ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
BeslutVår/HöstÅrOrt
Servicegruppen/Servicekonferensen
Kategori
2
Det är upp till varje grupp att besluta ifall de vill ha ett öppet eller slutet möteVår1997KalixSKPraktiska frågor
3
Grupperna är självstyrande vad det gäller litteratur, all sorts tolvstegslitteratur kan användasHöst1998MoraSKTexter
4
Grupperna får ändra mötesordningen fritt inom ramen för traditionernaVår1998HelsingborgSKTexter
5
Det material som är konferensgodkänt av ACA rekommenderas att användas av alla grupperVår1999MalmöSKTexter
6
GSR:s funktion på SK är att föra gruppens talan och SK kan betraktas som ett forum med betrodda tjänareVår2000GävleSKSK
7
ACA:s Mål skall finnas på hemsidanHöst2000SollefteåSKTexter
8
Servicegruppen sitter på två år på varje postVår2001MalmöSKSG
9
Reklam för sinnesrogudstjänst på inbjudan till Riksmöte är ej okejHöst2001StockholmSKSK
10
Ekonomiska beslut angående SK skall tas på SKVår2001MalmöSKEkonomi
11
ACA:s Mål läggs till i den gula foldernVår2001MalmöSKTexter
12
SK-protokoll skall vara ute högst fyra veckor efter SKVår2002HelsingborgSKSK
13
ACA:s namn får inte användas av grupper på internetVår2002HelsingborgSKÖvrigt
14
Rekommendation att den som har nyckeln till ett möte är ekonomiskt och eventuellt juridiskt ansvarigVår2002HelsingborgSKPraktiska frågor
15
Mötesprotokollet från SK skall finnas på internetVår2002HelsingborgSKSK
16
Deltagarna på SK skall tillfrågas ifall deras namn får vara med på SK-protokolletVår2002HelsingborgSKSK
17
Varje grupp skapar sin egen e-mailadress; det är inte något SG ska fixa.2007SGPraktiska frågor
18
SG-telefonen är ej till för att ringa upp då det kan bli kostsamt för SG.2008SGEkonomi
19
Endast mailansvarig och webmasters e-mail ska finnas på hemsidan2008SGHemsidan
20
SK-protokoll ska skickas som låsta PDF-filer2008SGSK
21
Om vi mejlar inom SG och det gäller alla, ska alla mejlas2009SGSG
22
Internetansvarig informerar andra länder om ACA:s aktivitet2009SGSG
23
När 3 närvarande är på ett SG får beslut fattas.2009SGSG
24
Adress till SG ska vidarebefordras till aktuell person2009SGSG
25
Varje SG-tjänare får en egen mailadress, för att slippa använda sin egen mail för att bevara anonymiteten. Dessutom blir erfarenheter för varje uppdrag samlade i mailboxen.Dessa anslås inte på hemsidan.2009SGSG
26
Vilande grupper tas bort från möteslistan2009SGPraktiska frågor
27
Beslutsordning ska skrivas2009SGPraktiska frågor
28
Kontoutdrag för SG:s konto ska ej skickas via post, utan digitalt.2009SGSG
29
Vid frågor om alkoholism hänvisas till AA2009SGÖvrigt
30
Vi får ej använda eller sprida ej godkända översättningarHöst2011GöteborgSKTexter
31
Servicekontoret byter namn till ServicegruppenHöst2011GöteborgSKSG
32
Ansvaret att uppdatera den internationella möteslistan ligger på SGHöst2011GöteborgSKHemsidan
33
På den internationella hemsidan står ACA Sveriges kontaktuppgifter för varje gruppHöst2011GöteborgSKHemsidan
34
På SK skall praktiska mötesfrågor ej diskuterasHöst2011GöteborgSKSK
35
Posten övriga frågor skall ej vara med på SKHöst2014KarlstadSKSK
36
Vägledning för praktiskt möte skall finnas på hemsidan Höst2014KarlstadSKHemsidan
37
Har grupperna inte pengar för att skicka en representant till SK kan de äska pengar från SK, men tanken är att de skall finansiera resan och boendet självaHöst2014KarlstadSKEkonomi
38
Under SK skall nyvalda tjänare i SG tilldelas någon i befintliga SG som kan introducera dem till SG.Vår2015SGSG
39
ACA-grupperna måste ha en e-postadress för att få vara med på ACA:s officiella möteslista på hemsidanVår2015HudiksvallSKHemsidan
40
Översättningskommitten avknoppas från Servicegruppen och arbetar friståendeHöst2015StockholmSKSG
41
Övriga frågor återinfördes som punkt på ServicekonferensenHöst2015StockholmSKSK
42
.Pappersutskick kommer att avskaffas, Vår2016NorrköpingSKSG
43
Inte länka på hemsidan till tryckeri för gruppers tryckning av foldrarTexter
44
Grupp som annordnar RIKSMÖTE kan äska pengar till detta på SKmötet innan det ska hållasHöst2016SundsvallEkonomi
45
Vi kommer att använda ordet OMFÖRÄLDRA i vår översättningHöst 2016SundsvallTexter
46
Informations komitte skall väljas våren 17Höst 2016sundsvallSK
47
Vi köper tjänsten Anonymitet för vår Hemsida 120krHöst2016skypeSGEkonomi
48
NYKOMLINGSFOLDERN på svenska för nyttryck vi beställer 1000stVår2017skypeSGTexter
49
varje grupp får 10 ex gratis av NykomlingsfoldernVår2017skypeSGTexter
50
resterande 480/1000 Nyfolder kommer att kunna erhållas även de gratis av grupperna Vår2017EslilstunaSKTexter
51
Grupp som annordnar RMöte kan äska pengar till detta även mellan Riksmöten om behov uppstårVår2017EskilstunaSKPraktiska frågor
52
äskade medel till Riskmöte kan max uppgå till 2000 kr. Ska återbetals i största möjliga mån.Vår2017EskilstunaSKEkonomi
53
Sg kommer att upphöra med bokförsäljning. Ansvar läggs på grupperna/ enskilde att göra egna inköpVår2017EskilstunaSKSK
54
SG har tagit beslut på att skicka ut alla vakanta serviceposter till alla grupper för kännedomHöst2017SGPraktiska frågor
55
Beslut att ändra från Högre makt till Högre kraft i mötesordningenHöst2017SGTexter
56
Beslut att skicka SK-ansvarig till ABC i TorontoHöst2017VästeråsSKPraktiska frågor
57
Beslut att godkänna summan för SK-ansvarigs resa till ABC i TorontoHöst2017SGEkonomi
58
Beslut taget om att skicka in intresseanmälan till ABC 2019 Höst2017HangoutSGPraktiska frågor
59
Beslut taget om att vi tar bort namn och diskussioner av SG mötenaHöst2017HangoutSGSG
60
Att inte skriva ut namnen utan bara serviceposition i våra SG-protokollHöst2017SGPraktiska frågor
61
SG ska inte sälja böckerVår2018SGPraktiska frågor
62
Internetansvarig ta bort nyhetsbrev från riktlinjerna på hemsidanVår2018SGHemsidan
63
SK-ansvarig få själv besluta vad han tar med sig tillbaka och rapporterar från ABC i TorontoVår2018SGPraktiska frågor
64
Att flytta upp texten om vad ACA är till ovanför checklistan.Vår2018SGHemsidan
65
Lägga upp The Traveler Newletter som en nyhet på vår hemsidaVår2018SGHemsidan
66
De talare som spelas in i framtiden ska tillfrågas om deras tal kan ligga öppet på hemsidan. Om de inte vill det kan talet ligga dolt.
Vår2018SGHemsidan
67
Vi beslutar att ansöka om att hålla ABC i Malmö 2019Vår2018SGÖvrigt
68
SK-ansvarig skriver ihop kort info från månadsmötena i Europa och mailar SG.Vår2018SGÖvrigt
69
Internetansvarig lägger ut länk på hemsidan där ACA Europas protokoll läggs ut.Vår2018SGHemsidan
70
Enligt tidigare beslut så är reseersättningen för SG med egen bil till och från SK och arbetsmöten 18,50kr/mil. Eftersom vi fr.o.m. 2018-01-01 behöver vara mer noggranna med dokumentation och kvitton på alla våra intäkter och kostnader ifall vi ska deklarera så behövs kvitton på alla utlägg.
Vår2018SGEkonomi
71
bok@aca-sverige.org ska användas för beställningarna och en notis ska läggas upp på hemsidan
Vår2018SGPraktiska frågor
72
Varje nystartad grupp ska få 20 foldrar, som nystartad grupp så räknas 1 år tillbaka.
Vår2018SGPraktiska frågor
73
Nykomlingen skickas efter betalning kommit in på ACA:s konto.Vår2018SGPraktiska frågor
74
SG har beslutat att vi tar betalt 10 kr per st plus porto samt att informera grupperna om att de kan köpa Nykomlingsfoldern på Riksmötet.
Vår2018SGEkonomi
75
Vi lägger Manual för att skapa och genomföra ett riksmöte på hemsidan.Vår2018SGPraktiska frågor
76
Grupprapporter ska fyllas i via länken alternativt mejla till SK-ansvarigVår2018VästeråsSKSK
77
Informationskommittéansvarig väljs på SK, adjungerad i SG med rösträtt,deltar på SG:s arbetsmöte,ta emot uppdrag, arbeta fram material.
Vår2018VästeråsSKSG
78
Att SK överlåter till SG att prissätta Nykomlingsfoldern utifrån dessa premisser: Inköpspris + Porto
Vår2018VästeråsSKEkonomi
79
De som anmält intresse bildar ABC-kommitten med uppdraget att se till så att ABC 2019 kommer till stånd.
Vår2018VästeråsSKÖvrigt
80
Starta ett konto. Maxgräns för pengar är 5000:- som överförs från ACA:s konto till det nya kontot som vigs åt ABC.
Höst2018SGEkonomi
81
Att vara telefonansvarig i Aca innebär inte att vara ansvarig för telefonmöten.Höst2018SGSG
82
Mötet beslutar att protokollet ligger ute tisdag -tisdag för eventuella justeringar, därefter betraktas protokollet som justerat
Höst2018SGPraktiska frågor
83
Texten som inte är copywrightad kan varje grupp göra egna justeringar.Höst2018SGTexter
84
Gruppsamvetesmöte 2 ggr/år, januari och augusti i anslutning till ordinarie möte eller vb, max 1 h
Höst2018ArbetshelgSGSG
85
SG ska sälja böcker och har mandat att hitta metod för försäljning. Höst2018GöteborgSKSK
86
De möten som inte har en fysisk plats, ska hamna under en egen sida på hemsidan "Telefon/online" med länk till deras egen sida som de själva skapar och förutom det kontaktuppgifter.
Höst2018GöteborgSKHemsidan
87
SG ska förtydliga mallen för praktiskt möte med hur röstning går tillHöst2018GöteborgSKSK
88
Ställningstagande till 17 motioner, som ej bifallitsHöst2018GöteborgSKSK
89
SG tecknar telefonabonemang hos Hallon för 99kr per månad till ACA kontakttelefonHöst2018SGPraktiska frågor
90
Redigerbar dagordning för SG ska skickas ut söndag innan SG möteHöst2018SGSG
91
Protokoll från SG möte ska vara färdigt för publicering på hemsidan inom en veckaHöst2018SGSG
92
Vid SG möte ska finnas talordning och vid varje fråga ska vi gå ett varv så alla ges tid att uttala sig.Höst2018SGSG
93
Ingen allmän annonsering inför ABC 2019Höst2018SGÖvrigt
94
"Problemet" läggs ut på hemsidan i större typsnittHöst2018SGTexter
95
Hemsidan ska använda termerna i "Begrepps-ordlistan". Höst2018SGTexter
96
SG ska ta fram guide till mötesledare på SKHöst2018SGTexter
97
SG ska ta fram guide till deltagare vid SKHöst2018SGTexter
98
SG flyttas till första tisdagen i månaden kl 19.30Vår2019SGSG
99
SG tecknar backup avtal för hemsidanVår2019SGHemsidan
100
Avsluta abonnemanget hos Hallon och köpa ny telefon till max kostnad om 1000 krVår2019SGPraktiska frågor