ใบสมัครตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJ
1
ประทับเวลาชื่อโรงเรียนที่อยู่โรงเรียนชื่อทีมที่ 1
ชื่อ-สกุล นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ทีมที่ 1 (คนที่ 1)
ชื่อ-สกุล ครููผู้ควบคุม ทีมที่ 1
หมายเลขโทรศัพท์ครูผู้ควบคุม ทีมที่ 1
ชื่อทีมที่ 2
ชื่อ-สกุล นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ทีมที่ 2 (คนที่ 1)
ชื่อ-สกุล ครูผู้ควบคุม ทีมที่ 2
หมายเลขโทรศัพท์ครูผู้ควบคุม ทีมที่ 2
ชื่อ-สกุล นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ทีมที่ 1 (คนที่ 2)
ชื่อ-สกุล นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ทีมที่ 2 (คนที่ 2)
โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม
299 หมู่ 2 ตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย
ทีมที่ 1 PnP Team A
นางสาววีรวรรณ สันทา
ชื่อ-สกุล ครูผู้ควบคุมทีม นายอดุลย์ เพชรภูมี
หมายเลขโทรศัพท์ครูผู้ควบคุมทีม 0956615700
ทีมที่ 2 PnP Team B
นางสาวศิริลักษณ์ สุดดี
ชื่อ-สกุล ครูผู้ควบคุมทีม นางวิไลพรรณ พิมพ์วัน
หมายเลขโทรศัพท์ครูผู้ควบคุมทีม 0986646168
ทีมที่ 2 PnP Team B
นางสาวชารินา ปิ่นสุวรรณ
นางสาวศิริลักษณ์ สุดดี
นางสาวชารินา ปิ่นสุวรรณ
นายศรายุทธ สีทน
2
3/8/2017, 9:08:03
โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม
299 หมู่ 2 ตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย
PnP Team A
นางสาววีรวรรณ สันทา
นายอดุลย์ เพชรภูมี956615700PnP Team B
นางสาวชารินา ปิ่นสุวรรณ
นางวิไลพรรณ พิมพ์วัน
986646168นายศรายุทธ สีทน
นางสาวศิริลักษณ์ สุดดี
3
7/8/2017, 19:21:18
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
64 หมู่ที่ 1 ตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 40280
NWSS1นางสาวอษิสา สุขโข
นางฐิตารีย์ ศรีพรหม
814834373NWSS2นายวิษณุ อิทธิเดช
นางสาวประภััสสร สุขสวัสดิ์
879584061
นางสาวกิรฎิยา สงคราม
นางสาวพรกนก อินธรรม
4
8/8/2017, 11:51:10ขอนแก่นวิทยายน
58 ถนนกลางเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
KKW 2
นายตะวันฉาย รุจิจนากุล
นาง นวลจันทร์ เลิศศึกษากุล
896183671KKW 2
นายก้องกิดาการ สวัสดีพุทธา
นางอังคนา ใจตรง818737957
น.ส.บงกชฐ์รัตน์ พลโพธิ์ศรี
น.ส.ธนพร คำสุข
5
8/8/2017, 12:45:30สตรีราชินูทิศ
103 ถ.ศรีสุข ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
สตรี ร.น.1
น.ส.นิรัติศัย แก้วอนันต์
นางสุนันทา เหมวงษ์
081-7081478สตรี ร.น.2
น.ส.ดวงฤทัย พุฒิอาภากร
นางสุภาวดี เขมะสัจจกุล
083-4551898น.ส.ณัฐนันท์ ปัญญะน.ส.ธัญพิชชา โสดา
6
8/8/2017, 21:04:49ปากคาดพิทยาคม
อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
ปากคาดพิทยาคม A
นางสาวมาลิษา วงค์แก้ว
นายธีระศักดิ์ บุตรโคตร
088-744-3630ปากคาดพิทยาคม B
นาวสาวรัตนาวรรณ อามาตมนตรี
นายธีระศักดิ์ บุตรโคตร
088-744-3630
นางสาวพันธิภา วงศ์คำ
นางสาวกฤษณา สุทธิวรรณา
7
9/8/2017, 11:25:58
เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
121 หมู่ 12 ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
เตรียมอุดมศึกษา 1นายณัฐพล วงศ์ษา
นางชุมากานต์ สุรเสียง
615474694เตรียมอุดมศึกษา 2
นางสาวจุฑามาศ วิชัยแสง
นางชุมากานต์ สุรเสียง
615474694
นางสาววรรณิภา ทองหน่อหล้า
นางสาวเทียมรุ้ง ทองมูล
8
10/8/2017, 12:37:45
โรงเรียนอุดรพัฒนาการ สพม. เขต 20
177 หมู่ 2 บ้านหนองตูม ถ. เลี่ยงเมือง ต. บ้านจั่น อ.เมือง จ. อุดรธานี 41000
" อุดรพัฒนาการคนเก่ง 1 "
นาย ภัทรวรรธน์ งามสันเทียะ
นาง รุจิรา แสนทอง ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.3 (วิทยฐานะครูชำนาญพิเศษ)
089-2745239
" อุดรพัฒนาการคนดี 2 "
นางสาว กอบมณี อุ่นสมัย
นาง รุจิรา แสนทอง ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.3 (วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ)
089-2745239
นาย พิชิตชัย บัวศรี
นางสาว ชนัดดา สิทธิพรหม
9
10/8/2017, 12:43:21
โรงเรียนอุดรพัฒนาการ สพม. เขต 20
177 หมู่ 2 ถ.เลี่ยงเมือง บ.หนองตูม ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
" อุดรพัฒนาการคนเก่ง 1 "
นาย ภัทรวรรธน์ งามสันเทียะ
นาง รุจิรา แสนทอง089-2745239
" อุดรพัฒนาการคนดี 2 "
น.ส. กอบมณี อุ่นสมัย
นาง รุจิรา แสนทอง ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ. 3 (วิทยฐานะครูชำนายพิเศษ)
นาย พิชิตชัย บัวศรี
น.ส. ชนัดดา สิทะิพรหม
10
10/8/2017, 15:20:06
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ๒
149หมู่4 ถนนอุดร-กุดจับ ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
อ.พ.2
นายสิทธินนท์ จันนาวัน
นางมัญฑิตา สอนสมนึก
862371290นางสาวมินตรา ฤาชา
11
10/8/2017, 15:34:54
โรงเรียนหนองหานวิทยา
601/6 ต.หนอองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130
หนองหานวิทยา1
นางสาววิมลมาศ สำรวจพล
นางสาวมนัญชยา อัมรินทร์
816628991หนองหานวิทยา2นางสาวรัตนพร ปันแสนครูกนกพล เนืองแก้ว981433912
นางสาวสรัญญา สมบัติกำไร
นายธนกฤต วินทะไชย
12
10/8/2017, 16:54:14บ้านดุงวิทยา
117 หมู่ 3 ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ. อุดรธานี
ดงวิทย์1
นางสาวธันย์ชนก ศรีชัยมูล
นางประนอม นิกรรัมย์
885612876ดุงวิทย์2นายทักษิณ ศรีมงคล
นายพิรวัฒน์ เชื้อบุญวัฒน์
932820415
นางสาวทิพประภา ชมพูพื้น
นายธวัชชัย สัพโส
13
11/8/2017, 14:09:42
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
1 หมู่ 6 ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 38180
PCW1นายนพเก้า ห้วยทรายนางมณีวรรณ กุลสอน819644032PCW2นางสาวภาวนา ธนุการนางมณีวรรณ กุลสอน819644032
นางสาวชนม์นิภา ชาวหนองแสง
นางสาวปิยนันท์ สีนาม
14
11/8/2017, 16:01:29บ้านดุงวิทยา
117 หมู่ 3 ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190
บ้านดุงวิทยานายทักษิณ ศรีมงคล
นายพิรวัฒน์ เชื้อบุญวัฒน์
932820415นายธวัชชัย สัพโส
15
12/8/2017, 12:25:28
โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
237 ถนนอุดรดุษฎี ตำบลหมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ทีม 1
นายอลงกรณ์ แวงวรรณนายพินิจ จันทร์งาม894176156
โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ทีม 2
นายกฤษฎา ฤทธิ์นายมนายพินิจ จันทร์งาม894176156
นางสาวธนพร รัตนภิญโญวงศ์
นายธนพล สุมาลี
16
15/8/2017, 7:42:59
โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม
110 ม.1 ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
ศรีธาตุพิทยาคม 1
นายอัษฎาวุธ นิกรกุล
นายสายัณห์ เหล่าลือชา
087-5917144ศรีธาตุพิทยาคม 2
นายเจตน์จิตรกร สุขโน
นายสายัณห์ เหล่าลือชา
087-5917144นางสาวประภาพร จำปี
นายกัมพล วรรณพราหมณ์
17
15/8/2017, 10:17:03
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
97 ถ.อุดร-หนองบัวลำภู อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
พิชัยรักษ์ A
นางสาววัชราภรณ์ ไพรวัน
นายธนสาส์น วรรณสวาท910605772
นางสาวปิยะฉัตร โพธิ์ศรี
18
15/8/2017, 10:45:21
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
97 ถ.อุดร-หนองบัวลำภู อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
พิชัยรักษ์ Bนายสิทธิกร จำปาน้อยนายมนูศักดิ์ จอมพล910605772
นางสาวสุทธิดา บอกทรัพย์
19
15/8/2017, 13:40:31
โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร
๙๘ หมู่ ๓ ตำบลสามัคคี อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร ๑
นางสาวมณีวรรณ สิงค์คำป้อง
นางวัฒนา แข่งขัน872473974
โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร ๒
นางสาวปารวี วิเศษคำใส
นางสาวเกตุธัญญา นิติโยธิน
892799358
นางสาวอาภัสรา ปัญญาแสง
นายเนรมิต ดวงศรี
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
การตอบแบบฟอร์ม 1
 
 
Main menu