ABCDEFGHIJKLMNOPQ
1
ประทับเวลาอำเภอ
อำเภออื่นๆ (ระบุ)
สังกัดชื่อโรงเรียนที่ตั้ง
เบอร์โทรศัพท์ ผู้ประสานงานของโรงเรียน
สถานะการเข้าพักของโรงเรียนที่เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ
จำนวนที่สามารถเข้าพักได้อีก จำนวน....คน
รายชื่อโรงเรียนที่เข้าพัก
จำนวนนักเรียนที่เข้าพัก....คน
2
19/12/2019, 10:36:05ทุ่งสงสพป.นครศรีธรรมราช เขต 2บ้านวังเต่า
หมู่ที่ 3 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง
0896511691
สามารถเข้าพักได้อีก จำนวน...คน (ตอบข้อถัดไป)
30
3
19/12/2019, 14:22:24ทุ่งสงสพป.นครศรีธรรมราช เขต 2บ้านน้ำพุหมู่ 10 ตำบลถ้ำใหญ่0994839393
มีโรงเรียนประสงค์เข้าพักเต็มแล้ว (แจ้งชื่อโรงเรียนที่เข้าพักและจำนวนนักเรียน
4
19/12/2019, 14:31:02ทุ่งสงทุ่งสงสพป.นครศรีธรรมราช เขต 2โรงเรียนวัดคงคาเจริญ
230/4 ม.6 ต.หนองหงสื อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
0902329888
มีโรงเรียนประสงค์เข้าพักเต็มแล้ว (แจ้งชื่อโรงเรียนที่เข้าพักและจำนวนนักเรียน
-โรงเรียนบ้านท่าคลอง9
5
20/12/2019, 8:49:31ทุ่งสงสพป.นครศรีธรรมราช เขต 2บ้านบนควน
206 ถนนทุ่งสง-สุราษฎร์ หมู่ที่ 1 ต.นาโพธิ์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
0898688537
ไม่มีโรงเรียนประสงค์เข้าพัก (ไม่ต้องตอบข้อถัดไป)
6
20/12/2019, 9:16:41เมืองนครศรีธรรมราชสพป.นครศรีธรรมราช เขต 1วัดท่าแพ
หมู่ที่ 1 ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
0824198161
มีโรงเรียนประสงค์เข้าพักเต็มแล้ว (แจ้งชื่อโรงเรียนที่เข้าพักและจำนวนนักเรียน
7
20/12/2019, 9:31:33พระพรหมสพป.นครศรีธรรมราช เขต 1โรงเรียนวัดพระเพรง
ม.3 ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช
0937633113
มีโรงเรียนประสงค์เข้าพักเต็มแล้ว (แจ้งชื่อโรงเรียนที่เข้าพักและจำนวนนักเรียน
โรงเรียนบ้านย่านตาขาว(ตรัง) โรงเรียนเวียงสระ (สุราษฎร์ธานี)
90
8
20/12/2019, 9:47:18เมืองนครศรีธรรมราช
เมืองนครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1วัดมหาชัยวนาราม
โรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม ม.7ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
0819561526
มีโรงเรียนประสงค์เข้าพักเต็มแล้ว (แจ้งชื่อโรงเรียนที่เข้าพักและจำนวนนักเรียน
วัดมหาชัยวนาราม40
9
20/12/2019, 10:22:32เมืองนครศรีธรรมราชสพป.นครศรีธรรมราช เขต 1วัดสระแก้ว
หมู่ที่ 1 ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
0812727262
ไม่มีโรงเรียนประสงค์เข้าพัก (ไม่ต้องตอบข้อถัดไป)
10
20/12/2019, 10:24:59เมืองนครศรีธรรมราชสพป.นครศรีธรรมราช เขต 1โรงเรียนวัดมะม่วงสองต้น
หมู่6 ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
0625965549
มีโรงเรียนประสงค์เข้าพักเต็มแล้ว (แจ้งชื่อโรงเรียนที่เข้าพักและจำนวนนักเรียน
โรงเรียนบ้านธารน้ำใส,โรงเรียนอนุบาลเบตง
45
11
20/12/2019, 11:09:54เมืองนครศรีธรรมราชสพป.นครศรีธรรมราช เขต 1บ้านคลองดิน
หมู่ที่ 3 ตำบลนาเคียน อำเภอเมือง
0816933809
มีโรงเรียนประสงค์เข้าพักเต็มแล้ว (แจ้งชื่อโรงเรียนที่เข้าพักและจำนวนนักเรียน
โรงเรียนละงูพิทยาคม สตูล โรงเรียนบ้านจะเฆ่ ปัตตานี และอีก 1 โรงเรียน
120
12
20/12/2019, 11:15:43เมืองนครศรีธรรมราชสพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
พริ้มพิทยานุสรณ์ ( โรงเรียนเอกชน)
525 ถนนกะโรม ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
0810910011
มีโรงเรียนประสงค์เข้าพักเต็มแล้ว (แจ้งชื่อโรงเรียนที่เข้าพักและจำนวนนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ โรงเรียนบ้านสมหวัง สุราษฎร์ธานี
90
13
20/12/2019, 13:21:59เมืองนครศรีธรรมราชสพป.นครศรีธรรมราช เขต 1วัดมะม่วงทองหมู่ที่ 7 ตำบลปากพูน 0956017856
สามารถเข้าพักได้อีก จำนวน...คน (ตอบข้อถัดไป)
อนุบาลชุมพร60
14
20/12/2019, 14:38:19ลานสกาสพป.นครศรีธรรมราช เขต 1บ้านร่อน
ม.4 ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
0629787962
มีโรงเรียนประสงค์เข้าพักเต็มแล้ว (แจ้งชื่อโรงเรียนที่เข้าพักและจำนวนนักเรียน
โรงเรียนชุมชนบ้านด่่าน25
15
20/12/2019, 14:38:37เมืองนครศรีธรรมราชสพป.นครศรีธรรมราช เขต 1วัดทุ่งแย้
ม.2 ต.ไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
0895874533
มีโรงเรียนประสงค์เข้าพักเต็มแล้ว (แจ้งชื่อโรงเรียนที่เข้าพักและจำนวนนักเรียน
0
ร.ร.วัดห้วยนาง (วันครู 2501) จังหวัดตรัง และโรงเรียนบ้านคลองมวณ จังหวัดตรัง
250
16
22/12/2019, 18:42:46เมืองนครศรีธรรมราชสพป.นครศรีธรรมราช เขต 1บ้านบางเตย
หมู่ 18 ต.ท่าเรือ อ. เมืองนครศรีธรรมราช จ. นครศรีธรรมราช
0847462149
มีโรงเรียนประสงค์เข้าพักเต็มแล้ว (แจ้งชื่อโรงเรียนที่เข้าพักและจำนวนนักเรียน
โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฏร์ อำเภอเบตง สพป.ยล.3 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ อำเภอสะบ้าย้อย สพป.สงขลา 3
120
17
23/12/2019, 9:48:23พระพรหมสพป.นครศรีธรรมราช เขต 1วัดแพร่
หมู่ที่ 2 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
0885633482
มีโรงเรียนประสงค์เข้าพักเต็มแล้ว (แจ้งชื่อโรงเรียนที่เข้าพักและจำนวนนักเรียน
0โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น25
18
23/12/2019, 12:29:25ทุ่งสงสพป.นครศรีธรรมราช เขต 2โรงเรียนบ้านคลองขุด
ม.8 ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
0863537262
สามารถเข้าพักได้อีก จำนวน...คน (ตอบข้อถัดไป)
20
โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา
11
19
24/12/2019, 10:59:43เฉลิมพระเกียรติสพป.นครศรีธรรมราช เขต 1โรงเรียนวัดสระไคร
ม.13 ต.เชียรเขา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80190
0997860397
มีโรงเรียนประสงค์เข้าพักเต็มแล้ว (แจ้งชื่อโรงเรียนที่เข้าพักและจำนวนนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ ชุมพร,โรงเรียนวัดจันพัง
46
20
24/12/2019, 15:01:12เมืองนครศรีธรรมราชสพป.นครศรีธรรมราช เขต 1วัดพังสิงห์
หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
0898713212
มีโรงเรียนประสงค์เข้าพักเต็มแล้ว (แจ้งชื่อโรงเรียนที่เข้าพักและจำนวนนักเรียน
โรงเรียนบ้านยวนโปะ8
21
25/12/2019, 9:31:38เมืองนครศรีธรรมราชสพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
ชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่218
ต.กะทูน อ.พิปูน0910436764
ไม่มีโรงเรียนประสงค์เข้าพัก (ไม่ต้องตอบข้อถัดไป)
22
25/12/2019, 13:02:12เฉลิมพระเกียรติสพป.นครศรีธรรมราช เขต 1วัดสระเพลงม.6 ต.ทางพูน0899091784
มีโรงเรียนประสงค์เข้าพักเต็มแล้ว (แจ้งชื่อโรงเรียนที่เข้าพักและจำนวนนักเรียน
บ้านควนพญา30
23
25/12/2019, 13:13:01เฉลิมพระเกียรติสพป.นครศรีธรรมราช เขต 1บ้านบางไทรม.3 ต.สวนหลวง 0856550767
ไม่มีโรงเรียนประสงค์เข้าพัก (ไม่ต้องตอบข้อถัดไป)
24
25/12/2019, 14:01:06เมืองนครศรีธรรมราชสพป.นครศรีธรรมราช เขต 1วัดดอนยาง
หมู่ 5 ต.นาทราย อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
0817971600
มีโรงเรียนประสงค์เข้าพักเต็มแล้ว (แจ้งชื่อโรงเรียนที่เข้าพักและจำนวนนักเรียน
โรงเรียนบ้านท่าแลหลา10
25
25/12/2019, 14:13:38เฉลิมพระเกียรติสพป.นครศรีธรรมราช เขต 1วัดทางพูนม.2 ต.ทางพูน0840069478
มีโรงเรียนประสงค์เข้าพักเต็มแล้ว (แจ้งชื่อโรงเรียนที่เข้าพักและจำนวนนักเรียน
90
รร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่217
90
26
25/12/2019, 15:38:15เมืองนครศรีธรรมราชสพป.นครศรีธรรมราช เขต 1ราชประชานุเคราะห์ ๔
หมู่ท่ี ๑ ถนนนครศรีธรรมราช- สุราษธานี ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
0874660753
มีโรงเรียนประสงค์เข้าพักเต็มแล้ว (แจ้งชื่อโรงเรียนที่เข้าพักและจำนวนนักเรียน
0
๑. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓ ๒. โรงเรียนราชประชาุเคราะห์ ๔๔
30
27
25/12/2019, 19:17:06เมืองนครศรีธรรมราชสพป.นครศรีธรรมราช เขต 1บ้านชะเอียน
ม.5 ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
0887535919
มีโรงเรียนประสงค์เข้าพักเต็มแล้ว (แจ้งชื่อโรงเรียนที่เข้าพักและจำนวนนักเรียน
โรงเรียนบ้านร้านตัดผม60
28
26/12/2019, 9:15:42เมืองนครศรีธรรมราชสพป.นครศรีธรรมราช เขต 1ราชประชานุเคราะห์ ๔
หมู่ 1 ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
0874660753
มีโรงเรียนประสงค์เข้าพักเต็มแล้ว (แจ้งชื่อโรงเรียนที่เข้าพักและจำนวนนักเรียน
40
ราชประชานุเคาระห์ ๓ และราชประชานุเคราะห์ ๔๔
20
29
26/12/2019, 11:11:39ท่าศาลาสพป.นครศรีธรรมราช เขต 4บ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92
ม. 1 ต.โพธิทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
0810824172
มีโรงเรียนประสงค์เข้าพักเต็มแล้ว (แจ้งชื่อโรงเรียนที่เข้าพักและจำนวนนักเรียน
บ้านบางเบน จ.ระนอง โรงเรียนจากจังหวัดสงขลา วันควนเผยอ จ.พัทลุง
92
30
26/12/2019, 11:13:42ท่าศาลาสพป.นครศรีธรรมราช เขต 4บ้านในถุ้ง
ม.5 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
0831806899
มีโรงเรียนประสงค์เข้าพักเต็มแล้ว (แจ้งชื่อโรงเรียนที่เข้าพักและจำนวนนักเรียน
บ้านนาทอง จ.สตูล 30
31
26/12/2019, 11:16:27ท่าศาลาสพป.นครศรีธรรมราช เขต 4วัดเทวดาราม
ม.5 ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
0894690992
มีโรงเรียนประสงค์เข้าพักเต็มแล้ว (แจ้งชื่อโรงเรียนที่เข้าพักและจำนวนนักเรียน
วัดทุ่งคา วัดไม้เสียบ วัดอินทการาม
123
32
26/12/2019, 11:20:54พรหมคีรีสพป.นครศรีธรรมราช เขต 4วัดพรหมโลก
ม.1 ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
0817878388
สามารถเข้าพักได้อีก จำนวน...คน (ตอบข้อถัดไป)
100-0
33
26/12/2019, 11:23:15พรหมคีรีสพป.นครศรีธรรมราช เขต 4วัดโทเอก
ม.1 ต.อินทคีรี อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
0816588646
มีโรงเรียนประสงค์เข้าพักเต็มแล้ว (แจ้งชื่อโรงเรียนที่เข้าพักและจำนวนนักเรียน
บ้านปากน้ำ จ.ระนอง30
34
26/12/2019, 11:28:19ท่าศาลาสิชลสพป.นครศรีธรรมราช เขต 4ชุมชนวัดปัณณาราม
ม.5 ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120
0810856015
มีโรงเรียนประสงค์เข้าพักเต็มแล้ว (แจ้งชื่อโรงเรียนที่เข้าพักและจำนวนนักเรียน
บ้านน้ำเย็น จ.ชุมพร ไทยรัฐวิทยา 80 วัดทุ่งคา จ.สงขลา
23
35
27/12/2019, 13:23:42พระพรหมสพป.นครศรีธรรมราช เขต 1วัดมะม่วงตลอด
ม.2 ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช
0866956517
มีโรงเรียนประสงค์เข้าพักเต็มแล้ว (แจ้งชื่อโรงเรียนที่เข้าพักและจำนวนนักเรียน
รร.บ้านโปะหมอ(พรหมเทพราษฎร์บำรง)อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา
60
36
27/12/2019, 13:38:33เมืองนครศรีธรรมราชสพป.นครศรีธรรมราช เขต 1โรงเรียนวัดหัวอิฐ
ม.1 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครสรีธรรมราช
0824217160
มีโรงเรียนประสงค์เข้าพักเต็มแล้ว (แจ้งชื่อโรงเรียนที่เข้าพักและจำนวนนักเรียน
โรงเรียนบ้านควนแปลงงู20
37
27/12/2019, 17:00:24ทุ่งสง
ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
37 หมู่ 8 ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
075302197
มีโรงเรียนประสงค์เข้าพักเต็มแล้ว (แจ้งชื่อโรงเรียนที่เข้าพักและจำนวนนักเรียน
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา,ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี,ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่,ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา,โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 ชุมพร,โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ นราธิวาส
319
38
3/1/2020, 8:04:30ทุ่งสง
ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
20 หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
075302187
มีโรงเรียนประสงค์เข้าพักเต็มแล้ว (แจ้งชื่อโรงเรียนที่เข้าพักและจำนวนนักเรียน
0
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลา , โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล
184
39
4/1/2020, 9:00:27ทุ่งสง
ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช
147 หมู่ 8 ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
075302198
มีโรงเรียนประสงค์เข้าพักเต็มแล้ว (แจ้งชื่อโรงเรียนที่เข้าพักและจำนวนนักเรียน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสงขลา โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช
424
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100