สำเนาของ ม.2/8
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 ผู้ประเมิน 1. นางวิภาวดี วงศ์เมืองจัน 2. ว่าที่ ร.ต.วุฒิชัย เหล่าสียง
4
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
5
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
6
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
7
1
เด็กชายจีพาสิฎ พลพัชระเสฎฐ
3443443444433.67ดีมาก
8
2
เด็กชายเจษฎาภรณ์ รูปแข็ง
3443443444433.67ดีมาก
9
3
เด็กชายชนัยชนม์ ไพเราะ
3443443444433.67ดีมาก
10
4
เด็กชายชวรัตน์ ศรีษา
3443443444433.67ดีมาก
11
5
เด็กชายธนดล พิมพ์ทอง
3443443444433.67ดีมาก
12
6
เด็กชายธนัท ต่ายธานี
3443443444433.67ดีมาก
13
7
เด็กชายบุณกฤติ นะวะพิศ
3443443444433.67ดีมาก
14
8
เด็กชายพงศธร เจริญชัย
3443443444433.67ดีมาก
15
9
เด็กชายพัฒนโชค สงวนสิน
3443443444433.67ดีมาก
16
10
เด็กชายภาคิน จูมพะบุตร
3443443444433.67ดีมาก
17
11
เด็กชายภานุเดช หงสนันท์
3443443444433.67ดีมาก
18
12
เด็กชายยศปกรณ์ เรืองแสน
3443443444433.67ดีมาก
19
13
เด็กชายรชานนท์ หมู่ใหญ่
3443443444433.67ดีมาก
20
14
เด็กชายรัชชานนท์ จันทร์แก้ว
3443443444433.67ดีมาก
21
15
เด็กชายศิริวัฒน์ บุญครบ
3443443444433.67ดีมาก
22
16
เด็กชายศุภวิชญ์ สนใจ
3443443444433.67ดีมาก
23
17
เด็กชายอดิษฐ ปุณณไพเราะ
3443443444433.67ดีมาก
24
18
เด็กชายอภิรักษ์ อรพันธ์
3443443444433.67ดีมาก
25
19
เด็กชายคทาวุธ พุทธบุญ
3443443444433.67ดีมาก
26
20
เด็กชายชินดนัย สีหา
3443443444433.67ดีมาก
27
21
เด็กชายพัสกร ดวงจันทร์
3443443444433.67ดีมาก
28
22
เด็กชายพุฒิพงศ์ รุจรัฐเศรษฐ์
3443443444433.67ดีมาก
29
23
เด็กชายยงยุทธ ทองคำ
2342443444423.33ดี
30
24
เด็กชายวีรภัทร ประทุมมาศ
3443443444433.67ดีมาก
31
25
เด็กชายณัฐภัทร ต้นโพธิ ์
3443443444433.67ดีมาก
32
26
เด็กหญิงกนกอร นามรัตน์
2342443444433.42ดี
33
27
เด็กหญิงกมลวรรณ ทับถนน
2342443444433.42ดี
34
28
เด็กหญิงกัญญารัตน์ จันทป
2342443444433.42ดี
35
29
เด็กหญิงกัลยาภรณ์ ถิ่นขาม
3443443444433.67ดีมาก
36
30
เด็กหญิงกิตยาภรณ์ หงวนศรีไทย
3443443444433.67ดีมาก
37
31
เด็กหญิงจินตนา แซ่จ๋าว
3443443444433.67ดีมาก
38
32
เด็กหญิงชลิดา จำปาพันธ์
2442443444433.50ดี
39
33
เด็กหญิงดวงพร นรินทร
2343443444433.50ดี
40
34
เด็กหญิงธัญสรณ์ ตุลารักษ์
0000000000000.00FALSE
41
35
เด็กหญิงรัญชิตา ธรรมสัตย์
3443443444433.67ดีมาก
42
36
เด็กหญิงศุภนิดา สาลี
3443443444433.67ดีมาก
43
37
เด็กหญิงอรอุมา ชัยวัสดี
3443443444433.67ดีมาก
44
38
เด็กหญิงทานตะวัน อภิพาณิชย์โชติกุล
3443443444433.67ดีมาก
45
39
นางสาววิศัลยา คำมุงคุณ
3443443444433.67ดีมาก
46
40
เด็กหญิงพิลิปดา ลุงไทยสงค์
3443443444433.67ดีมาก
47
410.00FALSE
48
420.00FALSE
49
430.00FALSE
50
440.00FALSE
51
450.00FALSE
52
460.00FALSE
53
470.00FALSE
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1
 
 
Main menu