ปี 2562 แบบสำรวจระบบคอมพิวเตอร์(Client) และระบบเครือข่าย(Network)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHI
1
ที่ชื่อตำแหน่งกลุ่มเครื่องคอมพิวเตอร์/รุ่นเลขครุภัณฑ์ระบบปฏิบัติการจำนวนหมายเหตุ
2
1นาย รอง ปัญสังกา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3
2นาย ยืนยง ปาลี
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4
3
นาย วีรพงษ์ อุ่นมานนท์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5
4
นาย สายรุ่ง ปลั่งกลาง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6
5
นาย วิรัตน์ พุทธทองศรี
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
7
6นาง ประณยา บุญลือผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มอำนวยการ
8
7นาง นิธิมา กองลาแซนักจัดการงานทั่วไปกลุ่มอำนวยการ
9
8
นาง ประไพ บุตรเรือง
นักจัดการงานทั่วไปกลุ่มอำนวยการ
10
9
นาง สุภาลี วัฒน์ศรีธานัง
เจ้าพนักงานธุรการกลุ่มอำนวยการ
11
10
นาง วรกัรญา คำสิงห์นอก
เจ้าพนักงานธุรการกลุ่มอำนวยการ
12
11
นาง ณัชชา อยู่สุขเสถียร
นักประชาสัมพันธ์กลุ่มอำนวยการ
13
12
นาย กฤชพงษ์ ราชพัฒน์
ลูกจ้างประจำกลุ่มอำนวยการ
14
13
นาย พิชัย คตชะมาตย์
ลูกจ้างประจำกลุ่มอำนวยการ
15
14นาย วันดี นามวงษาลูกจ้างประจำกลุ่มอำนวยการ
16
15
นาย ทองคูณ พุทธวงษ์
ลูกจ้างประจำกลุ่มอำนวยการ
17
16นาย สมัคร วงศ์อนุลูกจ้างประจำกลุ่มอำนวยการ
18
17
นาย อดิศักดิ์ ศรีมาตย์
ลูกจ้างประจำกลุ่มอำนวยการ
19
18นาย ปฏิพล นามผาลูกจ้างประจำกลุ่มอำนวยการ
20
19
นาย สุเทพ เจริญศิริมงคล
ลูกจ้างประจำกลุ่มอำนวยการ
21
20
นาย อภิชาติ เทพภูธร
ลูกจ้างประจำกลุ่มอำนวยการ
22
21
นางสาว เพียรสน ลุนะหา
ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มอำนวยการ
23
22นาย สายัน ดวงพิมพ์ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มอำนวยการ
24
23
นาย สุริโย เสริฐศรี
ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มอำนวยการ
25
24
นาย สุชาติ จันทร์เพ็ญ
ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มอำนวยการ
26
25
น.ส. อ้อยใจ ขุนสุภาพ
ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มอำนวยการ
27
26
น.ส. จานุรักษ์ กมลรัตน์
ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มนโยบายและแผน
28
27
นาง ขนิษฐา คับเพียง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน
29
28
นางสาว รัศมี โสภารักษ์
ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มนโยบายและแผน
30
29นาย วรพล ราชพัฒน์ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มนโยบายและแผน
31
30นาย อนุชา วันหากิจลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มนโยบายและแผน
32
31นาง ปัทมา สิมพลาผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มบริหารงานบุคคล
33
32
นาง อุ่นเรือน ศิริหล้า
เจ้าพนักงานธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล
34
33
นาง รักษ์ธภรณ์ นาลา
นักทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล
35
34นาง บุญทวี สมหมายนักทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล
36
35นาง วัฒนาพร แพงศรีนักทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล
37
36
นาง จันทร์เพ็ญ ชูฤทธิ์
นักทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล
38
37
น.ส. ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ
นักทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล
39
38
นาง อรพิน น้อยบัวทอง
นักทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล
40
39นาง จิรภา ฟองชัยนักทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล
41
40
น.ส. พันวิภา วิเศษโวหาร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์กลุ่มบริหารงานบุคคล
42
41
นาง สุชาดา กองสิงห์
ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
43
42นาง นิตยา ยศปัญญาเจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
44
43
นาง นุชรินทร์ อันทะระ
นักวิชาการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
45
44
นาง รุ่งอารุณ เพิ่มพิบูลย์
นักวิชาการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
46
45
นาง ประไพวรรณ ออมกลิ่น
นักวิชาการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
47
46
นาง บุญจันทร์ ลือกลาง
นักวิชาการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
48
47
นาง เกื้อกูล อาจแก้ว
นักวิชาการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
49
48
นาง มัลลิกา ภักดีมี
นักวิชาการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
50
49
นาง พณาลักษณ์ คำไล้
นักวิชาการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
51
50นาย อนุชิต บาตะศรีลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
52
51
นางสาว ปรมาภรณ์ สาระภักดี
ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
53
52นาง อมรา จำรูญศิริผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
54
53
นางสาว ปาณิตา ไชยทองศรี
ศึกษานิเทศก์
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
55
54
นาย ทวีศักดิ์ หารคำอุ้ย
ศึกษานิเทศก์
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
56
55
นาง จันทร์เพ็ญ ปุญนุวงศ์
ศึกษานิเทศก์
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
57
56
นางสาว พิมพ์พิชชา จิตรจันทร์
ศึกษานิเทศก์
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
58
57นาง พรนิภา จำปานิลศึกษานิเทศก์
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
59
58
นาง นัจรีภรณ์ ทุมสงคราม
ศึกษานิเทศก์
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
60
59
น.ส. กิ่งนภา สกุลตั้ง
ศึกษานิเทศก์
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
61
60นาง วารุณี ทีนาศึกษานิเทศก์
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
62
61
นางสาว อัญชลี แก่นจันทร์
ศึกษานิเทศก์
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
63
62
นาย สุวิจักขณ์ ชัยมงคล
ศึกษานิเทศก์
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
64
63นาง สมัย ปริบาลศึกษานิเทศก์
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
65
64นาย ธงชัย โกมลไสยศึกษานิเทศก์
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
66
65
นางสาว ประภาภรณ์ สิงห์ศิริ
ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
67
66
นาง มยุรี ปลั่งกลาง
ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
68
67
นาง ธันยพร ตัดพุดซา
นักวิชาการเงินและบัญชี
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
69
68
นาง กมลทิพย์ แก้วมณีวัฒน์
นักวิชาการเงินและบัญชี
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
70
69
นางสาว อุษณา วีรเปรม
นักวิชาการเงินและบัญชี
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
71
70
นาง วิไลภรณ์ ซื่อตรง
นักวิชาการเงินและบัญชี
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
72
71
นาง หยาดพิรุณ วิจิตรจันทร์
นักวิชาการเงินและบัญชี
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
73
72
นางสาว ศิริพร แสงสว่าง
นักวิชาการพัสดุ
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
74
73
นาง เตือนใจ ยลวิลาศ
นักวิชาการพัสดุ
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
75
74
นางสาว คนึงนิจ โคผดุง
เจ้าหน้าที่พัสดุ
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
76
75นาย กรกฏ วรินทราลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
77
76
นาย ธันยพงศ์ งอยปัดพันธ์
นักวิชาการตรวจสอบภายในหน่วยตรวจสอบภายใน
78
77
นาย บรรจงศักดิ์ ทองไชยะ
ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
79
78
นาย จักรกฤษ อาจแก้ว
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
80
79
นาย มณฑล พร้อมสันเทียะ
รก.ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
81
80นาง ปิยพร ราชโสนักทรัพยากรบุคคล
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
82
81
นาง นิราพร โสดาวิชิต
รก.ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
83
82นาง วณิชยา วังคีรีลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มกฎหมายและคดี
84
83
นาย สถิตคุณ บุญเรือน
รก.ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มกฎหมายและคดี
85
84
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ESAO1
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
HPWindows 1020
86
85
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
เครื่องบริจาคไปรษณีย์
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
HPWindows 1010
87
86ห้องเทพสถิต
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
88
87ห้องเทพชัยมงคล
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
89
88ห้องเทพบารมี
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...