ข้อมูลคนพิการในพื้นที่จังหวัดพะเยา ประจำปี 2559
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
2
ข้อมูลคนพิการในพื้นที่จังหวัดพะเยา ประจำปี 2559
3
พื้นที่อำเภอเชียงคำ
4
5
ข้อมูลพื้นฐานระดับอำเภอ
6
ที่อำเภอตำบลจำนวนคนพิการรวมช่วงอายุประเภทความพกพร่อง
7
ชายหญิง0-14 ปี15-30 ปี31 - 59 ปี60 ปีขึ้นไปทางการเห็น
ทางการได้ยิน
ทางสติปัญญา
ทางร่างกาย
ทางการเรียนรู้
ทางการพูดทางพฤติกรรม /อารมณ์อื่นๆ
8
1เชียงคำ560301 - ตำบลหย่วน193183376622110238816026105773726
9
560306 - ตำบลน้ำแวน162155317224119172
10
560307 - ตำบลเวียง1411392807169915828762412384125
11
560308 - ตำบลฝายกวาง1601362964191071662188361247938
12
560309 - ตำบลเจดีย์คำ1241152394117415042118943
13
560310 - ตำบลร่มเย็น27426353713422112712616752181-73272
14
560311 - ตำบลเชียงบาน127130257213881541485111161813
15
560312 - ตำบลแม่ลาว24124848971313333521253181734812
16
560313 - ตำบลอ่างทอง165185350820133189
17
560314 - ตำบลทุ่งผาสุข
816915031258753524402510673
18
รวม166816233291561921132190815710642158564033117142
19
20
21
ข้อมูลพื้นฐานระดับอำเภอ (รายคน)
22
ที่ชื่อ - สกุลเลขบัตรประชาชนอายุเพศว/ด/ป ที่เกิด
ประะเภทความพิการ
อาชีพระดับการศึกษาที่อยู่ครูผู้รับผิดชอบ
23
1นางวิไล งามเริง356030029841266หญิง3/8/24922เกษตรกรป.4192 ม.1 ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยานางสาวกัญญภัทร ชมชื่น
24
2นางคำชอบ ผิวงาม356030029856167หญิง2/1/24912เกษตรกรป.4196/1 ม.1 ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา
นางสาวกัญญภัทร ชมชื่น
25
3น.ส.บัวแรม หายทุกข์356030039942147หญิง8/10/25112เกษตรกรประถม4 ม.1 ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา
นางสาวกัญญภัทร ชมชื่น
26
4นายเกษม ค้าขาย356030040018751ชาย9/3/25072เกษตรกรม.ปลาย13 ม.1 ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา
นางสาวกัญญภัทร ชมชื่น
27
5น.ส.นงเกียรติ ไชยโย356030040489148หญิง8/12/25102เกษตรกรม.ปลาย91 ม.1 ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา
นางสาวกัญญภัทร ชมชื่น
28
6นายอ๊อด มีหลาย356030040568537ชาย18/3/25213
ไม่ประกอบอาชีพ
ประถม106 ม.1 ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา
นางสาวกัญญภัทร ชมชื่น
29
7นายบุญมา สะอาดดี356030040351843ชาย10/3/25152เกษตรกรประถม68 ม.1 ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา
นางสาวกัญญภัทร ชมชื่น
30
8นายอินตา สถาน356030057889058ชาย21/5/25002เกษตรกรป.455 ม.1 ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยานางสาวกัญญภัทร ชมชื่น
31
9
น.ส.บุญธิยาภรณ์ ศรีพันธบุตร
157990057309221หญิง3/12/2537ออทิสติก
ไม่ประกอบอาชีพ
ม.ปลาย40 ม.1 ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยานางสาวกัญญภัทร ชมชื่น
32
10นายสุทัศน์ นาซีก356030029853658ชาย20/5/25002เกษตรกรม.ปลาย193/1 ม.1 ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยานางสาวกัญญภัทร ชมชื่น
33
11น.ส.วันเพ็ญ ไชยโย356030040344541หญิง1/3/25171รับจ้างม.ปลาย66 ม.1 ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยานางสาวกัญญภัทร ชมชื่น
34
12น.ส.พิชานันท์ สุทธวงค์156030040344520หญิง20/10/2538ออทิสติก
ไม่ประกอบอาชีพ
ประถม204 ม.1 ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยานางสาวกัญญภัทร ชมชื่น
35
13น.ส.พจนา วงศ์ใหญ่356030040591032หญิง12/8/25263รับจ้างประถม44/1 ม.1 ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยานางสาวกัญญภัทร ชมชื่น
36
14นางลำดวล ทนดี356030040171053หญิง16/7/25052เกษตรกรประถม221 ม.1 ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยานางสาวกัญญภัทร ชมชื่น
37
15นางมา มีหลาย356030040554588หญิง1/1/24702
ไม่ประกอบอาชีพ
ป.4104 ม.1 ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยานางสาวกัญญภัทร ชมชื่น
38
16ร.อ.สุจินต์ คงกำเนิด310020240682679ชาย10/6/24792
ไม่ประกอบอาชีพ
ม.ปลาย ม.1 ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยานางสาวกัญญภัทร ชมชื่น
39
17นายอดุลย์ สัจจญาติ356030040477849ชาย14/3/25094
ไม่ประกอบอาชีพ
ม.ปลาย ม.1 ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยานางสาวกัญญภัทร ชมชื่น
40
18นายบุญส่ง ชัยชนะ356030035440158ชาย14/8/25002เกษตรกรม.ปลาย57/1 ม.2 ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยานางสาวกัญญภัทร ชมชื่น
41
19นายสมศักดิ์ วงศ์ใหญ่356030035326049ชาย21/4/25092เกษตรกรม.ปลาย39 ม.2 ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยานางสาวกัญญภัทร ชมชื่น
42
20นายเขียว ไชโย356030035504175ชาย1/1/24832เกษตรกรป.472 ม.2 ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยานางสาวกัญญภัทร ชมชื่น
43
21นางแสงแก้ว วงศ์ใหญ่356030035480166หญิง5/9/24922เกษตรกรป.466 ม.2 ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยานางสาวกัญญภัทร ชมชื่น
44
22นางประไพรัตน์ วงศ์ใหญ่310010057317160หญิง9/11/24982
ไม่ประกอบอาชีพ
ป.438/1 ม.2 ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยานางสาวกัญญภัทร ชมชื่น
45
23นายสันติ นิลเชษฐ์310090004337164ชาย30/1/24942
ไม่ประกอบอาชีพ
ป.4114 ม.2 ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยานางสาวกัญญภัทร ชมชื่น
46
24น.ส.ภรณ์ทิพย์ สัจจญาติ156030011858227หญิง19/5/25313รับจ้างประถม93 ม.2 ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยานางสาวกัญญภัทร ชมชื่น
47
25นายเรือง ผาลัย356030035185262ชาย3/3/24962
ไม่ประกอบอาชีพ
ป.414 ม.2 ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยานางสาวกัญญภัทร ชมชื่น
48
26นางจันทร์ เมืองพรม356030035281668หญิง10/10/24902
ไม่ประกอบอาชีพ
ป.4128 ม.2 ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยานางสาวกัญญภัทร ชมชื่น
49
27นายจันทร์ ไชยโย356030035302263ชาย4/1/24952
ไม่ประกอบอาชีพ
ป.434 ม.2 ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยานางสาวกัญญภัทร ชมชื่น
50
28น.ส.ทานตะวัน ชัยมงคล356030036713835หญิง10/9/25233รับจ้างไม่ได้เรียน127 ม.2 ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยานางสาวกัญญภัทร ชมชื่น
51
29นายทอง ไชยโย356030035235276ชาย5/4/24822
ไม่ประกอบอาชีพ
ป.427 ม.2 ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยานางสาวกัญญภัทร ชมชื่น
52
30นางขัน ขันคำ356030035640485หญิง7/12/24732
ไม่ประกอบอาชีพ
ป.499 ม.2 ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยานางสาวกัญญภัทร ชมชื่น
53
31นางจันทร์เทิง ราษี356030035265476หญิง9/9/24822
ไม่ประกอบอาชีพ
ป.428 ม.2 ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยานางสาวกัญญภัทร ชมชื่น
54
32นายมูล ใจหนัก356030035589177ชาย25/4/24812
ไม่ประกอบอาชีพ
ป.4 ม.2 ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยานางสาวกัญญภัทร ชมชื่น
55
33เด็กหญิงสลิลทิพย์ แสงพัน15603014601108หญิง8/12/25503
ไม่ประกอบอาชีพ
ไม่ได้เรียน ม.2 ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยานางสาวกัญญภัทร ชมชื่น
56
34นางสา หอมจันทร์356030035365182หญิง8/7/24762
ไม่ประกอบอาชีพ
ป.4 ม.2 ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยานางสาวกัญญภัทร ชมชื่น
57
35นางจอง ใจคำ356030036755450หญิง7/6/25082เกษตรกรป.453 ม.3 ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยานางสาวกัญญภัทร ชมชื่น
58
36นายเสาร์ กันทะสอน356030043581992ชาย20/5/24662
ไม่ประกอบอาชีพ
ป.415 ม.3 ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยานางสาวกัญญภัทร ชมชื่น
59
37นายศรีเมา แสงศรีจันทร์356030023082658ชาย5/1/25002เกษตรกรม.ปลาย49 ม.3 ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยานางสาวกัญญภัทร ชมชื่น
60
38นายกวน ขันทะวงค์356030043527482ชาย1/1/24762
ไม่ประกอบอาชีพ
ประถม5 ม.3 ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยานางสาวกัญญภัทร ชมชื่น
61
39นางแก้ว ชัยชนะ356030043550673หญิง1/1/24852
ไม่ประกอบอาชีพ
ป.411 ม.3 ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยานางสาวกัญญภัทร ชมชื่น
62
40นางสุนา ขันทะวงค์356030043517773หญิง19/4/24852
ไม่ประกอบอาชีพ
ป.44 ม.3 ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยานางสาวกัญญภัทร ชมชื่น
63
41นางอ้วน ขันทะวงค์356030043529180หญิง1/4/24782
ไม่ประกอบอาชีพ
ป.46 ม.3 ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยานางสาวกัญญภัทร ชมชื่น
64
42นางวุ่น กองทิพย์356030054232160หญิง13/6/24982
ไม่ประกอบอาชีพ
ประถม24 ม.3 ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยานางสาวกัญญภัทร ชมชื่น
65
43นายปั๋น ขันทะวงค์356030043516980ชาย20/1/24782
ไม่ประกอบอาชีพ
ป.44 ม.3 ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยานางสาวกัญญภัทร ชมชื่น
66
44นางแสง เวียงคำ356030025011870หญิง12/5/24882
ไม่ประกอบอาชีพ
ประถม8 ม.3 ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยานางสาวกัญญภัทร ชมชื่น
67
45นายอุดม กองทิพย์356030043523870ชาย30/4/24882
ไม่ประกอบอาชีพ
ประถม24 ม.3 ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยานางสาวกัญญภัทร ชมชื่น
68
46นางน้อย ใจอาทิตย์356030043725183หญิง6/2/24752
ไม่ประกอบอาชีพ
ประถม31 ม.3 ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยานางสาวกัญญภัทร ชมชื่น
69
47นายอ้วน หม่องยานะ356030046555675ชาย1/9/24832
ไม่ประกอบอาชีพ
ประถม102 ม.4 ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยานางสาวกัญญภัทร ชมชื่น
70
48นางศรีวรรณ เมืองมูล356030046346475หญิง3/12/24832
ไม่ประกอบอาชีพ
ประถม68 ม.4 ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยานางสาวกัญญภัทร ชมชื่น
71
49นางหวัน ขาวแดง356030046053888หญิง10/10/24702
ไม่ประกอบอาชีพ
ป.411/1 ม.4 ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยานางสาวกัญญภัทร ชมชื่น
72
50นางเฟย ทนดี356030046362685หญิง24/12/24732
ไม่ประกอบอาชีพ
ป.471 ม.4 ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยานางสาวกัญญภัทร ชมชื่น
73
51นายสันทัด หอมนาน356030080586138ชาย18/9/25204รับจ้างม.ปลาย91 ม.4 ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยานางสาวกัญญภัทร ชมชื่น
74
52นางอาทิตยา สามแสน365010115718454หญิง11/2/25042เกษตรกรม.ปลาย70/1 ม.4 ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยานางสาวกัญญภัทร ชมชื่น
75
53นายสวัสดิ์ เวียงคำ356030046276077ชาย6/9/24812
ไม่ประกอบอาชีพ
ประถม52 ม.4 ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยานางสาวกัญญภัทร ชมชื่น
76
54พระอนันต์ ขันทะวงค์356030046171237ชาย8/4/25214พระสงค์ม.ปลาย53 ม.4 ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยานางสาวกัญญภัทร ชมชื่น
77
55นายบุญชู วันดี556030003805152ชาย1/1/25062เกษตรกรม.ปลาย90 ม.4 ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยานางสาวกัญญภัทร ชมชื่น
78
56นายศรีนวล สามแสน356030046174755ชาย30/3/25032เกษตรกรม.ต้น58 ม.4 ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยานางสาวกัญญภัทร ชมชื่น
79
57นายโกศล ปัญญาวงศ์356030046124161ชาย21/5/24972เกษตรกรประถม124 ม.4 ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยานางสาวกัญญภัทร ชมชื่น
80
58นายอินเปลี่ยน กอใหญ่356030046245083ชาย10/5/24752
ไม่ประกอบอาชีพ
ประถม48 ม.4 ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยานางสาวกัญญภัทร ชมชื่น
81
59นางเขียว กอใหญ่356030046246885หญิง21/3/24732
ไม่ประกอบอาชีพ
ป.448 ม.4 ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยานางสาวกัญญภัทร ชมชื่น
82
60นางศรี ทนดี356030046433987หญิง28/6/24712
ไม่ประกอบอาชีพ
ป.482 ม.4 ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยานางสาวกัญญภัทร ชมชื่น
83
61นายแก้ว ปันนา356030071431975ชาย1/1/24832เกษตรกรประถม138 ม.4 ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยานางสาวกัญญภัทร ชมชื่น
84
62นางรอด คำใส356030046620067หญิง1/8/24912
ไม่ประกอบอาชีพ
ประถม114 ม.4 ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยานางสาวกัญญภัทร ชมชื่น
85
63นางนารา บำรุงวงค์356030046179857หญิง25/3/25012เกษตรกรประถม34/1 ม.4 ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยานางสาวกัญญภัทร ชมชื่น
86
64นายโกศล เวียงคำ356030025012651ชาย6/4/25074เกษตรกรม.ปลาย117 ม.4 ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยานางสาวกัญญภัทร ชมชื่น
87
65นายเอกลักษณ์ ทนดี356030046284141ชาย3/5/25172เกษตรกรม.ปลาย54 ม.4 ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยานางสาวกัญญภัทร ชมชื่น
88
66นางมี ดับโศรก356030046422374หญิง3/5/24842
ไม่ประกอบอาชีพ
ประถม81/1ม.4 ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยานางสาวกัญญภัทร ชมชื่น
89
67นางฟอง วงค์แพทย์356030046396177หญิง4/6/24742
ไม่ประกอบอาชีพ
ป.477 ม.4 ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยานางสาวกัญญภัทร ชมชื่น
90
68นางคำ ทนดี356030045995584ชาย7/2/24742
ไม่ประกอบอาชีพ
ป.41 ม.4 ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยานางสาวกัญญภัทร ชมชื่น
91
69นายชำนาญ ภู่ทอง373060002221653ชาย28/12/25052เกษตรกรประถม29 ม.4 ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยานางสาวกัญญภัทร ชมชื่น
92
70นายสินธุ์ เบ็ญจญาติ356030046406165ชาย5/2/24932เกษตรกรประถม79 ม.4 ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยานางสาวกัญญภัทร ชมชื่น
93
71นางไข ทนดี356030095112453หญิง19/6/25052เกษตรกรประถม ม.4 ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยานางสาวกัญญภัทร ชมชื่น
94
72นางตุ้ม เวียงคำ356030046369382หญิง1/2/24762
ไม่ประกอบอาชีพ
ป.4 ม.4 ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยานางสาวกัญญภัทร ชมชื่น
95
73นายเริ่ม สามแสน356030046410066ชาย20/4/24922
ไม่ประกอบอาชีพ
ป.4 ม.4 ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยานางสาวกัญญภัทร ชมชื่น
96
74นายสม คำพิมพ์356030046268981ชาย14/3/24772
ไม่ประกอบอาชีพ
ป.4 ม.4 ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยานางสาวกัญญภัทร ชมชื่น
97
75นางสม วันดี356030046483560หญิง5/1/24982เกษตรกรป.4 ม.4 ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยานางสาวกัญญภัทร ชมชื่น
98
76นายหล้า ภิมุข356030046148876ชาย1/1/24822
ไม่ประกอบอาชีพ
ป.4 ม.4 ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยานางสาวกัญญภัทร ชมชื่น
99
77น.ส.เครือวรรณ อภิวงค์งาม356030046032543หญิง30/5/25152รับจ้างม.ปลาย ม.4 ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยานางสาวกัญญภัทร ชมชื่น
100
78นายมา ขันทะวงค์356030040672079ชาย9/1/24792
ไม่ประกอบอาชีพ
ป.43 ม.5 ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยานางสาวกัญญภัทร ชมชื่น
Loading...
 
 
 
ภาพรวมจังหวัดพะเยา
อ.เชียงคำ
อ.เชียงม่วน
อ.เมืองพะเยา
อ.ปง
อ.ภูซาง
อ.ดอกคำใต้
อ.แม่ใจ
อ.จุน
อ.ภูกามยาว
 
 
Main menu