ตรวจสอบรายชื่อ การประกวดโตกอาหารเหนือเพื่อสุขภาพ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCFGHIJKLMN
1
Timestampชื่อสถานศึกษา
คำนำหน้าชื่อ-ชื่อ-นามสกุล ครูผู้ควบคุม
คนที่ 1 คำนำหน้าชื่อ-ชื่อ-นามสกุล
คนที่ 2 คำนำหน้าชื่อ-ชื่อ-นามสกุล
คนที่ 3 คำนำหน้าชื่อ-ชื่อ-นามสกุล
2
7/18/2019 14:56:30โรงเรียนสันติวิทยานายนพรัตน์ ทิพย์กรแก้ว
นายภูริณัฐ สัมฤทธิ์กิจเจริญ
นายณัฐภัทร ทันอินทรอาจนายศุภณัฐ ทรายหมอ
3
7/25/2019 18:00:13โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
นางสาวพรพิมล สมอ นายธนพันธ์ พานคำดาว
นางสาวพิมพ์ชนก หลวงติ๊บ
นางสาวเบญจรัตน์ คำนิลนคร
นางสาวธมลวรรณ นิตยารส
4
7/25/2019 18:03:04โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
นางสาวพรพิมล สมอ นายธนพันธ์ พานคำดาว
นายณัฐการณ์ วางทีนางสาวอภิญญา จักร์แก้วนางสาวสุภัสสร ขาวงาม
5
7/30/2019 15:18:12โรงเรียนคริสเตียนแสงประทีปนางพรวิจิตร ทรงสันตินางสาววิสุดา อิมพานางสาวพัชรินทร์ แสนมานายอภิวิชย์ นุธรรม
6
8/1/2019 8:37:19โรงเรียนรังษีวิทยานาย ปารเมศ คุณวงษ์นายธราธร อินทนันท์นางสาวกรรณิกา อริวรรณา
นางสาวนฤมล จีนเจือพันธุ์
7
8/2/2019 12:45:33รร.เทศบาล 6 นครเชียงรายนางสาวษิณานันท์ ปิงนา
เด็กหญิง ฐิติยาภรณ์ จันทร์สุริยะ
เด็กหญิง พรชิตา เวียงคำ
เด็กหญิง ณัชชา พรหมมินทร์
8
8/5/2019 12:17:02โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปานางสาวเสาวลักษณ์ คนบุญเด็กชายสิรวิชญ์ ธิวงศ์
เด็กหญิงมนทิรา กำลังประสิทธิ์
เด็กหญิงสิริวิมล พรหมมาลัย
9
โรงเรียนแม่จันวิทยาคมนางสิรินุต นาเมืองรักษ์นายศักรินทร์ กันแก้วนางสาวอรพรรณ เตมีศักดิ์นางสาวอรวรรณ เตมีศักดิ์
10
โรงเรียนแม่จันวิทยาคมนางสิรินุต นาเมืองรักษ์นางสาวอรอนงค์ จินดาธรรมนางสาวจันทร์พลอย โกศิลานางสาวศิรินุช ลองใจคำ
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...