ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบรายงานผลการติดตามการดำเนินงานระดับอำเภอ
2
โครงการการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563
3
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
4
ชื่อเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน จปฐ...นางนิรันดร์ ธนัชชาศรีจันทร์..
โทร. 0835816940
5
ที่อบต./ทต./ทน. พัฒนากรผู้ประสานงานตำบล
(ชื่อ-นามสกุล)
เป้าหมายการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2563การจัดเก็บข้อมูลจัดเวทีตรวจสอบข้อมูลแล้ว ผลการจัดเวทียังไม่ได้ดำเนินการจัดเวทีข้อมูลอื่น ๆ ระบุ
6
หมู่บ้าน/ชุมชนครัวเรือนข้อมูลการจัดเก็บในระบบ MIS(คร.)ครัวเรือนที่จัดเก็บได้(คร.)รับรองไม่รับรอง
7
ให้กรอกเครื่องหมาย 1 ในช่องที่ตรงกับความจริงหากไม่มี ให้กรอก 0
8
9
1เทศบาลนครเชียงรายนางนิรันดร์ ธนัชาศรีจันทร์658766
10
2เทศบาลตำบลบ้านดู่นายกรณิศ กุสาวดี194,372
11
3เทศบาลตำบลนางแลนายกรณิศ กุสาวดี162,647
12
4เทศบาลตำบลแม่ยาวนางสาวสาลี ภิไชยวงศ์183,264
13
5เทศบาลตำบลสันทรายนางนิตยา ชุนหกิจ112,698
14
6เทศบาลตำบลห้วยสักนางพิชญาภรณ์ กวยมงคล314,932
15
7เทศบาลตำบลดอยลานน.ส.ณัฐนัญช์ ยอดดวงจันทร์222,464
16
8เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัยนางวาสนา สนธิหา212,550
17
9เทศบาลตำบลท่าสายนางนิรันดร์ ธนัชาศรีจันทร์132,289
18
10เทศบาลตำบลดอยฮางน.ส.ณัฐนัญช์ ยอดดวงจันทร์8980
19
11เทศบาลตำบลท่าสุดนางวาสนา สนธิหา112,339
20
12
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
นางพิชญาภรณ์ กวยมงคล5885
21
13
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม
นายคัมภีร์ จันต๊ะสุข233,204
22
14องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์นางนิรันดร์ ธนัชาศรีจันทร์131,762
23
15
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
นายคัมภีร์ จันต๊ะสุข111559
24
16องค์การบริหารส่วนตำบลริมกกน.ส.สาลี ภิไชยวงศ์71186
25
รวมทั้งสิ้น29445897
26
27
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อมูลเพิ่มเติม
28
29
30
31
32
33
34
35
(ลงชื่อ)
36
(..........................................................)
37
ตำแหน่ง
..............................................................
38
วันที่
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100