาสายมามามา50037.001.0087.50
35
315932605016
นางสาวเจนจิรา
สาริปามามามามามามามามาสายลามาลาลาลามาลา40316.171.8377.08
36
325932605032นางสาวกนกรสสุวรรณลาลาลาลามามามามามามามามาลาลาลาลา40406.002.0075.00
37
335932605040นายธีระเดชแถวแก้วมามามามามามามามามาลาลาลามามามามา70107.500.5093.75
38
345932605057นายอนุชาทิ้งอีดมาสายมาสายมามามามาสายมามามาขาดมามามา51026.331.6779.17
39
355932605065
นางสาววรรัตน์
สุขมาตย์มามามามามามามามามามามามามามามามา80008.000.00100.00
40
365932605073
นายวงศ์วชิระ
ขาวทองมาขาดมาขาดมามามามาลามามามาสายมามามา51116.171.8377.08
41
375932605081นายณฐาภพสุตรามมาสายมาสายมามามามาสายมาขาดขาดสายมามามา41036.002.0075.00
42
385932605107
นายถิรวัฒน์
เเท่นทองมามามามามามามามามามามามาขาดขาดขาดขาด62006.002.0075.00
43
395932605123นายมนตรีมีแก้วมามามามามามามามามามามามามามามามา80008.000.00100.00
44
405932605131นายอรุณทิ้งอีดมาสายมาสายมามามามาสายมามามาขาดมามามา51026.331.6779.17
45
415932605149นายอนวัชทิ้งอีดมาสายมาสายมามามามาสายมามามาขาดมามามา51026.331.6779.17
46
425932605156นายบัณฑิตแซ่ลี้ลาลาลาลามามามามาลาลาลาลาลาลาลาลา20605.003.0062.50I
47
435932605164
นางสาววรัมพร
โพธิสุวรรณมาสายมาสายมามามามาสายมามามามามามามา60027.330.6791.67
48
445932605172
นางสาวอรวรรณ
นิลรัตน์มามามามามามามามาขาดมามามาสายมามามา61016.671.3383.33
49
455932605180
นางสาวสุนิดา
อาลีน๊ะมาสายมาสายมามามามาสายมามามามามามามา60027.330.6791.67
50
465932605222นายยศวริศยกศิริสายสายมาสายมามามามาสายมามามาลาลาลาลา30236.002.0075.00
51
475932705014
นางสาวจิณณณัฏฐ์
รักษนาเวศมามามามามามามามาลาลาลาลาลาลาลาลา40406.002.0075.00
52
485932705022นางเมทินีไชยชาญยุทธ์มามามามามามามามาสายสายมาสายสายมาลาลา40136.501.5081.25
53
495932705048
นางสาวอัลรัชมีเรีย
วิริยนรางกูลมาสายมาสายมามามามาสายสายมาสายสายมามามา40046.671.3383.33
54
505932705071
นางสาวกัญญ์กุลณัช
เจริญสวัสดิ์มามามามามามามามาสายมามามาสายมามามา60027.330.6791.67
55
515932705105
นางสาวสุนทรี
บุญสนองมามามามามามามามามามามามามามามามา80008.000.00100.00
56
525932705113นายศุถอรรถบุินกาญจน์มามามามามามามามามามามามามามามามา80008.000.00100.00
57
535932705121นายกฤตินไชยชาญยุทธ์มามามามามามามามาสายสายมาสายสายมาลาลา40136.501.5081.25
58
545932705139
นางสาวจุฑามาศ
โชติรุ่งโรจน์มามามามามามามามามามามามามามาลาลา70107.500.5093.75
59
555932705162นางยุพาดำชูมามามามามามามามามาสายมาสายมามามามา70017.670.3395.83
60
565932705172นางสาวรมิดาคงพันธ์สายสายมาสายมามามามามามามามาสายมามามา50037.001.0087.50
61
5700008.000.00100.00
62
5800008.000.00100.00
63
5900008.000.00100.00
64
6000008.000.00100.00
65
6100008.000.00100.00
66
6200008.000.00100.00
67
6300008.000.00100.00
68
6400008.000.00100.00
69
6500008.000.00100.00
70
6600008.000.00100.00
71
6700008.000.00100.00
72
6800008.000.00100.00
73
6900008.000.00100.00
74
7000008.000.00100.00
75
00008.000.00100.00
76
00008.000.00100.00
77
00008.000.00100.00
78
00008.000.00100.00
79
00008.000.00100.00
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1
 
 
Main menu