ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
หลักสูตรระยะสั้น รายวิชาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3
เพื่อสะสมในระบบคลังหน่วยกิต มหาวิทยาลัยบูรพา
4
ข้อมูล ณ วันที่ 19 มกราคม 2567
5
ลำดับรายวิชาช่วงเวลารับสมัครระยะเวลาเรียน/การสอบวัดผลประกาศรับสมัคร
ช่องทางการสมัคร
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม
6
คลิก Link เพื่อลงทะเบียนหรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
7
1
เคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry) รุ่นที่ 1
1 - 18 พฤษภาคม 2566
เรียน : 23 พฤษภาคม - 19 มิถุนายน 2566 (online)
สอบ : 20 มิถุนายน 2566 (on site)
ประกาศ ที่ 075/2566
ปิดรับสมัครแล้ว
ประกาศ ที่ 087/2566
8
2
เคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry) รุ่นที่ 2
1 - 25 มิถุนายน 2566
เรียน : 1 กรกฎาคม - 27 ตุลาคม 2566 (online)
สอบ : 28 สิงหาคม หรือ 30 ตุลาคม 2566 (on site)
ประกาศ ที่ 086/2566
ปิดรับสมัครแล้ว
ประกาศ ที่ 111/2566
9
3
การประดาน้ำ (SCUBA Diving) รุ่นที่ 1
21 - 26 กรกฎาคม 2566
เรียน : 21 - 24 กรกฎาคม 2566 (ณ ที่ตั้ง)
สอบ : 25 - 26 กรกฎาคม 2566 (สอบปฏิบัติภาคทะเล)
ประกาศ ที่ 114/2566
ปิดรับสมัครแล้ว
ประกาศ ที่ 126/2566
10
4
การประดาน้ำ (SCUBA Diving) รุ่นที่ 2
18 กันยายน - 10 ตุลาคม 2566
เรียน : 6 - 10 พฤศจิกายน 2566 (ณ ที่ตั้ง)
สอบ : 10 - 11 พฤศจิกายน 2566 (สอบปฏิบัติภาคทะเล)
ประกาศ ที่ 117/2566
ปิดรับสมัครแล้ว
ประกาศ ที่ 234/2566
11
5
เคมี (Chemictry) รุ่นที่ 1
6 - 27 ตุลาคม 2566
เรียน : 6 - 25 พฤศจิกายน 2566 (ณ ที่ตั้ง)
สอบกลางภาค : 16 พฤศจิกายน 2566
สอบปลายภาค :
25 พฤศจิกายน 2566
ประกาศที่ 220/2566
ปิดรับสมัครแล้ว
ประกาศ ที่ 255/2566
12
6
การประดาน้ำ (SCUBA Diving) รุ่นที่ 3
12 – 15 มกราคม 2567
เรียน : 19 - 23 มกราคม 2567 (ณ ที่ตั้ง)
สอบ : 23 - 24 มกราคม 2567 (สอบปฏิบัติภาคทะเล)
ประกาศ ที่ 010/2567
ปิดรับสมัครแล้ว
ประกาศ ที่ 013/2567
13
7แคลคูลัส (Calculus)1 - 28 มีนาคม 2567
เรียน : 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2567 (online)
สอบกลางภาค : 30 เมษายน 2567
สอบปลายภาค :
31 พฤษภาคม 2567
ประกาศ ที่ 005/2567
ปิดรับสมัครแล้ว
14
8
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
(Engineering Mathematics I)
1 - 28 มีนาคม 2567
เรียน : 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2567 (online)
สอบกลางภาค : 30 เมษายน 2567
สอบปลายภาค :
31 พฤษภาคม 2567
ประกาศ 007/2567
ปิดรับสมัครแล้ว
15
9
เคมี (Chemictry) รุ่นที่ 2
4 - 22 มี.ค. 67
เรียน : 1 - 29 เมษายน 2567 (ณ ที่ตั้ง)
สอบกลางภาค : 9 เมษายน 2567
สอบปลายภาค : 29 เมษายน 2567
16
10
การประดาน้ำ (SCUBA Diving) รุ่นที่ 4
5 - 20 มีนาคม 2567
เรียน : 5 - 8 เมษายน 2567 (ณ ที่ตั้ง)
สอบ : 9 - 10 เมษายน 2567 (สอบปฏิบัติภาคทะเล)
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100