สำเนาของ ม.2/8
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 ผู้ประเมิน 1. ........................................................... 2. ..........................................................................
4
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
5
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
6
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
7
1
เด็กชายจีพาสิฎ พลพัชระเสฎฐ
0.00FALSE
8
2
เด็กชายเจษฎาภรณ์ รูปแข็ง
0.00FALSE
9
3
เด็กชายชนัยชนม์ ไพเราะ
0.00FALSE
10
4
เด็กชายชวรัตน์ ศรีษา
0.00FALSE
11
5
เด็กชายธนดล พิมพ์ทอง
0.00FALSE
12
6
เด็กชายธนัท ต่ายธานี
0.00FALSE
13
7
เด็กชายบุณกฤติ นะวะพิศ
0.00FALSE
14
8
เด็กชายพงศธร เจริญชัย
0.00FALSE
15
9
เด็กชายพัฒนโชค สงวนสิน
0.00FALSE
16
10
เด็กชายภาคิน จูมพะบุตร
0.00FALSE
17
11
เด็กชายภานุเดช หงสนันท์
0.00FALSE
18
12
เด็กชายยศปกรณ์ เรืองแสน
0.00FALSE
19
13
เด็กชายรชานนท์ หมู่ใหญ่
0.00FALSE
20
14
เด็กชายรัชชานนท์ จันทร์แก้ว
0.00FALSE
21
15
เด็กชายศิริวัฒน์ บุญครบ
0.00FALSE
22
16
เด็กชายศุภวิชญ์ สนใจ
0.00FALSE
23
17
เด็กชายอดิษฐ ปุณณไพเราะ
0.00FALSE
24
18
เด็กชายอภิรักษ์ อรพันธ์
0.00FALSE
25
19
เด็กชายคทาวุธ พุทธบุญ
0.00FALSE
26
20
เด็กชายชินดนัย สีหา
0.00FALSE
27
21
เด็กชายพัสกร ดวงจันทร์
0.00FALSE
28
22
เด็กชายพุฒิพงศ์ รุจรัฐเศรษฐ์
0.00FALSE
29
23
เด็กชายยงยุทธ ทองคำ
0.00FALSE
30
24
เด็กชายวีรภัทร ประทุมมาศ
0.00FALSE
31
25
เด็กชายณัฐภัทร ต้นโพธิ ์
0.00FALSE
32
26
เด็กหญิงกนกอร นามรัตน์
0.00FALSE
33
27
เด็กหญิงกมลวรรณ ทับถนน
0.00FALSE
34
28
เด็กหญิงกัญญารัตน์ จันทป
0.00FALSE
35
29
เด็กหญิงกัลยาภรณ์ ถิ่นขาม
0.00FALSE
36
30
เด็กหญิงกิตยาภรณ์ หงวนศรีไทย
0.00FALSE
37
31
เด็กหญิงจินตนา แซ่จ๋าว
0.00FALSE
38
32
เด็กหญิงชลิดา จำปาพันธ์
0.00FALSE
39
33
เด็กหญิงดวงพร นรินทร
0.00FALSE
40
34
เด็กหญิงธัญสรณ์ ตุลารักษ์
0.00FALSE
41
35
เด็กหญิงรัญชิตา ธรรมสัตย์
0.00FALSE
42
36
เด็กหญิงศุภนิดา สาลี
0.00FALSE
43
37
เด็กหญิงอรอุมา ชัยวัสดี
0.00FALSE
44
38
เด็กหญิงทานตะวัน อภิพาณิชย์โชติกุล
0.00FALSE
45
39
นางสาววิศัลยา คำมุงคุณ
0.00FALSE
46
40
เด็กหญิงพิลิปดา ลุงไทยสงค์
0.00FALSE
47
410.00FALSE
48
420.00FALSE
49
430.00FALSE
50
440.00FALSE
51
450.00FALSE
52
460.00FALSE
53
470.00FALSE
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1