รายชื่อเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานจุดเสี่ยงช่วงเทศกาลปีใหม่ปี 2562 .xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJ
1
รายชื่อเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานจุดเสี่ยงช่วงเทศกาลปีใหม่ปี 2562
2
สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์
3
รพ สตที่ชื่อ สกุลตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
เป้าหมายสงกรานต์ปี61 (คน)
4
กฤษณา1
นางวรรณภา บุญมา
ผอ.รพ.สต.กฤษณา8107232802
5
2
นส.จันทรา นนทะการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
872457677
6
จะกง3
นายพิทักษ์ สีดาชาติ
พนักงานบริการ
087-9255509
3
7
4
นส.พิมวิลัย ธงชัย
พนักงานบริการ
094-2634220
8
5
นางสุพรรณิการ์ ไชยนิล
ผช.แพทย์แผนไทย
061-6908876
9
ตะเคียนช่างเหล็ก
6
นายสมสนอง พันธ์จันทร์
ผอ.รพ.สต.ตะเคียนช่างเหล็ก
8488832583
10
7
นายอิทธิกร เรืองอมรวิวัฒน์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
922951617
11
8
นายสุทธิ งีเกาะ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
812669914
12
วิทย์9
นางเขมจิรา วิลาวรรณ
จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน
085-2254691
2
13
10
นายพีรศิลป์ นิลวรรณ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
14
กันจาน11
นายเสมือน อายุวงษ์
พยาบาลวิชาชีพ8154957682
15
12
นายจักรกริช ตั้งสกุล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
624522833
16
หัวเสือ13
นางธนิถา ยุธธเลิศ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
095-8804022 087-4495147
3
17
14
นางณัฏฐา ใชยมาศ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
062-9897642
18
15
นางจีรนันท์ ศรีบริบูรณ์
นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ
089-5796625
19
สำโรงตาเจ็น16
นางสาวพจนารถ เพชรล้วน
นักวิชาการสาธารณสุข
089-8646367
2
20
17
นายวัชระ บุญเพ็ง
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
061-4843658
21
โคกเพชร18
นายทวี ศิลารักษ์
พยาบาลวิชาชีพ8520530282
22
19
นางสาวดารณี คำนึง
จพ.ทันตสาธารณสุข
626814959
23
ใจดี20
นางเสาวลักษณ์ เพชรล้วน
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
2
24
21
นายศิวะกร พลภักดี
พกส
25
นาก๊อก22
นายชูพงษ์ ชวดพงษ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
2
26
23
นายครรชิต วงศ์วาน
พกส
27
โคกโพน24
นางสาวอรพรรณ วรยาน
พยาบาลวิชาชีพ8337880092
28
25
นายสมชาย ภารวงค์
พนักงานบริการ903721323
29
ตะเคียนบังอิง26
นายกฤษดา สอนพูด
นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ
092-3743012
2
30
27
นายฐาปกรณ์ พลอยพันธ์
จพ.ทันตสาธารณสุข
083-7264731
31
ปราสาท28
นส.วัชรีพร สุขเฉลิม
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
2
32
29
นายศีลวัต รัตนพันธ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
33
บ่อทอง30
นางชนากานต์ นามโคตร
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
8154880132
34
31
นางจันทร์เพ็ญ แก่นเกษ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
801679515
35
ขนุน32
นายชยพล  เสนาภักดิ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
8942398661
36
อาวอย33
นายสรัล ศรีชำนาญชาญชัย
แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
8006534193
37
34
นางฐรินทร์ญา ธรรมบันเทิง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
897219184
38
35
น.ส.กฤษดาวัลย์ เตียนสิงห์
พนักงานบริการ811619482
39
หนองคล้า36
นายเชียรชัย นอกไธสง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
8483579092
40
37
น.ส.ฑาริกา ไกรวิเศษ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
834192425
41
สมบูรณ์38
นายปริวัฒน์ กอสุระ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
087-3205830
2
42
39
นางสาวพิศมัย ตาดม่วง
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
097-3420757
43
กวางขาว40
นายสุเด่น วิลัยเลิศ
ผอ.รพ.สต.กวางขาว9334239392
44
41
นางสาวชญานิษฐ์ แก่นกาญจน์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
804646634
45
ปรือคัน42
นางสิริลักษณ์ พูลเพิ่ม
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
089-7204720
2
มีผ้าป่าฯ รพ.สต.ขอวันที่ 2 มค 62
46
43
นายสุทธิรักษ์ จงราช
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
081-2668479
มีผ้าป่าฯ รพ.สต.ขอวันที่ 2 มค 62
47
ปรือใหญ่44
นางสาวธิดากาญจน์ ศรีมงคล
พยาบาลวิชาชีพ8744619292
48
45
นายโยธา กลางมณี
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
883630633
49
ทับทิมสยาม0646
นายกอบศักดิ์ พิมานแพง
พยาบาลวิชาชีพ1
50
นิคม47
นายเกียรติศักดิ์ พวงพลอย
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
8746374372
51
48
นางจินตนา พรมแพน
ผช.แพทย์แผนไทย836400632
52
ตรอย49
นายธานินทร์ สัมพุทธานนท์
นักวิชาการสาธารณสุข
083-3761238
2
53
50
นางนารีย์  วันทะวงษ์
ผช.แพทย์แผนไทย
083-7423857
54
คลองกลาง51
นายวินิจ มนทอง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
8573598082
55
52
นายทองใส บุญตา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
631368821
56
โนน53
นายประกอบกิจ ศิลาโชติ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
2
57
54
นายเอ็นธนู สะอาด
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
58
หนองลุง55
นายรณรงค์ ยกพล
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
8314606502
59
56
นางสมนึก นิยมหาญ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
60
Loading...