ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABAC
1
แบบบันทึกความก้าวหน้าในการเรียน วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ (ว20211) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
3
ครูผู้สอน ครูทวีวรรณ์ ฉลาดเอื้อ
4
เลขที่ชื่อสกุล
ออกแบบโลโก้
การจัดทำ portfolio
การจัดทำอินโฟกราฟิก
แผ่นพับโฆษณากิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
โลโก้วันวิทย์
การออกแบบบรรจุภัณฑ์
ออกแบบช่องทางการโอนเงิน
คลิป tiktok
คลิปนำเสนอการท่องเที่ยว
Mind Map
รวมเมื่อกำหนดให้ (ชิ้นที่)
5
1
เด็กชาย
กีรพิสิฐช์
แสงรอด1ออกแบบโลโก้
6
2
เด็กชาย
เกื้อกูลกองเกิด2การจัดทำ portfolio
7
3
เด็กชาย
ธนกรสาสุข3การจัดทำอินโฟกราฟิก
8
4
เด็กชาย
ธันวากิสันเทียะ4
แผ่นพับโฆษณากิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
9
5
เด็กชาย
นกรณ์คุณโนนยาง5โลโก้วันวิทย์
10
6
เด็กชาย
พงศกรอ่อนไพล6การออกแบบบรรจุภัณฑ์
11
7
เด็กชาย
พชรหลาวเพ็ชร7ออกแบบช่องทางการโอนเงิน
12
8
เด็กชาย
พีรพัฒน์ผาเหลา8คลิป tiktok
13
9
เด็กชาย
ภูมิปรภัทร
คนล้ำ9คลิปนำเสนอการท่องเที่ยว
14
10
เด็กชาย
รัตนะ
ปัจชัยสังข์
10Mind Map เรื่อง IOT
15
11
เด็กชาย
วสุพล
จงเสริมกลาง
16
12
เด็กชาย
ศุภกร
พรฉันทพัฒน์
รายละเอียดภาระงาน
17
13
เด็กหญิง
กรพินธุ์ใจชอบส่งงานแล้ว
18
14
เด็กหญิง
กฤชมน
ตามแต่รัมย์
ยังไม่ส่ง
19
15
เด็กหญิง
กัญญ์วรา
เกี่ยวกลางโคกสูง
ยัังไม่สมบูรณ์
20
16
เด็กหญิง
กัญญาพัชร
แฝดสูงเนิน
21
17
เด็กหญิง
ครองขวัญสุชัยชิต
22
18
เด็กหญิง
ฌัฐธิฌานรสิงห์
23
19
เด็กหญิง
ณัฐกานต์รอสูงเนิน
24
20
เด็กหญิง
ณัฐศมนปิยะวงค์
25
21
เด็กหญิง
ณิชชญาธรรมผุย
26
22
เด็กหญิง
ณิชากานต์
ใจชอบงาม
27
23
เด็กหญิง
ณิชาภัทร
ภาคสันเทียะ
28
24
เด็กหญิง
นภัสสรร่มรุกข์
29
25
เด็กหญิง
ปวริศาแก้วสุข
30
26
เด็กหญิง
พรกนกพงษ์จตุรา
31
27
เด็กหญิง
พรไพรินทร์
จอมมะเริง
32
28
เด็กหญิง
พิมพ์ลภัส
นัคราช
33
29
เด็กหญิง
พิมพ์วลัญช์
วรโคกสูง
34
30
เด็กหญิง
ศศิวิมลสูนขุนทด
35
31
เด็กหญิง
สุพนิตา
ฤทธิ์ทองหลาง
36
32
เด็กหญิง
สุพิชฌาย์
ป้ำกระโทก
37
33
เด็กหญิง
อรจิรา
เข็มสันเทียะ
38
34
เด็กหญิง
อรอุมาหาโค้น
39
35
เด็กชาย
เกษมภูมิ
ภูมิโคกรักษ์
40
36
เด็กหญิง
จิรัชญา
หวังขอบกลาง
41
37
เด็กหญิง
บุญสวัสดิ์
เดินสันเทียะ
42
ออกแบบโลโก้
การจัดทำ portfolio
การจัดทำอินโฟกราฟิก
แผ่นพับโฆษณากิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
โลโก้วันวิทย์
การออกแบบบรรจุภัณฑ์
ออกแบบช่องทางการโอนเงิน
คลิป tiktok
คลิปนำเสนอการท่องเที่ยว
Mind Map
รวม
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100