ภาษาต่างประเทศ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกกำหนดสัดส่วนคะแนนเต็ม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
4
ลำดับรหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตครูผู้สอนชั้นคะแนนก่อนกลางภาคกลางภาคคะแนนหลังกลางภาคปลายภาค
5
12345678910111213141516รวม
6
1อ21101
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
1.5
น.ส.ณัฐชุนันท์ บัวบาน
ม.112121220121220100
7
2ญ20201ภาษาญี่ปุ่น 11
นางสาวฐิตาภา ศรีดุษฎี
ม.11010102010101020100
8
3อ22101
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
1.5
น.ส.พิมพ์พิชชา กลิ่นทองหลาง
ม.21010102010101020100
9
4อ23101
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5
1.5น.ส.ดวงพร บาฬีม.312122012121220100
10
5อ20202ภาษาอังกฤษรอบรู้0.5น.ส.ดวงพร บาฬีม.31010102010101020100
11
6อ30101
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
2นางอรษา กมลม.45555552055555520100
12
7อ30103
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
2
น.ส.พัสตราภรณ์ นามซุย
ม.51010102010101020100
13
8อ30202
ภาษาอังกฤษวิชาการ 2
2
นางศรัณย์ภรณ์ นาคา
ม.61010102010101020100
14
9อ20208
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
0.5
ครูณัฐชุนันท์ บัวบาน
เพิ่มเติม 2
1010102010101020100
15
10อ20209
ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเบื้องต้น
0.5
ครูณัฐชุนันท์ บัวบาน
เพิ่มเติม 2
1010102010101020100
16
11อ20204
ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2
0.5
ครูพิมพ์พิชชา กลิ่นทองหลาง
เพิ่มเติม 2
1010102010101020100
17
12อ20205
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
0.5
ครูพิมพ์พิชชา กลิ่นทองหลาง
เพิ่มเติม 2
1010102010101020100
18
13อ30204
การพูดในที่ประชุมชน
1.5Mr. Eliseo J. Bravo
เพิ่มเติม 2
1010102010101020100
19
14อ30205
การอ่านเชิงวิเคราะห์
1.5
Ms. Venus L. Almario
เพิ่มเติม 2
1010102010101020100
20
15อ30208
ภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ 1
1
ครูศรัณย์ภรณ์ นาคา
เพิ่มเติม 2
1010102010101020100
21
16ญ20201ภาษาญี่ปุ่น1
นางสาวฐิตาภา ศรีดุษฎี
เพิ่มเติม 2
1010102010101020100
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...