คณะกรรมการจัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์ ระดับเขต สพม.17 (จันทบุรี)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขต สพม.17 (จันทบุรี)
2
แข่งขันวันที่ 31 สิงหาคม 2562 (1 ท่านสามารถลงได้ 1 รายการต่อวัน แต่ละรายการไม่ซ้ำโรงเรียน)
3
4
1.การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
5
สังกัด เขต 1สังกัด เขต 2
6
ลำดับ
คำนำหน้า
ชื่อ-สกุลโรงเรียนเบอร์โทรลำดับ
คำนำหน้า
ชื่อ-สกุลโรงเรียนเบอร์โทร
7
1นางภูริศา  รัตนวิจิตรเบญจมานุสรณ์08-1254-80901นางสาวศศิวิมน เชื้อหอมทุ่งขนานวิทยา09-5602-8098
8
2นายวิวัฒน์ หนูสิทธิ์บางกะจะ09-2580-77412นางสาวนิสาชล พรหมมีศรีศรีหฤทัย08-7533-9899
9
3นายฉัตรชัย เสกประเสริฐสตรีมารดาพิทักษ์091-81727163นางสาว
ณัฐวรินทร์ โยธาภิรมย์
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
10
11
12
2.การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
13
สังกัด เขต 1สังกัด เขต 2
14
ลำดับ
คำนำหน้า
ชื่อ-สกุลโรงเรียนเบอร์โทรลำดับ
คำนำหน้า
ชื่อ-สกุลโรงเรียนเบอร์โทร
15
1นายเจริญทัศน์ เจริญผลท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล"08-3303-86591นางสาวศรินณา จันเสนาขลุงรัชดาภิเษก
16
2นายสมศักดิ์ พันธ์สว่างศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์09-1717-93932นายคมศักดิ์ ผลพฤกษาเครือหวายวิทยาคม08-6081-6557
17
3นางสาวจีรภา เจริญภักดิ์นายายอามพิทยาคม08-0631-55583นายชุมแพ แก้วใส
โรงเรียนตราษตระการคุณ
18
19
20
3.การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
21
สังกัด เขต 1สังกัด เขต 2
22
ลำดับ
คำนำหน้า
ชื่อ-สกุลโรงเรียนเบอร์โทรลำดับ
คำนำหน้า
ชื่อ-สกุลโรงเรียนเบอร์โทร
23
1นางสาวิณี  ฉิมพาลีเบญจมานุสรณ์08-7135-85661นาย
เชาวนิตย์ อินทาภรณ์
คิชฌกูฏวิทยา08-1209-9105
24
2นางสาคร ฐานธรรมท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล"08-7095-20772นางสาวเบญจวรรณ สังวังราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี08-3342-7551
25
3นาย
วรัลลวร พิสิฐกุลธรกิจ
ศรียานุสรณ์08-6090-13803นายวรวิทย์ สังข์เอียด
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
26
27
28
4.การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
29
สังกัด เขต 1สังกัด เขต 2
30
ลำดับ
คำนำหน้า
ชื่อ-สกุลโรงเรียนเบอร์โทรลำดับ
คำนำหน้า
ชื่อ-สกุลโรงเรียนเบอร์โทร
31
1นายศุกร์เกษม  ปรุงผลเบญจมานุสรณ์08-6824-69551นายนายนิกร ดิษธรรมขลุงรัชดาภิเษก08-9542-4809
32
2นางสาววไลพร สุขใสศรียานุสรณ์08-4863-80362นายจักรพงษ์ ศรีใยคลองพลูวิทยา09-0136-1343
33
3นางสาวอุษารัตน์ พุ่มไม้ท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล"08-6214-06623นายสุทธิพร พันธ์ชาติหนองตาคงพิทยาคาร06-2523-8532
34
35
36
5.การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
37
สังกัด เขต 1สังกัด เขต 2
38
ลำดับ
คำนำหน้า
ชื่อ-สกุลโรงเรียนเบอร์โทรลำดับ
คำนำหน้า
ชื่อ-สกุลโรงเรียนเบอร์โทร
39
1นายอโนชา  สินธุนาคินเบญจมานุสรณ์09-1776-37531นายกนน ทศานนท์แหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์"08-1976-1745
40
2นางเมลดา สมณะรัชกรท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล"08-6392-23592นายสุปัญญา ยังศิริมะขามสรรเสริญ08-1588-6163
41
3นายอิทธิพล เจริญเมืองเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี08-6148-79793นาย
นายณัฐศักดิ์ รอดรักษา
ศรีหฤทัย08-3597-0998
42
43
44
6.การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
45
สังกัด เขต 1สังกัด เขต 2
46
ลำดับ
คำนำหน้า
ชื่อ-สกุลโรงเรียนเบอร์โทรลำดับ
คำนำหน้า
ชื่อ-สกุลโรงเรียนเบอร์โทร
47
1นายสุริยัน นุกูลกิจศรียานุสรณ์08-4538-46751นาย
นายภาณุพัฒน์ แผ้วพลสง
ขลุงรัชดาภิเษก08-1864-2322
48
2นายสิทธิโชค จี๋คีรีท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล"09-8263-90412นายปฏิพันธ์ วิรุญจิตรโป่งน้ำร้อนวิทยาคม08-9748-1409
49
3นายธนเดช ลี้เลิศธนกุลเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี08-9506-94773นายชาญวิทย์ ศรีอุดมราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี08-3285-2100
50
51
52
7.การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6
53
สังกัด เขต 1สังกัด เขต 2
54
ลำดับ
คำนำหน้า
ชื่อ-สกุลโรงเรียนเบอร์โทรลำดับ
คำนำหน้า
ชื่อ-สกุลโรงเรียนเบอร์โทร
55
1นางสาวกนกรัตน์  จำเนียรสุขเบญจมานุสรณ์08-0450-82711นางสาวปิ่นมณี หอยสังข์แหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์"08-4023-1476
56
2นางสาววิริยา ศิริวาลย์แก่งหางแมวพิทยาคาร2นาย
จารุพัฒน์ ลีละสุนทเลิศ
ขลุงรัชดาภิเษก06-1626-5905
57
3นายวธัญญู ประทุมชาติท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล"08-9094-21653นายประชา จิตรสุนทรคิชฌกูฏวิทยา08-1003-4150
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100