รุ่น 5 แบบตอบรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนวิธีการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 (Responses)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPST
1
แบบตอบรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนวิธีการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 5
2
ลำดับที่Timestampคำนำหน้าชื่อชื่อ - นามสกุลตำแหน่งบริหาร (ถ้ามี)คุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญสังกัด คณะวิชาระดับหลักสูตรที่ท่านรับผิดชอบประสบการณ์เป็นผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 จำนวน (หลักสูตร)ประสบการณ์เป็นผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตร ภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 จำนวน (หลักสูตร)คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการอบรมสำหรับผู้ที่ได้รับการทาบทามเป็นกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 โปรดระบุตำแหน่งที่ท่านได้รับทาบทามหลักสูตรที่ท่านได้รับทาบทามเป็นคณะกรรมการประเมินฯE-mailอาหาร
3
123/03/2017 15:35:34ผศ.ดร.เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษาศศ.บ.(เศรษฐศาสตร์)พบ.ม.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)Ed.D(ICT for Education in Policy and Implementation)ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา เศรษฐศาสตร์ ICT For Educationคณะศึกษาศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา51ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557ประธานกรรมการ, กรรมการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์นานาชาติ
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
fedumnw@ku.ac.thทั่วไป
4
223/03/2017 16:26:16อ.ดร.ชูศักดิ์ เอื้องโชคชัยวท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) เกียรตินิยมอันดับหนึ่งนศ.ม. (สื่อสารการแสดง)คด.บ. (การศึกษานอกระบบโรงเรียน)การศึกษาผู้ใหญ่, การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, การฝึกอบรมทางการศึกษานอกระบบ, การศึกษาตลอดชีวิตคณะศึกษาศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาไม่ได้เป็นผู้ประเมิน0ยังไม่เคยfeducsu@ku.ac.thทั่วไป
5
323/03/2017 18:27:57ผศ.ดร.ศุภชัย อำคาวท.บ.(เกษตรศาสตร์)วท.ม.(เกษตรศาสตร์)Ph.D.(Advanced Bioresource Science)ธาตุอาหารพืช และความอุดมสมบูรณ์ของดินคณะเกษตร กำแพงแสนระดับบัณฑิตศึกษาไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่เคยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรagrscak@ku.ac.thทั่วไป
6
423/03/2017 19:47:41ผศ.ดร.สิรินทร์พร สินธุวณิชย์รองคณบดีฝ่ายการศึกษาDipl.Ing. (Agr.)M.Sc. (Agriculture)Dr.Agr.การผลิตโคนมคณะเกษตร กำแพงแสนระดับบัณฑิตศึกษาไม่ได้เป็นผู้ประเมิน-ผู้บริหารagrsrsn@ku.ac.thทั่วไป
7
523/03/2017 20:07:57ผศ.ดร.อรประพันธ์ ส่งเสริมวท.บ. (เกษตรศาสตร์)วท.ม. (เกษตรศาสตร์)Ph.D. (Animal Science)การผลิตสัตว์ปีก, อาหารสัตว์กระเพาะเดี่ยวคณะเกษตร กำแพงแสนระดับปริญญาตรี40ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557กรรมการวท.บ. (สัตวศาสตร์อุตสาหกรรม)
วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการดิน)
agropp@ku.ac.thทั่วไป
8
623/03/2017 20:39:55อ.ดร.วรัทภพ ธัทรสุวรรณวศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)ปร.ด. (วิศวกรรมการจัดการ)Computational intelligence, Algorithm คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรีไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่ได้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรfaaswpc@ku.ac.thทั่วไป
9
723/03/2017 20:43:42อ.ดร.พีรญา ธภัทรสุวรรณคบ. (คณิตศาสตร์)วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)ปร.ด. (วิศวกรรมการจัดการ)Optimization คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรีไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่ได้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรfaaspyt@ku.ac.thทั่วไป
10
824/03/2017 10:34:42อ.ดร.สถิดาพร คำสดน.บ. (นิติศาสตร์บัณฑิต)กศ.ม. (การอุดมศึกษา)กศ.ด. (การศึกษาผู้ใหญ่)การศึกษาผู้ใหญ่, การศึกษานอกระบบ, การศึกษาตามอัธยาศัย, การศึกษาตลอดชีวิต, จิตวิทยาการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่คณะศึกษาศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาไม่ได้เป็นผู้ประเมินยังไม่เคยได้รับการอบรมยังไม่เคยได้รับการอบรมsathida_k@hotmail.co.thทั่วไป
11
924/03/2017 11:33:59อ.ดร.วิราวรรณ จุลโพธิ์วท.บ. (ประมง)วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) Dr.agr. (Doctor of Agricultural)ความปลอดภัยด้ายอาหารในผลิตผลจากสัตว์คณะเกษตร กำแพงแสนระดับบัณฑิตศึกษาไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่มีได้รับการแนะนำให้เข้าอบรมfagrwwn@ku.ac.thทั่วไป
12
1024/03/2017 11:43:53ผศ.ดร.ปิยะดา จันทวงศ์วท.บ. (ชีววิทยา)-Genetics, genomics, and bioinformaticsGeomics; Molecular geneticsคณะวิทยาศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่เคยเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรPjuntawong@gmail.comทั่วไป
13
1124/03/2017 13:22:44อ.ดร.เกรียงไกร สถาพรวานิชย์รองคณบดีฝ่ายวิชาการวทบ.(ประมง)Master of Science (Aquaculture)PhD. (Aquatic Ecotoxicology)Sustainable Seafood, Integrated Agriculture Systemคณะประมงระดับปริญญาตรีไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่เคยผู้บริหารระดับคณะffiskks@ku.ac.thทั่วไป
14
1224/03/2017 13:24:57อ.เกรียงไกร พร้อมนฤฤทธิ์รษก.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพศศ.บ.(พลศึกษา)ศศ.ม.(พลศึกษา)-พลศึกษา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการระดับปริญญาตรี2ยังไม่มีผู้บริหารระดับคณะกรรมการหลักสูตรรัฐปศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ วิทยาเชตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครkrianggkrai.pro@ku.thทั่วไป
15
1324/03/2017 13:54:22อ.สิทธิกานต์ เบ็ญจสุพัฒนนันท์ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพบธ.บ.บริหารธุรกิจ (บริหารอุตสาหการ)MSc in Management Sciences and Finance-Operation management, Project Feasibility, Quantitative Analysisคณะวิทยาการจัดการระดับปริญญาตรีไม่ได้เป็นผู้ประเมิน-ผู้บริหารระดับคณะsitthikarn.b@gmail.comทั่วไป
16
1424/03/2017 14:51:30อ.อังศุธร เถื่อนนาดีเศรษฐศาสตรบัณฑิตเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต-เศรษฐศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชาระดับปริญญาตรีไม่ได้เป็นผู้ประเมิน-อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งมีผลการประเมินหลักสูตรอยู่ในระดับดีในปีที่ผ่านมา และมีโอกาสขอขึ้นทะเบียน TQR ของ สกอ.Angsuthon.t@gmail.comทั่วไป
17
1524/03/2017 14:58:04อ.ดร.นรารัก บุญญานามศษ.บ.ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)ปรด.(เศรษฐศาสตร์)เศรษฐศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชาระดับปริญญาตรีไม่ได้เป็นผู้ประเมิน-อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งมีผลการประเมินหลักสูตรอยู่ในระดับดีในปีที่ผ่านมา และมีโอกาสขอขึ้นทะเบียน TQR ของ สกอ.noaratc@hotmail.comทั่วไป
18
1624/03/2017 16:54:50อ.ดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระหัวหน้าภาควิชาวท.บ.(วนศาสตร์) เกียรตินิยม 2M.Sc.(Agriculture and Forestry)D.Sc.(Agriculture and Forestry)การทำไม้ การวิจัยดำเนินงานประยุกต์ในทางป่าไม้ คณะวนศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาไม่ได้เป็นผู้ประเมิน-ผู้บริหารระดับภาควิชา-ffornrm@ku.ac.thทั่วไป
19
1724/03/2017 17:14:45รศ.ดร.สร้อยสุดา ณ ระนอง
รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและรักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายการศึกษานานาชาติ
อบ. (ภาษาญี่ปุ่น)
M.A. (Japanese Literature)
Ph.D (Area and Culture Studies)
ภาษาญี่ปุ่น การสอนภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์
ระดับบัณฑิตศึกษา
เป็นผู้ประเมินหลักสูตรคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับหลักสูตรปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
3
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งมีผลการประเมินหลักสูตรอยู่ในระดับดีในปีที่ผ่านมา และมีโอกาสขอขึ้นทะเบียน TQR ของ สกอ.
ประธานกรรมการ
ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
soysudan@gmail.comทั่วไป
20
1825/03/2017 09:44:27ผศ.ดร.รัชนี ฮงประยูรรองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรวท.บ. (เกษตรศาสตร์)วท.ม. (เกษตรศาสตร์)Ph.D. (Microbiology)ไวรัสพืช เซรุ่มวิทยาทางด้านโรคพืชคณะเกษตร กำแพงแสนระดับบัณฑิตศึกษา62อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งมีผลการประเมินหลักสูตรอยู่ในระดับดีในปีที่ผ่านมา และมีโอกาสขอขึ้นทะเบียน TQR ของ สกอ.ประธานกรรมการวท.ม.(ความปลอดภัยของอาหารในผลิตผลจากสัตว์)
วท.ม. (สัตวศาสตร์)
ปร.ด. (สัตวศาสตร์)
agrrat@ku.ac.thทั่วไป
21
1927/03/2017 00:18:22รศ.ดร.รองลาภ สุขมาสรวงรองหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์)วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วนศษสตร์)วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วนศษสตร์)การศึกษาและจัดการสัตว์ป่าคณะวนศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา100ผู้บริหารระดับภาควิชาประธานกรรมการ, กรรมการอุทยานนันทนาการ คณะวนศาสตร์
กีฎวิทยา คณะเกษตร
mronglarp@hotmail.comทั่วไป
22
2027/03/2017 09:20:52อ.วราลี จันทโรศศ.บ.ภาษาญี่ปุ่นศศ.ม.ญี่ปุ่นศึกษา-การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นคณะมนุษยศาสตร์ระดับปริญญาตรีไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่มีประสบการณ์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งมีผลการประเมินหลักสูตรอยู่ในระดับดีในปีที่ผ่านมา และมีโอกาสขอขึ้นทะเบียน TQR ของ สกอ.swaralee@hotmail.comทั่วไป
23
2127/03/2017 13:29:22อ.ดร.จิตรา พึ่งพานิช (ยกเลิก)ศศ.บ(ภาษา)คม.(อุดมศึกษา)คด.(อุดมศึกษา)การศึกษา การวางแผนคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการระดับปริญญาตรีไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่เคยผู้บริหารระดับคณะยังไม่เคยประเมินcscjtp@csc.ku.ac.thทั่วไป
24
2227/03/2017 15:38:16พ.ต.หญิง ดร.ณัฐกฤตา ศิริโสภณพบ. (พยาบาลศาสตรบัณฑิต)วท.ม. (สุขศึกษา)ศษ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา)ส่งเสริมสุขภาพ สุขศึกษา เทคโนโลยีการสื่อสารสุขภาพคณะศึกษาศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา62ผู้บริหารระดับสาขาวิชากรรมการศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสอนคณิตศาสตร์
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา
ืีnuttakritta@gmail.comทั่วไป
25
2327/03/2017 16:36:14อ.สุกัญญา ยุงระแหงวท.บ.สัตวศาสตร์Animal Science-การปรับปรุงพันธุ์สัตว์คณะเกษตร กำแพงแสนระดับปริญญาตรีไม่ได้เป็นผู้ประเมิน0อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งมีผลการประเมินหลักสูตรอยู่ในระดับดีในปีที่ผ่านมา และมีโอกาสขอขึ้นทะเบียน TQR ของ สกอ.agrsky@ku.ac.thทั่วไป
26
2427/03/2017 19:29:06อ.ดร.วนิดา สืบสายพรหมผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาศาสตรสุขภาพสัตว์วิยาศาสตรมหาบัณฑิต(เกษตรศาสตร์)ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการจัดการของเสียและการใช้ประโยชน์จากของเสียจากสัตว์คณะเกษตร กำแพงแสนระดับปริญญาตรีไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่เคยผู้บริหารระดับคณะ, อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งมีผลการประเมินหลักสูตรอยู่ในระดับดีในปีที่ผ่านมา และมีโอกาสขอขึ้นทะเบียน TQR ของ สกอ.agrwdj@ku.ac.thทั่วไป
27
2527/03/2017 19:56:19ผศ.ดร.ยุวเรศ เรืองพานิชวท บ เกษตรศาสตร์วท ม เกษตรศาสตร์Ph.D. NutritionPoultry Nutritionคณะเกษตร กำแพงแสนระดับบัณฑิตศึกษาไม่ได้เป็นผู้ประเมิน0ผู้บริหารระดับภาควิชาysunhwa@hotmail.comทั่วไป
28
2627/03/2017 20:06:30อ.ดร.วิริยา หล้าเพชรBachelor (FLE การสอนภาษาฝรั่งเศส)Master (FLE การสอนภาษาฝรั่งเศส)Ph.D (Linguistics)ภาษาศาสตร์เปรียบเทียบ การแปลภาษาฝรั่งเศส ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวคณะมนุษยศาสตร์ระดับปริญญาตรีไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่มีประสบการณ์เป็นผู้ประเมินอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งมีผลการประเมินหลักสูตรอยู่ในระดับดีในปีที่ผ่านมา และมีโอกาสขอขึ้นทะเบียน TQR ของ สกอ.jpoussine@hotmail.frทั่วไป
29
2727/03/2017 23:19:31อ.ดร.นภาขวัญ แหวนเพชรผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการวท.บ. (ประมง)M.Sc. (Life and Earth Science)Ph.D. (Biology)วิทยาศาสตร์ทางทะเล ประชาคมสัตว์พื้นทะเลขนาดใหญ่ หญ้าทะเลคณะประมงระดับปริญญาตรีไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่ได้เป็นผู้ปะเมินผู้บริหารระดับคณะtearna@gmail.comทั่วไป
30
2828/03/2017 09:31:21อ.ดร.จีรภา หินซุยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยวท.บ.(เคมีการเกษตร)วท.ม.(ผลิตภัณฑ์ประมง)ปร.ด.(ผลิตภัณฑ์ประมง)เคมีคณะประมงระดับปริญญาตรีไม่ได้เป็นผู้ประเมิน-ผู้บริหารระดับคณะffisjrp@ku.ac.thทั่วไป
31
2928/03/2017 10:47:22รศ.ดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัยวศ.บ.(วิศวกรรมชลประทาน)M.Eng.(Irrigation Engineering and Management)Ph.D.(Sciences de l'Eau dans l'Environnement Continental)hydrology, water management, computer modeling, GIS, remote sensingคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสนระดับบัณฑิตศึกษาไม่ได้เป็นผู้ประเมิน-อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งมีผลการประเมินหลักสูตรอยู่ในระดับดีในปีที่ผ่านมา และมีโอกาสขอขึ้นทะเบียน TQR ของ สกอ.กรรมการวิศวกรรมการอาหารekasit.k@ku.thทั่วไป
32
3028/03/2017 13:00:02ผศ.มณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการวท.บ. (ประมง)วท.ม. (การจัดการประมง)-การจัดการประมงคณะประมงระดับปริญญาตรีไม่ได้เป็นผู้ประเมิน-ผู้บริหารระดับคณะ, อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งมีผลการประเมินหลักสูตรอยู่ในระดับดีในปีที่ผ่านมา และมีโอกาสขอขึ้นทะเบียน TQR ของ สกอ.ffisjts@ku.ac.thทั่วไป
33
3128/03/2017 13:23:46อ.ดร.กฤตยา ณ หนองคายรักษาการรองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีไทยอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยวรรณคดีไทยคณะมนุษยศาสตร์ระดับปริญญาตรี4ไม่ได้ประเมินหลักสูตรภายนอกผู้บริหารระดับคณะ, ผู้บริหารระดับภาควิชา, ผู้บริหารระดับสาขาวิชา, อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งมีผลการประเมินหลักสูตรอยู่ในระดับดีในปีที่ผ่านมา และมีโอกาสขอขึ้นทะเบียน TQR ของ สกอ.กรรมการ1. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
2. ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
3. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยามานุษยวิทยา
4. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยามานุษยวิทยา
fhumkyn@ku.ac.thทั่วไป
34
3228/03/2017 15:25:00อ.ผุสดี แซ่ลิ่มผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายประกันคุณภาพและสนับสนุนพัฒนากายภาพวท.บ. (วัสดุศาสตร์)วท.ม. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ประยุกต์และเทคโนโลยีสิ่งทอ)-Fiber Science, Natural dye, Silk processingคณะอุตสาหกรรมเกษตรระดับปริญญาตรี22ผู้บริหารระดับภาควิชา, ผู้บริหารระดับสาขาวิชา, อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งมีผลการประเมินหลักสูตรอยู่ในระดับดีในปีที่ผ่านมา และมีโอกาสขอขึ้นทะเบียน TQR ของ สกอ.ประธานกรรมการ, กรรมการวท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)fagipdl@ku.ac.thทั่วไป
35
3328/03/2017 16:41:25รศ.น.สพ.ดร.อำนาจ พัวพลเทพ-สพ.บ.-Ph.D. (Veterinary Toxicology and Applied Pharmacology)Mycotoxins and Drug Residuesคณะสัตวแพทยศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาไม่ได้เป็นผู้ประเมิน-อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งมีผลการประเมินหลักสูตรอยู่ในระดับดีในปีที่ผ่านมา และมีโอกาสขอขึ้นทะเบียน TQR ของ สกอ.-fvetamp@ku.ac.thทั่วไป
36
3428/03/2017 18:55:21อ.ดร.พรรณวิมล ตันหันรองหัวหน้าภาควิชาวท.บ.(ชีววิทยา)วท.ม.(ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม)ปร.ด.(ชีววิทยา)พิษวิทยาสิ่งแวดล้อมคณะสัตวแพทยศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา3-ผู้บริหารระดับภาควิชากรรมการfvetpmt@ku.ac.thทั่วไป
37
3522/03/2017 12:42:41รศ.ดร.จิตตินันท์ บุญสถิรกุลประธานหลักสูตรจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (ภาคพิเศษ)ค.บ.(ครุศาสตร บัณฑิต) จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวและการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ 2526M.Ed (Master of Education) Counseling and Student Services University of North Texas, USA เมื่อ 2528Ed.D.(Doctor of Education) Curriculum and Instruction Students with learning disabilities University of Central Florida, USA เมื่อ 2538การแนะแนว การแนะแนวอาชีพ พุทธิจิตวิทยา จิตวิทยาการศึกษา ผู้เรียนที่มีปัญหาในการเรียนคณะศึกษาศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา5-ผู้บริหารระดับคณะ, ผู้บริหารระดับภาควิชา, ผู้บริหารระดับสาขาวิชาประธาน,กรรมการ1.หลักสูตรสุขศึกษา
2. หลักสูตรคหกรรม
fedujnb@ku.ac.thทั่วไป
38
3629/03/2017 10:55:28อ.ดร.อุไรรัฒท์ เนตรหาญรองหัวหน้าภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง และผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประมง คณะประมงวท.บ. (ประมง)วท.ม. (สถิติประยุกต์)Ph.D.(Statistics)การประยุกต์ใช้สถิติและตัวแบบทางสถิติเพื่อการจัดการประมงคณะประมงระดับบัณฑิตศึกษาผู้สังเกตการณ์ไม่มีผู้บริหารระดับภาควิชากรรมการ1.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง คณะประมง
2.หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง) คณะประมง
3.หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยี (นานาชาติ) คณะประมง
4.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สถิติ) คณะวิทยาศาสตร์
ffisurnh@ku.ac.thทั่วไป
39
3729/03/2017 17:51:30ผศ.ดร.วัชรพล ชยประเสริฐหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเกษตรวศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)M.S. (Agricultural Engineering)Ph.D. (Agricultural Engineering)Stored product protection, Fumigation, Computational Fluid Dynamicsคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสนระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา13ผู้บริหารระดับภาควิชา, อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งมีผลการประเมินหลักสูตรอยู่ในระดับดีในปีที่ผ่านมา และมีโอกาสขอขึ้นทะเบียน TQR ของ สกอ.กรรมการวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (สาขาวิศวกรรมการอาหาร)fengwpc@ku.ac.thทั่วไป
40
3830/03/2017 12:19:08อ.วรานันต์ ตันติเวทย์ศศ.บศม.-เศรษฐศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชาระดับปริญญาตรีไม่ได้เป็นผู้ประเมิน-อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งมีผลการประเมินหลักสูตรอยู่ในระดับดีในปีที่ผ่านมา และมีโอกาสขอขึ้นทะเบียน TQR ของ สกอ.waranan_tanti@hotmail.comทั่วไป
41
3930/03/2017 17:16:59รศ.ดร.บุษบา บรรจงมณีB.A.(Japanese Studies)M.A.(Japanese Linguistics)Ph.D.(Area Studies)ภาษาญี่ปุ่นคณะมนุษยศาสตร์ระดับปริญญาตรีไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่ได้เป็นผู้ประเมินอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งมีผลการประเมินหลักสูตรอยู่ในระดับดีในปีที่ผ่านมา และมีโอกาสขอขึ้นทะเบียน TQR ของ สกอ.-bussaban57@gmail.comทั่วไป
42
4030/03/2017 17:21:24ดร.จีรชัย สุภาสุทธากูลผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพวศ.บ. (เครื่องกล)วศ.ม. (เครื่องกล)Doctor of Philosophy (Engineering)การขึ้นรูปโลหะคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสนระดับปริญญาตรีไม่ได้เป็นผู้ประเมิน-ผู้บริหารระดับคณะfengjcs@ku.ac.thทั่วไป
43
4131/03/2017 14:33:39อ.ดร.สุมัลลิกา โมรากุลรองหัวหน้าภาคเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพbiotechnology microbiologyalcoholic fermentation, yeast biotechnologyคณะอุตสาหกรรมเกษตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา25ผู้บริหารระดับภาควิชากรรมการsumallika.m@ku.thทั่วไป
44
4231/03/2017 15:41:15ผศ.สพ.ญ.ดร.ศรัญญา พัวพลเทพ-สพ.บ.-Ph.D. (Veterinary Pharmacology and Toxicology)Veterinary Pharmacology and Toxicologyคณะสัตวแพทยศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาไม่ได้เป็นผู้ประเมิน-ผู้บริหารระดับภาควิชา, อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งมีผลการประเมินหลักสูตรอยู่ในระดับดีในปีที่ผ่านมา และมีโอกาสขอขึ้นทะเบียน TQR ของ สกอ.-fvetsys@ku.ac.thทั่วไป
45
4331/03/2017 21:25:43ผศ.ดร.วีระยุทธ พิมพรภรณ์ วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (คอมพิวเตอร์)M.Sc. (Information Technology) Ph.D. (Information Technology)Data Science and Machine Learning, Information Technology and System Engineering, Learning Scienceคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชาระดับปริญญาตรีไม่ได้เป็นผู้ประเมิน-อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งมีผลการประเมินหลักสูตรอยู่ในระดับดีในปีที่ผ่านมา และมีโอกาสขอขึ้นทะเบียน TQR ของ สกอ.กรรมการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์werayut.p@ku.thทั่วไป
46
4403/04/2017 08:20:42ผศ.สมจิตร์ สิริรัตนวิทย์อบ.(ภาษาญี่ปุ่น)M.Ed.(Japanese Education)-ภาษาญี่ปุ่นคณะมนุษยศาสตร์ระดับปริญญาตรีไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งมีผลการประเมินหลักสูตรอยู่ในระดับดีในปีที่ผ่านมา และมีโอกาสขอขึ้นทะเบียน TQR ของ สกอ.somchitsiri@hotmail.comทั่วไป
47
4503/04/2017 09:49:39ผศ.ดร.ปิยะดา จันทวงศ์วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ชีววิทยา)-Ph.D. (Genetics, Genomics, and Bioinformatics)Genomics; Plant molecular geneticsคณะวิทยาศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาไม่ได้เป็นผู้ประเมิน-อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งมีผลการประเมินหลักสูตรอยู่ในระดับดีในปีที่ผ่านมา และมีโอกาสขอขึ้นทะเบียน TQR ของ สกอ.pjuntawong@gmail.comทั่วไป
48
4603/04/2017 09:50:54ผศ.ดร.อัญชณี คูเบอร่าวท.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)วท.ม.(อณูพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรมศาสตร์)ปร.ด.(อณูพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรมศาสตร์)Protein structure and functionคณะวิทยาศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งมีผลการประเมินหลักสูตรอยู่ในระดับดีในปีที่ผ่านมา และมีโอกาสขอขึ้นทะเบียน TQR ของ สกอ.fsciacs@ku.ac.thทั่วไป
49
4703/04/2017 10:49:17ผศ.ดร.ณัฎฐา เสนีวาสวท.บ. (ชีววิทยา)วท.ม. (พฤกษศาสตร์)Ph.D. (Biotechnology)Plant Morphology, Algaeคณะวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรีไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งมีผลการประเมินหลักสูตรอยู่ในระดับดีในปีที่ผ่านมา และมีโอกาสขอขึ้นทะเบียน TQR ของ สกอ.กรรมการวท.ม. สาขารังสีประยุกต์และไอโซโทปfscintsv@ku.ac.thทั่วไป
50
4804/04/2017 16:52:43อ.ดร.กฤตธน สนธิรักษ์ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)M.A. (International Area Studies)Ph.D. (Advanced Japanese Studies)ภาษาญี่ปุ่นคณะมนุษยศาสตร์ระดับปริญญาตรีไม่ได้เป็นผู้ประเมิน-อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งมีผลการประเมินหลักสูตรอยู่ในระดับดีในปีที่ผ่านมา และมีโอกาสขอขึ้นทะเบียน TQR ของ สกอ.kritkujp@gmail.comทั่วไป
51
4905/04/2017 11:46:22อ.เตชทัช คลายโศกก์รองคณบดีฝ่ายวิชาการพุทธศาสตรบัณฑิต (เอกอังกฤษ)ศาสนาเปรียบเทียบ-ปรัชญาและศาสนาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการระดับปริญญาตรี22ผู้บริหารระดับคณะkhso65@hotmail.com, csnpyk@ku.ac.thทั่วไป
52
5005/04/2017 11:48:52ผศ.ดร.สังคม ศรีสมพรรองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพวศบ.เครื่องกลวศม.เครื่องกลปรด.เครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรีไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่ไ้ด้เป็นผู้ประเมินผู้บริหารระดับคณะsungkom.s@ku.thทั่วไป
53
5105/04/2017 11:56:24อ.ดร.สายฝน จันผกาวท.บ.เคมีวท.ม.เคมี (เคมีวิเคราะห์)วท.ด.เคมีAnalytical Chemistry, Flow-based Analysis, Downscaling of chemical analysisคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี1ไม่เคยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งมีผลการประเมินหลักสูตรอยู่ในระดับดีในปีที่ผ่านมา และมีโอกาสขอขึ้นทะเบียน TQR ของ สกอ.saiphon.c@ku.thทั่วไป
54
5205/04/2017 12:26:41อ.ดร.ฉัตรชัย จันทร์สมบูรณ์-วท.บ.(เกษตรศาสตร์)วท.ม.(เกษตรศาสตร์)วท.ด.(สัตวศาสตร์)สัตวศาสตร์ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์คณะเกษตร กำแพงแสนระดับบัณฑิตศึกษาไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่ได้เป็นผู้ประเมินอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งมีผลการประเมินหลักสูตรอยู่ในระดับดีในปีที่ผ่านมา และมีโอกาสขอขึ้นทะเบียน TQR ของ สกอ.-fagrccc@ku.ac.thทั่วไป
55
5311/04/2017 09:21:57ผศ.ดร.สุธีร์ ดวงใจรองหัวหน้าภาควิชาวท.บ. (วนศาสตร์)วท.ม. (วนศาสตร์)Dr. rer.nat.พันธุศาสตร์ป่าไม้คณะวนศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่ได้เป็นผู้บริหารระดับภาควิชาfforsud@ku.ac.thทั่วไป
56
5411/04/2017 11:49:41ผศ.ดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์การศึกษาบัณฑิต การแนะแนวศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยาดุษฎีบัณฑิต บีิหารการศึกษาจิตวิทยา การศึกษา บริหารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา73อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งมีผลการประเมินหลักสูตรอยู่ในระดับดีในปีที่ผ่านมา และมีโอกาสขอขึ้นทะเบียน TQR ของ สกอ.กรรมการบริหารการศึกษา วิทยาศาสตร์ศึกษา พลศึกษา เป็นต้น้hatthasak@hotmail.comทั่วไป
57
5511/04/2017 13:57:52อ.ดร.ธารรัตน์ แก้วกระจ่างวท.บ.(วนศาสตร์)วท.ม.(วนศาสตร์)Ph.D. (Agricultural Sciences)Ectomycorrhiza, Mushroomคณะวนศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่เคยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งมีผลการประเมินหลักสูตรอยู่ในระดับดีในปีที่ผ่านมา และมีโอกาสขอขึ้นทะเบียน TQR ของ สกอ.ffortrk@ku.ac.thทั่วไป
58
5611/04/2017 14:21:26อ.ดร.มินตา ชัยประสงค์สุขวท.บ. (พฤกษศาสตร์)วท.ม. (พฤกษศาสตร์)Ph.D. (Plants, Insects, and Soils)Plant molecular and functional genomics. คณะวิทยาศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่ได้เป็นผู้ประเมินอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งมีผลการประเมินหลักสูตรอยู่ในระดับดีในปีที่ผ่านมา และมีโอกาสขอขึ้นทะเบียน TQR ของ สกอ.nonefscimtc@ku.ac.thทั่วไป
59
5705/04/2017 11:10:36ผศ.นพพร รัตนช่วงรองคณบดีฝ่ายบริหารวท.บ. (ฟิสิกส์)วท.ม. (ฟิสิกส์)คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่ได้เป็นผู้ประเมินอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งมีผลการประเมินหลักสูตรอยู่ในระดับดีในปีที่ผ่านมา และมีโอกาสขอขึ้นทะเบียน TQR ของ สกอ.--faasnor@ku.ac.thทั่วไป
60
5820/04/2017 14:40:13อ.ธนพันธ์ คงทองวท.บ (วิศวกรรมอาหาร)วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)-Operations Researchคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาระดับปริญญาตรี00ผู้บริหารระดับภาควิชาthanapan@eng.src.ku.ac.thทั่วไป
61
5920/04/2017 14:43:19อ.จันจิรา คงชื่นใจ-วศ.บ.วศ.ม.-industrial engineeringคณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรีไม่ได้เป็นผู้ประเมิน-ผู้บริหารระดับภาควิชากรรมการ-janjira_k@eng.src.ku.ac.thทั่วไป
62
6024/04/2017 14:54:50อ.รัฐธนนท์ ธนาธรณ์คุณานนท์-ศศ.บ. การท่องเที่ยวศศ.ม. การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว-การจัดการท่องเที่ยวสำนักงานโครการจัดการวิทยาเขตสุพรรณบุรีระดับปริญญาตรีไม่ได้เป็นผู้ประเมิน2557 มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิผู้บริหารระดับสาขาวิชาratthanon_tourism@hotmail.comทั่วไป
63
6124/04/2017 15:00:03อ.วัสราภรณ์ ละนิล-ศศ.บ. (การโรงแรงและการท่องเที่ยว)บธ.ม. การจัดการทั่วไป-การท่องเที่ยวและโรงแรมสำนักงานโครการจัดการวิทยาเขตสุพรรณบุรีระดับปริญญาตรีไม่ได้เป็นผู้ประเมิน-ผู้บริหารระดับสาขาวิชา, อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งมีผลการประเมินหลักสูตรอยู่ในระดับดีในปีที่ผ่านมา และมีโอกาสขอขึ้นทะเบียน TQR ของ สกอ.chom_htm@hotmail.comทั่วไป
64
6224/04/2017 15:49:13อ.พิมพร ศรีรุ่งเรือง-ศศบ.อุตสาหกรรมท่องเที่ยวศศม.การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวกำลังศึกษา สาขาการจัดการท่องเที่ยวการโรงแรม การท่องเที่ยว อีเว้น สปา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรีไม่ได้เป็นผู้ประเมิน1ผู้บริหารระดับสาขาวิชาtukta_red@hotmail.comทั่วไป
65
24/04/2017 16:31:44ผศ.ดร.นุชนาถ มั่งคั่งประธานโครงการสังคมสงเคราะห์การจัดการทรัพยากรเศรษฐศาสตร์เกษตร
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
คณะเศรษฐศาสตร์ระดับปริญญาตรี
ไม่ได้เป็นผู้ประเมิน
1
ผู้บริหารระดับสาขาวิชา
ประธานกรรมการ, กรรมการ
feconnm@ku.ac.thทั่วไป
66
24/04/2017 16:35:00อ.ปิยภาคย์ ภูมิภมร
ศศบ.(การสอนการคหกรรมศาสตร์)
คศม(อาหารและโภชนากาน)
-อาหาร โรงแรม
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
ระดับปริญญาตรี
ไม่ได้เป็นผู้ประเมิน
1
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งมีผลการประเมินหลักสูตรอยู่ในระดับดีในปีที่ผ่านมา และมีโอกาสขอขึ้นทะเบียน TQR ของ สกอ.
กรรมการ
piyapak54@botmail.com
ทั่วไป
67
หากจำนวนเกิน 60 คน สำนักงานประกันขอสงวนสิทธิลำดับถัดไปเป็นสำรองลำดับที่ 1 ตามลำดับ
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Form responses 1