รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม ปี 2562 กศน.อำเภอกันตัง
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZCACBCCCDCECF
1
กิจกรรมจำนวนผู้เข้าร่วม(คน)แยกตามกลุ่มอายุแยกตามกลุ่มอาชีพแยกตามกลุ่มเป้าหมายงบประมาณ(บาท)การนำไปใช้ (คน)ความพึงพอใจ
2
ต่ำกว่า 15 ปี15 - 39 ปี40 - 59 ปี60 ปีขึ้นไปรวมค้าขายรับจ้างเกษตรรัฐวิสาหกิจอื่นๆรวมแรงงานเกษตรกรผู้นำท้องถิ่นอบต.อสม.อื่นๆรวม
3
เรียนสำเร็จเรียนสำเร็จเรียนสำเร็จเรียนสำเร็จเรียนสำเร็จเรียนสำเร็จเรียนสำเร็จเรียนสำเร็จเรียนสำเร็จเรียนสำเร็จเรียนสำเร็จเรียนสำเร็จเรียนสำเร็จเรียนสำเร็จเรียนสำเร็จเรียนสำเร็จเรียนสำเร็จเรียนสำเร็จ
4
ชาย
หญิง
รวมชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
วิทยากร
วัสดุ
รวม(บาท)
พัฒนาตนเอง
อาชีพเสริม
ต่อยอดอาชีพ
รวม
ร้อยละ
5
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน223322550000148221482256856819019022330223301414127231272394394300001212223322233211629116299739739090000010100000223322233299,80083,800183,6001672718255
6
ไตรมาสที่ 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
7
ไตรมาสที่ 2223322550000148221482256856819019022330223301414127231272394394300001212223322233211629116299739739090000010100000223322233299800838001836001672718255
8
ไตรมาสที่ 30000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
9
ไตรมาสที่ 40000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
10
กลุ่มสนใจอาชีพ64495559000030123301232529625296976976644956449533133118741775403254032500003653656449563496289728973228332283000000000950954204206449564495167,80069,000236,80037410439559
11
ไตรมาสที่ 126931190000152215229659652626269326930140141781699589580000013013269325941601609529520000000003803813132693269331,00014,00045,000473516119
12
ไตรมาสที่ 23331134400001282128214176141767537533331133311215215152152282012820100002432433331133311118211822017620176000000000380382152153331133311106800430001498002505521344
13
ไตรมาสที่ 30000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
14
ไตรมาสที่ 40000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
15
ทักษะชีวิต17544662120202668266871234712347616176161175463175463159159471154711511024911024900003903901754631754635573557386125861253333303025210252103523521754631754632040027,88748,28763400638
16
ไตรมาสที่ 14594139000088881129112926572657459445940303202520252238223800003283284594459419191919224022400000000011111132432445944594480070371183713500139
17
ไตรมาสที่ 292259351202012451245441524415234793479922769227610510519681968631586315800000450459227692276243624364875487522222020161351613502802892276922761200016,02528,02536800368
18
ไตรมาสที่ 30000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
19
ไตรมาสที่ 40000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
20
พัฒนาสังคมและชุมชน14346460700004790479073282732822392239214346414346445245247109471097719977199333312951295143458143458611656116581194811940202000015915904404414346414346433400678151005401501010607
21
ไตรมาสที่ 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
22
ไตรมาสที่ 21063484540000356935695521255212166716671063481063483383383376337660160601602222866866106342106342411124111264156641560202000014714703103110634810634824600492657319061010454
23
ไตรมาสที่ 30000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
24
ไตรมาสที่ 40000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
25
เศรษฐกิจพอเพียง88117205000061476147245224522182188711787117090937393739505748570000112112881178811736373637414841482020000089891231239712588117960016,00025,600175141205
26
ไตรมาสที่ 18210318500005742574222452245216216811038110306063336333648494849000011211282103821033231323139403940202000008989123123821038210384001400022400155141185
27
ไตรมาสที่ 26142000004545272702026146140303434328800000000614614464628280000000000000000614614120020003200200020
28
ไตรมาสที่ 30000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000098000000000
29
ไตรมาสที่ 40000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
30
หนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพ
6230236000037237201270127331331623062300300300480480119010100006336336230623037737701140114000000000120123273276230623083,40032000115,4001544314236
31
ไตรมาสที่ 10660000040402020000060600000000060600000000060600000606000000000000000006062800100038002306
32
ไตรมาสที่ 241591630000248248089089222222415941590210210340340810690000423423415941592542540780780000000008082192194159415957,2002200079,2001082910163
33
ไตรมาสที่ 30000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
34
ไตรมาสที่ 4000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
35
smart farmer0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
36
ไตรมาสที่ 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
37
ไตรมาสที่ 20000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
38
ไตรมาสที่ 30000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
39
ไตรมาสที่ 40000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
40
ดิจิทัลชุมชน70323393010152133521331617616176211211703087030813313340116401162314123140000063353370323693223799379928160281600000000002802853353370320703200100800104,4003663610423
41
ไตรมาสที่ 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
42
ไตรมาสที่ 270323393010152133521331617616176211211703087030813313340116401162314123140000063353370323693223799379928160281600000000002802853353370320703200100800100,8003663610423
43
ไตรมาสที่ 30000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000036000000
44
ไตรมาสที่ 40000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
45
บริหารจัดการขยะ000000000000000000000101500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
46
ไตรมาสที่ 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
47
ไตรมาสที่ 20000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
48
ไตรมาสที่ 30000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
49
ไตรมาสที่ 4000000000000000000000101500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
50
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
16244000005125129898242416241624000010211021434310101010162416241121112143431010000000000000162416249,00020,70029,7007191440
51
ไตรมาสที่ 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
52
ไตรมาสที่ 21624400000512512989824241624162400001021102143431010101016241624112111214343101000000000000016241624900020700297007191440
53
ไตรมาสที่ 30000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
54
ไตรมาสที่ 40000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
55
ผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชน
#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
56
ไตรมาสที่ 1#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
57
ไตรมาสที่ 2#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
58
ไตรมาสที่ 3#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
59
ไตรมาสที่ 4#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
60
จำนวนสมาชิกห้องสมุด
#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
61
ไตรมาสที่ 1#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
62
ไตรมาสที่ 2#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
63
ไตรมาสที่ 3#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
64
ไตรมาสที่ 4#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
65
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุด
#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
66
ไตรมาสที่ 1#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
67
ไตรมาสที่ 2#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
68
ไตรมาสที่ 3#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
69
ไตรมาสที่ 4#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
70
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชน
#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
71
ไตรมาสที่ 1#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
72
ไตรมาสที่ 2#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
73
ไตรมาสที่ 3#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
74
ไตรมาสที่ 4#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu