DLIT Offline (Responses)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJK
1
Timestampหน่วยงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ DLIT ของสำนักงานเขตพื้นที่ฯ
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด
จำนวนโรงเรียนที่ใช้ DLIT Online ในการจัดการเรียนรู้
รูปแบบการขยายผลการใช้ DLIT Offline ในการจัดการเรียนรู้
ระยะเวลาดำเนินการ
จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการขยายผลการใช้ DLIT Offline
จำนวนโรงเรียนที่สามารถใช้งาน DLIT Offline ได้
ปัญหา / อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
2
5/8/2017 11:38:58สพป.สพป.เชียงราย เขต 4นายบุญธรรม จอมมงคล14137ประชุมปฏิบัติการ15 พ.ค. 6014150
โรงเรียนขาด External Hard disk ในการ Copy สื่อ DLIT
3
5/10/2017 7:52:16สพป.สพป.อุดรธานี เขต 4นายบุญโรม ปัญญากุล15670
ประชุมปฏิบัติการ, นิเทศให้ความช่วยเหลือ
11 - 30 พฤษภาคม 2560156 โรงเรียน156 โรงเรียน
4
5/11/2017 20:25:55สพป.สพป.เชียงใหม่ เขต 2
ะินางสาวปาริชาติ เภสัชชา และนางจันทกานต์ สิทธิราช
143100ประชุมปฏิบัติการ11 พ.ค.60143143
งบประมาณในการขยายผลและนิเทศ ติดตามไม่เพียงพอ
5
5/13/2017 18:30:59สพม.สพม.29นางณัฐธภา ตรงดี8181
ประชุมปฏิบัติการ, นิเทศให้ความช่วยเหลือ
12 พฤษภาคม 25608181
6
5/14/2017 8:54:11สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
นางสาวกาญจนา คูทิพย์ นายบำรุง จันทร์เชื้อ
14610ประชุมปฏิบัติการ11 พฤษภาคม 2560146146
ได้สื่อ Offline ไม่ครบถ้วน ในเบื้องต้นให้แต่ล ร.ร.สำเนาสื่ออย่างน้อย 1 ระดับชั้น ลงใน External Harddisk และ เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถใช้สื่อในระบบ Offline ได้ หลังจากนั้นให้กลุ่ม ร.ร.ได้บริหารจัดการการสำเนาสื่อให้ครบถ้วน โดยให้สื่อไปยังกลุ่ม ร.ร.ดำเนินการ และประสานกันระหว่างกลุ่มโรงเรียน
7
5/14/2017 14:49:23สพม.สพม.26 (มหาสารคาม)
นางสาวฐิตารีย์ วิลัยเลิศ
3535
ประชุมชี้แจง, ประชุมชีแจง 1 วัน และ อบรมเชิงปฏิบัติการ 2 วัน
2-4 พ.ค. 603535
ผู้บริหารบางโรงเรียนยังไม่เห็นความสำคัญของ DLIT OFFline
บางโรงเรียนมีปัญหาในการจัดหา External มา COPY ข้อมูล ต้องใช้ External
ส่วนตัวของครูผู้เข้าอบรมเอง
ระดับสพฐ. ควรสร้างตระหนักกับผู้บริหารสถานศึกษษในการใช้สื่อ DLIT/ICT เพื่อการเรียนการสอน
8
5/14/2017 19:18:57สพป.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
นางวิลัยภรณ์ ปิ่นทะวงค์
19384
ประชุมปฏิบัติการ, นิเทศให้ความช่วยเหลือ, สร้างเครือข่ายการเรียนรู้
10-15 พ.ค.60193193
ขาดงบประมาณในการบริหารจัดการ
9
5/15/2017 10:06:53สพม.สพม.41พิมพ์ทอง มุสิกะปาน6262ประชุมปฏิบัติการ13-14 พ.ค.606262ไม่มี
10
5/15/2017 11:32:03สพป.สพป.ชุมพร เขต 2
นางสาววราลี ทองแก้ว นายชัชวาล พรหมเรือง
121101ประชุมปฏิบัติการ12-14 พ.ค.2560121121
พื้นที่ในการเก็บข้อมูล Portable Classroom มีไม่เพียงพอ ทำให้การ Copy ข้อมูลเกิดความล่าช้า
11
5/15/2017 14:27:33สพม.สพม.15นางขวัญตา ค้าขึ้น4646
ประชุมปฏิบัติการ, นิเทศให้ความช่วยเหลือ
ประชุมปฏิบัติการ 11 พ.ค. 60 และทำปฏิทินนิเทศโรงเรียน
4646
1.งบประมาณที่จัดสรรในการขยายผลน้อยมาก
2.ความไม่ต่อเนื่องของการพัฒนา DLIT (ปี 2559 ไม่มีการพัฒนา ไม่มีงบให้พัฒนาร.ร. มีแต่งบเชิญ ศน. ประชุมเท่านั้น)
3.ร.ร.ขนาดกลาง ขนาดเล็ก ควรได้รับจัดสรรคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (ทีวี) ให้มากกว่าร.ร.ขนาดใหญ่ ที่มีความพร้อมในด้านอุปกรณ์
4.การใช้คลังข้อสอบใน dlit.ac.th ยังมีผู้ใช้น้อย ควรพัฒนา/จัดอบรม/จัดสรรงบประมาณให้เขตพื้นที่ พัฒนาให้ครูผู้สอนได้ใช้อย่างกว้างขวาง (เรื่องรหัสและคู่มือการใช้คลังข้อสอบ อยู่ที่งานวัดและประเมินผลฯ ไม่ได้อยู่ที่งานสื่อ)
12
5/15/2017 20:53:54สพป.สพป.ร้อยเอ็ด เขต3นายสุรดิษ โยมา21686ประชุมปฏิบัติการ11-14 พ.ค.2560216216
13
5/16/2017 10:40:19สพม.สพม.16
นางจิตรา ซุ่นซิ่ม นายอธิพงศ์ คงยะฤทธิ์
5353
ประชุมชี้แจง, ประชุมปฏิบัติการ, นิเทศให้ความช่วยเหลือ
5 พ.ค.605353-
14
5/16/2017 12:12:53สพป.สพป.สงขลา 2นายพิรม บุญญคง13279
ประชุมชี้แจงและปฏิบัติการสำเนาสื่อแก่ครูดูแลคอมพิวเตอร์ทุกโรงเรียน 1 ครั้ง ชี้แจงในที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรง 1 ครั้ง
9, 11 พ.ค. 60132132
บางโรงเรียนไม่มี งปม.สนับสนุนการหาสื่อพกพาสำหรับบันทึกข้อมูลแต่ก็แก้ปัญหาโดยนำโน้ตบุ็คในโครงการมาสำเนาสื่อแทนสื่อพกพา บางโรงมีเนื้อที่ในสื่อเก็บข้อมูลจำกัด สามารถสำเนาสื่อการสอนไปเท่าที่จำเป็นต้องใช้ ซึ่งจะต้องดำเนินการเพิ่มเติมจนโรงเรียนได้รับสื่อครบถ้วนทั้ง 5 สาระการเรียนรู้และ ครบทุกช่วงชั้นที่โรงเรียนเปิดสอนต่อไป
15
5/16/2017 13:46:52สพป.สพป.สงขลาเขต3
นางรัตนา. ซุ้นจ้าย นางสุรีย์พูลทอง นางมาลีณีย์หลำเหมาะ
195100
ประชุมชี้แจง, ประชุมปฏิบัติการ, นิเทศให้ความช่วยเหลือ, สร้างไลน์กลุ่ม
14-16 พ.ค.256019595
- เวลากระชั้นชิดเกินไป สพฐ. ควรดำเนินการล่วงหน้าก่อน1เดือน
16
5/16/2017 15:23:52สพป.สพป.น่าน เขต 1นายสุวิทย์ ผูกจิต192140ประชุมปฏิบัติการ11-12 พ.ค. 60192140
การบันทึกข้อมูลห้องเรียนแห่งคุณภาพแบบพกพา ให้กับโรงเรียนเป็นไปได้ช้า ใช้วิธีการขยายผลต่อกันในเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน
17
5/17/2017 9:56:43สพม.
สพม.28 สอบถามครับ hard disk สื่อ DLIT ที่รับมา เปิดไม่ได้ ให้เขตทำอย่างไรครับ
111
ประชุมชี้แจง, ประชุมปฏิบัติการ, นิเทศให้ความช่วยเหลือ
1111
18
5/17/2017 10:18:28สพป.สพป.นครพนม เขต 2นายทนงชัย บัวทอง18399
ประชุมชี้แจง, ประชุมปฏิบัติการ, นิเทศให้ความช่วยเหลือ, ใช้ harddisk external 21 ตัว กระจายตามเครือข่ายสู่โรงเรียนทุกโรง
15 พ.ค.60183183
การถ่ายโอนข้อมูลให้กับโรงเรียนใช้เวลามาก ต้องกระจายไปตามเครือข่ายโรงเรียน
19
5/17/2017 12:19:56สพป.สพป.นครพนม เขต 2นายทนงชัย บัวทอง19399
ประชุมชี้แจง, ประชุมปฏิบัติการ, นิเทศให้ความช่วยเหลือ, กระจาย portable ไป 21 เครือข่ายโรงเรียนเพื่อนำสู่โรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย
15 พ.ค.60193193
การถ่ายโอนข้อมูลใช้เวลามาก จำเป็นต้องซื้ออาร์ดิสก์ เอ็กเตอร์นอล 21 ตัว กระจายไป 21 เครือข่ายเพื่อส่งต่อข้อมูลสู่โรงเรียนในเครือข่ายต่อไป
20
5/17/2017 12:21:47สพม.สพม.27
นายอัครวิทย์ อังเรขพาณิชย์
6060
ประชุมชี้แจง, ประชุมปฏิบัติการ, นิเทศให้ความช่วยเหลือ
11 พฤษภาคม 25606060
21
5/17/2017 13:40:02สพป.ยโสธร เขต 2นายพิษณุ มูลสาร186186
ประชุมปฏิบัติการ, นิเทศให้ความช่วยเหลือ
8-15 พฤษภาคม 2560186186
1. การหาอุปกรณ์ของโรงเรียนมีข้อจำกับบางโรงเรียนมีคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวต้องจัดหา Harddisk เพิ่ม
2. External Harddisk ขาดตลาด(ในจังหวัด) ต้องใช้เวลาสั่งซื้อ
22
5/17/2017 13:40:37สพม.สพม.16
นางจิตรา ซุ่นซิ่ม นายอธิพงศ์ คงยะฤทธิ์
5353
ประชุมชี้แจง, ประชุมปฏิบัติการ, นิเทศให้ความช่วยเหลือ
5 พค.605353ไม่มี
23
5/17/2017 15:06:31สพม.สพม.23
นายสุรพร พงษ์สุวรรณ
4545ประชุมปฏิบัติการ25-26 พ.ค.604545
ควรให้โรงเรียนรายงานผลการใช้ DLIT Offline
24
5/17/2017 15:09:27สพป.สพป.ลพบุรี เขต 2
นายวัชรพงษ์ วันดี, นายนรวิชญ์ เหล่าวีระไชย
139139
ประชุมชี้แจง, ประชุมปฏิบัติการ, ขยายผลโดยใช้ตัวแทนกลุ่มโรงเรียน และไปขยายผลต่อให้กับโรงเรียน
15 พ.ค.60139139
อุปกรณ์ที่ต้องได้รับการซ่อมบำรุง, อุปกรณ์ไม่ครบทุกห้องเรียน
25
5/17/2017 15:29:27สพป.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
นายเศกสรรค์ ใจดี, นายภาณุพงศ์ พละวงษ์
12710
ประชุมชี้แจง, นิเทศให้ความช่วยเหลือ
13-14 พ.ค.2560 , 20-21 พ.ค. 2560
127127
การทำสำเนาข้อมูล มีความล่าช้า
26
5/17/2017 15:40:12สพป.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
นายนิพนธ์ ศิริสานต์
123๕๖ (ระยะแรก)
ประชุมชี้แจง, ประชุมปฏิบัติการ, นิเทศให้ความช่วยเหลือ, สำเนาสื่อ DLIT Offine (External Harddise ) มอบให้โรงเรียน จำนวน ๕๖ โรงเรียน
๑๙ , ๒๓ พ.ค. ๖๐123๕๖ (ระยะแรก)
ควรจัดทำสื่อ DLIT Offline เพิ่มให้ครบทั้ง ๒ ภาคเรียน
27
5/17/2017 15:42:30สพป.สพป.พิษณุโลก เขต 3
นายวินัย ปานโท้ นายกฤษฐา สร้อยมุข
16272ประชุมปฏิบัติการ11-12 พ.ค. 2560162162
การสำเนาข้อมูลต้นฉบับ ขยายครบทุกเครือข่าย แต่ยังไม่ครบทุกโรงเรียน ให้โรงเรียนที่เป็นที่ตั้งของประธานเครือข่าย ส่งครูธุรการมาสำเนาเพื่อสำเนาให้โรงเรียนในเครือข่าย ตอนนี้ยังไม่ครบทุกโรงเรียน เพราะใช้เวลานาน แต่ถ้าใช้โน๊ตบุ๊คที่มีพอร์ต 3.0 จำนวน 2 พอร์ต จะเร็ว ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง
28
5/17/2017 15:45:49สพป.สพป.เพชรบุรี เขต 2นายอำพล หิ่นเก่า12652
ประชุมปฏิบัติการ, นิเทศให้ความช่วยเหลือ
8-13 พ.ค. 60126126ไม่มี
29
5/17/2017 16:52:33สพป.สพป.สกลนคร เขต 1นายไพบูรณ์ คำภูมี176176
ประชุมชี้แจง, ประชุมปฏิบัติการ, นิเทศให้ความช่วยเหลือ
13-15 พ.ค. 6017698
การสำเนาข้อมูลใช้เวลานาน โรงเรียนขนาดเล็ก ขาดงบประมาณในการจัดซื้อ HDD โรงเรียนสำเนาข้อมูลได้ 98 โรงเรียน ไม่เกินวันที่ 19 พ.ค. 60 โรงเรียนสำเนาข้อมูลได้ 100 %
30
5/17/2017 20:29:12สพป.นครราชสีมา เขต 1
นายไพรวัลย์ วันทนา, นางสุนันทา พุทธวรรณะ
144143
ประชุมชี้แจง, ประชุมปฏิบัติการ, นิเทศให้ความช่วยเหลือ
5-9 พ.ค. 60144143
ควรจัดงบประมาณในการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล DLIT เพื่อให้มีความต่อเนื่อง ยั่งยืน
31
5/18/2017 8:22:07สพม.สพม. 25
ศน.พัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์ ,ศน.กัมพล ขันทะวงษ์ และศน.คเชนทร์ กองพิลา
8484ประชุมชี้แจง18-19 พ.ค. 60
11 โรงเรียน (เบื้องต้นใช้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนสหวิทยาเขต 11 สหวิทยาเขต ประชุมชี้แจง แล้วนำไปขยายผลให้กับโรงเรียนในสหวิทยาเขตตนเอง แล้วจะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ DLIT จัดการเรียนการสอนในระบบ Online และ Offline ให้กับโรงเรียนทั้ง 84 โรงเรียนต่อไป
84 โรงเรียน
เนื่องจากการถ่ายโอนข้อมูลมีขนาดใหญ่มากและใช้ระยะเวลาถ่ายโอนเป็นเวลานาน และโรงเรียนในสังกัดมีจำนวน 84 โรงเรียนจึงจำเป็นต้องให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนสหวิทยาเขต จำนวน 11 สหวิทยาเขต มาดำเนินการถ่ายโอนข้อมูล DLIT Portable Classroom แล้วนำไปถ่ายโอนข้อมูลในสหวิทยาเขตของตนเอง เมื่อครบทุกโรงเรียนแล้วจึงจะดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ DLIT จัดการเรียนการสอนในระบบ Online และ Offline ให้กับโรงเรียนทั้ง 84 โรงเรียนต่อไป
32
5/18/2017 8:32:31สพป.สพป.น่าน เขต 1นายสุวิทย์ ผูกจิต193140ประชุมปฏิบัติการ11-12 พ.ค. 60193140
การบันทึกข้อมูลสื่อเป็นไปได้ช้า แก้ไขโดยการให้กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนไปขยายผลต่อ
33
5/18/2017 8:35:28สพป.สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
นางมาลี ใจภักดี นางลัดดาวัลย์ สว่างศรี ศึกษานิเทศก์
216 โรงเรียน216 โรงเรียน
ประชุมชี้แจง, ประชุมปฏิบัติการ, นิเทศให้ความช่วยเหลือ
ระหว่างวันที่ 6 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2560
216 โรงเรียน216 โรงเรียน
โรงเรียนไม่มีอุปกรณ์ที่จะสำเนาสื่อ เนื่องจากเป็นไฟล์ที่ใหญ่มาก (6-12 พ.ค. 60 ดำเนินการขยายผลให้กลุ่มโรงเรียน จำนวน 24 กลุ่ม เพื่อขยายผลให้โรงเรียนภายในกลุ่ม และ 21 - 25 มิถุนายน 60 อบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลให้ทุกโรงเรียนภายหลัง จากสำเนาสื่อเสร็จทุกโรงเรียนแล้ว
34
5/18/2017 8:47:30สพป.สพป.สมุทรสาครนายฉลอง คงเจริญ103 โรงเรียน103 โรงเรียน
ประชุมชี้แจง, ประชุมปฏิบัติการ, นิเทศให้ความช่วยเหลือ
8 พ.ค.6027 โรงเรียน27 โรงเรียน-
35
5/18/2017 9:12:28สพป.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1นายเจษฎา นามสมรูป235235ประชุมปฏิบัติการ18 พค. 2560235235
สัญญาณอินเทอร์เน็ตช้าและไม่ทั่วถึง
36
5/18/2017 9:27:23สพป.สพป.สมุทรสาครนายฉลอง คงเจริญ103 โรงเรียน103 โรงเรียน
ประชุมชี้แจง, ประชุมปฏิบัติการ, นิเทศให้ความช่วยเหลือ
8 พ.ค.6027 โรงเรียน27 โรงเรียน
สัญญาณอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนในบางพื้นที่ไม่เสถียร
ควรสนับสนุนงบประมาณในการขยายผลการใช้งาน DLIT Offline เพิ่มขึ้น
37
5/18/2017 9:47:17สพป.สพป.ชลบุรี 1
นางสาวสายสุรีย์พร เวหะชาติ
8252
ประชุมปฏิบัติการ, นิเทศให้ความช่วยเหลือ
30-31 พ.ค.608282
รร.บางโรง ไม่พร้อมใช้ระบบออนไลน์ เนื่องจาก ระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่พร้อมใช้งาน
38
5/18/2017 10:17:38สพป.สุโขทัย เขต 2
นายอกนิษฐ์ รัตนรักษ์ นายมานะ แปดสี นางศุกลรัตน์ มิ่งสมร
166166
ประชุมปฏิบัติการ, นิเทศให้ความช่วยเหลือ
รุ่น 1 แกนนำ 28 พ.ค. 60 รุ่น 2 ขยายผล 29 พ.ค.-2 มิ.ย 60
166166
อยู่ระหว่างดำเนินการ
39
5/18/2017 11:00:42สพป.ชัยภูมิ เขต 2
นายชัยณรงค์ บรรลังเดช
264264
สำเนาก้อนข้อมูลให้โรงเรียน และ กำหนดการนิเทศในช่วงเดือน มิ.ย.60
พ.ค.69264264
40
5/18/2017 11:10:59สพม.สพม. 17
นางสาวเบญจวรรณ จิ๊ดชัง
39 โรงเรียน39 โรงเรียน
ประชุมปฏิบัติการ, นิเทศให้ความช่วยเหลือ
29 เม.ย. - 31 พ.ค. 6039 โรงเรียน39 โรงเรียน
ระยะเวลาการดำเนินงานขยายผลเร่งด่วนในช่วงก่อนเปิดภาคเรียน ซึ่งควรจะทำก่อนปิดภาคเรียน เพราะครูจะได้มีเวลาในการเตรียมการสอนที่ดีได้
41
5/18/2017 11:46:02สพป.สพป.เลย เขต 1นายธงชัย โกมลสัย16148
ประชุมปฏิบัติการ, นิเทศให้ความช่วยเหลือ, จัดฝึกอบรมปฏิบัติการใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์
25 พ.ค.-16 มิ.ย.60161161
สื่ออุปกรณ์จัดเก็บราคาสูงโรงเรียนใช้เครื่องเดียวเวียนทั้ง 6 ชั้น
42
5/18/2017 12:47:29สพป.สพป.ราชบุรี เขต 1
นายนิรุทธิ์ อุทาทิพย์
18075
ประชุมชี้แจง, นิเทศให้ความช่วยเหลือ
6 พ.ค.60180180
งบประมาณได้รับน้อยทำให้ไม่สามารถประชุมปฏิบัติการได้
43
5/18/2017 13:45:46สพม.
สพม. 22 (นครพนม มุกดาหาร)
นายกิติศักดิ์ โสตาภา
8112
ประชุมปฏิบัติการ, นิเทศให้ความช่วยเหลือ
12-14 พฤษภาคม 25608181
1.ปัญหา การดำเนินการคัดลอก DLIT Offline Portable Classroom ช้า เนื่องจากมีต้นฉบับเพียงตัวเดียว โรงเรียนเสนอให้ ส่วนกลางจัดทำต้นฉบับให้กับโรงเรียน เพื่อนำไปขยายผลสู่โรงเรียนได้รวดเร็ว

2.ปัญหาระยะเวลาในการเข้ารับนโยบาย และ DLIT Offline Portable Classroom ใกล้เปิดภาคเรียน ทำให้ระยะเวลาในการเตรียมการขยายผลกระชั้นชิดเกินไป

3.ในระยะเวลาต่อไป การดำเนินการติดตาม การใช้งาน DLIT Offline Portable Classroom เพื่อที่จะรับรู้ปัญหาอุปสรรค ในการใช้งานของครูผู้สอน

4. เนื้อหาที่ยังไม่ครบเห็นควรให้ส่วนกลางจัดทำเพิ่มเติมให้ครอบคลุม

5. Tv ที่จัดสรรให้ยังไม่ครบทุกชั้นเรียน เห็นควรให้ส่วนกลางจัดสรรให้โรงเรียนโดยด่วน
44
5/18/2017 15:09:37สพป.สพป.สุรินทร์ เขต 3
นางนิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
23320
ประชุมชี้แจง, ประชุมปฏิบัติการ, นิเทศให้ความช่วยเหลือ
11-30 พ.ค. 60233170
45
5/18/2017 15:26:40สพป.นราธิวาส เขต 1นางสาวอรสุธี คงมา149118ประชุมชี้แจง11 พ.ค.60148148
ได้ชี้แจงกับวิชาการโรงเรียนและให้โรงเรียนนำเอ็กซ์เทอนอล ฮาร์ดไดร์ฟ มาบันทึกข้อมูลที่เขตพื้นที่
46
5/18/2017 15:58:44สพป.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต2
นายบุญฤทธิ์ เทศกาล11775
ประชุมชี้แจง, นิเทศให้ความช่วยเหลือ
11 พ.ค.2560257
การโคลนแจก DLIT offline ต้องใช้เวลามาก และโรงเรียนในสังกัดกำลังทะยอยนำHDD มาโคลนนิ่ง
47
5/18/2017 16:01:57สพป.สพป.ตรัง เขต 2
นายอรุณ กลิ่นทิพย์ขจร
13880
ประชุมปฏิบัติการ, นิเทศให้ความช่วยเหลือ
18 - 30 พ.ค. 603434-
48
5/18/2017 22:31:52สพป.สพป.กาญจนบุรี เขต 4
นางสาวเยาวภา ศานติธรรม,นายเอกลักษณ์ อ่อนสำสี,นายธนัชชา โพธิกุล
9251
ประชุมชี้แจง, ประชุมปฏิบัติการ, นิเทศให้ความช่วยเหลือ
8 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2560
5114
ปัญหาและอุปสรรค
1. งบประมาณในการขยายผล ที่จะจัดหาอุปกรณ์ไปยังโรงเรียนเพื่อดำเนินการใช้การเรียนการสอน ทางสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ได้จัดช่องทางให้สามารถโหลดสื่อ Dlit Offline ผ่านระบบ Cloud ที่ทางสำนักงานเขตพื้นที่ได้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มช่องทางในการนำสื่อไปใช้ได้อีกทางหนึ่ง และสนับสนุนให้โรงเรียนและครูในการใช้สื่อออฟไลน์สำหรับพื้นที่บางโรงเรียนไม่สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้
2. สภาพภูมิประเทศในแต่ละพื้นที่ไม่เอื้อต่อการใช้งานอินเตอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก บางพื้นที่ความเร็วอินเตอร์เน็ตต่ำและไม่สามารถใช้งานได้
ข้อเสนอแนะ
1. สนับสนุน ปรับปรุงคุณภาพและการใช้งานอินเตอร์เน็ตในหลาย ๆ พื้นที่เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. สนับสนุนอุปกรณ์ที่มอบให้กับโรงเรียนสามารถใช้สื่อ Dlit Offline ให้ทุกโรงเรียนได้
49
5/19/2017 9:08:52สพป.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
นายวิจิตต์ ช่วยพิชัย
159100
ประชุมชี้แจง, นิเทศให้ความช่วยเหลือ
พ.ค - มิ.ย.60159159
กำลังดำเนินการเรื่องงบประมาณ เพราะงบประมาณ 67,000.-บาท ที่ให้มานั้นถูกบูรณาการหมดแล้ว ตอนนี้กำลังของบประมาณ จาก 200,0000.-บาท ( ที่ได้รับจัดสรรมาครั้งหลัง )ไม่ทราบว่าจะได้หรือไม่
50
5/19/2017 9:46:07สพป.สพป.อำนาจเจริญ
นายธีรวัฒน์ สังข์สาลี
25720
ประชุมชี้แจง, ประชุมปฏิบัติการ, นิเทศให้ความช่วยเหลือ, ตั้งทีมวิทยากรช่วย
15-19 พค.60230120ไม่มี
51
5/19/2017 9:51:13สพม.สพม.20
นายสมคิด ศรีธร และ ว่าที่ ร.ต.มณเฑียร น้อยบุตรดี
6362
ประชุมปฏิบัติการ, นิเทศให้ความช่วยเหลือ, ให้การนิเทศ Online ผ่านกลุ่ม Line DLIT SPM20
1-15 พ.ค. 606362
เนื่องจากสื่อ DLIT แบบ Offline มีเพียง 5 กลุ่มสาระหลัก หากมีการจัดทำสื่อ DLIT ให้ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระ ก็จะทำให้ครูสามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ครบทุกกลุ่มสาระ
52
5/19/2017 11:18:16สพป.สพป. เชียงราย เขต 2
นายสุวิทย์ บั้งเงิน และนางสาวพรรณาพัชร ฐากุลสิริโชติ
176176
ประชุมชี้แจง, ประชุมปฏิบัติการ, นิเทศให้ความช่วยเหลือ, แจ้งผ่านสื่อออนไลน์ เช่น ไลน์
11-31 พ.ค. 60176
0 (จะดำเนินการในขั้นตอนต่อไป ภายใน 31 พ.ค. 60)
โรงเรียนขาดความพร้อมด้าน External Hdd. การสำเนาต้องใช้เวลานานมาก การดำเนินงาน (สั่งการ) ที่เร่งรัดโดยไม่คำนึงถึงบริบทของแต่ละเขตพื้นที่/บริบทของโรงเรียน
53
5/19/2017 14:44:23สพป.สพป.นครสวรรค์ เขต 3
นายณรงค์ศักดิ์ โพธิ์อ่อง
201201ประชุมปฏิบัติการ1-19 พ.ค. 60201201
โรงเรียนไม่มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการต่อพ่วงครบทุกชั้นเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดกลาง
54
5/19/2017 16:07:00สพป.สพป.นครราชสีมา เขต 5
นายสัมพันธ์ อุบลภคพงศ์ ,นายวาทิน สิริภูริภากร
22050
ประชุมปฏิบัติการ, ตัวแทนศูนย์มาทำสำเนาที่ประชุม แล้วนำกลับไปขยายต่อโรงเรียนในศูนย์ฯ
15 พ.ค. 60220220
อุปกรณ์เก็บข้อมูล DLIT OFFLINE รร.บางโรงไม่มีเงินซื้อ Harddisk External
55
5/19/2017 17:08:09สพป.สพป.มหาสารคาม เขต 1
นายวิศธิสิทธิ์ พิมพ์แสนศรี,นายพัชรกฤษฎิ์ พวงนิล
20154
ประชุมชี้แจง, ประชุมปฏิบัติการ, นิเทศให้ความช่วยเหลือ
12-14 พฤษภาคม 2560201201
ควรจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อ Hardisk External ให้กับโรงเรียน และขยายผลในระดับโรงเรียนในการขยายผลให้ครูนำไปใช้ทุกห้องเรียน
56
5/19/2017 17:17:54สพป.สพป.มหาสารคาม เขต 1
นายวิศธิสิทธิ์ พิมพ์แสนศรี,นายพัชรกฤษฎิ์ พวงนิล
20157
ประชุมชี้แจง, ประชุมปฏิบัติการ, นิเทศให้ความช่วยเหลือ
12-14 พฤษภาคม 2560201201
ควรจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อ Hardisk External ให้กับโรงเรียน (ใช้ไฟล์นี้ครับ)
57
5/19/2017 23:28:28สพม.สพม.37
นางสาวจิตตะกานต์ เทพศิริพันธุ์
4646
ประชุมชี้แจง, ประชุมปฏิบัติการ, จัดทำสื่อ DLIT offline มอบให้ทุกโรงเรียน
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานให้ศึกษานิเทศก์และประธานสหวิทยาเขต ในวันที่ 18 พ.ค. 2560 และจะประชุมขยายผลการใช้สื่อ DLIT Offline ในเดือนมิถุนายน
4646
1. เขตพื้นที่ได้จัดหางบประมาณในการจัดจ้างทำสื่อ DLIT Offline ให้ทุกโรงเรียนจึงเกิดความล่าช้าในการขยายผล
2. ควรจัดทำสื่อ DLIT ให้ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระ ก็จะทำให้ครูสามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ครบทุกกลุ่มสาระ
3. ควรจัดงบประมาณในการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล DLIT ให้ทั่วถึงและเพียงพอ เพื่อความต่อเนื่อง ยั่งยืน
58
5/20/2017 8:06:52สพป.สถป.สุพรรณบุรี เขต 1
นายชัยศักดิ์ ตั้งนิติพิฐจักร
13858
ประชุมชี้แจง, ประชุมปฏิบัติการ, นิเทศให้ความช่วยเหลือ
4 พ.ค.60 - 30 มิ.ย. 6013858
59
5/20/2017 8:31:04สพป.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
นายจงกล ยาท้วม , นายวัชรพัฒน์ โรจน์ธนปัญญากุล
845
ประชุมชี้แจง, ประชุมปฏิบัติการ, นิเทศให้ความช่วยเหลือ
10 - 30 มิ.ย. 608484
ไม่มีงบประมาณในการขยายผล การจัดสรรงบประมาณการขยายผลให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรระบุให้ชัดเจน เพราะถ้าไม่ระบุฝ่ายแผนก็ไม่ให้
60
5/20/2017 10:23:54สพป.
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
นางสาววาสนา ยาวงษ์8846
ประชุมปฏิบัติการ, นิเทศให้ความช่วยเหลือ
22-25 พ.ค.25608888
ปัญหา: ต้องใช้ระยะเวลาในการขยายผลในรูปแบบ offline ค่อนข้างมาก
ข้อเสนอแนะ : ควรมีระยะเวลาในการขยายผลที่กว้างกว่านี้ เนื่องจากช่วงปิดภาคเรียนโรงเรียนต้องเข้าร่วมการอบรมหลายกิจกรรม
61
5/20/2017 14:49:19สพป.สพป.สงขลา เขต ๑
นางพัทธนันท์ ปั้นแก้ว, นายนุห์กานต์ เอสเอ, นางอิงอร มณีโชติ, ว่าที่พต.ไพโรจน์ เอมวัฒน์
141-
ประชุมชี้แจง, ประชุมปฏิบัติการ, นิเทศให้ความช่วยเหลือ
15-31 พ.ค.60141141
โรงเรียนไม่มีเวลาในการใช้สื่อ โรงเรียนขนาดเล็กมีสื่อ dltv อยู่แล้ว
62
5/21/2017 12:13:36สพป.สพป.เชียงใหม่ เขต 2
นางสาวปาริชาติ เภสัชชา และนางจันทกานต์ สิทธิราช
143 (รวมสาขา)100
ประชุมชี้แจง, แจก External Harddisk DLIT offline ให้กับทุกโรงเรียนในสังกัด
11 พ.ค.60143143
ควรมีงบประมาณสนับสนุน Harddisk สำหรับ Copy สื่อ DLIT offlline
63
5/22/2017 9:18:51สพป.
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
นางพินิจ แสงอรุณ16177
ประชุมปฏิบัติการ, นิเทศให้ความช่วยเหลือ
20 พ.ค.25607777-
64
5/22/2017 9:21:59สพป.สพป.พัทลุง เขต 2นางสุพัตรา สิงหเสม116116
ประชุมปฏิบัติการ, นิเทศให้ความช่วยเหลือ
19-20 พฤษภาคม 2560116116
ขาดงบประมาณในการจัดซื้อฮาร์ดดิส
65
5/22/2017 9:23:35สพป.สพป.ชลบุรี เขต 3
นางสาวษมาพร ศรีอิทยาจิต ศึกษานิเทศก์
8260
ประชุมปฏิบัติการ, นิเทศให้ความช่วยเหลือ, สำเนา file ให้กลุ่มโรงเรียนดำเนินการ copy เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
31 พ.ค. 608121
สถานศึกษาบางแห่งไม่เห็นความสำคัญของการใช้สื่อ DLIT, ครูยังเห็นเป็นเรื่องที่ยุ่งยากในการเตรียมการสอน
66
5/22/2017 9:42:17สพม.สพม.33นายวัชรา สามาลย์8585ประชุมปฏิบัติการ11 -23 พ.ค. 608585
ปัญหา ใช้เวลาในการคัดลอกข้อมูลนานเกินไป
แก้ปัญหา 1.ทางเขตพื้นที่ได้ติดตั้ง Server กลางในการให้บริการคัดลอกข้อมูลไว้ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
2.โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้จากเว็บไซต์ที่ทางเขตพื้นที่ลงไว้
67
5/22/2017 9:42:55สพป.สพป.เชียงราย เขต 1นายวสันต์ ปัญญา10344
ประชุมปฏิบัติการ, นิเทศให้ความช่วยเหลือ
8 พ.ค. 2560103103
68
5/22/2017 9:44:54สพป.มหาสารคาม เขต 2
ส.อ.พงศ์พัฒน์ ปักกาโล ,นายมีชัย พลภูงา
22535ประชุมปฏิบัติการ9 พ.ค.60225135
โรงเรียนขาดงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์
69
5/22/2017 9:48:45สพป.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
นางวิลัยภรณ์ ปิ่นทะวงค์
19384ประชุมปฏิบัติการ10-16 พ.ค.60110110
งบประมาณที่ใช้ในการขยายผล,งบจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอ
70
5/22/2017 10:07:19สพป.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4นายสมเกียรติ ไกรยา209209
ประชุมปฏิบัติการ, นิเทศให้ความช่วยเหลือ, อบรมครูแกนนำ สำเนากระจายสื่อoffline สู่โรงเรียน
8-12 พฤษภาคม 2560209209
ก้อนสื่อ มีความจุจำนวนมาก ต้องรอการสำเนา ให้ทั่วถึง
71
5/22/2017 10:08:39สพม.สพม. เขต 1
นายอุทัย โทจำปา , นางสาวจรินทร์ โฮ่สกุล
6767
ประชุมชี้แจง, นิเทศให้ความช่วยเหลือ
11 พ.ค. 606767
โรงเรียนในสังกัด ไม่ได้รับครุภัณฑ์ เกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องนี้
72
5/22/2017 10:21:59สพป.สพป.เพชรบุรี เขต 1
นายสมพงษ์ เกศีนิลพรรณ
9494
ประชุมปฏิบัติการ, นิเทศให้ความช่วยเหลือ
8-16 พค.609090-
73
5/22/2017 10:30:09สพป.สพป.สิงห์บุรีนายสมชาย พวงโต111111
ประชุมชี้แจง, ประชุมปฏิบัติการ, นิเทศให้ความช่วยเหลือ
9-10 พฤษภาคม 2560111111
74
5/22/2017 10:31:56สพป.
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
นายสนิท เกไธสง194122ประชุมปฏิบัติการ12 พ.ค. 607240
โรงเรียนต้องซื้อ HD เอง บางโรงยังไม่ตัดสินใจซื้อ เขตสำเนาข้อมูลให้ใช้เวลามากไม่ทันเวลากับความต้องการนำไปใช้
75
5/22/2017 10:48:04สพป.สพป.ชัยนาท
นายสนิท ฉากไธสง,นายยศพัฒน์ ธนอัครสวัสดิ์
178110
ประชุมชี้แจง, นิเทศให้ความช่วยเหลือ, ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสำรองข้อมูลจากเขตพื้นที่การศึกษาแล้วนำไปขยายผลในศูนย์ประสานงานของตนเอง
1-15 พ.ค. 2560178178
โรงเรียนขนาดเล็กขาดงบประมาณในการซื้อ External Hard disk โดยเฉพาะการขยายไปให้ครบห้องเรียนทุกห้องเรียน
76
5/22/2017 10:49:41สพม.สพม.34
นางสาวสุรัตน์นารี ธิลาใจ
4242
ประชุมปฏิบัติการ, นิเทศทางเครือข่ายออนไลน์
14-15 พฤษภาคม 25604242
ฺBig Data จึงเกิดปัญหาการบริหารข้อมูลเพื่อส่งต่อไปยังโรงเรียนต่างๆและเป็นปัญหาสำหรับครูจากโรงเรียนที่เข้ารับการอบรม ขยายสู่ครู 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้เวลามาก
77
5/22/2017 10:51:15สพป.สพป.หนองคาย เขต 2
นายจักรพัฒน์ สมบูรณ์
10240
ประชุมชี้แจง, นิเทศให้ความช่วยเหลือ
15-19 พ.ค.2560102102-
78
5/22/2017 12:22:06สพม.สพม.3นายคู่บุญ ศกุนตนาค4747
ประชุมปฏิบัติการ, นิเทศให้ความช่วยเหลือ
5 มิ.ย. - 31 ก.ค. 602828
เขตพื้นที่ขาดแคลนศึกษานิเทศก์ โดยศึกษานิเทศก์ 1 คน ต้องดำเนินงานมากกว่า 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ /1 กลุ่มงาน/1 โครงการ ทำให้แต่ละภาระงานอาจไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จหรือครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ เนื่องจากมีผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการเพียงคนเดียว
79
5/22/2017 13:58:16สพป.ลพบุรี เขต 1
นางเบ็ญจมาศ อินทร์ฤทธิ์
16270
ประชุมชี้แจง, ประชุมปฏิบัติการ, นิเทศให้ความช่วยเหลือ, แต่งตั้งคณะทำงานจากกลุ่มโรงเรียนให้ช่วยกันสำเนาสื่อให้โรงเรียนภายในกลุ่มและประชุมชี้แจงการใช้งาน
25 พ.ค. - 25 มิ.ย. 60162 (เป้าหมาย)
อยู่ในระหว่างดำเนินการ
ปัญหา
1. งบประมาณในการดำเนินการไม่เพียงพอ แก้ปัญหาโดยบูรณาการงบประมาณจากงบประมาณการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล (67,000 บาท)บางส่วนมาใช้ในการดำเนินการ
2. ระยะเวลาในการดำเนินการไม่สามารถดำเนินการได้ทันก่อนเปิดภาคเรียนเนื่องจากปัญหาการอนุมัติโครงการ และผู้รับผิดชอบมีภารกิจอื่นที่ต้องปฏิบัติซึ่งต้องใช้เวลาประชุมปฏิบัติการในวันหยุดเช่นเดียวกัน ประกอบกับการสำเนาสื่อให้โรงเรียนใช้เวลามาก แก้ปัญหาโดย (1) กำหนดเวลาในการดำเนินการเพิ่มขึ้น (2) จัดทำต้นฉบับเพิ่มขึ้น (3) แต่งตั้งคณะทำงานจากกลุ่มโรงเรียนเพื่อช่วยกันทำสำเนาสื่อให้โรงเรียนภายในกลุ่ม
3. โรงเรียนมีปัญหาเรื่องการจัดหา external hard-disk เพื่อบันทึกข้อมูล
ข้อเสนอแนะ สพฐ. ควรจัดงบประมาณจัดซื้อ external hard-disk สำหรับบันทึกข้อมูลให้โรงเรียนด้วย
80
5/22/2017 14:13:53สพป.
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
นางสาวปิยะพร ประภูชะกา
8080ประชุมปฏิบัติการ1-31 พ.ค.608080
งบประมาณในการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการขยายผลไม่เพียงพอ ขนาดข้อมูลจำนวนมากทำให้การถ่ายโอนข้อมูลเป็นไปได้ช้า
81
5/22/2017 15:17:38สพป.สพป. นครปฐม เขต 2น.ส.สายใจ ฉิมมณี12172
นิเทศให้ความช่วยเหลือ
--
- เนื่องจากสามารถเข้าถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ต
-
82
5/22/2017 19:53:41สพป.สพป.เชียงใหม่ เขต 1
นางสาวประพิณศิริ อินทธิรา
9046ประชุมปฏิบัติการ
4-15 พ.ค.2560 ช่วงสำเนาสื่อ DLIT Offline และนำสื่อสู่สถานศึกษาและ 20 พฤษภาคม 2560 ประชุมปฏิบัติการขยายผลสู่สถานศึกษาในสังกัด
9090
1. งบประมาณที่ประชุมฯ มีอยู่อย่างจำกัดจำนวน 20,000 บาท
2. มีโครงการหรือความคิดที่จะดำเนินการขยายผลในเขตพื้นที่หลายกิจกรรม แต่เงินจำนวน 67,000 บาท ที่โอนให้ครั้งแรก ถูกตัดเหลือเพียง 35,000 บาท ซึ่งทำให้การขับเคลื่อนค่อนข้างลำบาก ไม่คล่องตัว
83
5/23/2017 8:32:57สพป.สพป.นครราชสีมา เขต 4นายธิติ ใจรักษา181181
ประชุมชี้แจง, นิเทศให้ความช่วยเหลือ
1-15 พ.ค.60181181
การสำเนาข้อมูลใช้เวลานาน น่าจะแจก external harddisk ให้ทุกโรงเรียน
84
5/23/2017 8:33:55สพม.สพม.4นายนิคม กกขุนทด4343ประชุมปฏิบัติการ15 พฤษภาคม 25604343
อยู่ระหว่างการนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
85
5/23/2017 9:15:06สพป.สพป.ลำปาง เขต 2
นางสาวพิลาวรรณ หอระดี
113113
ประชุมชี้แจง, ประชุมปฏิบัติการ, นิเทศให้ความช่วยเหลือ
8 - 9 พ.ค. 60 113113
ข้อมูลมีจำนวนมาก อาจจะยากต่อการจัดเก็บ
86
5/23/2017 9:27:55สพป.สพป.นครนายก
นายสงกรานต์ วีระเจริญกิจ
1325
ทำเอกสารประชาสัมพันธ์
16 พฤษภาคม 256022
การทำสำเนารายการการสอนใช้เวลามาก และ งบประมาณที่จะใช้ในการขยายผล 20000 บาท ไม่เพียงพอสำหรับซื้อ Ext HDD มาจัดทำเป็นต้นฉบับสำหรับขยายผล คาดว่าใช้เวลา 2 เดือนถึงจะขยายผลครบทุกโรงเรียน
87
5/23/2017 9:58:42สพม.สพม.35
นายสรวง ศรีแก้วทุม, น.ส.รุ่งรัตน์ มองทะเล, นางรชฏ กันทะรัน
4545
นิเทศให้ความช่วยเหลือ, แจ้งเป็นหนังสือราชการ จัดทำเว็บไวต์ให้ดาวโหลดเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบนิเทศติดตามฯ
3-1511
โรงเรียนในสังกัด สพม.สามารถใช้ DLIT Online ได้ดีเกือบทุกโรงเรียน ดังนั้นระบบ DLIT Offline จึงไม่มีความจำเป็นนัก
88
5/23/2017 10:50:41สพม.สพม. 31นายกฤตพล ชุมสกุล5050ประชุมปฏิบัติการ11 พ.ค. 60 1515
89
5/23/2017 11:49:42สพป.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
นายเทิดชาย สุขโทน , นางสาวรัตนา จันทร์สิน
153153ประชุมปฏิบัติการ7-15 พ.ค. 60153153-
90
5/23/2017 13:54:15สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
นายสุทธิศีกดิ์ ตันงาม
11260ประชุมปฏิบัติการ2-3 มิ.ย. 6011260
ปัญหาด้านการถ่ายโอนข้อมูลให้โรงเรียน เนื่องจากไฟล์ขนาดใหญ่ใช้เวลานาน
91
5/23/2017 14:45:10สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
นางวิลัยภรณ์ ปิ่นทะวงค์
19382ประชุมปฏิบัติการ10-16 พ.ค.60111111งบประมาณไม่เพียงพอ
92
5/23/2017 15:40:34สพป.เลย เขต 3
นันทวัฒน์ อภิสิทธิ์ยศกุล
1089ประชุมปฏิบัติการ22 พ.ค. 2560108108
93
5/23/2017 16:36:30สพป.สพป.ลพบุรี เขต 2นางศลิษา ล้วนดี13962ประชุมชี้แจง14 มี.ค. - 23 พ.ค.606262
การดำเนินการในระบบ e-GP
94
5/23/2017 17:03:39สพป.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
นางสาววรรณเพ็ญ พุฒิพรพงศ์
19879ประชุมปฏิบัติการ17 พ.ค.ุ60790
การอบรมเพิ่งดำเนินการแล้วเสร็จและยังไม่ติดตามผล ทำให้ไม่สามารถทราบข้อมูลที่เป็นจริงหลังจากที่ดำเนินการเสร็จสิ้น กรณีที่โรงเรียนที่โรงเรียนต้องใช้ระบบออฟไลน์
95
5/24/2017 8:20:43สพป.สพป.เชียงใหม่ เขต 6นางจรรยา มีสิมมา10098
ประชุมชี้แจง, ประชุมปฏิบัติการ, นิเทศให้ความช่วยเหลือ, สร้างเครือข่าย Roving team
15,19-21 พ.ค.60100100
โรงเรียนขาดอุปกรณ์ external harddisk มา copy ก้อนสื่อเนื่องจากบางโรงเรียนไม่มีงบประมาณในการจัดซื้อ แต่โรงเรียนก็แก้ปัญหาได้บางส่วน ข้อเสนอแนะสพฐ.จัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนงบประมาณ และมีการสนับสนุนสื่อให้กับโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง และจัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับการสร้างสื่อโดยใช้โปรแกรมต่างๆ
96
5/24/2017 8:26:27สพป.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
ว่าที่ร้อยตรีชาตรี ไชยโยธา
18478
ประชุมชี้แจง, ประชุมปฏิบัติการ, นิเทศให้ความช่วยเหลือ, นิเทศติดตาม
5 พ.ค.-30 มิ.ย. 607878
โรงเรียนต้องจัดหาHDDเอง/ปัญหาในการสำเนาก้อนข้อมูล/สพฐ.ควรจัดสรรHDDที่มีข้อมูลมาให้เลย
97
5/24/2017 9:04:31สพป.สพป.ลำพูน เขต 2
นางจิราพร ไกรพล , นางสาวชุลีกร ใหม่เขียว
8585
ประชุมปฏิบัติการ, นิเทศให้ความช่วยเหลือ, วิทยากรแกนนำระดับเครือข่ายสถานศึกษาขยายผลการอบรมฯตามหลักสูตรฯ
8-9 พ.ค. 60 ขยายผลแกนนำเครือข่าย, เครือข่ายขยายผลฯ 13-14 พ.ค.,20-21พ.ค.,27-28 พ.ค.,3-4 มิ.ย.60
8585
1.ช่วงระยะการดำเนินการขยายผล และการรายงานการขยายผล มีเวลาจำกัด เพราะเขตพื้นที่มีปฏิทินปฏิบัติการกำหนดเวลาการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ไว้แล้ว
2.การรับนโยบายและการนำมาปฏิบัติไม่มีปัญหาใดๆ แต่สพฐ.ควรกำหนดเวลา และโครงการกิจกรรมต่างๆ แต่เนิ่นๆ เพื่อเขตพื้นที่จะได้นำมาวางแผนและกำหนดปฏิทินปฏิบัติการได้
3.Hard disk ต้นฉบับที่ได้รับมีแค่ 1 ก้อน และการcopy ใช้เวลานาน จึงต้องใช้เวลาในส่วนนี้มากถึงจะดำเนินการขยายผลได้ครบตามจำนวนโรงเรียน
98
5/24/2017 9:46:51สพป.สพป.มุกดาหาร
นายถาวร บัณฑิตเสน,นางกรรณิการ์ บัณฑิตเสน
2434
ประชุมชี้แจง, นิเทศให้ความช่วยเหลือ
14 - 16 พ.ค.60243243
1.โรงเรียนบางโรงเรียนไม่มี HDD.
2.การคัดลอกใช้เวลานาน
99
5/24/2017 10:19:01สพป.สพป.ชัยภูมิ เขต 1
นายประเมิ บุญเสนา, นายอภิชาติ พรหมฝาย
24996ประชุมปฏิบัติการ9-10 พ.ค. 60200200
งบประมาณถูกตัดไปบูรณาการ จัดสรรงบประมาณหา HD ให้โรงเรียน
100
5/24/2017 11:12:06สพป.นครราชสีมา เขต 3
ฐิตารีย์ จุฑางกูร, พัชราภรณ์ พินิจพงศ์
184133
ประชุมชี้แจง, นิเทศให้ความช่วยเหลือ
11-15 พฤษภาคม 2560184120
อุปกรณ์มีไม่ครบทุกห้องเรียน, ครูสูงวัยขาดความรู้ในการใช้
Loading...
Main menu